Faktura do klienta, a paragon do kosza? Jest interpretacja!

Faktura do klienta, a paragon do kosza? Jest interpretacja!

Fiskus wydał istotną interpretację dla firm, które sprzedaż ewidencjonują na kasie fiskalnej, ale klientom (także osobom fizycznym) chcą wydawać jedynie faktury. Dyrektor KIS przyznał, że takie działanie jest prawidłowe. Decyzja fiskusa pozwoli niektórym przedsiębiorcom zmniejszyć obciążenia związane z przechowywaniem dokumentów. Co istotne, zmiany dotyczącej możliwości niszczenia wydruków paragonów można dokonać również w trakcie roku.

Niektóre podmioty dokumentują sprzedaż poprzez wystawienie – w pierwszej kolejności – faktury i – w drugiej kolejności – paragonu fiskalnego. Czy w takiej sytuacji klientowi można wydać jedynie fakturę? Co zaś zrobić z wydrukiem paragonu? Czy należy go przechowywać, czy może po prostu wyrzucić? W jednej z ostatnich interpretacji indywidualnych Dyrektor KIS rozwiewa wątpliwości w tym zakresie i wskazuje konkretne odpowiedzi na powyższe pytania. Zdaniem organu, w przypadku wystawienia i wydania faktury podatnik może zrezygnować z wydawania nabywcy nieprowadzącemu działalności gospodarczej paragonu fiskalnego, a wydruk samego paragonu zniszczyć – o ile wszystkie danego na jego temat przechowywane są w pamięci fiskalnej danej kasy rejestrującej. To ważna interpretacja, ponieważ potwierdza prawidłowość polityki, którą nadal stosuje m.in. wielu dealerów samochodów, a dodatkowo wskazuje, że nie muszą oni zachowywać u siebie wydruków paragonów wystawionych do faktur.

To, że wspomniane firmy dealerskie w pierwszej kolejności generują fakturę, wynika z technicznych możliwości oprogramowania, w posiadaniu którego są dealerzy i jest to niezależne od tego, czy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (lub rolnika ryczałtowego), czy też na rzecz podatnika VAT. Dopiero w drugiej kolejności sprzedaż jest rejestrowana również na kasie fiskalnej. Tymczasem zgodnie z art. 111 ustawy o VAT każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej powinna otrzymać paragon fiskalny dokumentujący dokonywany przez nią zakup. Czy istnieje możliwość, aby odejść od tego obowiązku?

Regulamin bez znaczenia?

W wspomnianej na wstępie interpretacji indywidualnej z 28 grudnia 2021 r. (sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.857.2021.1.SR) z pytaniem do Dyrektora KIS zwrócił się podmiot prowadzący sklep internetowy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, klient sklepu internetowego – poprzez akceptację postanowień zawartych w regulaminie – będzie zgłaszał żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Wnioskodawca zaznaczył dodatkowo, że nie będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przewidzianego dla dostaw towarów w systemie wysyłkowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (aktualnie możliwość zwolnienia z tego obowiązku przewiduje rozporządzenie z 28 grudnia 2021 r.). W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zapytał, czy w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz przesyłania klientom faktur elektronicznych w sposób przewidziany regulaminem nie będzie zobowiązany do wydawania klientom również paragonów fiskalnych, a także czy będzie mógł zniszczyć paragony, jeśli sprzedaż zostanie udokumentowana fakturami elektronicznymi przesyłanymi do klientów?

Wysłanie faktury elektronicznej na wskazany przez nabywcę adres e-mail oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony), co świadczy o tym, że został wypełniony warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, tj. wydano fakturę nabywcy, co zwalnia podatnika z obowiązku wydania nabywcy świadczenia paragonu fiskalnego.

Wnioskodawca uważał, że na oba pytania należałoby odpowiedzieć twierdząco, a Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość takiego stanowiska. Wysłanie faktury elektronicznej na wskazany przez nabywcę adres e-mail (ewentualnie: udostępnienie pod linkiem umożliwiającym jej pobranie na urządzenie klienta lub na osobistym koncie klienta prowadzonym w ramach korzystania ze sklepu internetowego) oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony), co świadczy o tym, że został wypełniony warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, tj. wydano fakturę nabywcy, co zwalnia podatnika z obowiązku wydania nabywcy świadczenia paragonu fiskalnego.

Warto jednak zauważyć, że sklep internetowy, który wystąpił o interpretację, wskazał, że w trakcie procesu zakupu klient akceptuje regulamin, na bazie którego zgłasza on żądanie wystawienia faktury elektronicznej, zaś w przypadku sprzedaży usług lub towarów przez dealerów klient nie zapoznaje się z regulaminem, a otrzymywana przez niego faktura ma najczęściej formę papierową. Zasadniczo jednak ani ustawa o VAT, ani wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, w żaden sposób nie zabraniają wystawienia faktury bez zgłoszenia żądania przez nabywcę świadczenia. Wnioskodawca powołał się przy tym na inną – również pozytywną interpretację z 8 października 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.607.2018.1.ALN) – w której wskazano, że sprzedający może wystawić na rzecz klienta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności) fakturę bez żądania nabywcy, nie wydając przy tym paragonu fiskalnego. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy stwierdził, że tym bardziej prawidłowe będzie wystawianie przez niego faktur elektronicznych (w sytuacji, gdy żądanie wstawienia faktury – poprzez akceptację regulaminu – wyraził sam klient) bez wydawania paragonu. Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za prawidłowe, czym niejako potwierdził, że również dealerzy mogą wydawać swoim klientom jedynie faktury, co i tak odbywa się de facto od wielu lat. Omawiana interpretacja indywidualna potwierdza więc możliwość zaniechania przez firmy z tej branży obowiązku wydawania nabywcy świadczenia paragonu fiskalnego, a także zniszczenia jego wydruku. 

Zmiany także w ciągu roku

Jeśli więc dealer – lub inne przedsiębiorstwo stosujące podobną politykę dokumentowania sprzedaży – do tej pory wydawał klientom fakturę, ale zachowywał paragon, opisywana interpretacja pozwoli mu zmniejszyć obciążenia związane z przechowywaniem dokumentów. Warto też dodać, że zmiana w tym zakresie może zostać łatwo zaimplementowana przez działy księgowości,. Ponieważ nie muszą one czekać z roszadą do przyszłego roku – nie ma bowiem żadnych przeciwskazań, aby omawiane rozwiązanie zastosować choćby od nowego miesiąca.

Podobnie jest w przypadku innej zmiany, do której zachęcają eksperci w zakresie podatków, a mianowicie – całkowitej rezygnacji z ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży w sytuacji, gdy faktura została wystawiona na osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą bądź innego podatnika VAT. Takie działanie nie tylko uprościłoby pracę, ale obniżyłoby ryzyko popełnienia przez przedsiębiorcę błędu polegającego na tym, że na paragonie wystawionym do faktury wystawionej dla podatnika VAT zabraknie NIP-u nabywcy.