Kompensata rozwiąże problem opłaty wstępnej w gotówce na leasingowane auto

Kompensata rozwiąże problem opłaty wstępnej w gotówce na leasingowane auto

Po stronie firm leasingowych pojawiają się wątpliwości dotyczące płatności pobieranych przez dealerów od klientów w formie gotówkowej, które stanowią wstępną opłatę leasingową (przy czym przed podpisaniem umowy leasingowej mogą one czasowo pełnić rolę zaliczki dla dealera) i później będą kompensowane pomiędzy leasingodawcą a dealerem. Będą one jeszcze większe w związku ze zmianami limitów płatności gotówkowych. Na szczęście w odniesieniu do tego zagadnienia istnieją co najmniej dwie interpretacje pozytywne dla branży leasingowej.

W działalności firm leasingowych regulowanie zobowiązań w formie gotówkowej należy do rzadkości. W praktyce często pojawiają się natomiast przypadki, w których klient, chcąc nabyć samochód od dealera, składa zamówienie, jednocześnie dokonując w salonie wpłaty zaliczki (w formie gotówkowej) na poczet nabycia pojazdu lub od razu wpłaty z tytułu wstępnej opłaty leasingowej. Z uwagi na to, że nabywany samochód będzie przez użytkownika końcowego wykorzystywany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, dealer wystawia fakturę na rzecz firmy leasingowej z tytułu sprzedaży auta, a leasingodawca wystawia fakturę na klienta tytułem opłaty wstępnej (na sumę równej opłacie wstępnej lub zaliczki wpłaconej u dealera). W takim przypadku dealer, wystawiając na firmę leasingową fakturę za sprzedaż samochodu, pomniejsza wartość do zapłaty o kwotę uiszczonej opłaty wstępnej lub zaliczki. Niezależnie od konkretnego przypadku kwota uiszczona w kasie dealera staje się przedmiotem kompensaty pomiędzy firmą leasingową a dealerem.

Powyższe przypadki powodują, że po stronie firm leasingowych niejednokrotnie powstaje wątpliwość w zakresie prawidłowości rozliczeń i możliwych ryzyk na gruncie przepisów wprowadzających limity gotówkowe, jak i na gruncie ustawy o CIT, bowiem ich naruszenie może wiązać się dla przedsiębiorcy z pewnymi konsekwencjami, m.in. ograniczeniem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Co od przyszłego roku?

Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane przepisy dotyczące płatności gotówkowych, które przewidują wprowadzenie limitów transakcji gotówkowych dokonywanych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, jak również zmniejszenie obecnie obowiązującego limitu transakcyjnego dokonywanego między przedsiębiorcami. Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców w obecnie obowiązującym stanie prawnym (do 31 grudnia 2022 r.) limitują wartość transakcji, do której maksymalnie możliwa jest płatność gotówkowa w relacjach między przedsiębiorcami do 15 000 zł. Od 1 stycznia 2023 r. limit tej wartości będzie wynosił maksymalnie 8 000 zł. Stosowanie powyższych limitów ma również znaczenie na gruncie rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, bowiem nieuwzględnienie ich ma swoje konsekwencje na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych. 

Fiskus w pełni zaakceptował również stanowisko, w którym firma leasingowa, która wystąpiła o tę interpretację, wskazała, że w niektórych przypadkach klient dokonuje w kasie dealera wpłaty tytułem zaliczki na nabywane auto (w kwocie równej późniejszej opłaty wstępnej), ponieważ do płatności dochodzi jeszcze przed zawarciem umowy leasingu. Wnioskodawca wskazał jednak, że po zawarciu umowy wpłacona kwota również jest rozliczana poprzez kompensatę pomiędzy dealerem a leasingodawcą.  

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim ograniczenie możliwości zaliczenia przez przedsiębiorcę wydatków do kosztów uzyskania przychodów, które wynika z art. 15d ustawy o CIT. Przepis ten przewiduje ograniczenie możliwości zaliczenia przez przedsiębiorców w koszty wydatków w części, w jakiej płatność w relacji B2B przekroczyła limit 15 000 zł i została dokonana w formie gotówkowej. Od 1 stycznia 2023 r. – jak już wspomniano – limit ten będzie blisko dwukrotnie niższy. W przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł (od 2023 r. – 8 000 zł), to w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, firma leasingowa – nabywając samochód – nie zaliczy do kosztów przypadających na tę część odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka trwałego w rozumieniu art. 16g ustawy o CIT, opartej o jego cenę nabycia.

Rozwiązaniem kompensata

Takie ryzyko nie grozi jednak leasingodawcom nawet w sytuacji, gdy leasingobiorca uiści w kasie dealera pewną kwotę przy użyciu gotówki. Jest tylko jeden warunek. Pomiędzy dealerem a firmą leasingową oraz leasingobiorcą musi nastąpić rozliczenie wzajemnych wierzytelności    w odniesieniu do kwoty opiewającej na wartość wpłaconej przez klienta opłaty wstępnej lub zaliczki.

Organy podatkowe potwierdzały prawidłowość podobnych rozwiązań. W szczególności należy odnieść się do interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.24.2017.2.AZ. Organ w pełni zaakceptował w niej zaprezentowane przez wnioskodawcę – leasingodawcę –   stanowisko w odniesieniu do schematu rozliczenia z tytułu umowy leasingu (w szczególności opłaty wstępnej) oraz umowy zakupu samochodu pomiędzy leasingodawcą, dealerem oraz leasingobiorcą, który dla przedstawionej transakcji wyglądał następująco.

  • W celu rozpoczęcia realizacji umowy leasingu leasingobiorca dokonał uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej gotówką, bezpośrednio w kasie dealera. Przykładowo, leasingobiorca dokonał uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 5 000 zł brutto;
  • dealer wystawił na rzecz leasingodawcy fakturę z tytułu sprzedaży samochodu. Przykładowo, na kwotę brutto 50 000 zł;
  • następnie leasingodawca wystawił na rzecz leasingobiorcy fakturę na kwotę 5 000 zł brutto tytułem uiszczenia opłaty wstępnej (równą kwocie wpłaconej w kasie dealera);
  • w związku z faktem uiszczenia przez leasingobiorcę opłaty wstępnej w kasie dealera, kwota do zapłaty przez leasingodawcę na rzecz dealera (wynikająca z faktury wystawionej przez dealera z tytułu sprzedaży samochodu na rzecz leasingodawcy – w kwocie 50 000 zł) została pomniejszona o kwotę opłaty wstępnej uiszczonej w kasie dealera (5 000 zł). Kwota ta wynikała z faktury wystawionej przez leasingodawcę;
  • finalnie leasingodawca był zobowiązany do uiszczenia na rzecz dealera kwoty 45 000 zł, a kwota 5 000 zł stanowiła kompensatę pomiędzy leasingodawcą a dealerem.

W tak przedstawionym stanie faktycznym, zdaniem wnioskodawcy – firmy leasingowej – kompensata stanowi bezgotówkową formę rozliczenia wzajemnych zobowiązań i należności, w efekcie czego skompensowanie należności, która odpowiada uiszczonej opłacie wstępnej (lub zaliczce) nie spowoduje konieczności wyłączenia z kosztów tej części wydatków (odpowiadających kwocie opłaty wstępnej) związanych z uregulowaniem zobowiązań,  których sumaryczna wartość przekracza 15 000 zł.

Bezpieczna również zaliczka

Należy wskazać również, że przywołana wyżej interpretacja nie była jedyną, w której stwierdzono, że kompensata nie narusza przepisów dotyczących płatności gotówkowych. Fiskus w pełni zaakceptował również stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.33.2017.1.MAZ. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie firma leasingowa, która wystąpiła o tę interpretację, wskazała, że w niektórych przypadkach klient dokonuje w kasie dealera wpłaty tytułem zaliczki na nabywane auto (w kwocie równej późniejszej opłaty wstępnej), ponieważ do płatności dochodzi jeszcze przed zawarciem umowy leasingu. Wnioskodawca wskazał jednak, że po zawarciu umowy wpłacona kwota również jest rozliczana poprzez kompensatę pomiędzy dealerem a leasingodawcą.  

To, że obie przywoływane interpretacje zostały wydane w pierwszej połowie 2017 r., nie jest dziełem przypadku. Od 1 stycznia 2017 r. wszedł bowiem w życie przepis art. 15d ust. 1-3 u.p.d.o.p. w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 22 ust. 1 u.s.d.g., który wskazuje, że podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków przekraczających kwotę 15 000 zł, w stosunku do których płatność następować będzie z pominięciem rachunku płatniczego. Od przyszłego roku wchodzą kolejne zmiany dotyczące limitów płatności, dlatego zainteresowanie tematem może ponownie wzrosnąć. Nowe regulacje w tym obszarze nie zmienią jednak nic w kwestii tego, że firmy leasingowe będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych, a więc również od tej części wartości środka trwałego, odpowiadającej opłacie wstępnej (względnie – zaliczce) uiszczonej w kasie dealera, która finalnie zostanie rozliczona poprzez kompensatę pomiędzy dealerem a firmą leasingową. Jednocześnie, w części, która nie jest rozliczana kompensatą, ale przelewem, należy także pamiętać o przepisach dotyczących płatności na rachunki bankowe spoza białej listy.