Stosowanie ulgi na ekspansję. O co pytają podatnicy?

Stosowanie ulgi na ekspansję. O co pytają podatnicy?

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje projektu objaśnień podatkowych w zakresie przepisów dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej), ale ich ostateczna wersja nie została jeszcze opublikowana. W oczekiwaniu na ten dokument warto prześledzić interpretacje indywidualne w sprawie ulgi, które w ostatnim czasie wydał Dyrektor KIS. Dotyczą one m.in. kosztów kwalifikowanych oraz podmiotów, które mogą skorzystać z tego rozwiązania.

To, że Ministerstwo Finansów zauważyło potrzebę publikacji objaśnień w zakresie ulgi prowzrostowej, wskazuje, że wśród podatników nadal istnieje wiele wątpliwości dotyczących stosowania regulacji istniejących w przepisach od 2022 r. Wybrzmiewają one we wnioskach o interpretacje indywidualne, które regularnie składają podatnicy.

Które koszty kwalifikowane?

Wiele z nich dotyczy m.in. wydatków, które mogą zostać uznane za koszy kwalifikowane (przy spełnieniu pozostałych przesłanek określanych w przepisach warunkujących zastosowanie ulgi na ekspansję). Jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS z 16 października 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.391.2023.1.JKU) do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć m.in. wydatki na współpracę z influencerami. Wśród kosztów kwalifikowanych nie mogą zostać natomiast uwzględnione wynagrodzenia pracowników działu marketingu, którzy zajmują się koordynacją, planowaniem oraz realizacją działań związanych z promowaniem produktów wytwarzanych przez podatnika, który zamierza zastosować ulgę na ekspansję.

Taki podmiot nie może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych również wydatków poniesionych z tytułu korzystania z platform sprzedażowych np. Allegro, Amazon, Ebay, ponieważ związane są z samym procesem sprzedaży produktów oraz pełnią wyłącznie promocyjną, a nie promocyjno-informacyjną funkcję, jak wymagają tego przepisy ustawy o CIT.

Z innej interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS 13 października 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.254.2023.1.BS) wynika natomiast, że do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć wydatki związane z wynagrodzeniem podmiotu trzeciego prowadzącego stronę internetową podatnika oraz  zajmującego się pozycjonowaniem jego strony www w wyszukiwarkach internetowych. Ponadto wśród kosztów kwalifikowanych można uwzględnić opłaty za reklamy w mediach społecznościowych, przygotowanie i wydruk ulotek oraz katalogów, a następnie wysłanie ich do odbiorców, a także wynagrodzenie podmiotów trzecich wykonujących prace graficzne lub fotograficzne związane z promocją produktów podatnika. Wyłączeniu podlegają zaś wynagrodzenia pracowników działu marketingu, pracowników odpowiedzialnych za uczestnictwo w konferencjach oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie artykułów publikowanych w mediach branżowych.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć m.in. wydatki na współpracę z influencerami. Wśród takich kosztów nie mogą zostać natomiast uwzględnione wynagrodzenia pracowników działu marketingu, którzy zajmują się koordynacją, planowaniem oraz realizacją działań związanych z promowaniem produktów wytwarzanych przez podatnika.

Kto nie skorzysta z ulgi?

W interpretacji z 6 października 2023 r. Dyrektor KIS (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.166.2023.1.DD) wskazał również, że w kontekście kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na ekspansję nie ma podstaw do analizowania wydatków poniesionych w związku z prowadzoną hodowlą zwierząt. Organ wskazał, że zwierzęta rodzące się w hodowli nie stanowią produktu wytwarzanego przez podatnika, więc zastosowanie ulgi nie będzie możliwe z uwagi na brak dokonywania sprzedaży produktów w rozumieniu definicji zawartej w art. 18eb ust. 2 ustawy o CIT.

Pytania, z jakimi zwracają się do fiskusa podatnicy zainteresowani skorzystaniem z ulgi na ekspansję, dotyczą również bardziej specyficznych kwestii. O możliwość zastosowania ulgi zapytał m.in. podatnik powstały w wyniku przekształcenia w stosunku do przychodów osiągniętych przez podmiot dokonujący sprzedaży przed przekształceniem. W interpretacji z 3 października 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.533.2023.2.AP) Dyrektor KIS wskazał, że taki podmiot nie ma prawa do zastosowania ulgi na ekspansję, ponieważ nie spełnia on warunku zwiększenia przychodów ze sprzedaży w okresie dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Każdego miesiąca organy wydają co najmniej kilka interpretacji w odniesieniu do przepisów dotyczących tzw. ulgi prowzrostowej. Należy mieć nadzieję, że przynajmniej część wątpliwości, z jakimi zwracają się do fiskusa podatnicy, zostanie wyjaśniona poprzez publikację finalnej wersji objaśnień podatkowych przez Ministra Finansów.

Autor: Aleksandra Szczęsny, doradca podatkowy