Polski Ład zwolni z PIT rodziny wielodzietne

Polski Ład zwolni z PIT rodziny wielodzietne

170 000 zł w skali roku – maksymalnie taką kwotę łącznego dochodu będą mogli wykazać rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci, by skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty PIT. Dla możliwości skorzystania z ulgi nie będzie miało znaczenia ani źródło przychodów, ani sposób ich opodatkowania. To kolejne z rozwiązań zawartych w tzw. Polskim Ładzie.

Trwają prace nad uchwaleniem pakietu zmian podatkowych zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tj. projektu zmian przepisów tworzących tzw. Polski Ład. Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Kluczowe będą dochody

W ramach ostatnich poprawek zgłoszonych do projektu przewidziano zwolnienie z obowiązku zapłaty PIT dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci, jeżeli ich wspólne dochody nie przekroczą kwoty 170 000 zł w skali roku. Z ulgi mogliby więc skorzystać rodzice, których dochody wynosiłyby łącznie ok. 14 000 zł miesięcznie. Planowane zmiany są wzorowane na funkcjonującym już tzw. zerowym PIT dla młodych. 

Zwolnienie ma obejmować – oprócz rodziców – także osoby pełniące funkcję opiekunów prawnych, jeżeli zamieszkują wspólnie z dzieckiem, a także sprawujących funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dla możliwości skorzystania z ulgi nie będzie miał znaczenia sposób opodatkowania, co oznacza, że zwolnienie znajdzie zastosowanie w kontekście osób, których przychody opodatkowane są według skali podatkowej, podatników rozliczających się tzw. podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnieniem mają być objęte przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także przychody osiągane z umów zlecenia oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Co istotne, dla możliwości skorzystania z ulgi nie będzie miał znaczenia sposób opodatkowania podatnika, co oznacza, że zwolnienie znajdzie zastosowanie w kontekście osób, których przychody opodatkowane są według skali podatkowej, podatników rozliczających się tzw. podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga (nie)pewna?

Projekt przewiduje, że podatnik korzystający z omawianego zwolnienia, będzie zobowiązany do składania do urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL – w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia kolejnego roku. 

Wkrótce dowiemy się, czy (i ewentualnie w jakim kształcie) planowane zmiany zostaną ostatecznie przyjęte. Warto jednak przypomnieć, że już dziś rodziny wielodzietne mogą skorzystać z pewnych środków pomocowych, np. w postaci ulgi na dziecko. Podatnicy mogą bowiem odliczyć od podatku rocznie kwotę w wysokości 1 112,04 zł – na pierwsze dziecko, 1 112,04 zł – na drugie dziecko, 2 000,04 zł – na trzecie dziecko oraz 2700,00 zł – na czwarte i kolejne dziecko.

zaneta_napora1

Autor: Żaneta Napora, adwokat