Prezent z okazji jubileuszu – darowizna czy przychód ze stosunku pracy?

Prezent z okazji jubileuszu – darowizna czy przychód ze stosunku pracy?

Czy wręczenie pracownikowi upominku z okazji jubileuszu pracy wywoła skutki na gruncie ustawy o PIT czy podatku od spadków i darowizn? Taką wątpliwość powzięła jedna ze spółek, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Stanowisko zaprezentowane przez organ jest pozytywne dla podatników. Na pracodawcy, który przekazuje takie upominki pracownikom, nie będą bowiem ciążyć obowiązki płatnika w postaci obliczenia i pobrania zaliczki na PIT.

Wielu pracodawców, chcąc uhonorować swoich zasłużonych pracowników, wręcza im różnego rodzaju upominki z okazji jubileuszu 5, 10 czy 20 lat pracy. Tylko część podatników zastanawia się jednak nad skutkami podatkowymi takich działań.

Nie wszystkie świadczenia to przychód w PIT

Prawidłowość swojego stanowiska w tym zakresie chciała potwierdzić jedna z firm, która wystąpiła do Dyrektora KIS z wnioskiem o interpretację. Jak wskazała, wręcza swoim zasłużonym pracownikom upominki w postaci sprzętu, którego wartość waha się – w zależności od rodzaju jubileuszu – od 160 do 1900 zł. Może to być np. odkurzacz, robot kuchenny czy blender. Prezent nie stanowi dla pracownika dodatkowej formy gratyfikacji za pracę. Jego przekazanie odbywa się w ramach firmowych uroczystości i nie towarzyszy temu żadna umowa, np. akt notarialny.

Jak wskazał wnioskodawca, otrzymywanie tego rodzaju prezentu przez pracownika nie wynika z umowy o pracę, regulaminu lub innych aktów wewnętrznych, a obdarowany nie może dochodzić wydania przedmiotu planowanego prezentu na podstawie żadnego stosunku prawnego ani roszczenia. Przekazanie prezentu ma sprawić pracownikowi przyjemności w ważnym dla niego dniu. Prezent stanowi formę gratulacji, a nie element wynagrodzenia, do zapłaty którego pracodawca jest zobowiązany na podstawie zawartej umowy o pracę.

Spółka, która złożyła wniosek o interpretację, chciała potwierdzić, że w związku z przekazaniem prezentów jubileuszowych nie będzie na niej ciążyć obowiązek pobrania zaliczki na podatek PIT, a także że wręczane prezenty stanowią przedmiot darowizny, której wartość nie przekracza kwoty 5 733 zł, co oznacza, że jest ona zwolniona z podatku.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca przywołał m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, w którym stwierdzono, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Jeśli pracodawca chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia, i z tej okazji wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn. Spółka powołała się również na pozytywną linię interpretacyjną organów podatkowych, wskazując m.in. interpretację Dyrektora KIS z 12 czerwca 2017 r. (0111-KDIB2-2.4011.51.2017.2.JW), z 31 marca 2017 r. (1462-IPPB4.4511.180.2017.1.JM) oraz z 9 września 2019 r. (0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK).

Fiskus potwierdza: prezent to darowizna

Dyrektor KIS potwierdził, że stanowisko spółki w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego PIT jest prawidłowe.

Skoro przekazywane pracownikom upominki nie są dodatkową formą gratyfikacji za wykonaną pracę, to co do zasady będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednak jeśli przekazane upominki zostaną uznane za darowizny, to pracodawca nie może zaliczyć do kosztów wydatków poniesionych na ich nabycie.

Organ wskazał, że dokonując oceny, czy wartość przekazywanych prezentów podlega opodatkowaniu PIT (co oznaczałoby, że na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika), nie można pominąć art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Celem przywołanego przepisu jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego zarówno w PIT, jak i na gruncie regulacji dotyczących spadków i darowizn.

Organ zauważył, że skoro przekazywane pracownikom upominki nie są dodatkową formą gratyfikacji za wykonaną pracę, to co do zasady będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z tym, z uwagi na fakt, że ustawa o PIT nie będzie miała w tym wypadku zastosowania (ponieważ zawarty w niej art. 2 ust. 1 pkt 3 stanowi, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadku i darowizn), wartość upominków nie będzie stanowić dla pracowników przychodu ze stosunku pracy. W konsekwencji na pracodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na PIT.

Organ zaznaczył również, że interpretacja została wydana dla spółki, która o nią wnioskowała. Gdyby jej pracownicy chcieli uzyskać interpretację w zakresie skutków podatkowych otrzymania upominków, których wartość nie przekracza kwoty 5 733 zł (a więc tyle, ile wynosi kwota wolna od podatku dla darowizn dokonywanych w obrębie III grupy podatkowej, która co do zasady dotyczy osób niespokrewnionych z darczyńcą), powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami.

Końcowo warto jeszcze zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy przekazane upominki zostaną uznane za darowizny, pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ich nabycie.