Schematy podatkowe bez interpretacji

Schematy podatkowe bez interpretacji

Organy podatkowe nie mogą wydawać interpretacji indywidualnych w sprawach dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych – tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Istotnych orzeczeń oraz interpretacji było jednak w ostatnim czasie więcej.

Przepisy o schematach podatkowych nie mogą stanowić przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Przedmiotem interpretacji nie mogą być zarówno przepisy prawa proceduralnego, jak i przepisy prawa materialnego nieodnoszące się wprost do zobowiązania lub skierowane do organów podatkowych. W konsekwencji, organy podatkowe nie mogą wydawać interpretacji indywidualnych w sprawach dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.

Więcej: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5.12.2019 r., sygn. I SA/Po 825/19

Usługi świadczone w ramach umowy leasingu zwrotnego, spełniającej cechy leasingu operacyjnego, nie stanowią usług finansowych

Zdaniem Dyrektora KIS, nie ma podstaw do uznania usługi świadczonej na podstawie umowy leasingu zwrotnego i spełniającej cechy leasingu operacyjnego za usługę finansową i w konsekwencji zwolnienia jej z podatku VAT. Czynności wykonywane w ramach umowy leasingu operacyjnego nie posiadają bowiem charakterystycznych cech usług finansowych tj. mających na celu udzielanie lub pośrednictwo w udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 13 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.383.2019.2.HW

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zawierającej błędne dane nabywcy

Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z wadliwie wystawionej faktury, jeżeli wady te zostały usunięte przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Natomiast, uprawnienie do odliczenia podatku VAT będzie możliwe do zrealizowania dopiero w momencie otrzymania przez Spółkę faktury korygującej.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 18 października 2019 r., nr 0114-KDIP-1-3.4012.362.2019.2.MK

Zmiana stron umowy nie uzasadnia korekty faktury

Sprawa dotyczyła dewelopera, który zawierał z klientami umowy przedwstępne na zakup mieszkań i pobierał z tego tytułu zaliczki dokumentowane fakturami. Deweloper powziął wątpliwości, czy w razie zmiany osoby kupujące- go, konieczne jest wystawienie faktury korygującej zaliczki uiszczone przez pierwotnego nabywcę lokalu.

Zgodnie ze stanowiskiem WSA, przepisy ustawy o VAT nie dają podstaw do skorygowania faktury z uwagi na to, że doszło do zmiany strony umowy, a przyszła dostawa towaru, na poczet której uiszczono zaliczkę, nie zostanie zrealizowana na rzecz pierwotnej strony umowy (cedenta) ale na rzecz podmiotu, który ją zastąpił (cesjonariusza). W tej sytuacji faktura zaliczkowa odzwierciedla stan faktyczny istniejący na datę jej wystawienia, czyli dokumentuje uiszczenie przez klienta zapłaty na poczet przyszłej dostawy. Nie można zatem mówić o popełnieniu pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury w dacie jej wystawienia. Tym samym, brak jest podstaw do wystawienia faktury korygującej.

Więcej: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7.11.2019 r., sygn. III SA/Wa 706/19


marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska