Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego

Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego

Ważny wyrok NSA dla branży leasingowej – wyciąg narciarski stanowi budowlę sportową i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na leasingodawcy i korzystającym.

Przedmiotem sporu była kwestia zakwalifikowania na potrzeby podatku od nieruchomości wyciągu narciarskiego i przypisania leasingodawcy statusu podatnika z tytułu posiadania dwóch wyciągów narciarskich (części technicznych tych wyciągów), oddanych w leasing.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, ze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, firma leasingowa była właścicielem dwóch wyciągów narciarskich, które oddała w leasing spółce cywilnej na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 30 lipca 2010 r. Z umowy tej wynikało, że wymienione wyciągi narciarskie spółka nabyła 6 sierpnia 2010 r. zgodnie ze wskazaniem korzystającego (strony umowy leasingu) – od innej firmy.

Organy podatkowe uznały, że wyciąg narciarki jest budowlą i określiły leasingodawcy i leasingobiorcy wysokość podatku od nieruchomości od wartości ww. budowli.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 16 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1924/15, zaaprobował pogląd organów podatkowych, co do tego, że cały wyciąg narciarski, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, należy traktować jako budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a zatem, bez konieczności rozróżnienia dla potrzeb tej kwalifikacji części budowlanych i niebudowlanych (naziemnych) wyciągu narciarskiego. Ponadto, uznał, że elementy składowe składające się na konstrukcję wyciągu narciarskiego jako całości należą do dwóch różnych podmiotów (leasingodawcy i korzystającego). W przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brak jest zastrzeżenia co do tego, że za budowlę może być uznany jedynie obiekt stanowiący własność jednego podmiotu.

NSA w wyroku z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2184/16, podzielił ocenę WSA w zaskarżonym przez Spółkę wyroku. NSA uznał, że:

  • Wyciąg narciarski stanowi budowlę jako całość, a zatem zarówno elementy trwale umocowane do gruntu, jak i elementy ruchome, które są montowane na podporach, fundamentach, stanowią jako całość budowlę wymienioną w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane jako budowla sportowa. Tym samym, wyciąg narciarski stanowi również budowlę na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jako całość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
  • W sytuacji gdy w ramach jednej budowli (w niniejszej sprawie wyciągu narciarskiego) można wydzielić pewne odrębne części, z których każda część będzie własnością innego podmiotu można opodatkować dwa podmioty, przy czym każdy opodatkowany będzie od wartości tej części budowli, która stanowi jego własność. Należy bowiem przyjąć, że ustawodawca wskazując w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na opodatkowanie budowli lub jej części taką możliwość dopuszcza.

Wydany wyrok NSA może w praktyce być bardzo kłopotliwy dla branży leasingowej. Zakwalifikowanie przez organy podatkowe określonego obiektu składającego się z części budowlanych i niebudowlanych jako budowli spowoduje określenie podatku od nieruchomości od wartości całego obiektu stawką 2%. Ponadto, może się okazać, że firma leasingowa nie jest świadoma, że niektóre części obiektów, które oddaje w leasing powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Taka sytuacja może skutkować przeprowadzeniem postępowania wymiarowego. Warto więc każdego roku dokonać przeglądu nieruchomości i obiektów, które oddaje się w leasing.

Maja Fabrowska