Newsletter – 2023

Newsletter
leasingowy

Newsletter leasingowy 29.12.2023

Miękkie hybrydy – organy żądają wyższej akcyzy. Czy słusznie?

Tzw. miękkie hybrydy (mild hybrid), które posiadają zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny (przy czym jego moc w porównaniu do silnika spalinowego jest znacznie mniejsza, ale wspiera on funkcje napędowe samochodu) w przeszłości korzystały z preferencyjnych stawek akcyzy przewidzianych dla pojazdów hybrydowych. Stanowisko organów uległo jednak zmianie i aktualnie wzywają one podatników, którzy nabyli miękkie hybrydy z zagranicy, do zapłaty akcyzy w pełnej wysokości.
Więcej…

 

Kolejna interpretacja dotycząca cesji leasingu finansowego, ale problemy pozostają

Na rzecz którego z podmiotów: pierwotnego korzystającego czy też korzystającego przejmującego prawa i obowiązki z umowy leasingu finansowego w następstwie jej cesji, powinien wystawić fakturę korygującą finansujący, w przypadku zdarzeń mających wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem VAT zaistniałych w trakcie trwania umowy? Choć w wydanej niedawno interpretacji Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi m.in. na to pytanie, to zastosowanie się do zaprezentowanej wykładni prowadziłoby w praktyce do kolejnych problemów.
Więcej…

 

Sprzedaż na rzecz rolnika. Jak będzie w KSeF?

O ile podstawowe założenia dotyczące korzystania z KSeF i dokumentowania sprzedaży wydają się zrozumiałe, tak prawidłowy sposób postępowania w przypadku niektórych typów kontrahentów budzi już większe wątpliwości. Jedną z takich grup stanowią rolnicy. Między innymi w zależności od tego, czy dany rolnik posługuje się numerem NIP czy PESEL, a także czy złoży zgłoszenie VAT-R lub zarejestruje się w KSeF, na jego rzecz będzie należało wystawić albo fakturę ustrukturyzowaną, albo tradycyjną, przy czym niekiedy konieczne będzie też zaewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej.
Więcej…

Newsletter leasingowy 08.12.2023

Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. – co oznacza dla branży leasingowej?

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać regulacje dotyczące podatku minimalnego. Chociaż ich uchylenie nadal jest możliwe, nie można wykluczyć scenariusza, w którym podatek minimalny stanie się częścią systemu podatkowego. Paradoksalnie nowa, zasługująca na krytykę danina, może mieć pozytywny wpływ na branżę leasingową. Dlaczego?
Więcej…

 

Uprzednia rejestracja uniemożliwia zwrot akcyzy? Niekoniecznie!

Nowe orzeczenie NSA daje wielu podatnikom nadzieje na uzyskanie zwrotu akcyzy zapłaconej od samochodów, które następnie były przedmiotem WDT lub eksportu. Sąd podkreślił, że analizując możliwość uzyskania zwrotu, nie można kierować się wyłącznie literalną wykładnią art. 107 ust. 1 AKCu, a także że należy odróżnić rejestrację czasową z urzędu, od rejestracji na wniosek, która umożliwia wywóz pojazdu za granicę. NSA wskazywał również, że opodatkowanie akcyzą uzależnione jest od konsumpcji, która materializuje się poprzez rejestrację danego pojazdu na terytorium kraju.
Więcej…

 

Wierzytelność spłacana po wypowiedzeniu umowy leasingu. Co z kosztami?

Spłata wierzytelności z wypowiedzianych umów leasingu, która wynika z porozumienia zawartego z finansującym, stanowi koszty uzyskania przychodów dotychczasowego korzystającego. Dla oceny skutków podatkowych takich zdarzeń stosowana będzie ogólna reguła dotycząca rozpoznawania kosztów podatkowych, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w celu osiągnięcia lub zachowania źródeł przychodów, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT jako wprost wyłączone z kosztów podatkowych.
Więcej…

Newsletter leasingowy 24.11.2023

Ugruntowane stanowisko organów w sprawie cesji umowy leasingu finansowego

Cesja umowy leasingu finansowego nie rodzi obowiązku korekty pierwotnej faktury wystawionej przez finansującego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji leasingodawca nie będzie musiał wystawiać kolejnej faktury (dokumentującej cedowaną umowę leasingu finansowego) na rzecz przejmującego. Do wystawienia faktury VAT dokumentującej cesję na przejmującego (i rozliczenia powstałego z tego tytułu podatku należnego) będzie natomiast zobowiązany pierwotny korzystający. Takie wnioski wynikają z nowej interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS.
Więcej…

 

Rozporządzanie wynajmowanym pojazdem jak właściciel? Zdaniem Dyrektora KIS to możliwe

Czy podatnik, wynajmując samochód w innym kraju UE, a następnie przemieszczając go do Polski i użytkując w kraju, nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel? Zdaniem Dyrektora KIS owszem, co oznaczałoby konieczność zapłaty akcyzy z tytułu dokonanego przemieszczenia. Zdaniem WSA we Wrocławiu do nabycia prawa rozporządzania towarem jak właściciel nie dochodzi, więc akcyza nie jest należna. Tę kwestię zapewne jednak ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej…

 

Niewiążąca opinia klasyfikacyjna GUS – czy warto o nią występować?

Choć klasyfikacja statystyczna jest elementem prawa podatkowego, to organy – wbrew stanowisku NSA – odmawiają wydawania interpretacji w tym zakresie, pozostawiając podatników z możliwością wystąpienia o opinię GUS, która nie ma charakteru wiążącego i może zostać zakwestionowana przez fiskusa bądź sąd. W jaki sposób można zminimalizować wątpliwości dotyczące prawidłowego określenia symbolu KŚT i stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego?
Więcej…

Newsletter leasingowy 13.11.2023

Nowe podatki od samochodów. Co już o nich wiadomo?

W ostatnim czasie głośno stało się o wynikających z Krajowego Planu Odbudowy podatkach związanych z zakupem i posiadaniem samochodu, do wprowadzenia których zobowiązała się Polska. Część z nich jest dopiero w fazie planów, ale zmiany dotyczące amortyzacji samochodów zostały już uchwalone przy okazji nowelizacji ustawy o elektromobilności. Czego i kiedy powinni spodziewać się podatnicy?
Więcej…

 

Ambulans na równi z samochodem luksusowym? Sąd potwierdza

Zawierając umowę leasingu, której przedmiotem jest ambulans, korzystający zobowiązany jest do stosowania proporcji analogicznie jak w przypadku „samochodów luksusowych”, ponieważ na gruncie ustaw o podatkach dochodowych karetka nie jest samochodem specjalnym, a osobowym. W konsekwencji leasingobiorca nie ma prawa do ujęcia w całości w kosztach uzyskania przychodów poniesionych przez siebie wydatków związanych z umową leasingu.
Więcej…

 

Ryczałt za używanie prywatnego auta. Jest przychód czy go nie ma?

W najnowszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych przekazany pracownikowi stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, choć konkluzja wyroku wydanego miesiąc wcześniej – również przez NSA – była całkowicie odmienna. Niejednolite podejście do kwestii zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego auta do celów służbowych trwa już jednak od wielu lat, co wskazuje na potrzebę wydania przez NSA uchwały w tym zakresie.
Więcej…

Newsletter leasingowy 27.10.2023

Faktoring bez ograniczeń w CIT? Niekiedy tak, ale trzeba być ostrożnym

W najnowszym wyroku NSA oddalił skargę złożoną przez Dyrektora KIS, potwierdzając tym samym, że opłaty z tytułu przejęcia wierzytelności w faktoringu nie podlegają ograniczeniom kosztowym w CIT dla tzw. kosztów finansowania dłużnego, określonych w art. 15c ustawy o CIT. Co właściwie wynika z wyroku i jakie ma on znaczenie dla firm leasingowych?
Więcej…

 

Przychód ze sprzedaży niskocennego składnika majątku. Kiedy (nie)wystąpi opodatkowanie?

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu o wartości początkowej nieprzekraczającej 1,5 tys. zł i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. W takiej sytuacji zastosowania nie znajdzie regulacja wynikająca z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT, umożliwiająca wyłączenie z przychodów z działalności przychodów z odpłatnego zbycia niskocennych składników majątku.
Więcej…

 

TSUE w sprawie podatku pobranego z naruszeniem prawa UE i możliwości żądania jego zwrotu

Trybunał Sprawiedliwości UE, odnosząc się do ewentualnej możliwości żądania zwrotu podatku pobranego z naruszeniem prawa unijnego, rozstrzygnął, czy jego zwrotu może żądać wyłącznie podmiot, który uiścił ten podatek. Ponadto rozważył, czy w świetle brzmienia art. 110 TFUE państwa UE mogą wewnętrznie uregulować, kto będzie uprawniony do uzyskania zwrotu takiego podatku – podatnik, a może także kolejni właściciele samochodu. Rozważania TSUE dotyczyły uiszczenia obowiązującego w Rumunii (niezgodnie z prawem unijnym) specjalnego podatku rejestracyjnego wymaganego przy pierwszej rejestracji samochodu.
Więcej…

Newsletter leasingowy 13.10.2023

Kwoty otrzymane po kradzieży leasingowanego pojazdu. Jest przychód czy go nie ma?

Jakie skutki na gruncie przepisów prawa podatkowego po stronie korzystającego wywołuje wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania w przypadku szkody całkowitej (w tym również kradzieży) leasingowanego samochodu? Z takim pytaniem do Dyrektora KIS zwrócił się podatnik, który nabrał wątpliwości co do kwalifikacji tego typu świadczeń. Interpretacja wydana przez organ nie jest korzystna dla leasingobiorców, ponieważ po raz kolejny odwołano się w niej do zasady ogólnej, zgodnie z którą przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, uzyskane w związku z tą działalnością, o ile ustawa o PIT nie wyłącza ich z tej kategorii.
Więcej…

 

Kredyt kupiecki a ukryte zyski. Niebezpieczny precedens?

Dyrektor KIS, a w ślad za nim również WSA w Warszawie, uznał, że rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości zawartej z podmiotem powiązanym z zastosowaniem kredytu kupieckiego, którego dokonał podatnik na estońskim CIT, powoduje powstanie dochodu z tytułu tzw. ukrytych zysków. Choć transakcja miała charakter incydentalny i nie miała w pełni rynkowego charakteru, to niewykluczone, że odnosząca się do niej interpretacja przyczyni się do kwestionowania przez organy podatkowe także innych form finansowania między podmiotami powiązanymi na estońskim CIT, np. leasingu.
Więcej…

 

Nowy projekt objaśnień podatkowych WHT. Ministerstwo pogłębia chaos

Branża leasingowa ze swej natury nie zalicza się do tych, w których rozliczenia podatku u źródła są najbardziej problematyczne. Znaczna część rynku leasingowego otrzymuje bowiem kluczowe świadczenia, takie jak finansowanie, od podmiotów polskich, w szczególności powiązanego banku. Jednak u tych leasingodawców, którzy wypłacają świadczenia opodatkowane u źródła (w szczególności odsetki) sytuacja znacznie się już komplikuje. Niestety nie należy się spodziewać, by ułatwiły ją objaśnienia podatkowe, których projekt opublikowało ostatnio Ministerstwo Finansów.
Więcej…

Newsletter leasingowy 29.09.2023

Dobra passa podatników chcących skorzystać z ulgi na złe długi – trwa nadal

NSA po raz kolejny potwierdził, że w okresie obowiązywania niezgodnych z prawem unijnych przepisów dotyczących ulgi na złe długi, które w 2020 r. zakwestionował TSUE, podatnicy mogli pozostawać w przekonaniu, że nie przysługuje im prawo zastosowania tej instytucji. W takich przypadkach warunek związany z dwuletnim terminem na skorzystanie z ulgi można pominąć, a czas na dokonanie korekt upływa w ciągu trzech lat od końca roku, w którym opublikowano wyrok TSUE, a więc 31 grudnia 2023 r. Warto wykorzystać czas do końca roku i zweryfikować możliwość zastosowania ulgi.
Więcej…

 

Nie wszystkie zmiany konstrukcyjne powodują obowiązek zapłaty akcyzy

We wrześniu 2023 r. zostały wydane dwie interpretacje, potwierdzające, że akcyza nie jest należna od dokonanych przed 1 lipca 2021 r., tj. przed nowelizacją ustawy akcyzowej, zmian konstrukcyjnych powodujących w ich efekcie zmianę rodzaju samochodu z ciężarowego (CN 8704) na osobowy (CN 8073). Akcyza nie będzie należna również od dokonania kolejnych przeróbek w takim samochodzie, co również potwierdzają organy podatkowe.
Więcej…

 

Wynajmowany lub leasingowany pojazd wykorzystywany za granicą a prawo do odliczenia

Podatnik, który nabywa w Polsce usługi wynajmu samochodów wykorzystywanych do realizacji robót budowlanych na nieruchomościach położonych poza terytorium Polski, co do zasady ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących usługę najmu, a samą usługę najmu należy uznać za opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce, a nie w państwie, na terytorium którego prowadzone są prace budowlane. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS.
Więcej…

Newsletter leasingowy 15.09.2023

Zamieszanie z przepadkiem pojazdów nietrzeźwych kierowców. Od kiedy sankcje?

Po tym jak w grudniu 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kodeksu karnego, przewidującą przepadek pojazdu lub jego równowartości, w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, sankcje miały zacząć obowiązywać w grudniu 2023 r. W marcu bieżącego roku wejście w życie tych regulacji odroczono jednak do 14 marca 2024 r. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że wejście w życie sankcji przyspieszono i miałyby one obowiązywać od 1 października 2023 r. Choć większość przepisów nowelizacji kodeksu karnego faktycznie ma wejść w życie w tym terminie, nie dotyczy to regulacji stanowiących o przepadku pojazdów – te mają zacząć obowiązywać 14 marca 2024 r.
Więcej…

 

Ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych bezpośrednim kosztem finansującego

Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 6 września 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1061/23), który zapadł w następstwie zaskarżenia do sądu administracyjnego interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, wydanej na wniosek podatnika świadczącego usługi przekazywania pojazdów (samochodów ciężarowych) do używania innym podmiotom na podstawie umów najmu oraz umów leasingu (operacyjnego, jak finansowego).
Więcej…

 

Aport umów leasingu bez utraty preferencji

Dobre wiadomości dla leasingobiorców, którzy korzystali z preferencji dotyczących „starych” umów leasingu, a potem dokonali restrukturyzacji swojej firmy. NSA potwierdził, że aport przedsiębiorstwa nie powoduje zmian w umowie leasingu, które uniemożliwiałby skorzystanie po 1 stycznia 2019 r. z ochrony praw nabytych przez pierwotnych leasingobiorców. W takim przypadku nie zachodzi konieczność stosowania limitu 150 000 zł i w konsekwencji korygowania kosztów.
Więcej…

Newsletter leasingowy 01.09.2023

Ryzyko podatku bankowego w firmach leasingowych. Jak je wyeliminować?

Wiele firm oferujących leasing skierowany do przedsiębiorców rozwija (bądź rozważa) rozwój produktów skierowanych również do konsumentów, głównie dotyczących samochodów osobowych. Wśród tych produktów może być zarówno leasing, w ramach którego klient może być uprawniony do wykupu pojazdu, jak i najem, gdzie wykup w ogóle nie jest przewidziany. Oferta skierowana do konsumenta wiąże się jednak z szeregiem wątpliwości i ryzyk, w tym w obszarze podatku bankowego. Na gruncie obecnych przepisów mogą one zostać łatwo wyeliminowane, ale sytuacja może zmienić się w następstwie zmian prawnych na szczeblu unijnym.
Więcej…

 

Niekonstytucyjna definicja budowli w podatku od nieruchomości. Czy nadal ją stosować?

Po głośnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zdefiniowanie budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości poprzez odesłanie do definicji budowli na gruncie prawa budowlanego za niezgodny z ustawą zasadniczą, wydano pierwsze wyroki, odnoszące się do ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie poprzedzającym zmianę przepisów przez ustawodawcę i wykonanie wyroku Trybunału. Jakie stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny?
Więcej…

 

Nieodpłatne przekazanie małżonkowi koparko-ładowarki jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny – podobnie jak Dyrektor KIS – uznał, że nieodpłatne przekazanie małżonkowi środka trwałego (towaru) wykorzystywanego przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a małżeńska wspólność majątkowa nie będzie decydująca dla skutków podatkowych takiej transakcji z uwagi na autonomię prawa podatkowego. Wcześniej korzystną wykładnię w tej sprawie prezentował WSA w Gdańsku, ale po ponad 4 latach wydany przez niego wyrok został uchylony.
Więcej…

Newsletter leasingowy 18.08.2023

Umowa leasingu w formie dokumentowej? Ważne zmiany dla branży i jej klientów

Wydaje się, że postulaty firm leasingowych i ich klientów zostały po kilku latach wysłuchane. Zmiana w postaci umożliwienia zawarcia umowy leasingu w formie dokumentowej została uwzględniona w projektowanych przepisach – i to w dwóch różnych projektach ustaw. Jeden z nich wymaga od umowy leasingu formy dokumentowej – pod rygorem nieważności, podczas gdy drugi poprzestaje na warunku formy dokumentowej bez powyższego dodatkowego zastrzeżenia.
Więcej…

 

Darowizna przedmiotu poleasingowego bez podatku. Interpretacja dobra, wniosek niepotrzebny

Dyrektor KIS ostatnio systematycznie wydaje pozytywne interpretacje dotyczące skutków podatkowych na gruncie PIT darowizny przedmiotów poleasingowych. Chociaż nie sposób odmówić im prawidłowości, to już samo występowanie z tego typu wnioskiem może powodować większe ryzyko niż nieposiadanie interpretacji.
Więcej…

 

Zamieszanie z amortyzacją „elektryków”

Ustalenie właściwej stawki amortyzacyjnej, niezbędne do przyjęcia minimalnego okresu leasingu operacyjnego, jest szczególnie istotne z perspektywy finansujących. W przypadku samochodów elektrycznych utrudnia to przestarzała klasyfikacja KŚT, która dodatkowo – prawdopodobnie w wyniku omyłki pisarskiej – w błędny sposób odsyła do PKWiU. Wskazówek w tym zakresie dostarcza jednak interpretacja Dyrektora KIS.
Więcej…

Newsletter leasingowy 04.08.2023

Limit 150 000 zł także przy leasingu samochodu przeznaczonego do najmu

Niespełna 3 lata trwała radość spółki, która chciała potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska, zgodnie z którym w przypadku wynajmu samochodów na rzecz podmiotów powiązanych, gdy są one przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, nie zachodzi konieczność stosowania limitu 150 000 zł. Tyle czasu dzieliło bowiem wyrok WSA w Warszawie, który przyznał jej rację, od orzeczenia NSA, który wskazał, że z przepisów jasno wynika, że w omawianej sytuacji limit obowiązuje, i korzystny wyrok uchylił.
Więcej…

 

Zmiany przyjęte. Dla jednych dodatkowy 6-proc. PCC, dla innych zwolnienie z opodatkowania

Przyjęta 26 maja 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jedna z nich przewiduje opodatkowanie dodatkowym, wynoszącym 6%, PCC zakupu szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego na jednej nieruchomości gruntowej. Inna zwalnia zaś z zapłaty PCC od zakupu mieszkania osoby, które nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego.
Więcej…

 

NSA: brak podatku u źródła od zagranicznej polisy

Przez organy podatkowe usługi ubezpieczeniowe uznawane są za zbliżone do usług gwarancyjnych, dlatego w przypadku świadczeń nabywanych od podmiotów zagranicznych fiskus dąży do zastosowania podatku u źródła (WHT) na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Odmienne zdanie mają jednak sądy administracyjne, w tym NSA, co potwierdza niedawny wyrok.
Więcej…

Newsletter leasingowy 21.07.2023

Zakończono prace nad zmianami w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości została podpisana przez Prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Tytuł ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości może być jednak mylący. Dotyczy ona nie tylko danych osobowych, ale także branży motoryzacyjnej. Przewiduje m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów. Mają one zacząć obowiązywać 1 stycznia 2024 r.
Więcej…

 

„Pusta faktura” tylko bez faktycznie dokonanej dostawy lub wykonanej usługi

Mimo że zmiany w zakresie dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT za pomocą faktury obowiązują od blisko 10 lat, to nadal są zagadnienia, które budzą wątpliwości interpretacyjne po stronie podatników. Jednym z nich jest data wystawienia faktury i ryzyko uznania jej za tzw. pustą fakturę. Na szczęście w niedawnym wyroku NSA zaprezentował korzystną dla podatników wykładnię, która odpowiada realiom gospodarczym.
Więcej…

 

Umorzone pożyczki w kosztach? Tylko dla PIT-owców, gdy umarza sąd upadłościowy

Wiele spośród firm leasingowych oprócz klasycznego leasingu udziela również pożyczek (często zwanych „leasingowymi”). Jednym z problematycznych zagadnień w takiej działalności jest kwestia ujmowania w kosztach podatkowych strat wynikających z braku spłat pożyczki przez pożyczkobiorców. Jak wynika z niedawnego wyroku NSA, podatnicy PIT, którzy prowadzą tego rodzaju działalność, mogą znajdować się w tym kontekście w nieco lepszej sytuacji podatkowej niż podmioty opodatkowane CIT.
Więcej…

Newsletter leasingowy 07.07.2023

Sąd po stronie podatnika w sprawie zwrotu nadpłaty w kontekście tzw. ustawy covidowej

Zasada in dubio pro tributario przewiduje, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Była ona jednym z kluczowych czynników, na który powołał się WSA w Warszawie, rozstrzygając, że organ niezasadnie odmówił podatnikowi wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w VAT w sytuacji, gdy tzw. ustawa covidowa czasowo zawieszała bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

WSA w Warszawie 26 maja 2023 r. wydał wyroki uwzględniające stanowisko jednego z Klientów Gekko Taxens w aż 7 postępowaniach. Dotyczyły one skarg na postanowienia DIAS w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawach stwierdzenia nadpłaty w podatku VAT.
Więcej…

 

Definicja budowli i budynku w podatku od nieruchomości niezgodna z Konstytucją

Fakt, że ustawodawca – na potrzeby ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości – odsyłał do prawa budowlanego, a także to, że przez ostatnie lata ignorował on zastrzeżenia dotyczące tego zagadnienia, spowodowały, że Trybunał Konstytucyjny uznał przepis określający, czym jest budowla dla potrzeb podatku od nieruchomości, za niezgodny z Konstytucją. Ustawodawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie nowych regulacji. Będzie musiał również wprowadzić zmiany w definicji legalnej budynku.
Więcej…

 

Pożyczki w grupie kapitałowej z PCC? Duże ryzyko po wyroku NSA

Nie najlepsze wieści dla finansujących się grupowymi pożyczkami podatników. W myśl wyroku NSA, który wydano 26 kwietnia 2023 r., ryzyko opodatkowania takich pożyczek podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest wysokie. Dotyczy to w szczególności pożyczek o charakterze incydentalnym (sporadycznym), udzielanych przez podmioty, które w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczą usług finansowych. Trzeba jednak pamiętać, że ryzyko to nie dotyczy każdej pożyczki grupowej.
Więcej…

Newsletter leasingowy 19.06.2023

Cesja leasingu finansowego. Finansujący bez obowiązku dokonania korekty

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem finansującego, który twierdził, że dokonanie cesji umowy leasingu finansowego nie jest podstawą do dokonania korekty faktury dokumentującej dostawę towaru na rzecz korzystającego i wystawienia nowej faktury na rzecz przejmującego. Cesję – utożsamianą z dostawą towaru – powinni natomiast rozliczyć pomiędzy sobą korzystający i przejmujący, choć problematyczne może okazać się dla nich ustalenie wysokości tzw. odstępnego.
Więcej…

 

Zmiany w zakresie rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów przyjęte przez Sejm

W trakcie posiedzenia Sejmu, które odbywało się 24-26 maja 2023 r., posłowie przyjęli autopoprawkę do ustawy mającej na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości, która w efekcie dotyczy już nie tylko danych osobowych, co mogłoby wynikać z tytułu procedowanej ustawy i przyjętych do niej założeń, ale także motoryzacji. Przewiduje ona m.in. istotne zmiany w procedurach rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów. Mają one zacząć obowiązywać 1 stycznia 2024 r.
Więcej…

 

Kary za brak biletu parkingowego jednak z VAT – Szef KAS zweryfikował stanowisko organów

Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stał na stanowisku, że opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego nie są objęte VAT. W tej kwestii stanowisko organów uległo jednak zmianie. Ma to związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak wskazuje w ostatnich pismach Szef Krajowej Administracji Skarbowej, istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usługi parkowania a nałożeniem kary umownej, dlatego takie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT. Naczelny Sąd Administracyjny takie podejście prezentował już wcześniej.
Więcej…

Newsletter leasingowy 05.06.2023

Sprzedaż wierzytelności a ulga na złe długi. Korekta z zachowaniem proporcji

Niedawne orzeczenie WSA w Warszawie, choć wydane dla jednej z firm leasingowych, potencjalnie dostarcza cennych informacji także innym przedsiębiorcom, którzy korzystają z tzw. ulgi na złe długi. Z wyroku wynika bowiem, że w przypadku gdy podatnik dokona zbycia wierzytelności po wartości niższej od nominalnej, w stosunku do których skorzystał ze wspomnianej ulgi, to korekta, do której będzie on zobowiązany, powinna nastąpić z uwzględnieniem proporcji, w jakiej kwota otrzymana z tytułu zbycia pakietu wierzytelności ma się do kwoty dokonanej korekty.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 maja 2023 r. (sygn. akt: III SA/Wa 443/23) w całości uwzględniono stanowisko jednego z Klientów Kancelarii Gekko Taxens.
Więcej…

 

Zmiany konstrukcyjne a nowelizacja ustawy AKCu. Kiedy (nie) wystąpi obowiązek zapłaty akcyzy?

Dokonanie przebudowy samochodu ciężarowego na osobowy po 30 czerwca 2021 r. wywołuje skutek w postaci obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Jeżeli natomiast takie zmiany konstrukcyjne zostały dokonane przed tą datą, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym nie powstanie, choć od tej zasady może istnieć jeden wyjątek. Ma to istotne znaczenie m.in. w odniesieniu do samochodów dostawczych, które są doposażane w dodatkowy rząd siedzeń, ale także takich, które są przebudowywane na kamper.
Więcej…

 

Ramowa umowa leasingu sprzed 2019 r. nie zapewni korzystniejszych zasad

NSA potwierdził w najnowszym wyroku, że leasingobiorcy, którzy nie zdążyli zawrzeć indywidualnej umowy leasingu do końca 2018 r., a jedynie – jak w sprawie, której dotyczyło orzeczenie – zamówienie związane z umową ramową, zobowiązani są do stosowania po swojej stronie ograniczeń kosztowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wyrok nie jest korzystny, ale jednocześnie nie stanowi on zaskoczenia. Leasingobiorcy, którzy stosowali bardziej korzystne podejście, zdecydowanie powinni rozważyć korektę rozliczeń.
Więcej…

Newsletter leasingowy 19.05.2023

NSA: limit 150 tys. zł także dla ubezpieczenia GAP

Złe wiadomości dla przedsiębiorców wykorzystujących droższe samochody osobowe. Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA, prawo podatników do rozliczania wydatków na ubezpieczenie samochodu zostało dodatkowo ograniczone. Chodzi konkretnie o konieczność stosowania proporcji wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT w przypadku składki na polisę GAP. Wyrok NSA jest co prawda precedensowy, ale jednocześnie trudno uznać go za zaskoczenie.
Więcej…

 

Proporcja przy samochodach luksusowych zarówno w umowach leasingu, jak i najmu

Czy to, że w ustawie o CIT istnieje przepis, który nakazuje stosować proporcję dotyczącą tzw. limitu 150 tys. zł jedynie do części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem leasingu, oznacza, że w przypadku umów najmu, gdzie do spłaty wartości auta nie dochodzi, wspomnianej proporcji i limitu stosować nie trzeba? Z takim pytaniem podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS w 2019 r., ale sprawa znalazła finał dopiero po 4 latach, gdy prawomocne orzeczenie wydał NSA.
Więcej…

 

Wykup aut z leasingu i przekazanie ich wspólnikom spółki cywilnej – z VAT czy bez?

Czy nieodpłatne przekazanie samochodów wykupionych z leasingu wspólnikom spółki cywilnej, w sytuacji, gdy nie odliczyła ona VAT z faktur dokumentujących ich wykup, a pojazdy zostały zaalokowane do majątku prywatnego wspólników, będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Kwestia ta była przedmiotem interpretacji Dyrektora KIS. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa skutki podatkowe takiego nieodpłatnego przekazania będą identyczne jak w przypadku prywatnego wykupu przez właścicieli działalności gospodarczych.
Więcej…

Newsletter leasingowy 05.05.2023

Niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotu leasingu – co z kosztami?

Uiszczone raty leasingowe, w zakresie w jakim wykraczają ponad wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez korzystającego do kosztów podatkowych, są jego kosztem podatkowym w razie skrócenia okresu umowy leasingu finansowego i odstąpienia od wykupu leasingowanej nieruchomości. Choć takie podejście wydaje się oczywiste, to inaczej twierdził Dyrektor KIS. Stanowisko skrytykował WSA w Warszawie, uchylając niekorzystną interpretację. Niewykluczone jednak, że sprawą zajmie się jeszcze NSA.
Więcej…

 

NSA: sprzedaż wierzytelności odsetkowej bez kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2023 r. potwierdził, że sprzedaż wierzytelności z tytułu odsetek karnych nie generuje kosztów uzyskania przychodu. Wyrok jest zgodny z przepisami i nie stanowi żadnego zaskoczenia. Warto jednak zwrócić na niego uwagę z kilku względów, m.in. w kontekście zbywania wierzytelności przez firmę leasingową.
Więcej…

 

Cesja wierzytelności z umów leasingu i pożyczek – kolejne spory nieuniknione?

Interpretacja Dyrektora KIS w sprawie skutków dokonania cesji wierzytelności daje wskazówki, jak do tego typu transakcji podchodzą organy. Stanowisko fiskusa, zgodnie z którym sprzedaż wierzytelności, które wcześniej zostały odpisane jako nieściągalne, co powoduje brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych straty na ich sprzedaży, a jedynie uzyskanej ceny ich sprzedaży, a także konieczność dokonania odpowiedniej korekty, zapowiada jednak kolejne spory z podatnikami.
Więcej…

Newsletter leasingowy 21.04.2023

Leasing walutowy zagrożony po wyroku WSA w Warszawie

Podatnik podnosi ryzyko prowadzonej działalności, w tym związane ze zmiennością kursów walut – stwierdził WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej możliwości zbycia przedmiotu umowy leasingu walutowego po cenie niższej niż rynkowa w sytuacji, gdy suma należności z umowy – po przeliczeniu jej na złote – nie odpowiada wartości początkowej przedmiotu umowy. W ocenie Sądu księgi prowadzi się w polskich złotych i wyłącznie zapisy dokonane w tej walucie mają znaczenie dla celów podatkowych.
Więcej…

 

NSA: kolej linowa i wyciąg narciarski nie podlegają podatkowi od nieruchomości

Zmiany przepisów z 2015 r. powodują, że obecnie nie ma możliwości opierania się na kwestii całości techniczno–użytkowej przy ustalaniu, czy dana budowla wraz z instalacjami i urządzeniami stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak wskazuje NSA, brak elementu definicji budowli ma istotne znaczenie m.in. w kontekście kolejek linowych i wyciągów narciarskich i oceniając zakres ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy brać pod uwagę ten aspekt. Samo odwołanie się do załącznika nr 1 do prawa budowlanego nie jest wystarczające do opodatkowania takich obiektów podatkiem nieruchomości.
Więcej…

 

Żuraw za ciężki na środek transportu. Organ zmienił stanowisko

Żuraw samojezdny nie stanowi jednak środka transportu w rozumieniu ustawy o VAT – tak wynika ze zmienionego stanowiska organu zaprezentowanego w interpretacji indywidualnej zmieniającej z 27 marca 2023 r. Dyrektor KIS w trybie samokontroli zmienił swoje stanowisko wyrażone w niekorzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2023 r. W efekcie podatnik, który dokonuje WNT takiego urządzenia, nie jest zobowiązany do zapłaty VAT i złożenia VAT-23.
Więcej…

Newsletter leasingowy 06.04.2023

Leasing z wysokim wykupem – dla kogo?

Najlepiej, by już w momencie zawierania umowy leasingu, korzystający wiedział, co będzie chciał zrobić z samochodem wykupionym po jej zakończeniu. Dla tych, którzy planują sprzedaż poleasingowego pojazdu, a nie przekazanie go członkowi rodziny w formie darowizny, lepszym rozwiązaniem może być krótsza umowa z relatywnie wysoką wartością końcową, zbliżoną do rynkowej wartości auta i jego alokacja do działalności po dokonanym wykupie.
Więcej…

 

Zwolnienie z VAT nie dla wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniami

Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianego dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego usługodawca musi pozostawać w stosunku z ubezpieczycielem i ubezpieczonym, a jego działalność obejmować istotne aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego – wynika z nowego orzeczenia WSA w Warszawie. Z kolei organy podatkowe skłaniają się ku grupowaniu poszczególnych czynności, nakazując opodatkowanie na zasadach ogólnych tych, które nie mają czysto agencyjnego charakteru.
Więcej…

 

Dwa samochody w jednoosobowej działalności? Fiskus na tak – z pewnymi wyjątkami

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność samodzielnie może zaliczać w koszty wydatki na więcej niż jeden pojazd – pod warunkiem, że znajduje to uzasadnienie w charakterze prowadzonej przez niego firmy. Przepisy nie różnicują konsekwencji podatkowych od tego, czy dodatkowe środki transportu będą finansowane poprzez leasing lub np. zakupione za gotówkę. Fiskus nie wymaga też, by poszczególne pojazdy wykorzystywane w działalności znacząco się od siebie różniły, np. pod względem przeznaczenia bądź konstrukcji. To nie oznacza jednak całkowitej dowolności.
Więcej…

Newsletter leasingowy 24.03.2023

Darowizna pojazdu wykupionego z leasingu. Kiedy nie wystąpi opodatkowanie?

To nieprawda, że darowizna samochodu wykupionego z leasingu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT od ceny rynkowej pojazdu. Taka czynność nie spowoduje również obowiązku wykazania przychodu podatkowego – i to niezależnie od tego, czy faktura „wykupowa” wystawiona została na firmę, czy osobę fizyczną. Aby opodatkowanie nie wystąpiło, niezbędne jest jednak alokowanie wykupionego pojazdu do majątku prywatnego, rzeczywisty charakter darowizny i terminowe złożenie deklaracji SD-Z2.
Więcej…

 

Pobranie produktów z magazynu przez odbiorcę a obowiązek podatkowy w VAT

W przypadku gdy producent dostarcza opakowania do magazynu kontrahenta w celu – po pierwsze – wykorzystania jego przestrzeni magazynowej i – po drugie – umożliwienia mu ich pobierania w zależności od aktualnych potrzeb, obowiązek podatkowy w VAT wystąpi dopiero w momencie pobrania towaru – wynika z niedawnej interpretacji Dyrektora KIS. Płynące z niej wnioski można odnieść do części ze stosowanych na rynku modeli finansowania stocku, co może przełożyć się na wzrost zainteresowania produktami oferowanymi przez firmy leasingowe.
Więcej…

 

Wymiana silnika na mniejszy przed pierwszą rejestracją samochodu w kraju. Jaka stawka akcyzy?

Przepisy ustawy akcyzowej przewidują, że w przypadku wymiany silnika o pojemności do 2000 cm3 na większą jednostkę – dokonanej w samochodzie osobowym jeszcze przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 18,6%. Czy w przypadku odwrotnej sytuacji, a więc wymiany silnika o pojemności powyżej 2000 cm3 na mniejszy, podatnik będzie mógł zapłacić akcyzę według stawki 3,1%? Tego drugiego scenariusza dotyczyła sprawa, którą zajmował się niedawno Dyrektor KIS.
Więcej…

Newsletter leasingowy 10.03.2023

NSA utrwala linię orzeczniczą – leasing bez ograniczeń kosztowych

W niedawnym wyroku NSA ponownie orzekł, że w przypadku leasingu operacyjnego nie mają zastosowania ograniczenia przewidziane dla kosztów finansowania dłużnego. Drugi analogiczny wyrok w tej sprawie świadczy o ukształtowaniu się korzystnej dla leasingobiorców linii orzeczniczej, która może już być podstawą dla tworzenia polityki podatkowej w tej kwestii. Orzeczenie może stawiać w gorszym położeniu firmy leasingowe, dla których wykładnia NSA wiąże się z większym ryzykiem powstania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.
Więcej…

 

Najpierw leasing, potem wynajem? Szybsza amortyzacja niedostępna

Podatnik, który wykupił pojazd po zakończeniu umowy leasingu, przy jego amortyzacji nie może stosować indywidualnych stawek pozwalających na ukosztowienie auta w okresie 2,5 roku. Co do zasady powinien stosować metodę liniową i dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez 5 lat, analogicznie jak przy nowych pojazdach. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, wynika z obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Znajduje to potwierdzenie w wydawanych interpretacjach i wyrokach, czego przykład stanowi niedawne orzeczenie WSA w Olsztynie.
Więcej…

 

Czy żuraw samojezdny to środek transportu w rozumieniu ustawy o VAT?

Fakt, że żuraw samojezdny został skonstruowany w celu przenoszenia przedmiotów (a jest nim nawet zamocowany do niego dźwig) jest wystarczającą przesłanką do uznania go za środek transportu, co w konsekwencji oznacza konieczność zapłaty VAT w przypadku dokonania WNT takiego urządzenia, a także złożenia formularza VAT-23. Tak wynika ze stanowiska Komitetu ds. VAT przy Komisji Europejskiej, na którą powołał się organ podatkowy, wydając niedawną interpretację. W efekcie, choć dotychczasowa linia orzecznicza sądów była korzystna, może dojść do jej zmiany.
Więcej…

Newsletter leasingowy 24.02.2023

Faktury wystawione przed dostawą. Sądy przychylne dla podatników

Choć zdaniem organów podatkowych faktury wystawione z naruszeniem terminu wskazanego w art. 106i ust. 7 ustawy o VAT nie uprawniają nabywcy do odliczenia wykazanego na nich podatku VAT, to zdaniem sądów takie prawo nabywcy przysługuje – tyle, że materializuje się ono z chwilą dokonania zapłaty lub dostawy towaru. Najnowszy wyrok NSA, wydany dla jednego z Klientów Gekko Taxens – w takiej sprawie nie jest jednak jednoznaczny. Mimo że niekorzystna dla podatnika interpretacja została uchylona, Sąd nie mógł dokonać merytorycznej oceny z uwagi na nieprawidłowe sformułowanie argumentacji przez Dyrektora KIS.
Więcej…

 

Umowy leasingu operacyjnego. Kiedy zgłaszać schemat?

Mimo że obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., praktyka dotycząca kwalifikowania – jako schemat podatkowy – umów leasingu operacyjnego nie jest jednolita. Z wątpliwościami w tym zakresie mierzą się m.in. leasingobiorcy, którzy są informowani przez niektórych finansujących o zgłoszonym schemacie i numerze NSP nadanym przez Szefa KAS. Jak wynika z wyjaśnień Ministra Finansów, w takich przypadku leasingobiorca nie zawsze będzie zobowiązany do przesłania informacji MDR-3 jako korzystający.
Więcej…

 

Trafostacja na farmie fotowoltaicznej jednak bez podatku od nieruchomości?

To, że organy podatkowe prezentują nieprzychylne podejście w kwestii opodatkowania stacji transformatorowych podatkiem od nieruchomości, traktując je jako budowle, od których należny jest podatek, nie jest niczym nowym. Bardziej zaskakiwać może wydane pod koniec 2022 r. orzeczenie NSA, w którym Sąd orzekł, że takie stacje nie podlegają temu opodatkowaniu. Hurraoptymizm nie jest jednak wskazany, ponieważ w przeszłości linia orzecznicza była zmienna i nadal trudno uznać ją za ugruntowaną.
Więcej…

Newsletter leasingowy 10.02.2023

Obowiązkowy KSeF – później i w innym kształcie niż zapowiadano

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, a także opublikowanemu w listopadzie projektowi nowelizacji ustawy o VAT, obligatoryjne korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., a od 1 lipca 2024 r. Resort finansów zakomunikował, że odroczenie obowiązkowego e-fakturowania to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez przedsiębiorców i księgowych. Zmienić ma się jednak nie tylko harmonogram wprowadzania KSeF, ale też niektóre założenia dotyczące jego funkcjonowania.
Więcej…

 

Kluczowy wyrok. NSA korzystnie w sprawie ulgi na złe długi

O sporach z fiskusem dotyczących możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia faktury minęły ponad dwa lata, pisaliśmy już wielokrotnie. Do tej pory wojewódzkie sądy administracyjne konsekwentnie przyznawały rację podatnikom. Tym razem po stronie podatnika – reprezentowanego przez Gekko Taxens – stanął jednak również Naczelny Sąd Administracyjny, co stanowi ważny krok dla ukształtowania jednolitej praktyki orzeczniczej w tym zakresie.
Więcej…

 

Spółka z rozproszoną strukturą własnościową. Jak prawidłowo określić beneficjentów?

Obowiązek dokonywania zgłoszeń danych beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy większości spółek prawa handlowego. Sankcjami zagrożony jest nie tylko brak zgłoszenia w terminie, ale też jego aktualizacji oraz podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Przed dużymi dylematami dotyczącymi ustalenia kręgu beneficjentów rzeczywistych stoją spółki o rozproszonej strukturze własnościowej, a ryzyko zainicjowania wobec nich działań kontrolnych zwiększa stosunkowo nowy przepis, który zobowiązuje instytucje obowiązane, np. firmy leasingowe, do raportowania niezgodności w CRBR ze stanem faktycznym.
Więcej…

 

Opłata za udzielenie informacji o użytkowniku nie podlega VAT

Czynność polegająca na pobraniu opłaty dodatkowej za przekazanie danych korzystającego na wezwanie organu w przypadku wykroczeń drogowych nie stanowi elementu wynagrodzenia leasingodawcy z tytułu świadczonej przez niego usługi leasingu, a tym samym nie podlega ona VAT. Takie stanowisku zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku, w którym oddalono skargę złożoną przez firmę leasingową.
Więcej…

Newsletter leasingowy 27.01.2023

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2022 w firmie leasingowej?

Lata 2021-2022 były bardzo obciążające dla działów księgowych i kadrowych, szczególnie na skutek zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Ostatnie tygodnie są pod tym względem spokojniejsze, ponieważ zmian, które zaczęły obowiązywać od 2023 r. było znacznie mniej niż w poprzednich latach. Wyzwaniem może jednak okazać się podatkowe zamknięcie roku 2022, gdzie zachodzi konieczność uwzględnienia zmian wprowadzonych w roku poprzednim.
Więcej…

 

Faktura „wykupowa” – nie wcześniej niż po dacie wymagalności ostatniej raty

Wystawiając fakturę dokumentującą wykup przedmiotu umowy leasingu zgodnie z faktycznym terminem zapłaty dokonanej przez leasingobiorcę, finansujący ryzykują utratę możliwości zastosowania art. 17c ustawy o CIT, który umożliwia sprzedaż po wartości resztowej, narażając się na konieczność zastosowania art. 14 ustawy o CIT, który nakazuje stosowanie zasad ogólnych (sprzedaż według wartości rynkowej). Istnienie takiego zagrożenia potwierdzają również orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej…

 

Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości. Konieczna nowelizacja przepisów?

W obecnie obowiązującym porządku prawnym trudno mówić o jednolitym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych, takich jak myjnie samochodowe, silosy, wytwórnie mas bitumicznych czy węzły betoniarskie. Wynika to m.in. z tego, że pojęcie „urządzenia technicznego” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Odsyła ona do definicji zawartych w prawie budowlanym, które nie do końca można przenieść wprost do podatku od nieruchomości. Wątpliwości po stronie właścicieli takich przedmiotów, wśród których licznie reprezentowane są firmy leasingowe, pogłębia również niejednolita linia orzecznicza.
Więcej…

Newsletter leasingowy 13.01.2023

Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat? Tylko na warunkach finansującego

Teza o tym, że możliwe jest rozwiązanie umowy leasingu dotyczącej samochodu przed upływem 2 lat, która prezentowana jest ostatnio w niektórych artykułach, jest prawdziwa, ale tylko pozornie. Jednostronne rozwiązanie umowy możliwe jest bowiem jedynie w przypadkach wskazanych w samej umowie albo OWU, a wszelkie odstępstwa wymagają zgodnej woli obu stron. O tę będzie trudno, ponieważ przedterminowe rozwiązanie kontraktu w zdecydowanej większości przypadków nie będzie leżało w interesie finansującego, m.in. ze względów podatkowych.
Więcej…

 

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu cesji umowy leasingu. Fiskus (nie) rozwiewa wątpliwości

Zagadnienie tzw. cesji, a więc zmian podmiotowych w umowie leasingu (zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego) w trakcie jej trwania, to jedno z najbardziej kontrowersyjnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zagadnień związanych z podatkowym rozliczeniem umowy leasingu. Generuje ono również liczne spory z organami podatkowymi. Nowa interpretacja, zgodnie z którą wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu uzyskane przez pierwotnego korzystającego należy opodatkować stawką właściwą dla prowadzonej działalności, nie rozwiewa jednak dotychczasowych wątpliwości.
Więcej…

 

Korzystanie z fotowoltaiki a obowiązki podatkowe

Kolejna odsłona rządowego programu umożliwiającego uzyskanie dofinansowania wydatków na inwestycje w energię odnawialną przyczyni się zapewne do znacznego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców leasingiem instalacji fotowoltaicznych. Warto więc przypomnieć, że przedmiotem umowy leasingu może być wyłącznie instalacja fotowoltaiczna stanowiąca odrębny środek trwały. Warto być świadomym również konsekwencji w zakresie podatku od nieruchomości, bo choć same panele fotowoltaiczne nie są nim objęte, to na podmiotach korzystających z fotowoltaiki będą ciążyć pewne obowiązki.
Więcej…

Archiwalne wydania

Newsletter prawnopodatkowy

Newsletter prawnopodatkowy 15.12.2023

Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. – czy już pewny?

Choć uchwalone przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać regulacje dotyczące podatku minimalnego, wydaje się, że nadal jest zbyt wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, czy na polskich przedsiębiorcach faktycznie będzie spoczywać ryzyko jego zapłaty. Nie da się bowiem wykluczyć kolejnych zmian w konstrukcji daniny (są one możliwe już tylko na korzyść podatników), a także całkowitego uchylenia przepisów o podatku minimalnym.
Więcej…

 

e-Doręczenia z poślizgiem na starcie

Obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń z biegiem czasu będą obejmowane kolejne grupy podmiotów – w pierwszym etapie mają to być podmioty zaufania publicznego i organy publiczne, w kolejnych przedsiębiorcy, a w ostatnim m.in. sądy i organy ścigania. W ostatnim czasie podjęto jednak szereg działań ukierunkowanych na odroczenie wdrożenia e-Doręczeń – zgodnie z nowym projektem ustawy ma to nastąpić nie wcześniej niż 30 marca 2024 r., a maksymalny termin to 1 stycznia 2025 r. Aby projekt przyniósł oczekiwany skutek, musi zostać uchwalony jeszcze w tym roku.
Więcej…

 

Nowe projekty rozporządzeń dotyczących KSeF

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa nowe projekty rozporządzeń Ministra Finansów, które mają związek z KSeF. Jedno z nich to rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, drugie – rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Za sprawą drugiego z nich określone mają zostać zasady oznaczania kodami QR zwizualizowanych faktur, a także faktur wystawionych w trakcie awarii lub niedostępności KSeF. Oba projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji publicznych, które mają potrwać do 18 grudnia 2023 r.
Więcej…

 

Fakturowanie spółki przez członka zarządu. Szef KAS dopatruje się unikania opodatkowania

Łączenie funkcji członka zarządu z modelem wypłacania wynagrodzeń w oparciu o umowę B2B to ryzykowne działanie. Przekonał się o tym jeden z podatników, któremu Szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej. Uzasadniając swoją decyzję, organ wskazał m.in., że planowane przez niego działania są ukierunkowane głównie na osiągnięcie korzyści podatkowej, są sprzeczne z celem ustawy podatkowej, a także że mają one sztuczny charakter.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 1.12.2023

Nowe warunki techniczne mające zastosowanie do budynków. Jest nowe rozporządzenie

W dniu 9 listopada br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono wiele zmian w zakresie wymogów technicznych i usytuowania budynków. Ma być odpowiedzią na wiele budzących niepokój zjawisk związanych z tzw. patodeweloperką, na które składają się m.in. minimalne odległości pomiędzy budynkami, budowa tzw. mikroapartamentów czy brak koniecznej infrastruktury.
Więcej…

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zwiększyła ochronę pracowników

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw zmieniła część regulacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sporów sądowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wzmocniła ona pozycję zatrudnionych, m.in. poprzez zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia pracownika aż do wydania wyroku przez sąd odwoławczy, a także zwiększenie trwałości stosunku pracy pracowników szczególnie chronionych.
Więcej…

 

Jest podpis Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów składania TPR

27 listopada 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami, termin składania informacji TPR został przesunięty do 31 stycznia 2024 r., ale tylko dla tych podmiotów, dla których termin na realizację tego obowiązku upływał między 30 listopada 2023 r. a 31 grudnia 2023 r.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 17.11.2023

Pośrednictwo ubezpieczeniowe i kredytowe. Można je pominąć przy kalkulacji proporcji?

Wiele wątpliwości po stronie księgowych wiąże się ze skutkami, jakie niesie ze sobą świadczenie usług zwolnionych z VAT, do których zaliczane jest m.in. pośrednictwo ubezpieczeniowe i kredytowe. Z problemem borykają się m.in. dealerzy samochodów. Z niedawnego wyroku WSA w Gdańsku wynika, że jeśli sprzedaż usług zwolnionych ma jedynie charakter pomocniczy w stosunku do ogółu działalności, nie ma obowiązku uwzględniania jej przy kalkulacji współczynnika, o którym mówi art. 90 ustawy o VAT. Orzeczenie nie jest jednak ostateczne i nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Więcej…

 

Ceny transferowe za rok finansowy 2022. Co wynika z rozporządzenia?

Ministerstwo Finansów postanowiło przyznać podatnikom dodatkowe 3 miesiące na złożenie informacji TPR, by mogli się zapoznać z nowym sposobem wysyłki formularzy. Z perspektywy samego resortu finansów przedłużenie terminów da również możliwość wyeliminowania błędów zidentyfikowanych w procesie raportowania. Co istotne, opublikowany projekt rozporządzenia nie przewiduje wydłużenia pozostałych terminów związanych z cenami transferowymi – na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej oraz raportowanie ORD-U.
Więcej…

 

Stosowanie ulgi na ekspansję. O co pytają podatnicy?

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje projektu objaśnień podatkowych w zakresie przepisów dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej), ale ich ostateczna wersja nie została jeszcze opublikowana. W oczekiwaniu na ten dokument warto prześledzić interpretacje indywidualne w sprawie ulgi, które w ostatnim czasie wydał Dyrektor KIS. Dotyczą one m.in. kosztów kwalifikowanych oraz podmiotów, które mogą skorzystać z tego rozwiązania.
Więcej…

 

Współtworzenie programu komputerowego a ulga IP BOX

W procesie tworzenia oprogramowania często spotykaną sytuacją jest współpraca grupy programistów, z których każdy ma przydzielony katalog zadań i odpowiada za napisanie wyznaczonego fragmentu kodu programu komputerowego dla swojego zleceniodawcy. Programiści ci korzystają często z tzw. ulgi IP BOX, tj. preferencyjnego opodatkowania dochodu ze sprzedaży autorskich praw do programu komputerowego. Wątpliwości może jednak budzić to, czy programista tworzący fragment kodu oprogramowania spełnia kryterium do zastosowania ulgi, a więc czy faktycznie dokonuje on sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 03.11.2023

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kto skorzysta z nowych uproszczeń?

Procesy połączeniowe cieszą się nieustającym zainteresowaniem ze strony podatników. Niezależnie od sposobu, w jaki są one przeprowadzane, towarzyszy im konieczność przeprowadzenia szeregu skomplikowanych i mocno sformalizowanych czynności, choć w pewnych sytuacjach obowiązujące przepisy przewidują możliwość zastosowania uproszczeń. Nowelizacja KSH, która weszła w życie 15 września 2023 r. wprowadziła kolejne ułatwienia. Którzy podatnicy mogą z nich skorzystać?
Więcej…

 

Interaktywne formularze TPR już są. Mimo to terminy będą dłuższe?

Po trzech dniach od opublikowania komunikatu dotycząego planowanego przedłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące, udostępniono długo wyczekiwane formularze interaktywne online (tzw. formularze webowe) TPR-C(5) oraz TPR-P(5). Publikacja formularzy umożliwia już uzupełnienie raportowania i wysyłkę informacji o cenach transferowych. We wciąż obowiązującym stanie prawnym, przy kalendarzowym roku finansowym, podatnicy mają mieć jeszcze miesiąc na dopełnienie tego obowiązku, co wydaje się czasem wystarczającym. Jednocześnie Ministerstwo Finansów potwierdziło, że trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.
Więcej…

 

Projekt objaśnień podatkowych w sprawie tzw. ulgi na ekspansję

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych z 25 września 2023 r. w zakresie przepisów dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej). Ulga ta, zgodnie z treścią projektu objaśnień, stanowi podatkową formę wsparcia działalności gospodarczej. W jaki sposób projekt objaśnień odnosi się do kwestii takich jak, zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi i warunków, które w tym celu muszą zostać spełnione?
Więcej…

 

Jest projekt rozporządzenia dostosowującego JPK_VAT do KSeF

Do wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur pozostało już tylko 8 miesięcy. Ministerstwo Finansów jak na razie nie rozpoczęło zapowiadanej kampanii informacyjnej dotyczącej Systemu, ograniczając się jedynie do publikacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, tj. JPK_VAT. W oczekiwaniu na kolejne działania ze strony Ministerstwa, warto przenalizować takie kwestie jak: powstanie obowiązku podatkowego w KSeF, odliczenie VAT na podstawie faktur ustrukturyzowanych czy realizacja płatności za takie faktury.
Więcej…

 

Prezent z okazji jubileuszu – darowizna czy przychód ze stosunku pracy?

Czy wręczenie pracownikowi upominku z okazji jubileuszu pracy wywoła skutki na gruncie ustawy o PIT czy podatku od spadków i darowizn? Taką wątpliwość powzięła jedna ze spółek, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Stanowisko zaprezentowane przez organ jest pozytywne dla podatników. Na pracodawcy, który przekazuje takie upominki pracownikom, nie będą bowiem ciążyć obowiązki płatnika w postaci obliczenia i pobrania zaliczki na PIT.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 20.10.2023

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – przepisy obowiązują, wątpliwości pozostały

31 sierpnia 2023 r. weszła w życie większość zmian do ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, jak również do ustawy „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”, dzięki którym firmy (i inne osoby prawne) mogą – pod pewnymi warunkami – przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w odrębną własność. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych zmian.
Więcej…

 

Skarga na OpenAI w UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę na firmę OpenAI, twórcę powszechnie znanego ChatGPT. Zarzuty dotyczą niezgodnego z prawem przetwarzania danych, działania o niskiej rzetelności oraz nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Podobne skargi na OpenAI trafiały także do organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w innych krajach Unii. Do unormowania relacji nowych technologii z RODO może przyczynić się m.in. projektowana dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję.
Więcej…

 

Realizacja obowiązków z obszaru cen transferowych. Zmiany na ostatnią chwilę

Ministerstwo Finansów 9 października 2023 r. opublikowało nowe wzory dokumentów elektronicznych w BIP, co było wyczekiwane przez wielu podatników. Nowe wzorce: TPR-P(5) oraz TPR-C(5) odnoszą się – odpowiednio – do informacji dotyczących cen transferowych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Więcej…

 

Korzystanie ze stawki ryczałtu 8,5% w branży IT z problemami

Ostatnie lata dla wielu specjalistów z branży IT przynosiły korzystne dla nich rozstrzygnięcia skarbówki w zakresie możliwości stosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%. W ostatnich miesiącach zaobserwować można jednak wyraźne odwrócenie tej tendencji, zarówno w wydawanych interpretacjach indywidualnych, jak i wyrokach sądów – i to mimo braku zmian przepisów. Z czego to wynika i jaka jest argumentacja organów?
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 6.10.2023

Rzecznik TSUE wskazuje odpowiedzialnego za fikcyjne faktury

Czy w sytuacji, gdy pracownik wystawia fałszywą fakturę niedokumentującą rzeczywistej transakcji) w imieniu pracodawcy – bez jego wiedzy i zgody – do zapłaty VAT wykazanego na takiej fakturze zobowiązany będzie on sam, czy jego pracodawca, a więc podatnik, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury? Do tego sprowadzało się pytanie prejudycjalne, które Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wskazówki w zakresie oczekiwanego rozstrzygnięcia TSUE dostarcza opinia rzeczniczki generalnej Trybunału.
Więcej…

 

Zbyt wysoka stawka VAT na fakturze zakupu. Nie tak bardzo problematyczna

Otrzymanie przez nabywcę faktury z zawyżoną stawką VAT w praktyce zdarza się dość często. Przedsiębiorca staje wówczas przed dylematem, czy może bezpiecznie odliczyć pełną kwotę VAT z takiej faktury. Praktyka interpretacyjna organów podatkowych jest w tym względzie pozytywna dla nabywców. Ostatnio pozytywne rozstrzygnięcie na ten temat wydał także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Więcej…

 

Zweryfikuj swoje obowiązki na gruncie cen transferowych. Najważniejsze elementy

Zważywszy na to, że w tym roku terminy na realizację obowiązków z zakresu cen transferowych są krótsze, nie warto dłużej zwlekać z ich weryfikacją. W tym kontekście kluczowa będzie m.in. identyfikacja podmiotów powiązanych oraz wytypowanie transakcji jednorodnych i analiza ich wartości w kontekście ustawowych progów. Warto też pamiętać, że nawet jeśli podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, będzie zobowiązany do złożenia informacji TPR-C, której w tym roku nie podpiszą już księgowi.
Więcej…

 

Dwa centra interesów w dwóch państwach jednocześnie niemożliwe – WSA potwierdza

Osoba może posiadać jedno centrum interesów życiowych albo może nie posiadać żadnego – tak orzekł WSA w Krakowie, wskazując, że posiadanie jednocześnie dwóch ośrodków powiązań w dwóch różnych państwach, nie jest możliwe. Sąd wskazał ponadto, że regulacje wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, do których odwołał się organ podatkowy, uznając za polskiego nierezydenta podatkowego wnioskodawcę, który w 2023 r. ma przebywać w Stanach ponad pół roku, mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy podatnik nie ma związków osobistych i majątkowych z żadnym z umawiających się państw.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 22.09.2023

Net-billing – czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci podlega VAT?

Czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku rozliczenia w systemie net-billing, na podstawie zawartej umowy kompleksowej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? To jedna z kwestii, do której odniósł się Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji. Potwierdził w niej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w kontekście konieczności opodatkowania VAT takiej czynności, a także wskazał, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozliczenia net-billing i jak liczyć podstawę opodatkowania dla tej czynności.
Więcej…

 

Wypłata dywidendy. Badanie statusu rzeczywistego właściciela należności niezbędne do zwolnienia?

Choć obowiązek badania przy wypłacie zagranicznemu udziałowcowi dywidendy jego statusu jako rzeczywistego właściciela należności nie wynika wprost z przepisów ustawy o CIT przewidujących zwolnienie takiej wypłaty z opodatkowania u źródła, to na konieczność jego realizacji wskazywało część wyroków sądów administracyjnych w ostatnich latach. Równolegle zapadały jednak orzeczenia korzystne dla płatników. W 2023 r. kwestię tę dwukrotnie rozstrzygał także NSA, w każdym z wyroków zajmując odmienne stanowisko. Jakie podejście powinni stosować płatnicy?
Więcej…

 

Wydłużenie okresu tzw. małego ZUS plus

Nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca umożliwił stosowanie tzw. małego ZUS plus przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie obowiązujące od 1 sierpnia 2023 r. ma jednak charakter jednorazowy i mogą z niego skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy albo nadal stosują tę ulgę, albo osiągnęli ustawowy, 36-miesięczny limit korzystania z małego ZUS plus w tym roku. Dodatkowe 12 miesięcy nie przysługują zaś osobom, które prawo do ulgi utraciły w poprzednich latach.
Więcej…

 

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej

Od podpisania przez Prezydenta ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF minął miesiąc, a Ministerstwo Finansów – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wydało już pierwsze wyjaśnienia, tym razem dotyczące nowego wzoru faktury ustrukturyzowanej, który będzie również miał zastosowanie od 1 lipca 2024 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów zajmuje kolejne stanowiska w zakresie powstających wątpliwości podatników dotyczących funkcjonowania Systemu i prawidłowości wystawiania e-faktur.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 08.09.2023

Zakupy pracownicze. Które mają związek z czynnościami pracodawcy i uprawniają do odliczenia VAT?

Może się wydawać, że z perspektywy pracodawcy świadczenia pracownicze stanowią nieistotne zagadnienie podatkowe – oczywiście poza kwestią prawidłowej kalkulacji zaliczek na poczet PIT. Warto natomiast zwrócić tu uwagę, że są to często świadczenia angażujące istotne wartości wydatków i/lub częstotliwe. Mogą więc one mieć wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy jako płatnika PIT, ale też jako podatnika VAT.
Więcej…

 

Kto i dlaczego musi przygotować nową analizę cen transferowych (benchmark)?

Skala zmian makroekonomicznych w 2022 r. – w kontekście regulacji o cenach transferowych, które nakazują aktualizację analizy cen transferowych w przypadku zmiany otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną, a także podejścia do tego zagadnienia przez organy podatkowe – powodują, że należy przyjąć, że większość analiz przygotowanych przed 2023 r. traci swoją ważność. Dotyczy to wszystkich podmiotów, niezależnie od branży, w której działają.
Więcej…

 

Prawne wyzwania w świecie nowoczesnych technologii, czyli ChatGPT a RODO

W kontekście stosowania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wyzwaniem jest m.in. poszanowanie naczelnych zasad wynikających z RODO, takich jak odpowiednie przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczenie danych użytkowników czy zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym. Wątpliwości dotyczące ich realizacji skłaniają poszczególne państwa do wszczynania dochodzeń w sprawie praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, a Unię Europejską do stworzenia regulacji dotyczących korzystania z tego typu rozwiązań.
Więcej…

 

Sąd zgodny z fiskusem – preferencyjny najem aut na rzecz pracowników generuje przychód

Niedawne orzeczenie WSA w Gdańsku jest zgodne z przewidywaniami i – niestety – niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy planują uruchomienie programu preferencyjnego wynajmu samochodów osobowych na rzecz pracowników przy jednoczesnym uniknięciu obowiązku w postaci pobrania i przekazania zaliczki na PIT oraz braku powstania przychodu po stronie zatrudnionego. Wcześniej identyczne stanowisko jak Sąd zajął organ podatkowy.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 25.08.2023

Dyrektywa Omnibus po raz kolejny przedmiotem wyjaśnień. Część 2

Organy zdają sobie sprawę z trudności stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. regulacji wynikających z tzw. Dyrektywy Omnibus, czego efektem są wyjaśnienia wydane przez Prezesa UOKiK. W drugiej części artykułu, który jest im poświęcony, skupiamy się na kwestiach związanych z obliczaniem tzw. cen omnibusowych, ich prezentacją, a także sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów.
Więcej…

 

Deklaracja „zerowa” VAT – często składana bezzasadnie

Brak otrzymania przez biuro rachunkowo-księgowe dokumentów umożliwiających prawidłowe przygotowanie deklaracji VAT za dany okres nie jest okolicznością uzasadniającą złożenie deklaracji „zerowej”. Składając ją w takiej sytuacji, podmiot odpowiedzialny za dokonywanie rozliczeń w imieniu podatnika ryzykuje odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego.
Więcej…

 

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej?

Zgodnie z oczekiwaniami, pomimo odrzucenia przez Senat przepisów wprowadzających obowiązek stosowania KSeF, Sejm przyjął ustawę, a następnie przekazał ją Prezydentowi, który złożył pod nią swój podpis 7 sierpnia 2023 r. Prace podatników związane z przygotowaniem do wystawiania e-faktur nabierają tempa, choć po ich stronie pojawiają się wątpliwości związane m.in. z fakturami konsumenckimi, rozliczaniem wydatków na wdrożenie Systemu czy nadawaniem uprawnień w KSeF.
Więcej…

 

Czy księgowi będą mogli złożyć TPR-C za rok finansowy 2022?

W 2023 r. terminy związane ze spełnieniem zobowiązań z obszaru cen transferowych uległy skróceniu. Dokumentację lokalną dotyczącą cen transferowych za rok 2022 należy przygotować do końca października, zaś informację TPR-C złożyć przed końcem listopada. Nowe terminy to jednak nie jedyne zmiany obowiązujące od bieżącego roku, których należy być świadomym w związku ze zbliżającym się okresem na realizację obowiązków z tego obszaru.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 11.08.2023

Zmiany w ordynacji podatkowej odwołane?

Choć w czerwcu Ministerstwo Finansów zaprezentowało długo zapowiadany, obszerny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej i rozpoczęło konsultacje podatkowe w tym zakresie, już na początku lipca poinformowało, że do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w ordynacji, a projekt nie będzie procedowany.
Więcej…

 

Dyrektywa Omnibus po raz kolejny przedmiotem wyjaśnień. Część 1

Fakt, że Prezes UOKiK zdecydował się na publikację kolejnych wyjaśnień w sprawie tzw. cen omnibusowych, świadczy o tym, że obowiązujące od początku roku regulacje nadal stanowią źródło wątpliwości przedsiębiorców. W pierwszej części artykułu na temat wyjaśnień z maja 2023 r. omawiamy wskazówki Prezesa UOKiK dotyczące sytuacji, w których konieczne będzie informowanie o najniższej cenie obowiązującej w ciągu 30 dni przed obniżką, oraz kręgu podmiotów objętych tym obowiązkiem.
Więcej…

 

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że beneficjenci nie spełnili warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. Co więcej, domagając się zwrotu, WUP stara się wykorzystać niewiedzę przedsiębiorców.
Więcej…

 

Koniec samozatrudnienia? Nowa unijna dyrektywa na horyzoncie

Unia zajmuje się nową dyrektywą, która mogłaby bezpośrednio uderzyć w samozatrudnionych. Co prawda unijna dyrektywa ma na celu w teorii „walkę” z platformami internetowymi tj. uregulowanie zatrudnienia za pośrednictwem platform internetowych typu Uber, Wolt, Glovo. Pojawia się jednak zasadnicza wątpliwość, czy możliwe jest ograniczenie regulacji wyłącznie do zatrudnionych za pośrednictwem takich platform, czy wprowadzenie dyrektywy może zrewolucjonizować powszechnie obowiązujący w Polsce model współpracy B2B, a samozatrudnieni oraz ich zleceniodawcy powinni zacząć się obawiać?
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 28.07.2023

Przyjmując płatność kartą, można skorzystać ze zwolnienia. Sąd uchyla niekorzystną interpretację

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS twierdził, że faktury dokumentujące wynajem samochodów na rzecz osób fizycznych – także takie, które zawierają opłaty dodatkowe, np. za uzupełnienie paliwa – opłacane kartą płatniczą przy użyciu terminala stacjonarnego nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej i powinny być traktowane jako zapłata gotówkowa. Jednocześnie organ potwierdzał możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku płatności kartą przez internet. Sąd jednak nie znalazł uzasadnienia dla takiego stanowiska i uchylił interpretację.
Więcej…

 

Projekt objaśnień dotyczący przerzuconych dochodów – lepiej późno niż wcale

Zaprezentowano projekt objaśnień podatkowych, mający dostarczyć przedsiębiorcom wskazówek, którymi mogą się kierować przy weryfikacji występowania u nich podatku od przerzuconych dochodów oraz kalkulacji jego wysokości. Dotyczy on m.in. nabycia i zbycia WNiP, kosztów finansowania dłużnego, tzw. bezpiecznej przystani, płatności pasywnych czy warunku prowadzenia „istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej”. Wskazano też przykładowe czynności weryfikacyjne, które mogą podejmować podatnicy, oraz dokumenty, jakie mogą w tym celu pozyskać.
Więcej…

 

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników?

Dwa niedawne wyroki dostarczają pewnych wskazówek w zakresie rozliczania wydatków na organizację wyjazdów integracyjnych, choć nie wyjaśniają wszystkiego. W odniesieniu do pracowników NSA uznał, że wydatki na integrację nie dają prawa do odliczenia VAT przy jednoczesnym braku konieczności opodatkowania VAT z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WSA w Warszawie potwierdził zaś prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy w części dotyczącej współpracowników.
Więcej…

 

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW – najem a kwestia akcyzy

Jak wskazał Dyrektor KIS, na niektórych podatnikach, którzy posiadają nieruchomości, na których zainstalowane są panele fotowoltaiczne, mogą spoczywać obowiązki w zakresie akcyzy, nawet jeśli łączna moc instalacji nie przekracza 1MW. Dotyczy to sytuacji, w których nieruchomość wyposażona w panele, jest przedmiotem najmu, ale też nie wszystkich. O jakich przypadkach mowa? A także, na której stronie umowy spoczywa powyższe ryzyko i w jaki sposób można je zminimalizować?
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 14.07.2023

Zakaz cesji umów rezerwacyjnych. Więcej argumentów „przeciw” niż „za”

Wraz z przepisami o tzw. bezpiecznym kredycie 2% oraz o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, które zaczęły obowiązywać 1 lipca 2023 r., wszedł w życie również zakaz przenoszenia tzw. umowy rezerwacyjnej lokalu lub domu jednorodzinnego. Powyższe ograniczenie będzie miało istotne konsekwencje dla rynku lokali mieszkalnych, dlatego warto podsumować najważniejsze kwestie z tym związane.
Więcej…

 

Raj w PIT dla użytkowników samochodów? Brak podatku od ukrytych zysków to błędny wniosek

Dyrektor KIS wydał interpretację, zgodnie z którą spółka opodatkowana estońskim CIT, płacąca na bieżąco podatek z tytułu tzw. ukrytych zysków od wydatków związanych z samochodami używanymi w sposób mieszany, nie ma obowiązku rozpoznać przychodu na gruncie PIT u wspólników. Nie należy wyciągać z niej jednak pochopnych wniosków. Wnioskodawca nieprawidłowo sformułował bowiem pytanie, a organ w zawoalowany sposób zasugerował, że korzystanie przez wspólnika z majątku spółki stanowi jego przychód.
Więcej…

 

Zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej nie podlega PIT. Dyrektor KIS potwierdza

Pokrycie przez pracodawców kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej, czy wypłata ryczałtu, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co wynika wprost z regulacji kodeksowych. Niedawno potwierdziły to również organy podatkowe. Od refundowanych kwot nie są też odprowadzane składki ZUS. Ryczałt nie może być jednak traktowany jako dodatkowe wynagrodzenia pracownika, które nie podlega obciążeniom podatkowo-składkowym.
Więcej…

 

Ustawa o KSeF uchwalona przez Sejm, ale odrzucona przez Senat. Co dalej?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT został przyjęty przez Sejm. Posłowie nie wprowadzili większych modyfikacji i kształt uchwalonej ustawy jest zbliżony do wynikającego z projektu zaprezentowanego na początku 2023 r. Zmiany zaproponowane przez Sejm dotyczyły m.in. faktur ustrukturyzowanych wystawianych na rzecz podmiotów zagranicznych, przepisów dotyczących płatności za e-faktury oraz terminów w razie wystąpienia awarii i niedostępności KSeF. Ustawa została jednak odrzucona przez Senat.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 30.06.2023

Frankowicze wygrywają, banki nie dostaną wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa ważne i bardzo korzystne wyroki dla frankowiczów. Oba orzeczenia zapadły 15 czerwca 2023 r. Porządkują one obecny stan prawny i dają większe poczucie bezpieczeństwa kredytobiorcom, poprzez wyłączenie niektórych ryzyk po ich stronie.
Więcej…

 

Nie wszystkie wydatki w kosztach. Które z nich organy biorą pod lupę?

Zaliczenie w koszty wydatków na nabycie towarów, materiałów czy narzędzi zwykle nie jest przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Inaczej jest w przypadku usług, w szczególności tych niematerialnych. Aby „obronić” możliwość zaliczenia wydatku na dane świadczenie w toku czynności kontrolnych przez organy, podatnik powinien m.in. posiadać dokumentację towarzyszącą jego realizacji, a także być w stanie wykazać, że cena jego nabycia została ustalona na warunkach rynkowych.
Więcej…

 

Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. niemal pewny. Ile wyniesie?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało, że od przyszłego roku płaca minimalna wyniesie ponad 4 tys. zł brutto, a podwyżki w tym zakresie będą wyższe niż notowane w ostatnim czasie odczyty wskaźnika inflacji. Przedstawiciele pracodawców wskazują, że tak znaczący wzrost przyczyni się do kolejnych podwyżek cen, zaś związkowcy postulują, by minimalne wynagrodzenie było jeszcze wyższe niż proponuje rząd.
Więcej…

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2022. O czym należy pamiętać?

Choć w tym roku terminy na złożenie zeznania rocznego – podobnie jak w latach „covidowych” – zostały wydłużone, to jednocześnie Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na przesunięcie terminów na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniami finansowymi. Tymczasem ujawnienie zdarzeń mogących mieć wpływ na sprawozdanie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, a za zawarcie w nim nierzetelnych danych grozi odpowiedzialność karna.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 13.06.2023

Rewolucja w podatku od spadków i darowizn już od 1 lipca 2023 r.

Z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi największa od 20 lat rewolucja w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (upsd). Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn będą skutkowały znaczącym zwiększeniem kwot wolnych od opodatkowania tym podatkiem. Za sprawą ustawy z 26 maja 2023 r. podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę – procedowanej razem z pakietem SLIM VAT 3 – wiadomo również, że wyeliminowano ryzyko wejścia w życie przepisów przewidujących opodatkowanie zrzutek internetowych.
Więcej…

 

Konsumpcja, czyli rejestracja. TSUE o polskich regulacjach dotyczących zwrotu zapłaconej akcyzy

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że polskie regulacje dotyczące zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dokonania WDT lub eksportu samochodu osobowego nie stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi, ponieważ art. 107 AKCu odnosi się do konsumpcji towaru, a tę należy utożsamiać z samym faktem rejestracji pojazdu na terytorium kraju. Oznacza to, że w odniesieniu do samochodów, które opuściły Polskę, ale wcześniej były tu zarejestrowane – choćby czasowo – zwrot akcyzy nie jest możliwy.
Więcej…

 

TSUE: nie każde naruszenie RODO pozwala ubiegać się o odszkodowanie

W związku z naruszeniem danych osobowych przez austriacką spółkę, tamtejszy Sąd Najwyższy zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi zasad określenia odszkodowania za naruszenia przepisów RODO. W wydanym orzeczeniu TSUE wskazał m.in., że w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie konieczne jest wykazanie szkody majątkowej lub niemajątkowej powstałej na skutek działania niezgodnego z przepisami RODO.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 26.05.2023

Nowe programy kolejną próbą rozwiązania problemu dostępności mieszkań

Prace dotyczące ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe są na końcowym etapie. Projekt reguluje kolejne mechanizmy wsparcia budownictwa mieszkaniowego, a jego przyjęcie ma poprawić dostępność mieszkań, poprzez wprowadzenie programów „bezpieczny kredyt 2%” oraz „bezpieczne mieszkanie”. Jako że wejście w życie ustawy planowane jest już na 1 lipca 2023 r., warto zwrócić uwagę na jej główne założenia i wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych.
Więcej…

 

Korekty dochodowości odrobinę bardziej przejrzyste? WSA uchyla interpretację

Odmienne mechanizmy dokonywania korekt dochodowości, w tym korekt cen transferowych, funkcjonujące w polskim systemie podatkowym od 2019 r., niezmiennie dostarczają stosującym je wielu trudności. Rozwiązania tych wątpliwości nie ułatwia niejednolite podejście prezentowane przez Dyrektora KIS w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego oraz w najnowszym orzecznictwie sądowym, które stoi z nim w sprzeczności.
Więcej…

 

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców wyeliminuje outsourcing?

Projektowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowe regulacje dotyczące zatrudniania obcokrajowców uzasadniane są m.in. potrzebą eliminowania outsourcingu pracowniczego traktowanego jako tzw. ukryta praca tymczasowa. W praktyce uchwalenie nowelizacji w kształcie, w którym została ona skierowana do konsultacji, może zwiększyć liczbę odmownych decyzji o udzieleniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, również w tych przypadkach, gdy zatrudniający go podmiot realizuje legalny outsourcing procesowy.
Więcej…

 

Efektywne opodatkowanie na estońskim CIT. Sądy po stronie fiskusa

Niższy poziom komplikacji prowadzenia księgowości (oparcie o zasady rachunkowości, bez odrębnej księgowości podatkowej) oraz przede wszystkim niższe efektywne opodatkowanie przyczyniają się do wzrostu zainteresowania estońskim CIT. Jednak dyskusyjna pozostaje kwestia, która na pierwszy rzut oka wydaje się pryncypialna – jak należy obliczać podatek na estońskim CIT, a w konsekwencji jaka jest jego wysokość? Stanowisko fiskusa w tym zakresie było zróżnicowane, jednak podatnicy doczekali się wyroków sądów administracyjnych. Niestety – niekorzystnych.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 12.05.2023

Sąd Najwyższy kończy z jednoosobowym orzekaniem w II instancji

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd II instancji w składzie jednego sędziego na podstawie tzw. ustawy o COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i prowadzi do nieważności postępowania – uznał Sąd Najwyższy 26 kwietnia 2023 r. Niestety, mimo że z poglądem Sądu Najwyższego nie sposób się nie zgodzić, uchwała zamiast rozwiązywać problemy, tylko je mnoży.
Więcej…

 

Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – podatek z ksiąg czy z przelewów?

Ustalając kwotę podatku z tytułu ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą księgowi mierzą się z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy podatek staje się należny z chwilą „dokonania wydatku” podlegającego opodatkowaniu, czyli jego zapłaty, czy w momencie ujęcia kosztu (bądź np. odpisu amortyzacyjnego) w księgach. Problem jest szczególnie widoczny przy wydatkach związanych z samochodami i pogłębia go wykładnia Dyrektora KIS, która wydaje się sprzeczna z zamiarami ustawodawcy.
Więcej…

 

Faktury korygujące i noty korygujące – jak będzie w KSeF?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT został już przyjęty przez Radę Ministrów i można spodziewać się, że w najbliższym czasie zostanie skierowany do Sejmu. Wydaje się, że na etapie prac w parlamencie nie zostaną już wprowadzone większe modyfikacje i kształt uchwalonej ustawy będzie zbliżony do projektu zaprezentowanego na początku 2023 r. Oznacza to, że podatnicy powinni już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania. Zmiany, które na nich czekają, wiążą się z m.in. z nowymi regułami w zakresie faktur korygujących oraz likwidacją możliwości wystawiania not korygujących.
Więcej…

 

Preferencyjny najem samochodów osobowych na rzecz pracowników generuje przychód

Wynajmowanie pracownikowi samochodu osobowego na preferencyjnych warunkach tj. po cenie niższej od wartości rynkowej wynajmu analogicznego auta, skutkuje uzyskaniem przez niego nieodpłatnego świadczenia, którego wartość powinna zostać przypisana do wynagrodzenia osiąganego ze stosunku pracy i podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim modelu nie znajdą zastosowania szczególne regulacje dotyczące ustalania wysokości nieodpłatnego świadczenia dla pojazdów służbowych, co niedawno potwierdził fiskus.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 28.04.2023

Zmiany w zakresie płatności gotówkowych. Miały być, ale… jednak ich nie będzie?

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu części społeczeństwa – to jeden z celów przyświecający projektowi nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który uchyla ograniczenia w regulowaniu zobowiązań przy użyciu gotówki, jakie uchwalono w związku z Polskim Ładem (przy czym ich wejście w życie było dwukrotnie odraczane). Przyjęcie projektu spowoduje, że ograniczenia w regulowaniu zobowiązań przy użyciu gotówki przez konsumentów w ogóle nie wejdą w życie, a obowiązujące restrykcje dotyczące transakcji B2B nie ulegną zmianie.
Więcej…

 

Kwartał z Dyrektywą Omnibus. Jak uniknąć błędów?

Przepisy implementujące tzw. Dyrektywę Omnibus weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Jedną z najgłośniejszych medialnie zmian było wprowadzenie obowiązku informowania przez przedsiębiorców o najniższej cenie towaru lub usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed dokonaną obniżką. Od wprowadzenia powyższego obowiązku minęło już prawie pięć miesięcy. Jak w praktyce wygląda realizacja przez przedsiębiorców nowego obowiązku?
Więcej…

 

Ładowanie pojazdu elektrycznego to dostawa towaru. TSUE zadecydował

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał oczekiwany wyrok w sprawie ładowania samochodów, stwierdzając, że kompleksowe świadczenie, służące naładowaniu pojazdu elektrycznego, w którego skład wchodzi m.in. udostępnienie infrastruktury technicznej oraz aplikacji informatycznych, stanowi dostawę towarów na gruncie VAT. To stanowisko jest zgodne z tym, jak do tej kwestii podchodziły w większości przypadków polskie organy podatkowe. Orzeczenie jest jednak przełomowe i rozstrzyga wiele wątpliwości podatników. Jakie będzie miało ono konsekwencje?
Więcej…

 

Obsługa gwarancyjna w kosztach podatkowych? Fiskus potwierdza

W obrocie towarowym naprawy gwarancyjne są powszechne. Mimo wyśrubowanych norm jakości, wady produktów nie mogą zostać w pełni wyeliminowane – szczególnie, że zwykle pojawiają się one po pewnym czasie. Zasadne jest jednak pytanie, czy wydatki związane z takimi naprawami (ponoszone np. przez dealerów, importerów czy producentów samochodów) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. W niedawnej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że tak.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 14.04.2023

Ustawa covidowa a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uchwały 7 sędziów NSA wydanej 27 marca 2023 r. wynika, że art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej nie może być stosowany w kontekście wydłużania terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Powinno się to przyczynić do ujednolicenia praktyki stosowania tego przepisu przez organy podatkowe, która dotąd w wielu przypadkach była niekorzystna dla podatników. Sprawą otwartą pozostaje to, czy uchwała, która odwołuje się wprost do potencjalnych zobowiązań podatników, będzie przydatna również w kontekście sporów dotyczących postępowań nadpłatowych.
Więcej…

 

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych. Co wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do ustawy o CIT oraz do ustawy o PIT i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Spółka ta ma szereg obowiązków związanych z przekazywaniem informacji na temat swojej działalności. Dodatkowe dane zobowiązani są przesyłać także wspólnicy spółek nieruchomościowych. Obowiązująca od 28 lutego 2023 r. interpretacja ogólna Ministra Finansów ma pomóc w ustaleniu kręgu podmiotów zobowiązanych do składania tych informacji. Poniżej analizujemy jej główne tezy.
Więcej…

 

Ministerstwo odpowiada na pytania dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy, w ramach której na stałe wprowadzane są do porządku prawnego regulacje dotyczące pracy zdalnej (i jednocześnie uchylane aktualnie obowiązujące przepisy o tzw. telepracy), wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. W związku z tym pracodawcy przygotowują niezbędną dokumentację pracowniczą, jak choćby porozumienie o pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego, informację o BHP i procedurach ochrony danych osobowych. Resort pracy postanowił przedstawić swoje stanowisko dotyczące regulacji, które budzą najwięcej wątpliwości.
Więcej…

 

Fundacja rodzinna dopiero się pojawi, a już doczekała się poprawek

22 maja to ważna data dla rodzinnych biznesów w Polsce – tego dnia do polskiego porządku prawnego zawita fundacja rodzinna. Regulacje w tym zakresie były oczekiwane i postulowane od lat. Wreszcie, na początku bieżącego roku, przyjęto – i to ponad podziałami politycznymi – stosowną ustawę. Niemal od razu Ministerstwo Finansów podjęło jednak prace nad nowelizacją regulacji podatkowych dotyczących fundacji rodzinnej. Jakich zmian mogą oczekiwać podatnicy?
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 31.03.2023

Jakie losy podatku od „zrzutek” pieniężnych na cele charytatywne?

Jeden z elementów tzw. ustawy deregulacyjnej, która 26 stycznia 2023 r. została uchwalona przez Sejm, a na 22 lutego 2023 r. w całości odrzucona przez Senat, zawiera propozycję zmian do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Odrzucenie przez posłów senackiego veta oznaczałoby m.in. opodatkowanie wielu charytatywnych zbiórek internetowych. By kontrowersyjne zmiany nie weszły w życie, ustawodawca planuje kolejną nowelizację przepisów dotyczących darowizn, która będzie procedowana w ramach ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3.
Więcej…

 

Więcej czasu na rozliczenie roczne. Co ze sprawozdaniami?

Długo zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża o 3 miesiące terminy na złożenie rocznej deklaracji i zapłatę podatku, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Którzy podatnicy skorzystają z wydłużonych terminów i czy będą oni mieli więcej czasu również na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym?
Więcej…

 

Błędny NIP nabywcy na fakturze. Czy można odliczyć z niej VAT?

Nabywca świadczenia może odliczyć VAT z faktury pomimo tego, że widnieje na niej błędny NIP – potwierdził Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji. Zdaniem organu takie prawo przysługuje podatnikowi, jeżeli na podstawie pozostałych danych na fakturze możliwe jest ustalenie, że nabywcą świadczenia jest ten konkretny podmiot. Błąd w zakresie NIP nabywcy nie ma wpływu na określenie zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie na prawo podatnika do odliczenia podatku.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 17.03.2023

Obowiązkowy KSeF. Istotne zmiany w nowym projekcie ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o VAT opublikowany 15 marca 2023 r. potwierdza, że termin wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania zostanie przesunięty na 1 lipca 2024 r. Zdecydowano się też na uwzględnienie części postulatów m.in. przedsiębiorców, księgowych i sektora IT, w tym dotyczące stosowania sankcji, a także możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy bądź świadczeniem usługi.
Więcej…

 

NSA o wydatkach eksploatacyjnych samochodów osobowych kwalifikowanych jako koszt projektu inwestycyjnego

W przypadku samochodów kwalifikowanych na gruncie ustawy o CIT jako osobowe, wykorzystywanych do celów tzw. mieszanych, kosztem podatkowym jest 75% poniesionego wydatku, który uwzględnia też kwotę podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Co jednak w przypadku, gdy wydatek ten staje się kosztem bezpośrednim inwestycji w toku, która po jej zakończeniu i oddaniu do używania będzie przedmiotem odpisów amortyzacyjnych? Tym niszowym zagadnieniem zajmował się NSA, którego orzeczenie jest niekorzystne dla podatnika. Czy jednak zawarta w nim teza jest nadal aktualna?
Więcej…

 

Nowy kształt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Co uległo zmianie?

Niespełna rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie ustawodawca zdecydował się na nowelizację specustawy o pomocy obywatelom tego państwa, którzy wjechali na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. Nowe regulacje zlikwidowały 90-dniowy okres na zawnioskowanie o rejestrację wjazdu do Polski, ale wprowadziły wynoszący 30 dni termin na złożenie wniosku o PESEL. Nowelizacja określiła ponadto reguły partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia przez obywateli Ukrainy. Zmieniły się również zasady ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 03.03.2023

Ukryte zyski na estońskim CIT – brutto czy netto?

W kontekście regulacji dotyczących estońskiego CIT wątpliwości księgowych nadal często wywołują nawet podstawowe – jak mogłoby się wydawać – zagadnienia. Za takie z pewnością można uznać sposób ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu ukrytych zysków. Problematyczną kwestią jest to, czy ukryte zyski powinno się kalkulować w oparciu o kwotę brutto, netto czy jeszcze inną wartość. Okazuje się, że inne podejście należy przyjąć w odniesieniu do kosztów związanych z samochodami, inne zaś do pozostałych kategorii wydatków.
Więcej…

 

Wakacje kredytowe popularne, ale potrwają tylko do końca roku

Większość osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w polskiej walucie, zdecydowało się skorzystać z tzw. wakacji kredytowych. To m.in. efekt tego, że na prawo do uzyskania wsparcia nie ma wpływu to, że kredytobiorca prowadzi w nieruchomości jednoosobową działalność gospodarczą lub przeznaczył ją na wynajem. Ustawa pomocowa nie wyłącza też możliwości skorzystania z wakacji przez konsumentów, których zobowiązania zostały wcześniej zrestrukturyzowane. Wiele wskazuje jednak na to, że w tym roku program dobiegnie końca.
Więcej…

 

Również NSA korzystnie w sprawie korekty akcyzy od WNT samochodu osobowego

Już nie tylko rozstrzygnięcie WSA, ale także prawomocne orzeczenie NSA przyznaje podatnikom, m.in. importerom samochodów, prawo do korekty zapłaconego podatku akcyzowego. Można oczekiwać, że wyrok NSA przyczyni się do upowszechnienia stanowiska, zgodnie z którym podstawy opodatkowania akcyzą nie należy zawsze utożsamiać z kwotą wynikającą z pierwotnej faktury, ale niekiedy należy ją rozumieć szerzej – jako kwotę, na którą umówiły się strony transakcji. Wpływ na nią może mieć np. rabat, do którego prawo dokonujący WNT może nabyć już po momencie powstania obowiązku podatkowego.
Więcej…

 

Ulga na powrót – nie tylko dla Polaków, ale też obcokrajowców

Z istniejącej od początku 2022 r. tzw. ulgi na powrót mogą skorzystać nie tylko Polacy powracający do kraju, ale również obcokrajowcy przenoszący rezydencję podatkową do Polski. Choć warunków, które należy spełnić, by zastosować preferencję, nie brakuje, przy założeniu wykorzystania maksymalnej przysługującej kwoty, zwolnione z podatku mogą zostać przychody nawet do wysokości ponad 340 tys. zł. Z uwagi na drakońskie kary, które czekają ma podatników, którzy pomylą się co do prawa do ulgi, przy korzystaniu z niej należy jednak zachować szczególną ostrożność.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 17.02.2023

Obowiązkowy KSeF – później i w innym kształcie niż zapowiadano

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, a także opublikowanemu w listopadzie projektowi nowelizacji ustawy o VAT, obligatoryjne korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., a od 1 lipca 2024 r. Resort finansów zakomunikował, że odroczenie obowiązkowego e-fakturowania to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez przedsiębiorców i księgowych. Zmienić ma się jednak nie tylko harmonogram wprowadzania KSeF, ale też niektóre założenia dotyczące jego funkcjonowania.
Więcej…

 

Planowane zmiany w zakresie charakterystyki energetycznej budynków

Wkrótce wykonany zostanie kolejny krok w kierunku rozwoju zielonego budownictwa w Polsce. Stanie się to za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, którego projekt przewiduje m.in. zmiany w metodzie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków. Wzrost znaczenia tej kwestii to nie tylko efekt planowanych zmian przepisów, ale też rosnących cen energii i utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji.
Więcej…

 

Zwolnienie dywidendowe tylko przy rzeczywistym właścicielu – NSA zmienia zdanie

Nowe zasady poboru podatku u źródła, które efektywnie zaczęły obowiązywać wraz z Polskim Ładem, drastycznie utrudniły rozliczanie tego podatku płatnikom. Jednym z największych wyzwań jest określenie, czy – i ewentualnie jak – podatek powinien być pobierany w przypadku wypłat dywidend do zagranicznych spółek–matek. Niestety, najnowsze orzeczenie NSA jeszcze bardziej pogłębia chaos prawny w tym zakresie.
Więcej…

 

Dyrektywa work-life balance – zmiany dla pracowników i pracodawców

Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego oraz wprowadzenie możliwości skorzystania z nowego zwolnienia spowodowanego siłą wyższą to niejedyne zmiany, które już niedługo ma wprowadzić ustawa, wdrażająca unijną dyrektywę work-life balance. Przepisy, które uchwalił Sejm, mają zapewnić także większą ochronę pracownikom, którzy korzystają z uprawnień wynikających z rodzicielstwa i zapewnić im większe możliwości pozostania na rynku pracy.
Więcej…

 

Dochody z zagranicy. Jak prawidłowo je rozliczyć?

Rozwój pracy zdalnej i rosnąca mobilność pracowników, czyli zjawiska, które uległy przyspieszeniu w okresie pandemii i po jej zakończeniu, spowodowały, że u coraz większej liczby podatników pojawiają się obowiązki związane z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą (a także z rozliczeniem dochodów osiągniętych w Polsce przez osoby z zagranicy). Kluczowe w tym kontekście jest przede wszystkim poprawne ustalenie tzw. rezydencji podatkowej oraz wybór metody unikania podwójnego opodatkowania.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 03.02.2023

Ulga na zakup kasy wirtualnej. Czy można zastosować ją w praktyce?

Od 1 lutego 2023 r. podatnicy prowadzący działalność w postaci myjni samochodowych są zobligowani do posiadania i stosowania kasy rejestrującej. Nowy obowiązek oznacza konieczność poniesienia wydatków na zakup takiej kasy. Część podatników zapewne wybierze kasy wirtualne. Czy będą oni jednak uprawnieni do zastosowania tzw. ulgi na zakup kasy?
Więcej…

 

Praca zdalna na stałe w przepisach. Kto (nie) będzie mógł z niej skorzystać?

Sejm odniósł się do senackich poprawek zgłoszonych w toku prac nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Ustawę uzyskała również podpis Prezydenta. Biorąc pod uwagę dosyć krótkie, 2-miesięczne, vacatio legis dla nowych regulacji, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą mieć problem ze stosowaniem przepisów w praktyce. Dotyczy to m.in. możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wychowujących małe dzieci oraz wniosków o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
Więcej…

 

Kolejny podatek minimalny na horyzoncie – tym razem globalny

Choć polscy podatnicy dopiero oswajają się z koncepcją tzw. minimalnego podatku dochodowego, który został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu, to niezależnie od tego w ostatnim czasie została przyjęta Dyrektywa unijna wprowadzająca globalny podatek minimalny. Nie dość, że nazwy tych podatków są do siebie zbliżone, to jeszcze oba mają być stosowane już od 2024 r.! Przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 20.01.2023

Obligatoryjny mechanizm KSeF od 1 stycznia 2024 r. Jakie zmiany dla podatników?

Najnowszy projekt zmian do ustawy o VAT, związany z wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ma zostać przyjęty w I kwartale 2023 r., a wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Przewiduje on wprowadzenie wielu nowych zasad dotyczących wystawiania faktur – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych dla podatników. Ze względu na toczące się prace legislacyjne, obecny kształt projektowanych przepisów może ulec zmianom.
Więcej…

 

Nowe dyrektywy w polskich przepisach – przywileje dla konsumentów, obowiązki dla przedsiębiorców

Przepisy implementujące tzw. Dyrektywę Omnibus oraz Dyrektywę Towarową weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Dotyczą one przede wszystkim sprzedaży – zarówno na odległość, jak i stacjonarnej – na rzecz konsumentów, ale w niektórych sytuacjach również jednoosobowych przedsiębiorców. Nowe przepisy niewątpliwie wzmacniają pozycję kupujących i powodują, że przedsiębiorcy muszą przeanalizować dotychczasowe procesy sprzedażowe, a w razie potrzeby dokonać niezbędnych modyfikacji.
Więcej…

 

Podatkowe zamknięcie roku – najważniejsze terminy w zakresie CIT i PIT

Początek nowego roku to czas nierozerwalnie związany z realizacją obowiązków sprawozdawczych i podatkowych. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne zebranie informacji o terminach sporządzenia najważniejszych deklaracji podatkowych w zakresie CIT i PIT. Podane terminy płatności dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgody z rokiem kalendarzowym.
Więcej…

 

Zmiany dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników przyjęte przez Sejm

Nowelizacja Kodeksu pracy, która przewiduje uchylenie obowiązujących przepisów o telepracy i zastąpienie ich regulacjami o pracy zdalnej, 13 stycznia 2023 r. ostatecznie uchwalona przez Sejm. Obecnie czeka ona na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Dotychczas zasady pracy zdalnej wynikały z tymczasowego rozwiązania w postaci art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Za sprawą wspomnianych zmian w Kodeksie pracy pracodawcy uzyskają też nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
Więcej…

Archiwalne wydania