Zmiany w podatkach dochodowych 2018

Rozliczanie VAT przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych

26 września na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Jakkolwiek projekt ten nieco różni się od pierwotnej wersji, niewątpliwie jego wejście w życie nadal będzie mieć rewolucyjny charakter dla podatników obu podatków dochodowych.

„NIEDOSTATECZNA KAPITALIZACJA”

Proponowane przepisy przewidują zmianę sposobu obliczenia odsetek niestanowiących kosztów podatkowych. W świetle projektowanych przepisów brana pod uwagę ma być cała wartość zadłużenia podatnika wobec wszystkich, nie zaś jedynie powiązanych podmiotów.

W świetle proponowanych przepisów, podatnik zobowiązany będzie wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu [KUP] poniesione w danym roku podatkowym koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą KUP pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku podatkowym do KUP odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego.

Oznacza to, że roczna wartość odsetek niestanowiących KUP obliczana będzie wg następującego wzoru:

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego to kwota, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do KUP w danym roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Do kosztów finansowania dłużnego zaliczać się będą wszelkie koszty związane z uzyskaniem środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, a więc zarówno odsetki, jak i opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej (przy czym nie jest w pełni jasne, czy dotyczy to – w ujęciu podatkowym – tylko leasingu finansowego, czy obu rodzajów leasingu), kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych).

Za przychody o charakterze odsetkowym będą uważane odsetki, w tym odsetki skapitalizowane, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom, odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Co istotne, wyłączenie odsetek z KUP nie będzie mieć zastosowania u podatnika, u którego nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 3.000.000 zł.

Limit kosztów podlegających wyłączeniu w danym roku podatkowym nie będzie miał zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, m.in. banków. Za przedsiębiorstwa finansowe nie będą uznawane m.in. firmy leasingowe i pożyczkowe.

UWAGA: omawiana regulacja ma się pojawić wyłącznie w ustawie o CIT, co oznacza, że nie dotknie osób fizycznych (i spółek osobowych osób fizycznych).

LIMIT KOSZTÓW NA USŁUGI NIEMATERIALNE

Zgodnie z aktualnym projektem, wzór na obliczenie wydatków na usługi niematerialne, niestanowiące w danym roku KUP, prezentuje się następująco:

Na potrzeby ww. wyliczenia uwzględniać się będzie całość odsetek (przed zastosowania limitu „cienkiej kapitalizacji”) oraz KUP przed dokonaniem wyłączenia zgodnie z niniejszą regulacją.

Wyłączeniu z KUP w ramach limitu podlegać będą wydatki na

1) następujące usługi:

 • doradcze,
 • badania rynku,
 • reklamowe,
 • zarządzania i kontroli,
 • przetwarzania danych,
 • ubezpieczeń,
 • gwarancji i poręczeń
 • oraz świadczenia o podobnym charakterze;

2) wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z:

 • autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji,
 • praw własności przemysłowej,
 • know-how;

3) przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i SKOKi, w tym w ramach umów pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Powyższe ograniczenia dotyczą jednak tylko tych kosztów, które:

 • zostaną poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z „rajów podatkowych”, jeśli podmiot, na którego rzecz poniesiono koszt, jest rzeczywistym właścicielem zapłaconych należności,
 • nie są zaliczane do KUP bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi ani nie są refakturowane przez podatnika na inne podmioty.

Wyłączeniu z KUP podlegać będzie wyłącznie nadwyżka kosztów, po dokonaniu ww. wyłączeń, przekraczająca w roku podatkowym łącznie kwotę 3.000.000 zł.

Kwota kosztów, nieodliczona w danym roku podatkowym będzie mogła podlegać odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych – w ramach limitu na dany rok.

Powyższe ograniczenia nie będą stosowane dla transakcji pomiędzy spółkami z podatkowej grupy kapitałowej.

UWAGA: limit kosztów ma zostać wprowadzony wyłącznie w ustawie o CIT, co oznacza, że nie dotknie on osób fizycznych (i spółek osobowych osób fizycznych).

POZOSTAŁE KWESTIE

Wśród pozostałych istotnych kwestii ujętych w nowym projekcie należy wymienić:

 • całkowicie nową propozycję podwojenia limitu tzw. kosztów autorskich;
 • podział źródeł przychodu na działalność operacyjną i zyski kapitałowe – zgodnie z aktualną wersją projektu, wszystkie przychody banków i instytucji finansowych (w tym firm leasingowych) będą traktowane jako dochody z zysków kapitałowych, czego konsekwencją jest brak konieczności alokacji kosztów do przychodów (prowadzenia osobnej analityki);
 • podatek od nieruchomości komercyjnych – proponowana stawka minimalnego podatku ma wynosić 0,035% podstawy opodatkowania miesięcznie;
 • szacowanie przychodu – proponuje się wprowadzenie możliwości szacowania przychodu w przypadku darowizny rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych;
 • doprecyzowanie w stosunku do poprzedniego projektu niektórych propozycji dotyczących CFC i PGK;
 • nowe propozycje w zakresie zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie żłobków, zapomóg oraz konkursów (zwiększenie progów dla poszczególnych zwolnień);
 • podniesienie limitu wartości środków trwałych niepodlegających amortyzacji z 3.500 na 10.000 zł (w pierwotnym projekcie – 5.000 zł);
 • rezygnację z powiązania momentu poniesienia kosztu pośrednio związanego z przychodami z chwilą, gdy dany wydatek obciąża wynik finansowy;
 • wprowadzenie limitu 100.000 zł dla rozliczania przez osoby fizyczne stawką ryczałtową przychodów z najmu – powyżej tego limitu przychody będą podlegały opodatkowaniu stawką 12,5%.