Ulga na powrót to kilkanaście tysięcy złotych oszczędności rocznie

Ulga na powrót to kilkanaście tysięcy złotych oszczędności rocznie

Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma zachęcić Polaków (ale nie tylko!) mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Skorzystanie z niej będzie się wiązać z istotnymi oszczędnościami.

Z preferencji nazywanej ulgą na powrót będą mogły skorzystać osoby, które przez co najmniej 3 pełne lata kalendarzowe nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej na polską. 

W przypadku spełnienia wszystkich warunków do zastosowania ulgi przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, przychody z umów zlecenia oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – będą wolne od podatku, przy czym suma przychodów zwolnionych od podatku nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie. Powyżej tej kwoty przychód będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. 

Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia tylko raz, ale przez cztery kolejno następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeżeli po skorzystaniu z omawianej preferencji, np. w dwóch kolejnych latach, przeniesie on swoje miejsce zamieszkania poza granice kraju, po powrocie nie będzie już uprawniony do kontynuowania ulgi.

Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia tylko raz, ale przez cztery kolejno następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeżeli po skorzystaniu z omawianej preferencji, np. w dwóch kolejnych latach, przeniesie on swoje miejsce zamieszkania poza granice kraju, po powrocie nie będzie już uprawniony do kontynuowania ulgi.

Istotne oszczędności

Dodatkowe wymogi wprowadzone przez ustawodawcę to w szczególności warunek dotyczący posiadania obywatelstwa Polski, państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, lub Karty Polaka. Warunek ten nie będzie miał jednak zastosowania wobec podatników, którzy przez co najmniej 3 pełne lata kalendarzowe przed przeniesieniem rezydencji do Polski zamieszkiwali na terytorium UE, EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraela, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub przed co najmniej 3-letnim okresem zamieszkania poza Polską zamieszkiwali w naszym kraju przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. W praktyce oznacza to, że z ulgi będzie mogła skorzystać również część cudzoziemców.

Warto zaznaczyć, że fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony certyfikatem rezydencji lub innymi dokumentami: zaświadczeniami, dokumentacją związaną z zatrudnieniem lub meldunkiem.

W przypadku osób rozważających przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski, proponowane rozwiązanie bez wątpienia będzie czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji, skorzystanie z ulgi wiązać się będzie bowiem z istotnymi oszczędnościami, wynoszącymi – w zależności od źródła przychodu podatnika – co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. 

Katarzyna Jessa

Autor: Katarzyna Jessa, adwokat, mediator