Pakiet SLIM VAT – runda trzecia

Pakiet SLIM VAT - runda trzecia

Po kilku miesiącach oczekiwania rozpoczęły się konsultacje publiczne zmian w przepisach w ramach zapowiadanego już na początku roku pakietu SLIM VAT 3. Jak wskazuje nazwa pakietu, projektowane regulacje mają dotyczyć podatku VAT. Sama ustawa zmieniająca obejmie natomiast nie tylko ustawę o podatku od towarów i usług, ale też ustawę o podatku akcyzowym, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawo bankowe, ordynację podatkową, prawo celne i ustawę wprowadzającą Polski Ład.

Projekt z 4 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw zawiera kilkadziesiąt zmian do ww. regulacji. Wejście w życie nowelizacji zostało rozłożone na trzy terminy, przy czym większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Niniejszym tekstem chcielibyśmy wprowadzić w tę tematykę i przybliżyć projektowane zmiany, które – jak zapewnia Minister Finansów – realizują wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Dzień po ogłoszeniu

W pierwszej kolejności – bo w dniu następnym po dniu ogłoszenia nowelizacji – mają wejść w życie zmiany dotyczące:

  • sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe). Ta część zmian jest efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o., w którym Trybunał uznał, że automatyzm w ustalaniu sankcji – bez względu na przyczynę i okoliczności wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika – stanowi naruszenie art. 273 dyrektywy VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz zasady proporcjonalności. Projektowane zmiany zakładają więc wprowadzenie możliwości miarkowania przez organy podatkowe wysokości sankcji – właściwy organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości do 15%, do 20%, do 30%, a nie (tak jak obecnie) – w wysokości 15%, 20% i 30%. Z przepisów przejściowych (art. 13 projektu) wynika, że projektowane przepisy będą miały zastosowanie do postępowań i kontroli wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie zmian dotyczących sankcji (więcej na ten temat w tekście „Łagodniejsze zasady wymierzania sankcji VAT”).
  • systemu TAX FREE (system zwrotu podatku podróżnym). Projekt precyzuje termin dokonania przez sprzedawcę korekty podatku należnego od dostawy dokonanej na rzecz podróżnego w przypadku gotówkowego zwrotu VAT podróżnemu.

Od nowego roku

Najwięcej zmian w przepisach ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Zmiany te dotkną głównie przepisy ustawy o podatku VAT, ale też przepisy innych ustaw, które odnoszą się do „instytucji” mających swoje źródło w systemie podatku VAT (jak np. rachunek VAT czy mechanizm podzielonej płatności). 

Rozwiązania składające się na pakiet SLIM VAT 3 – jak zapewnia Ministerstwo Finansów – realizują wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wejście w życie nowych przepisów zostało rozłożone na trzy terminy, przy czym większość regulacji ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie analizy projektu, wydaje się, że wśród najważniejszych zmian, można wymienić:

Inne zmiany objęte nowelizacją to m.in.:

Od kwietnia 2023 r.

Blok zmian obejmujących wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) i wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 r. W tym zakresie nowelizacja obejmie ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o podatku akcyzowym, ordynację podatkową i prawo celne. Jej celem jest m.in. centralizacja wydawania ww. wiążących informacji w jednym organie (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) oraz ujednolicenie procesu wydawania WIS i WIA. (więcej na ten temat w tekście „Zmiany w zakresie WIS. Doprecyzowanie niekorzystne dla wnioskodawców?”)

W kolejnych kilku artykułach omówimy wybrane zmiany wynikające z projektu nowelizacji.

Joanna Pęczek-Czerwińska

Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska, doradca podatkowy