Biała lista – sankcje i projekt zmian

Biała lista – sankcje i projekt zmian

Obowiązują już pełne regulacje dotyczące tzw. Białej listy podatników VAT, co oznacza m.in. ryzyko sankcji za dokonanie płatności na kwotę przekraczającą 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu. Opublikowano również projekt, który zakłada zmiany przepisów dotyczących Białej listy.

Od stycznia obowiązują sankcje w podatku dochodowych związane z tzw. Białą Listą

Z dniem 1 stycznia weszły w życie pełne regulacje dotyczące tzw. Białej listy podatników VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który dokona płatności za transakcję na kwotę przekraczającą 15 tys. zł na rachunek bankowy nieopublikowany w wykazie Szefa KAS nie będzie mógł zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz narazi się na sankcję solidarnej odpowiedzialności z dostawcą za zobowiązania w podatkowe z tytułu potencjalnie nierozliczonego VAT od tej transakcji. Obie sankcje będą wyłączone, jeżeli podatnik złoży zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza Białej Listy do urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dokonania płatności. Sankcję solidarnej odpowiedzialności wyłączy też zapłata w mechanizmie podzielonej płatności.

Planowane zmiany przepisów dotyczących Białej Listy

Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada realizację zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów zmian przepisów dotyczących Białej listy. Planowane zmiany obejmują m.in. brak stosowania sankcji w postaci utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych w razie zapłaty należności z zastosowaniem podzielonej płatności, wydłużenie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR do 7 dni, a także potwierdzenie, iż zawiadomienie to może być złożone do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. 

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328509/katalog/12652611#12652611

 
bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur