Nabycie nieruchomości za granicą a ulga w PIT. Fiskus przychylny dla podatników

Nabycie nieruchomości za granicą a ulga w PIT. Fiskus przychylny dla podatników

Coraz więcej Polaków decyduje się na nabycie nieruchomości za granicą. Czynnikami wpływającymi na wzrost zainteresowania są m.in. wzrost cen nieruchomości i bieżących kosztów w naszym kraju, a także zmiany stylu życia wielu osób spowodowane m.in. pandemią (możliwość pracy zdalnej, która nie musi być wykonywana w Polsce dla polskich pracodawców lub usługobiorców). W tym kontekście z dużym zainteresowaniem i aprobatą spotkała się interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej dotycząca realizacji celu mieszkaniowego i zastosowania zwolnienia z PIT.

Pytanie skierowane do organów skarbowych dotyczyło wątpliwości, czy sprzedaż lokalu w Polsce korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o PIT¹ , w sytuacji, gdy środki pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną przeznaczone na nabycie innej – za granicą. W opisie stanu faktycznego wskazano, że sprzedaż nieruchomości w Polsce nie będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej, a należności uzyskane z transakcji zostaną przeznaczone na nabycie lokalu w Hiszpanii na własne cele mieszkaniowe, które realizowane będą przez 2-3 miesiące w roku, podczas gdy w pozostałym okresie nieruchomość ta będzie wynajmowana osobom trzecim. Docelowo nabywany lokal miałby stać się miejscem zamieszkania jej właścicielki na emeryturze.

Wynajem nie spowoduje utraty ulgi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 sierpnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.503.2022.2.EC) potwierdził następujące tezy:

  1. Jeśli przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości, w okresie trzech lat (od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie), zostanie przeznaczony na nabycie nieruchomości w Hiszpanii, w celu zamieszkania w niej przez zbywcę, to osiągnięty dochód będzie zwolniony z podatku. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają bowiem, kiedy i jak długo podatnik powinien zamieszkiwać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja „celu mieszkaniowego”, jakkolwiek istotne jest samo spełnienie celu, w jakim nabywana jest nieruchomość, tj. wykorzystanie jej na cel mieszkaniowy.
  2. Nie stanowi przeszkody wynajęcie nieruchomości bądź okresowe udostępnianie jej innym osobom, jeżeli nabycie tej nieruchomości nastąpiło z zamiarem realizowania w niej własnych celów mieszkaniowych w przyszłości. Przepisy nie przewidują bowiem utraty prawa do ulgi w przypadku czasowego wynajmu nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe.
  3. Kosztem uzyskania przychodu przy transakcji nabycia nieruchomości za granicą będą wydatki związane z tym nabyciem, w szczególności: cena zakupu nieruchomości zagranicznej, podatek nałożony na nabywcę w związku z zakupem nieruchomości, koszty notarialne wynikające z transakcji wraz z podatkiem VAT, prowizja pośrednika uczestniczącego przy transakcji, jak również opłata za wpis nabywcy do księgi wieczystej. Istotne jest, aby wydatki te zostały poniesione najwcześniej w dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Polsce.

Jeśli przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w okresie trzech lat (od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie), zostanie przeznaczony na nabycie nieruchomości w kraju UE, Szwajcarii lub państwie członkowskim EOG, w celu zamieszkania w niej przez zbywcę, to osiągnięty dochód będzie zwolniony z podatku. Przepisy ustawy o PIT nie określają, kiedy i jak długo podatnik powinien zamieszkiwać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja „celu mieszkaniowego”.

Konieczność spełnienia dodatkowych warunków

Warto przy okazji zaznaczyć, że aby zwolnienie z podatku mogło mieć zastosowanie, muszą zostać spełnione również dodatkowe warunki.

Po pierwsze, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, nabyta nieruchomość powinna znajdować się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po drugie, w państwie tym musi istnieć możliwość uzyskania informacji podatkowej od organu podatkowego z tego kraju (na podstawie umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a państwem, w którym znajduje się nabywana nieruchomość).

Warto przy tym pamiętać, że analizowana powyżej interpretacja indywidualna jest wydana w konkretnej sprawie i przy analizie określonego stanu faktycznego. Z tego powodu, każdą transakcję potencjalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego w Polsce i nabycia innej nieruchomości za granicą należy rozpatrywać odrębnie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej sprawie, gdyż tylko takie stanowisko zapewnia właściwą ochronę podatnikowi.

____________________________
¹ Celem przypomnienia, na mocy powołanego przepisu zwolnione od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i wskazanych w ustawie praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później, niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.