Obowiązek rozliczania podatku VAT w modelu scentralizowanym istnieje od niedawna a już widać jak wiele nowych problemów i nowych wątpliwości system ten przyniósł. Trudno mówić o komforcie rozliczeń w tym zakresie, w szczególności w przypadku inwestycji finansowanych ze środków unijnych, w których podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym. Zmieniające się przepisy i coraz to nowe wymogi formalne dotykają także spółek komunalnych.

Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe oddaje do Państwa dyspozycji zespół doradców posiadających jedne z najszerszych na rynku polskim doświadczeń w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz jednostek sektora publicznego oraz spółek komunalnych. Oferujemy możliwość współpracy w ramach stałej obsługi podatkowej bądź też wsparcie przy wybranych interesujących Państwa zagadnieniach. Nasza pomoc obejmować może:

Wsparcie podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym zakresie oferujemy Państwu:

 • współpracę przy rozliczeniach podatku VAT w ramach inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych 
 • współpracę w zakresie opracowania optymalnych metod kalkulacji prewspółczynnika zarówno w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i wydatków bieżących
 • współpracę przy analizie bieżących rozliczeń podatkowych, w tym pomoc w określaniu skutków podatkowych sprzedaży składników majątku
 • przekrojowe przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatku VAT w urzędzie oraz w jednostkach i zakładach budżetowych
 • przygotowanie do kontroli podatkowej w związku z planowanym wystąpieniem o zwrot VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • okresowe szkolenia dla pracowników wydziałów finansowych, wydziałów inwestycji, nieruchomości, itd.
Doradztwo dla spółek komunalnych

Spółkom komunalnym oferujemy pełny zakres usług doradztwa podatkowego uwzględniający specyfikę działania i finansowania tego rodzaju podmiotów. Pomagamy m.in.:

 • ustalić skutki podatkowe czynności wykonywanych w ramach realizacji zadań zleconych przez organ macierzysty
 • zweryfikować poprawność rozliczeń podatkowych pod kątem ich zgodności z przepisami oraz możliwości usprawnień i optymalizacji, w tym w zakresie przepływu środków pieniężnych oraz stosowanych procedur obiegu faktur, dokumentów i informacji
 • spełnić wymagane przepisami prawa wymogi formalne i dokumentacyjne
 • zaplanować inwestycje pod kątem optymalnych rozliczeń podatkowych, z uwzględnieniem wymogów prawnych oraz możliwości w zakresie pozyskania finansowania
 • przygotować spółkę do ew. kontroli podatkowej i przeprowadzić ją przez ten proces przejmując na siebie pełny ciężar kontaktów z organami podatkowymi
 • w razie sporu z organami podatkowymi – aktywnie włączamy się w działania reprezentując spółkę przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Agnieszka Bieńkowska

Partner, doradca podatkowy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT.

Katarzyna Adamowicz

Menedżer, doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT i podatku od nieruchomości.