Kto i na jakich zasadach skorzysta z nowej ulgi na zabytki?

Kto i na jakich zasadach skorzysta z nowej ulgi na zabytki?

Wśród rozwiązań wprowadzanych przez Polski Ład znajdują się również nowe ulgi podatkowe. Jedna z nich umożliwi dokonywanie odliczeń podatnikom, którzy ponoszą określone wydatki na prace związane z zabytkami. Ulga będzie przysługiwać również w przypadku odpłatnego nabycia zabytkowej nieruchomości.

Jeśli ustawa wdrażająca tzw. Polski Ład wejdzie w życie w kształcie skierowanym do Sejmu, już od przyszłego roku podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, a także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, będą mogli skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – dotyczące zabytkowej nieruchomości – będą mogły zostać odliczone odpowiednio od dochodu lub w przypadku ryczałtu – przychodu. Odliczeniu będą podlegały także wydatki poniesione na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku nieruchomego, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w ewidencji zabytków. Ulga znajdzie zastosowanie także w przypadku odpłatnego nabycia zabytku nieruchomego – pod warunkiem poniesienia w roku podatkowym wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Ile do odliczenia?

Odliczenia w ramach ulgi na zabytki nie będą mogły przekroczyć 50% wydatków udokumentowanych dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową, ewentualnie – spółdzielnię mieszkaniową. Odliczenia będzie można również dokonać na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. W takim przypadku wspomniane 50% wydatków będzie podlegało powiększeniu o kwotę podatku VAT – o ile nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku VAT.

W przypadku odliczenia wydatku poniesionego z tytułu odpłatnego nabycia zabytku nieruchomego, nie będzie mogło ono przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej nieruchomości, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Odliczenia z tytułu wydatków na zabytki będą mogli dokonać również małżonkowie, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej. Będą mogli skorzystać z omawianej ulgi w częściach równych lub w dowolnej proporcji – i to bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na obojga małżonków, czy tylko jednego z nich.

Ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje, że odliczenia z tytułu wydatków na zabytki będą mogli dokonać również małżonkowie, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej. Będą mogli skorzystać z omawianej ulgi w częściach równych lub w dowolnej proporcji – i to bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na obojga małżonków, czy tylko jednego z nich.

Maksymalnie 5 lat

Ustawodawca przewidział też kilka ograniczeń w możliwości skorzystania z ulgi. Odliczeniu nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich. Ulga nie będzie miała zastosowania również do wydatków, które zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z planowaną zmianą, kwota odliczenia w ramach ulgi na zabytki, która nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie mogła podlegać odliczeniu w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Katarzyna Jessa

Autor: Katarzyna Jessa, adwokat, mediator