Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2022 w firmie leasingowej?

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2022 w firmie leasingowej?

Lata 2021-2022 były bardzo obciążające dla działów księgowych i kadrowych, szczególnie na skutek zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Ostatnie tygodnie są pod tym względem spokojniejsze, ponieważ zmian, które zaczęły obowiązywać od 2023 r. było znacznie mniej niż w poprzednich latach. Wyzwaniem może jednak okazać się podatkowe zamknięcie roku 2022, gdzie zachodzi konieczność uwzględnienia zmian wprowadzonych w roku poprzednim.

Na wstępie należy podkreślić, że jak na razie nic nie wskazuje, aby termin złożenia zeznania za 2022 r. miał być – wzorem lat poprzednich – odroczony. Należy zatem przygotować się na to, aby złożyć zeznanie do końca marca 2023 r. – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z kalendarzowym.

Co oprócz zeznania rocznego?

Oprócz zeznania rocznego CIT-8, podatnicy (a właściwie płatnicy) powinni pamiętać o konieczności złożenia stosownych deklaracji lub informacji podatkowych, dotyczących podatku u źródła. Jeden z terminów przypada już na koniec stycznia! Najważniejsze druki i terminy, o których należy pamiętać to:

  • IFT-2R – do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym (31.03.2023);
  • CIT-10Z – do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (31.01.2023);
  • WH-OSC – oświadczenie „domykające” do 31.01.2023 (w zakresie oświadczeń „pierwotnych” złożonych w 2022 r.).

Niektórzy podatnicy mogą być dodatkowo zobowiązani do złożenia ORD-U (przy czym z założenia obowiązku takiego nie mają spółki składające TPR-C).

Co uwzględnić w CIT-8?

Usługi niematerialne

W kontekście podatkowego rozliczenia roku 2022 ważną informacją jest to, że podatnicy nie muszą już wyłączać z kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem odsetkowa część raty leasingowej w leasingu operacyjnym nie stanowi kosztu finansowania dłużnego. Należy więc uznać, że przychody z części odsetkowej raty – występujące po stronie leasingodawcy – nie stanowią przychodów odsetkowych. To zaś powoduje istotne ryzyko powstania nadwyżki kosztów u finansujących.

Czy to ostateczny koniec art. 15e ustawy o CIT? Niestety – a może na szczęście – nie. Otóż – jeśli podatnik w ostatnich 5 latach wyłączał koszty takich usług z kosztów, nadal może je aktywować w rachunku podatkowym. Niestety, do końca nie wiadomo, w jaki sposób. Jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (które wydaje się rozsądne), podatnik w każdym roku powinien wyliczać limit kosztów (3 mln zł + 5% tzw. EBITDA podatkowej) i jeśli w danym roku „hipotetyczny” limit nie jest przekroczony, to różnica może być ujęta w kosztach.

Koszty finansowania dłużnego

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem odsetkowa część raty leasingowej w leasingu operacyjnym nie stanowi kosztu finansowania dłużnego. Należy więc uznać, że przychody z części odsetkowej raty – występujące po stronie leasingodawcy – nie stanowią przychodów odsetkowych. To zaś powoduje istotne ryzyko powstania nadwyżki kosztów u finansujących. Czy oznacza to, że leasingodawcy będą musieli wyłączać finansowanie z kosztów podatkowych? Niekoniecznie.

Dla przypomnienia, aktualny ustawowy wzór na wyliczenie limitu tych kosztów przedstawia się następująco:

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%

– w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu,

Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

Kfd – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu.

Niestety, od 2022 r. limitu 30% EBITDA i kwoty 3 mln zł nie można sumować – w przeciwieństwie do praktyki obowiązującej w wielu firmach leasingowych w latach poprzednich. W rezultacie obowiązującym u podatnika limitem jest większa z tych kwot (albo 30% EBITDA, albo 3 mln zł).

Kluczowym elementem opisanego powyżej równania jest amortyzacja. Jako że w firmach leasingowych wartości wynikające z amortyzacji środków trwałych są pokaźne, wydaje się, że leasingodawcy mają spore szanse na uniknięcie wyłączeń – mimo konieczności stosowania bardziej restrykcyjnego sposobu kalkulacji limitu kosztów finansowania dłużnego. Tym niemniej, każda firma powinna wykonać kalkulację w tym zakresie.

Nowe ulgi podatkowe

Niestety, nowe ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu jedynie w nieznacznym stopniu mogą zostać zastosowane przez firmy leasingowe. 

Największe szanse na wdrożenie dotyczą ulgi sponsoringowej. Dotyczy ona finansowania sportu i kultury w określonych przypadkach. Natomiast dość osobliwe jest ujęcie „finansowania nauki”. Nie chodzi tutaj bowiem o przekazywanie środków uczelniom, ale finansowanie:

  • opłat za studia pracowników oraz
  • wynagrodzeń określonych osób (stażystów, absolwentów) – przy czym, aby skorzystać z odpisu w tym przypadku, zachodzi konieczność posiadania podpisanej umowy z uczelnią.

Ulga sponsoringowa pozwala odpisać dodatkowe 50% kosztów.

Zamknięcie roku coraz trudniejsze

Jak więc widać, rok 2022 przyniósł kilka nowych elementów, które trzeba uwzględnić przy zamknięciu roku podatkowego. To dodatkowa praca, wykraczająca ponad tę, którą księgowi wykonywali dotychczas.

Pracy może być jednak jeszcze więcej, ponieważ należy również pamiętać o specyficznych branżowych problemach, które wynikają z interpretacji wydawanych przez fiskusa oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Są one opisywane na bieżąco na naszej stronie. Chodzi m.in. o:

Bartosz Mazur

Autor: Bartosz Mazur, doradca podatkowy