Odstępne od umowy przedwstępnej nie podlega opodatkowaniu VAT

Odstępne od umowy przedwstępnej nie podlega opodatkowaniu VAT

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele istotnych orzeczeń oraz interpretacji, które dotyczą firm leasingowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje m.in. w sprawie leasingu zwrotnego, kart paliwowych oraz leasingu smartfonów. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący opodatkowania odstępnego od umowy przedwstępnej.

Dyrektor KIS podtrzymuje stanowisko – leasing zwrotny nie jest zwolniony z VAT

W okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, świadczona przez Spółkę usługa, nie będzie usługą finansową w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, korzystającą ze zwolnienia od podatku. W ramach opisanego leasingu zwrotnego wystąpią niezależne czynności podlegające opodatkowaniu, a mianowicie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy – sprzedaż ruchomości przez Korzystającego na rzecz Finansującego, oraz świadczenie usługi, tj. leasing operacyjny w odniesieniu do ruchomości.

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.67.2020.2.EK

Bez zmian w kartach paliwowych pomimo wyroku w sprawie VEGA

Faktury wystawione przez Y na rzecz Wnioskodawcy, dokumentujące nabycie za pośrednictwem karty flotowej lub innych obiektów legitymujących paliwa oraz opłat za przejazd autostradami wraz z naliczoną prowizją, uprawniają Wnioskodawcę do stosownego odliczenia podatku wynikającego z tych faktur, tj. połowy podatku naliczonego w przypadku samochodów osobowych.

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.218.2020.1.MK

Leasing smartfonów z 20% stawką amortyzacji

Pomimo przesunięcia telefonów komórkowych z rodzaju 629 (według KŚT 2010) do 623 (według KŚT 2016), najprawdopodobniej przez przeoczenie, nie zaktualizowano pozycji „629” na „623” wpisanej w kolumnie 3 załącznika nr 1 do ustawy o p.d.o.p. Niniejszym, od 2018 r. występuje niespójność: nazwa środka trwałego, do którego należy zastosować stawkę 20% („telefony komórkowe”) nie pokrywa się ze wskazanym symbolem KŚT („629” – pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji). (…) należy uznać, że pozycja 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych wprost i literalnie przy stawce 20% posługuje się opisem „telefony komórkowe”. W przypadku sprzeczności (brakiem logiki) pomiędzy nazwą środka trwałego i symbolem KŚT (który to symbol KŚT odwołuje się do aktu prawnego innego niż u.p.d.o.p. i to niższego rzędu niż u.p.d.o.p.: u.p.d.o.p. to ustawa, a KŚT 2016 to rozporządzenie/akt wykonawczy), należy przyznać pierwszeństwo nazwie środka trwałego znajdującej się akcie prawnym wyższego rzędu (ustawie – u.p.d.o.p.).

Więcej: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2020 r, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.65.2020.1.BJ

Opłaty i kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT

Opłaty i kary umowne naliczane przez spółkę w sytuacji wcześniejszego jednostronnego wypowiedzenia umowy z winy klienta spółki oraz opóźnienia w zwrocie maszyny nie podlegają opodatkowaniu VAT. W ocenie WSA w takich sytuacjach brak jest świadczenia wzajemnego w zamian za otrzymaną zapłatę (opłatę, odszkodowanie), pozwalającego na uznanie tych czynności za usługę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jako taka, opłata ta nie podlega opodatkowaniu VAT.

Więcej: Wyrok WSA z Warszawie z 13 lutego 2020 r., sygn. III SA/Wa 1689/19

Odstępne od umowy przedwstępnej nie podlega opodatkowaniu VAT

Odstępne, które wynika z umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych, nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest związane z dostawą towarów, o których mowa w tej umowie. Odstępne nie stanowi w tym przypadku wynagrodzenia za żadną czynność opodatkowaną, nie istnieje tu także związek pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego. Istnienia świadczenia wzajemnego nie można też wywodzić z samego faktu zawarcia dwustronnej czynności prawnej, jaką jest umowa przedwstępna, ponieważ umowa ta nie przesądza o dostawie towarów, a jest jedynie zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Więcej: Wyrok NSA z 13 lutego 2020 r. sygn. I FSK 1382/17

Koszt uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności pożyczkowej

Zdaniem NSA przez „poniesienie” kosztu uzyskania przychodu należy rozumieć każdy faktycznie dokonany odpis nie będący wydatkiem, ale powodujący zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej. W ocenie NSA nie ma więc podstaw by ograniczać koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności wyłącznie do należności głównej. Za taki koszt powinny zostać uznane również pozostałe należności takie jak np. odsetki, opłaty odszkodowawcze oraz wartość nominalna wierzytelności, której z tytułu sprzedaży wyzbywa się ze swojego majątku zbywca.

Więcej: Wyrok NSA z 17 grudnia 2019 r., sygn. II FSK 367/18

 
marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska