Realizacja obowiązków z obszaru cen transferowych. Zmiany na ostatnią chwilę

Realizacja obowiązków z obszaru cen transferowych. Zmiany na ostatnią chwilę

Ministerstwo Finansów 9 października 2023 r. opublikowało nowe wzory dokumentów elektronicznych w BIP, co było wyczekiwane przez wielu podatników. Nowe wzorce: TPR-P(5) oraz TPR-C(5) odnoszą się – odpowiednio – do informacji dotyczących cen transferowych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Na wstępie warto przypomnieć, że w przypadku składania deklaracji TPR za rok podatkowy, który rozpoczyna się po 31 grudnia 2021 roku, czyli za rok 2022, gdy okres podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, terminy na dopełnienie ustawowych obowiązków są krótsze niż choćby przed rokiem. Na wysłanie TPR podatnicy mają czas do ostatniego dnia 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 30 listopada 2023 r. Istotny jest również termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, który upływa w ostatni dzień 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a więc 31 października 2023 r.

Aktualizacja w obszarze cen transferowych

15 września br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 sierpnia 2023 r., wprowadzające zmiany w rozporządzeniu dotyczącym informacji o cenach transferowych w obszarze podatku CIT. Jego publikacja towarzyszyła obszernemu objaśnieniu, zawierającemu wskazówki dotyczące sporządzania informacji o cenach transferowych.

Następnie, 28 września 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych zostały udostępnione same wzory dokumentów elektronicznych Informacji TPR, z następującymi oznaczeniami:

  • TPR-P(5) – wzór nr 2023/09/28/12867,
  • TPR-C(5) – wzór nr 2023/09/28/12868.

Jednak już 6 października 2023 r. ogłoszono korektę do wzoru TPR-C(5) – wzór nr 2023/10/06/12895, który zastąpiła ten oznaczony numerem 2023/09/28/12868.

Sam wzór dokumentu elektronicznego będzie mógł być stosowany dopiero po upływie dwóch tygodni od daty publikacji. Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów z 9 października, podatnicy będą mogli przesyłać informacje TPR za pośrednictwem bramki e-Deklaracje począwszy od 13 października, co oznacza, że dwutygodniowy termin rozpoczął bieg wraz z udostępnieniem pierwotnego wzoru TPR-C(5), który następnie poddano korekcie.

Jakie zaszły zmiany?

Ministerstwo przedstawiło kluczowe zmiany w stosunku do poprzednich wersji informacji TPR. Obejmują one m.in.:

  • zmianę organu, do którego należy składać informację TPR – przeszła ona z Szefa KAS na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika;
  • wprowadzenie wyodrębnionych wskaźników dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców w sekcji dotyczącej ogólnych informacji finansowych podmiotu;
  • rozróżnienie transakcji na transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane;
  • dodanie nowych transakcji, które są zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • wprowadzenie oświadczeń podmiotu, które potwierdzają zgodność lokalnej dokumentacji cen transferowych z rzeczywistością, oraz że ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które obowiązywałyby między niepowiązanymi ze sobą podmiotami.

Zważywszy na to, że terminy związane z cenami transferowymi zbliżają się nieubłaganie, a podatnicy wciąż nie posiadają kluczowego narzędzia do prawidłowego wypełnienia swoich obowiązków podatkowych, to ich zaufanie do organów podatkowych i ogólnego systemu podatkowego może zostać wystawione na próbę.

Należy zaznaczyć, że w najnowszej wersji TPR nie będzie już dostępny w postaci interaktywnego pliku PDF, składanego dotychczas przez e-Deklaracje, co stanowiło praktykę w przeszłości. Proces składania deklaracji TPR będzie realizowany poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów (na 13 października 2023 r. nie jest ona jeszcze dostępna) i obejmuje dwie opcje:

a) możliwość przesłania pliku w formacie .xml;

b) uzupełnianie deklaracji za pomocą formularza online, który obecnie nie jest jeszcze dostępny, lecz będzie wzorowany na formularzach kwestionariusza rocznych deklaracji PIT.

Jak poprawnie podpisać TPR?

W kontekście procesu podpisywania i składania dokumentów, istnieje kilka kluczowych aspektów, które warto mieć na uwadze. Rozpoczynając od tego roku, informację dotyczącą cen transferowych musi podpisać kierownik jednostki lub inny organ zarządzający, na przykład członek zarządu wyznaczony do tego celu. Dodatkowo istnieje możliwość podpisania informacji przez pełnomocnika, przy czym może być nim adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident (więcej na ten tematy w artykule „Czy księgowi będą mogli złożyć TPR-C za rok finansowy 2022?”).

Warto również dodać, że jeżeli chodzi o osobę odpowiedzialną za podpisanie informacji TPR, niezależnie od jej roli lub funkcji w podmiocie, istnieje konieczność złożenia pełnomocnictwa UPL-1. Istotnym faktem jest posiadanie przez taką osobę numeru PESEL, więc jeżeli osoba wyznaczona do podpisu go nie posiada, musi go uzyskać, ponieważ skuteczne złożenie informacji TPR jest możliwe dopiero wtedy, gdy zgłoszone pełnomocnictwo zostanie zarejestrowane i zaakceptowane w systemie.

Niezwykle istotnym elementem jest także posiadanie przez osobę odpowiedzianą za podpisanie informacji TPR ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w standardzie QES (Qualified Electronic Signature). Warto podkreślić, że numer PESEL takiej osoby musi być ujawniony w kwalifikowanym podpisie elektronicznym, co jest powszechnie stosowaną praktyką.

Co dalej z formularzem?

Pewne wątpliwości może budzić ostatnia część publikacji Ministerstwa Finansów z 9 października 2023. Ogłoszono w niej plany dotyczące publikacji formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych w niedalekiej przyszłości, lecz nie wskazano konkretnej daty ich udostępnienia. Zważywszy na to, że terminy te zbliżają się nieubłaganie, a podatnicy wciąż nie posiadają kluczowego narzędzia do prawidłowego wypełnienia swoich obowiązków podatkowych, to ich zaufanie do organów podatkowych i ogólnego systemu podatkowego może zostać wystawione na próbę.

Opublikowany nie został również zapowiedziany przez resort finansów informator, co dodatkowo może utrudniać zrozumienie i przestrzeganie nowych regulacji. Należy więc liczyć, że wszelkie informacje, które ułatwią podatnikom zastosowanie wprowadzanych zmian i umożliwią prawidłową realizację nowych procedur, zostaną opublikowane jak najszybciej.