Polski Ład a obowiązek wysyłania JPK dla podatku dochodowego

Polski Ład a obowiązek wysyłania JPK dla podatku dochodowego

Już od 2023 r. przedsiębiorcy będą musieli wysyłać ustrukturyzowane dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego – tak wynika z projektu tzw. Polskiego Ładu. Jak dotąd nie przedstawiono założeń technicznych w zakresie kształtu przesyłanych danych. Wiele wskazuje jednak na to, że pojawienie się nowego obowiązku zbiegnie się w czasie z wymogiem korzystania z e-faktur.

Jak wynika z projektu Polskiego Ładu, na podatników PIT i CIT, jak również tych rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zostanie nałożony wymóg prowadzenia ksiąg, ewidencji i wykazów przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich w postaci elektronicznej do urzędu skarbowego. Ich postać elektroniczna powinna zaś odpowiadać strukturze logicznej opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.   

Obowiązek ten będzie dotyczył:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – przesyłanych miesięcznie lub kwartalnie oraz rocznie (PIT),
  • ksiąg rachunkowych, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – przesyłanych za rok podatkowy (CIT),
  • ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – przesyłanych miesięcznie lub kwartalnie oraz rocznie (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Projekt wprowadza także delegację ustawową dla Ministra Finansów w zakresie możliwości określania przez niego w drodze rozporządzenia danych dodatkowych, o które księgi, ewidencje lub wykazy powinny być uzupełniane. Minister może także zdefiniować w jaki sposób dane te powinny być wykazywane. 

Zgodnie z projektem, Minister Finansów zyska także możliwość zwalniania wybranych podmiotów z obowiązku przesyłania – ale nie prowadzenia! – ksiąg, ewidencji lub wykazów elektronicznie. Przy czym, jak wynika z projektu, na ewentualne zwolnienie nie mogą liczyć podatnicy CIT. 

Oprócz wskazania wyśrubowanego terminu, Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jak dotąd żadnych – choćby wstępnych – założeń technicznych w zakresie przepisów wykonawczych oraz struktury logicznej. Nie wiadomo nawet, czy struktura logiczna ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie zgodna lub oparta o struktury JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) czy JPK_EWP (ewidencja przychodów), które podatnicy są zobowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych.

Nowe obowiązki mają wejść w życie już od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. podatnicy powinni być już przygotowani do prowadzenia ksiąg, ewidencji i wykazów elektronicznie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, jak również w takiej strukturze logicznej, która umożliwi ich wysłanie do urzędu skarbowego. Warto jednak zauważyć, że oprócz wskazania wyśrubowanego terminu, Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jak dotąd żadnych – choćby wstępnych – założeń technicznych w zakresie przepisów wykonawczych oraz struktury logicznej. Nie wiadomo nawet, czy struktura logiczna ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie zgodna lub oparta o struktury JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) czy JPK_EWP (ewidencja przychodów), które podatnicy są zobowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych. 

Biorąc pod uwagę, że do wejścia w życie projektowanych zmian został raptem rok i 4 miesiące, przedsiębiorcy będą mieli bardzo mało czasu, aby przygotować się do nowych obowiązków. W tym miejscu od razu nasuwa się analogia do niedawnej aktualizacji nowego JPK_VAT z deklaracją, kiedy to podatnicy, aby przygotować się do nowych obowiązków, musieli bazować na projekcie przepisów i do ostatniej chwili byli trzymani w niepewności, co do ostatecznego brzmienia przepisów i terminu ich wejścia w życie, a ostateczna struktura JPK_VAT z deklaracją nie jest dostępna do dzisiaj. 

Aktualnie podatnicy nie są więc w stanie choćby kierunkowo określić ich przewidywanego zaangażowania w przygotowanie do spełnienia nowych wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg, ewidencji czy wykazów w wersji elektronicznej jak również ich elektronicznego raportowania do urzędu skarbowego, zakresu ingerencji w systemy IT i/lub bazy danych czy też pozyskania wsparcia zewnętrznego.

Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że wejście w życie obowiązku elektronicznego prowadzenia ewidencji dla celów podatku dochodowego z dniem 1 stycznia 2023 r. zbiegnie się z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów z 31 sierpnia 2021 r., Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF), a korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne już w 2023 r. Jeśli plany te nie ulegną zmianie, to taki zbieg nowych wymogów podatkowych będzie trudny do pogodzenia przez podatników.

Joanna Pęczek-Czerwińska

Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska, doradca podatkowy