Aktualizacja dokumentacji cen transferowych dla transakcji finansowych

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych dla transakcji finansowych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską daje wskazówki dotyczące tego, jak sporządzać dokumentację cen transferowych dla pożyczek, kredytów i depozytów wewnątrzgrupowych, co jest przedmiotem wątpliwości części podatników. Problematyczne jest przede wszystkim ustalenie, czy wartość transakcji to całkowita wartość kapitału z umowy (czy wartość pozostała do spłaty na określony dzień), a także sposób kalkulacji wartości transakcji o charakterze jednorodnym w przypadku kilku pożyczek czy kredytów.

Opublikowana 16 lutego 2022 r. odpowiedź resortu finansów na interpretację poselską nr 29105 ma przede wszystkim ułatwić podatnikom odpowiedź na pytanie: jak należy sporządzić dokumentację cen transferowych dotyczącą transakcji finansowych obejmujących pożyczki.

Informacje ogólne

Zanim o tym, co konkretnie wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów, warto przypomnieć, że zgodnie z art. 11k ust. 2 ustawy CIT oraz art. 23w ust. 2 ustawy PIT lokalną dokumentację cen transferowych za dany rok podatkowy sporządza się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza wskazany w ustawie próg dokumentacyjny – wynoszący dla transakcji finansowych 10 mln zł. Jeśli wartość jest wyższa, podatnik staje się zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Z kolei art. 11l ustawy oraz art. 23x ustawy o PIT wskazują, że wartością transakcji pożyczki jest wartość kapitału, ustalana jest na podstawie umów lub innych dokumentów. W przypadku transakcji pożyczki dla ustalenia, czy wartość transakcji przekracza próg 10 mln zł, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy.

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik jest pożyczkobiorcą kilku pożyczek od różnych powiązanych pożyczkodawców, których skumulowana wysokość zadłużenia przekracza 10 mln zł, obowiązek dokumentacyjny za dany rok powstanie mimo, że każda z pożyczek opiewa na mniejsze kwoty.

Umowy wieloletnie

Transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych w każdym roku podatkowym, tj. pierwszym i kolejnym, aż do momentu spłaty pożyczki – jeśli tylko w danym roku podatkowym wartość pożyczki przekroczy ww. próg. W przypadku umów wieloletnich wątpliwości budzi ustalenie, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny we wszystkich kolejnych latach podatkowych. Stanowisko Ministerstwa Finansów w tym zakresie pokrywa się z Informatorem TPR, co oznacza, że wartość kapitału za dany rok podatkowy to najwyższa wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, wynikająca z umowy lub innych dokumentów np. harmonogramu spłat czy not księgowych.

Kilka pożyczek

W sytuacji, w której podatnik zawarł kilka pożyczek, wartość transakcji kontrolowanej za dany rok podatkowy ustalamy poprzez zsumowanie najwyższej wartości części kapitałowej ustalonej uprzednio dla każdej z pożyczek oddzielnie za dany rok podatkowy. Łączna wartość kapitałów pożyczek za dany rok podatkowy, za który sporządzana jest dokumentacja, stanowi wartość transakcji o charakterze jednorodnym, którą należy odnieść do progu 10 mln zł. Oznacza to, że w przypadku transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym obejmującej kilka pożyczek, w pierwszej kolejności powinna zostać ustalona wartość każdej z tych pożyczek za dany rok podatkowy. Następnie, wartość transakcji o charakterze jednorodnym to suma wartości najwyższych kapitałów, udostępnionych pożyczek za dany rok podatkowy. 

Przykładowo, jeśli w danym roku podatkowym podatnik jest pożyczkobiorcą kilku pożyczek od różnych powiązanych pożyczkodawców, których skumulowana wysokość zadłużenia przekracza 10 mln zł, obowiązek dokumentacyjny za dany rok powstanie mimo, że każda z pożyczek opiewa na mniejsze kwoty. W efekcie, na potrzeby sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji finansowych należy uwzględniać wartości kapitałów pożyczek zawartych w danym roku podatkowym, jak i w latach poprzednich.