Powraca projekt zmian w akcyzie

Powraca projekt zmian w akcyzie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w połowie sierpnia pojawił się ponownie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają na celu uszczelnienie poboru akcyzy od samochodów osobowych. W tej chwili projekt jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów i trudno przewidzieć, kiedy finalnie trafi do Sejmu. Projekt może jeszcze ulec modyfikacjom, ale główne założenia nie powinny ulec zmianom. 

NOWE CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE AKCYZIE

Akcyzie będzie podlegać dokonanie w zarejestrowanym na terytorium kraju pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (czyli czynność opodatkowaną będą kreować przebudowy pojazdów już zarejestrowanych, jeśli w efekcie powstawać będzie samochód osobowy). 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów podmiot dokonujący takich zmian ma jedynie obowiązek zawiadomienia w terminie 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast sama przebudowa na samochód osobowy nie podlega w tej chwili akcyzie, jeśli następuje po zarejestrowaniu takiego pojazdu.  

Obecnie na nabywcy lub posiadaczu samochodu osobowego nie ciąży obowiązek podatkowy w akcyzie. Po zmianach akcyzą zostanie również objęta czynność nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Akcyza będzie należna, jeżeli nie będzie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, (np. jego nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terytorium kraju). 

PODATNIK

W przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów samochodowych (już zarejestrowanych w Polsce jako inne niż osobowe), podatnikiem będzie każdy podmiot, na którym ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W przypadku nabycia lub posiadania samochodu osobowego podatnikiem będzie każda osoba, która dokona takiego nabycia lub wejdzie w posiadanie tego samochodu. 

ZAŚWIADCZENIE NA POTRZEBY REJESTRACJI SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH LUB SPECJALNYCH  

Projekt zakłada uzyskanie dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument będzie wydawany na wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego takiego samochodu. 

Równocześnie projekt znowelizuje także Prawo o ruchu drogowym. Rozszerzeniu ulegnie katalog pojazdów, przy rejestracji których powinien być załączony dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Należą do nich: samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon /podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1) – sprowadzone z terytorium państwa UE i rejestrowane po raz pierwszy. W stosunku do tych pojazdów właściwy organ będzie wydawał dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju (o ile zgodnie z oceną organu akcyza nie będzie należna). 

Konsekwentnie, w odniesieniu do WNT samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. będą miały również zastosowanie obowiązki i uprawnienia związane z przekazywaniem dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy albo brak takiego obowiązku. W szczególności, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, brak takiego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy będzie mogło być zastąpione właściwym oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednie dokumenty.


marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska