Branża leasingowa – ważne orzeczenia i interpretacje

Branża leasingowa – ważne orzeczenia i interpretacje

W ostatnich tygodniach wydano wiele wyroków oraz interpretacji podatkowych istotnych z perspektywy m.in. branży leasingowej. Dotyczą one m.in. zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, limitu 150 tys. zł w zakresie ubezpieczeń, faktoringu oraz opodatkowania kar umownych.

PRZESUNIĘCIE SPŁATY RAT LEASINGOWYCH NIE POWODUJE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2019 R. 

Samo przesunięcie płatności rat leasingowych w związku z pandemią COVID-19, następujące przez podpisanie aneksu do umowy leasingowej, nie powoduje utraty możliwości stosowania przez przedsiębiorcę przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. w zakresie kosztów leasingu samochodu osobowego. 

Uwaga: w stanie faktycznym podatnik wskazał, że w okresie odroczenia będzie płacić same odsetki od finansowania (co oznacza ograniczenie wartości raty leasingowej do kwoty odsetek). W praktyce będzie to musiało jednak prowadzić do zmiany harmonogramu rat. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.BK

UBEZPIECZENIE GAP Z LIMITEM 150 TYS. ZŁ

Ubezpieczenie typu GAP jest zależne od wartości samochodu, do której odwołuje się art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, dlatego też limit 150 tys. przyjęty w powołanym przepisie odnosi się także do składki z tytułu tego ubezpieczenia. 

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 15 lipca 2020 r., sygn. III SA/Wa 1885/19

SPÓŁKA ZALICZY DO KUP 100% WYDATKÓW NA LEASING SAMOCHODÓW UDOSTĘPNIONYCH SPÓŁKOM ZALEŻNYM

Podatnik ma prawo zaliczenia do KUP wszystkich wydatków poniesionych z tytułu leasingowanych samochodów osobowych (w tym całości opłat leasingowych, całości składek ubezpieczeniowych oraz całości opłat z tytułu kosztów używania samochodów osobowych), które następnie udostępnia spółkom zależnym do odpłatnego korzystania. 

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 2087/19

ZAKUP SAMOCHODU Z OKREŚLONYM WYPOSAŻENIEM NIE PODLEGA SPLIT PAYMENT

Skoro z perspektywy nabywcy samochodu elementy wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów samochodowych są nierozerwalnie związane z nabyciem samochodu to transakcja ta nie powinna być sztucznie dzielona z uwagi na zamówione przez klienta dodatkowe elementy. Tym samym, jeżeli w cenie samochodu wkalkulowane są dodatkowe elementy, to w tej sytuacji biorąc pod uwagę, że samochody nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT podatnik nie będzie zobowiązany do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.361.2020.1.ICz

MIESIĘCZNY ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODU PRYWATNEGO PRZEZ PRACOWNIKA BEZ PIT

W razie zwrotu kosztów (w formie miesięcznego ryczałtu) używania prywatnego samochodu przez pracownika na wskazane przez pracodawcę cele nie wystąpi po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy. Nie wystąpi tu bowiem interes pracownika, a jedynie pracodawcy, którego celem jest użycie prywatnego samochodu do celów służbowych. Konsekwentnie, skoro jest to zwrot wydatków, to nie ma wymiernej korzyści po stronie pracownika, a ta jest warunkiem koniecznym dla uznania danej okoliczności za przychód. 

Więcej: Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2 września 2020 r., sygn. I SA/Bd 377/20

FAKTORING DEALERSKI JEST Z VAT

Usługa faktoringu dealerskiego, jaką świadczy spółka powinna być dla celów podatkowych traktowana jako jedna kompleksowa usługa, ponieważ z samej istoty faktoringu dealerskiego wynika, że w jego ramach spółka realizuje szereg powiązanych ze sobą gospodarczo czynności, które łącznie składają się właśnie na usługę faktoringu dealerskiego. Natomiast rozdzielenie którejkolwiek ze wskazanych czynności nie miałoby samoistnego celu gospodarczego dla importera oraz dealerów, których celem jest nabycie usługi polegającej na poprawie płynności, w związku z zawieraniem przez nich umów dystrybucyjnych na sprzedaż pojazdów. W konsekwencji, usługa faktoringu powinna podlegać opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.330.2020.1.MP

KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE PRZEDMIOTU LEASINGU NIE PODLEGA VAT

Kary umowne za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu leasingu w wysokości odsetek karnych w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub braku wykupu przedmiotu leasingu nie podlegają VAT i powinny być dokumentowane notą księgową. Natomiast w razie wyrażenia zgody przed podatnika na wydłużenie terminu do wykupu przedmiotu leasingu wynagrodzenie za każdy dzień korzystania z przedmiotu leasingu w wysokości odsetek karnych będzie podlegało VAT i powinno zostać udokumentowane fakturą. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.242.2020.1.MP

WYDATKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA UMOWY NIE MOGĄ BYĆ ZALICZONE DO KUP

Wydatki poniesione z tytułu partycypacji w kosztach utraty wartości maszyny i niewykonania umowy sprzedaży nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma tu znaczenia, że taki wydatek nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, kluczowe jest bowiem to, że nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Podatnik nie powinien za pomocą przepisów podatkowych rekompensować sobie ryzyka gospodarczego. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.147.2020.2.AG

OPŁATA ZA ROZŁOŻENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ NA RATY ZWOLNIONA Z VAT

Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na raty stanowi świadczenie usług o charakterze finansowym, które są równoznaczne z udzieleniem np. pożyczki. Dlatego też pobranie wynagrodzenia z tego tytułu będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług, które jednak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 jest zwolnione z VAT. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.267.2020.2.IK 

OPŁATA ZA CESJĘ UMOWY LEASINGU MOŻE BYĆ ZALICZONA DO KUP 

W przypadku cesji umowy leasingu, której stroną jest spółka, wspólnik ma prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłaty za cesję przedmiotowej umowy proporcjonalnie do jego udziału w zysku. Wydatek ten może być zaliczony do KUP jednorazowo, w dacie jego poniesienia, z uwzględnieniem właściwych limitów. 

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.422.2020.2.KP

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska