Nawigacja:
Home > Aktualności > Głębia dokowa nie jest budowlą

Głębia dokowa nie jest budowlą

Podatkowi od nieruchomości podlegają budowle hydrotechniczne, ale głębie dokowe nie są ich przykładem.

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości głębi dokowych wciąż powoduje spory podatników z organami podatkowymi, które uporczywie twierdzą, że głębie dokowe to budowle w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organy uważają, że głębia dokowa, która powstaje w wyniku prac czerpalnych (np. pogłębiających tereny brzegowe, porty), stanowi budowlę hydrotechniczną wskazaną w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego i w związku z tym powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie podejście organów podatkowych powoduje konieczność zapłaty wysokiego podatku od nieruchomości, tj. 2 proc. wartości głębi dokowej.

Stanowisko organów podatkowych jest błędne zarówno w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i ustawy – Prawo budowlane, a ponadto nie uwzględnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (P33/09).

Co wynika z wyroku TK

Kwalifikując określony obiekt budowlany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy pamiętać o przytoczonym wyroku TK. Trybunał stwierdził w nim, że za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać taki obiekt budowlany, który został expressis verbis wskazany w definicji budowli z art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane bądź w pozostałych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej. Obiekt ten musi przy tym stanowić całość techniczno-użytkową.

Podejmując zatem próbę kwalifikacji głębi dokowej do obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości należy przeanalizować, czy głębia dokowa jest wskazana wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, innych przepisach tej ustawy lub załączniku do niej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych…

(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. W innych przepisach prawa budowlanego nie ma wzmianki o głębiach dokowych. Z kolei w załączniku do prawa budowlanego w Kategorii XXVII wskazano: budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne”.

Nie są wymienione

Z powyższego wynika, że w ustawie Prawo budowlane wymienione zostały budowle hydrotechniczne, jednak bez wskazania, że jednym z rodzajów takiej budowli jest głębia dokowa. Głębie dokowe nie są wymienione wprost z nazwy w definicji budowli, w innych przepisach prawa budowlanego ani w załączniku do tej ustawy. Wobec tego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tak stwierdził również NSA w wyroku z 19 grudnia 2017 r. (II FSK 3298/15).

– Maja Fabrowska, radca prawny, menedżer w Gekko Taxens

Podobne artykuły
Na górę