Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.

Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.

Ministerstwo Finansów szykuje dużą nowelizację wszystkich ustaw o podatkach dochodowych. Najważniejszą z proponowanych zmian jest opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Oznacza ona przejście z jednostopniowego opodatkowania działalności spółki na poziomie jej wspólników na opodatkowanie dwustopniowe, tj. (i) CIT na poziomie dochodu spółki komandytowej i (ii) PIT na poziomie wypłaty zysku wspólnikom (lub CIT jeśli wspólnikiem jest osoba prawna). 

Zwolnione z podatku będą wypłaty dla komandytariusza w wysokości nie przekraczającej 50% przychodów uzyskiwanych z tytułu uczestnictwa w spółce – ale nie więcej niż 60.000 zł. Zwolnienie nie będzie jednak przysługiwać, jeśli komandytariusz jest powiązany ze spółką będącą komplementariuszem.

Z kolei na spółki jawne zostanie nałożony obowiązek informowania o swoich wspólnikach. Jeśli spółka jawna w terminie nie złoży takiej informacji – także stanie się podatnikiem CIT.

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Projekt zakłada, że:

  • podatnicy, których przychody przekraczają równowartość 50 mln euro
  • spółki nieruchomościowe – tzn. podmioty, których większość majątku stanowią nieruchomości (podmiot taki nie musi być podatnikiem CIT) oraz
  • podatkowe grupy kapitałowe

– będą zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.

Sprawozdanie będzie zawierać m.in. informacje o działaniach, jakie podatnik podejmuje w celu prawidłowej realizacji swoich obowiązków podatkowych, a także o zaraportowanych schematach podatkowych i złożonych wnioskach o interpretację czy WIS. Brak wypełnienia wskazanych powyżej obowiązków będzie wiązał się karą pieniężną w wysokości do 1 mln złotych.

Projekt przewiduje też wyłączenie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środka trwałego wykupionego z leasingu. Ponadto, nie będzie można obniżać stawek amortyzacyjnych w stosunku do używanych w działalności zwolnionej z CIT (np. w ramach SSE). 

Nowelizacja przewiduje również zupełnie nową konstrukcję przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową. Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie szeregu innych obowiązków dla spółek nieruchomościowych, takich jak konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego w konkretnych przypadkach oraz obowiązek przekazywania informacji o udziałowcach/akcjonariuszach spółek nieruchomościowych do szefa KAS.

ESTOŃSKI CIT

W odrębnym projekcie MF zaprezentowało propozycję wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tzw. „estońskiego CIT”. To nowoczesna forma opodatkowania, która pozwala opodatkować dochód osoby prawnej dopiero w momencie jego konsumpcji (tzn. wypłaty zysku).

Projekt ustawy przewiduje jednak liczne obostrzenia, które uniemożliwią wejście do systemu estońskiego znacznej liczbie spółek. Skorzystają z niego te osoby prawne, których przychód jest mniejszy niż 50 mln zł (z VAT). Ponadto, podatnik będzie zobowiązany do zwiększenia nakładów inwestycyjnych o 15% lub 33%, odpowiednio w okresie 2 lub 4 lat podatkowych, na zakup fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (np. komputery, maszyny, czy urządzenia takie jak klimatyzatory czy panele fotowoltaiczne). Przy czym nie mogą być to wydatki sfinansowane w ramach umów leasingu operacyjnego i nie mogą dotyczyć nabycia samochodów osobowych. 

W systemie estońskim będą się mogły rozliczać tylko te spółki, w których udziały (akcje) mają tylko osoby fizyczne.

marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska