Objaśnienia podatkowe – biała lista i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Objaśnienia podatkowe – biała lista i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące zasad korzystania z tzw. białej listy. Opublikowano również objaśnienia w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Brak oznaczenia faktury „mechanizm podzielonej płatności” oznacza sankcje i konieczność skorygowania tej faktury

W przypadku, gdy dostawca nie oznaczy faktury zapisem „mechanizm po- dzielonej płatności”, która obejmować będzie tzw. towary wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (i która opiewać będzie na kwotę przekraczającą 15 tys. zł), wówczas nie tylko narazi się na sankcję 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego, ale też zobowiązany będzie do skorygowania takiej faktury. Fakturę będzie mógł poprawić też nabywca notą korygującą.

Brak możliwości umownego wyłączenia obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

Podatnik dokonujący dostawy towarów wrażliwych wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jest zobowiązany zarówno do właściwego oznaczenia faktury (zapis „mechanizm podzielonej płatności”), jak również do przyjęcia zapłaty wynikającej z tej faktury w podzielonej płatności. Oznacza to zatem, że podzielona płatność musi być możliwa do zrealizowania niezależnie od formy finansowania dostępnej nabywcy. Jednocześnie, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, wyłączona jest możliwość ustalenia przez strony transakcji umownego odstąpienia od obowiązku zapłaty w podzielonej płatności.

Rachunek podmiotu zagranicznego będzie ujawniony na białej liście tylko wtedy, gdy podmiot ten jest czynnym podatnikiem VAT

Przedsiębiorca zagraniczny zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT, dokonujący transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, wi- nien zadbać o zamieszczenie jego rachunku rozliczeniowego w wykazie Sze- fa KAS, bowiem traktowany jest tak samo jak polski podatnik VAT. Jednocze- śnie, wobec zagranicznego przedsiębiorcy nieposługującego się dla danej transakcji polskim numerem NIP przepisy dotyczące Białej listy nie mają zastosowania. W efekcie, dokonując zapłaty za czynności stanowiące WNT lub import usług na rzecz podmiotu, który jest (z tytułu innych czynności) zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik nie jest zobowiązany do weryfikacji rachunku na Białej liście.

Zapłata kartą, PayPal, PayU, DotPay na konto spoza białej listy nie powoduje negatywnych konsekwencji

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub poprzez wykorzystanie usługi pay-by-link nie mieści się w zakresie „płatność dokonana przelewem”. Dlatego też, zapłata za pośrednictwem szybkich płatności (paypal, payu, dotpay) lub kartą nie powoduje negatywnych konsekwencji podatkowych wobec podatnika.

Rachunki gospodarki własnej i rachunki cesyjne

Wykaz nie zawiera rachunków gospodarki własnej banków / SKOK, wykorzystywanych przez nie do rozliczeń związanych z ich działalnością własną (chyba że podmioty te wykorzystują do rozliczeń rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe). Analogicznie, Wykaz Szefa KAS nie zawiera tzw. rachunków cesyjnych, wykorzystywanych do rozliczeń z tytułu nabywanych przez banki wierzytelności pieniężnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone w Wykazie nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Podatnicy dokonujący płatności na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków powinni zostać stosownie poinformowani przez banki lub podmioty będące wystawcami faktur, za które zapłata będzie dokonana na tzw. rachunki cesyjne o szczególnym rodzaju rachunków, na który dokonują płatności.

 

Limit płatności gotówkowych do 15 tys. dotyczy łącznej wartości transakcji, a nie poszczególnych rat lub zaliczek. 

Limit 15 tys. zł dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. Zatem, nawet w przypadku płatności ratalnej lub w formie zaliczek, sposób zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeżeli więc łączna wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, to w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych, podatnik powinien uregulować taką należność przelewem na rachunek zamieszczony na Białej liście, nawet jeżeli jednostkowa wartość nie przekraczała tej kwoty (rata lub zaliczka może być też opłacona przy użyciu innych instrumentów płatniczych).

marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska