Głębia dokowa nie jest budowlą

Podatkowi od nieruchomości podlegają budowle hydrotechniczne, ale głębie dokowe nie są ich przykładem.

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości głębi dokowych wciąż powoduje spory podatników z organami podatkowymi, które uporczywie twierdzą, że głębie dokowe to budowle w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organy uważają, że głębia dokowa, która powstaje w wyniku prac czerpalnych (np. pogłębiających tereny brzegowe, porty), stanowi budowlę hydrotechniczną wskazaną w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego i w związku z tym powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie podejście organów podatkowych powoduje konieczność zapłaty wysokiego podatku od nieruchomości, tj. 2 proc. wartości głębi dokowej.

Stanowisko organów podatkowych jest błędne zarówno w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i ustawy – Prawo budowlane, a ponadto nie uwzględnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (P33/09).

Co wynika z wyroku TK

Kwalifikując określony obiekt budowlany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy pamiętać o przytoczonym wyroku TK. Trybunał stwierdził w nim, że za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać taki obiekt budowlany, który został expressis verbis wskazany w definicji budowli z art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane bądź w pozostałych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej. Obiekt ten musi przy tym stanowić całość techniczno-użytkową.

Podejmując zatem próbę kwalifikacji głębi dokowej do obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości należy przeanalizować, czy głębia dokowa jest wskazana wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, innych przepisach tej ustawy lub załączniku do niej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych…

(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. W innych przepisach prawa budowlanego nie ma wzmianki o głębiach dokowych. Z kolei w załączniku do prawa budowlanego w Kategorii XXVII wskazano: budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne”.

Nie są wymienione

Z powyższego wynika, że w ustawie Prawo budowlane wymienione zostały budowle hydrotechniczne, jednak bez wskazania, że jednym z rodzajów takiej budowli jest głębia dokowa. Głębie dokowe nie są wymienione wprost z nazwy w definicji budowli, w innych przepisach prawa budowlanego ani w załączniku do tej ustawy. Wobec tego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tak stwierdził również NSA w wyroku z 19 grudnia 2017 r. (II FSK 3298/15).

– Maja Fabrowska, radca prawny, menedżer w Gekko Taxens

Rzeczpospolita
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
http://archiwum.rp.pl/artykul/1371938-Glebia-dokowa-nie-jest-budowla.html#.WuBr75cwg2w