Kolejne awanse w Gekko Taxens

Kolejne awanse w Gekko Taxens

Adwokat Katarzyna Adamiak-Machaj awansowała na stanowisko starszego prawnika, a Agnieszka Mazur na stanowisko prawnika.

Adwokat Katarzyna Adamiak-Machaj jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz korporacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i regulacjach konsumenckich. Przygotowuje procedury wewnętrzne AML dla branży faktoringowej i leasingowej. Uczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych i przygotowywaniu umów cywilnoprawnych.

Agnieszka Mazur jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się przede wszystkim sporami z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności postępowaniami przed organami podatkowymi, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i organami administracji publicznej. W obszarze jej zainteresowań pozostają postępowania karne skarbowe oraz zagadnienia związane z zakresem odpowiedzialności karnej podmiotów zajmujących się sprawami gospodarczymi osób prawnych, a także tematyka dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sporządza pisma procesowe, analizy i opinie prawne.