Koszty służbowych aut na nowych zasadach. Co zmienia się od 1 stycznia 2019?

Od 1 stycznia 2019 roku koszty służbowych aut są rozliczane na nowych zasadach. Od przychodu można odliczyć aż 150 tys. zł wartości firmowego samochodu, a wydatki na eksploatację tylko w ramach 75 proc. limitu. Wątpliwości dotyczą jednak składek na ubezpieczenie samochodu. Dotychczas Naczelny Sąd Administracyjny stał na stanowisku, że koszt ubezpieczenia

Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej

Zmiana podejścia NSA do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośników taśmowych używanych w branży górnicze. Do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne przyjmowały, że urządzenia w postaci transporterów węgla wraz z fundamentami stanowią całość techniczno - użytkową, a podatek od nieruchomości należy naliczyć od łącznej wartości obu elementów.

Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego

Ważny wyrok NSA dla branży leasingowej – wyciąg narciarski stanowi budowlę sportową i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na leasingodawcy i korzystającym. Przedmiotem sporu była kwestia zakwalifikowania na potrzeby podatku od nieruchomości wyciągu narciarskiego i przypisania leasingodawcy statusu podatnika z tytułu posiadania dwóch wyciągów narciarskich (części

Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Spółka wskazała m.in., że wypłaca pracownikom wykonującym działalność B+R  premie za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, m.in. za pracę wchodzącą w zakres m.in. działalności B+R Spółki. Premie te wypłacane są pracownikom w okresie następującym po okresie, którego dotyczą. Spółka zalicza koszty premii do

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

W NSA czeka na rozpoznanie wiele skarg kasacyjnych złożonych przez właścicieli elektrowni wiatrowych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych organy podatkowe uznały, że od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega cała

VAT: split payment także w samorządach

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych podatników VAT. 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. split payment - mechanizm podzielonej płatności. Jego zastosowanie polegać będzie na tym, że zapłata kwoty netto wynikającej z