Nawigacja:
Home > Aktualności > Kolejne plany zmian w podatkach

Kolejne plany zmian w podatkach

Na stronach RCL pojawił projekt ustawy w sprawie wprowadzenia uproszczeń  dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

27 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń  dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, przygotowany tym razem przez Ministerstwo Rozwoju. Nowe regulacje – jak wskazuje uzasadnienie do projektu – przewidują wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównych celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany mają dotyczyć wielu obszarów, ale najbardziej istotnymi dla biznesu w ocenie Ministerstwa, są te związane z poszczególnymi ustawami podatkowymi. Kilka proponowanych rozwiązań może istotnie wpłynąć na ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej, poprzez np. możliwość niezaliczenie do przychodów podatkowych wierzytelności w przypadku ich nieterminowego regulowania przez dłużników, a także likwidację niektórych dotychczasowych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dla podatników.

Najważniejsza zmiana

Kluczową zmianą jest wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych tzw. ulgi na złe długi, w kształcie przypominjącym tę zastosowaną w ustawie o VAT. Podatnicy będą uprawnieni do zmniejszenia dochodu do opodatkowania o całą wartość nieuregulowanych wierzytelności, a z kolei ich dłużnicy będą mieli obowiązek zwiększyć swój dochód o wartość nieuiszczonych zobowiązań.

Przy czym należy pamiętać, że podstawa opodatkowania będzie mogła zostać pomniejszona o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie. 120 dniowy okres będzie liczony od pierwszego dnia następującego po wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie dacie upływu terminu do uregulowania zobowiązania, natomiast podatnicy i odpowiednio ich kontrahenci będą dokonywać stosownych zmniejszeń i zwiększeń w okresie rozliczeniowym w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu wskazanego terminu.

Co istotne, nie będzie to stanowiło przeszkody do rozliczenia takich wierzytelności w przypadku wykazania straty podatkowej u obu podmiotów stosunku zobowiązaniowego – w takim przypadku strata po stronie wierzyciela (podatnika) ulegnie zwiększeniu, a po stronie dłużnika (kontrahenta wierzyciela) ulegnie zmniejszeniu.

Z kolei w przypadku osiągnięcia dochodu przez podatnika w mniejszej wysokości niż nieuregulowana wierzytelność – podstawę obliczenia podatku w kolejnych okresach rozliczeniowych pomniejsza się o tą nieodliczoną wcześniej część – nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do jej odliczenia.

Tak samo, jak w przypadku ulgi na złe długi w ustawie o VAT, w przypadku uregulowania wierzytelności albo jej zbycia, podatnik będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania bądź zmniejszenia straty. Taka sama zasada będzie miała zastosowanie w przypadku otrzymania częściowej zapłaty. Do analogicznego postępowania będzie zobowiązany dłużnik, z tym że zmniejszy on swoją podstawę opodatkowania albo zwiększy stratę. Odpisane w ten sposób wierzytelności, nie będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych, co ma na celu uniknięcia podwójnego ich rozliczenia w rachunku podatkowym.

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi na gruncie ustaw podatkowych bylaby oczywiście uzależniona od spełnienia łącznie kilku warunków, m. in. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęło 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa.

Dużym uproszczaniem w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie korekty kosztów, wydaje się być możliwość zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania na bieżąco – po upływie 120 dni – bez względu na moment ujęcia odpowiednio przychodów, czy też kosztów. Zasadniczym plusem będzie tu brak odsetek od zaległości podatkowych.

Pozostałe zmiany

Z proponowanych zmian (PIT i CIT) warto wskazać jeszcze:

wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5.000.000 zł,

podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro,

zniesienie obowiązku dokumentacji transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzją w zakresie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych,

wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,

zniesienie obowiązku odrębnego powiadomienia o:

wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości,

wyborze sposobu wpłacania zaliczek.

Zmiany dla jednoosobowej działalności gospodarczej

W tym miejscu warto wskazać jeszcze zmiany, które dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,

likwidacja obowiązków informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym

Skala aktualnie procedowanych zmian jest duża, nawet jeśli by przyjąć, że tylko część propozycji bądź ich zmodyfikowana wersja, znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Na górę