Współtworzenie programu komputerowego a ulga IP BOX

Współtworzenie programu komputerowego a ulga IP BOX

W procesie tworzenia oprogramowania często spotykaną sytuacją jest współpraca grupy programistów, z których każdy ma przydzielony katalog zadań i odpowiada za napisanie wyznaczonego fragmentu kodu programu komputerowego dla swojego zleceniodawcy. Programiści ci korzystają często z tzw. ulgi IP BOX, tj. preferencyjnego opodatkowania dochodu ze sprzedaży autorskich praw do programu komputerowego. Wątpliwości może jednak budzić to, czy programista tworzący fragment kodu oprogramowania spełnia kryterium do zastosowania ulgi, a więc czy faktycznie dokonuje on sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego.

Ustawa o PIT reguluje stosowanie ulgi IP BOX w art. 30ca, wskazując, że w odniesieniu do osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: kwalifikowane IP) wysokość opodatkowania wynosi 5%. Za kwalifikowane IP uznawane jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów krajowych lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Ochrona prawna programu komputerowego

W poszukiwaniu źródeł ochrony prawnej programu komputerowego należy w pierwszej kolejności odwołać się do ogólnej regulacji zawartej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o PAPP), która definiując w art. 1 ust. 1 pojęcie utworu, wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Co istotne, do programów komputerowych stosuje się również zasadę wyrażoną w art. 1 ust. 3 ustawy o PAPP, która przewiduje, że chronione są także dzieła w postaci nieukończonej.

Ustawa o PAPP formułuje szczegółowe zasady ochrony programów komputerowych w art. 74. Stanowi on, że programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, a ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Tym samym pewne jest, iż program komputerowy podlega ochronie prawnoautorskiej na podstawie odrębnych przepisów krajowych. Od którego momentu jego powstawania możemy jednak stwierdzić, że mamy do czynienia z programem komputerowym?

Źródłem pierwotnych wątpliwości podatników był m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 2 lutego 2022 roku (sygn. I SA/Po 500/21), w którym Sąd zgodził się z Dyrektorem KIS, że podatnik nie ma prawa do stosowania ulgi IP BOX w sytuacji, w której finalnie nie powstaje program komputerowy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż w tej indywidualnej sprawie, podatnik we wniosku o wydanie interpretacji sam wskazał, iż wytwór jego pracy nie stanowi programu komputerowego, a program komputerowy powstawał dopiero po połączeniu wszystkich elementów stworzonych przez każdego specjalistę pracującego w zespole. W tak przedstawionym stanie faktycznym trudno było o odmienną interpretację, biorąc pod uwagę wspomniane na wstępie kryteria formalne skorzystania z ulgi.

Czym jest program komputerowy?

Ustawy podatkowe, podobnie jak ustawa o PAPP, w żaden sposób nie definiują pojęcia programu komputerowego. Nie mając ustalonej definicji legalnej, można odwołać się do objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX, które w akapicie 80 wskazują, że program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Planując skorzystanie z ulgi IP BOX, należy szczegółowo przeanalizować katalog świadczonych usług i postanowienia umów zawartych z kontrahentami oraz zadbać, aby sporządzany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wiernie oddawał zakres i sposób wykonywanych czynności, w tym w kontekście prawidłowego zdefiniowania programu komputerowego.

Przy czym, z uwagi na brak ustawowej regulacji programu komputerowego oraz precyzyjnego określenia zakresu autorskiego prawa do programu komputerowego, w przytoczonych objaśnieniach Minister Finansów wskazuje, iż pojęcie programu komputerowego powinno być rozumiane szeroko.

Istotnym elementem pod kątem analizy, czy dany fragment kodu będzie mógł zostać potraktowany jako program komputerowy, jest zatem możliwość jego zastosowania – bezpośrednio lub pośrednio – w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Takie podejście znajduje również odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który m.in. w wyroku z 10 grudnia 2022 r. (sygn. C-393/09) potwierdził, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego mogą być poszczególne elementy lub nawet krótkie fragmenty (urywki) programu, jeśli tylko będą spełniać wymogi do traktowania ich jak utworu oraz stanowić będą elementy programu jako takiego, a więc instrukcje działania dla komputera lub ich zestawy. Jednocześnie w tym samym wyroku TSUE odrzucił możliwość objęcia ochroną właściwą dla programu komputerowego interfejsu graficznego.

Doktryna i orzecznictwo dopuszczają zatem traktowanie fragmentu kodu źródłowego jako spełniającego definicję programu komputerowego, choć wskazują na cechy, jakie taki kod musi spełniać. Trudno oczywiście powiedzieć, czy usługa polegająca na pisaniu fragmentów kodu programu tworzonego przez software house każdorazowo spełni te kryteria. 

Stosowanie ulgi w praktyce

Organy podatkowe zdają się uznawać powyższą argumentację. Świadczą o tym wydawane pozytywne interpretacje podatkowe, w których programiści pracujący w zespołach tworzących oprogramowanie uzyskiwali potwierdzenie możliwości stosowania preferencji w postaci ulgi IP BOX – tak np. interpretacja indywidualna z 26 czerwca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.295.2023.2.KR lub interpretacja indywidualna z 6 października 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.234.2023.2.KR. Z drugiej strony, biorąc choćby pierwszą z góry interpretację, można mieć wątpliwości, czy kwestia tego, jakie prawa wytwarza wnioskodawca, w ogóle jest przedmiotem analizy Dyrektora KIS – we wniosku wnioskodawca wskazał bowiem, że przysługują mu prawa autorskie do programu. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, iż w samych objaśnieniach podatkowych do ulgi IP BOX, Minister Finansów wskazuje, że z uwagi na innowacyjność i dynamikę rozwoju branży IT, objaśnienia nie są wystarczającym narzędziem prawnym do zapewnienia podatnikom ochrony prawnopodatkowej i zalecane jest wystąpienie o interpretację indywidualną.

Planując skorzystanie z ulgi IP BOX, należy zatem szczegółowo przeanalizować katalog świadczonych usług i postanowienia umów zawartych z kontrahentami oraz zadbać, aby sporządzany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wiernie oddawał zakres i sposób wykonywanych czynności, w tym w kontekście prawidłowego zdefiniowania programu komputerowego. W praktyce, organy podatkowe jak dotąd w toku zwrotowych czynności sprawdzających zazwyczaj akceptują kwoty zwrotu wykazywane w deklaracjach PIT. Trzeba jednak mieć na uwadze, że taki zwrot nie oznacza „pozytywnego wyniku kontroli podatkowej”. Do upływu okresu przedawnienia organy podatkowe mogą prowadzić „prawdziwą” kontrolę podatkową i w jej toku znacznie pogłębić badanie przedmiotu praw przysługujących podatnikowi. Wówczas dowodzenie swoich racji może być o tyle utrudnione, że programista świadczący usługi programistyczne nie będzie zwykle fizycznie dysponował sprzedanym kodem.

Autor: Patryk Chmiel