Wykup aut z leasingu i przekazanie ich wspólnikom spółki cywilnej – z VAT czy bez?

Wykup aut z leasingu i przekazanie ich wspólnikom spółki cywilnej – z VAT czy bez?

Czy nieodpłatne przekazanie samochodów wykupionych z leasingu wspólnikom spółki cywilnej, w sytuacji, gdy nie odliczyła ona VAT z faktur dokumentujących ich wykup, a pojazdy zostały zaalokowane do majątku prywatnego wspólników, będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Kwestia ta była przedmiotem interpretacji Dyrektora KIS. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa skutki podatkowe takiego nieodpłatnego przekazania będą identyczne jak w przypadku prywatnego wykupu przez właścicieli działalności gospodarczych.

Według danych GUS w Polsce funkcjonuje około 280 tys. spółek cywilnych. To ciekawa forma prawna, ponieważ, mimo że mowa o spółce, oparta jest ona współdziałaniu osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i reprezentują taki podmiot na zewnątrz. Wszelkie umowy formalnie nie są zawierane z samą spółką, a jej wspólnikami – przy dookreśleniu, że działają oni w ramach danej spółki cywilnej.

Wykup i nieodpłatne przekazanie

Spółka cywilna dysponuje jednak własnym numerem NIP i REGON. W konsekwencji może ona zarówno wystawić faktury, jak i je przyjmować i rozliczać, np. w związku z zawartą umową leasingową. Wspólnicy jednej z takich spółek zawarli trzy odrębne umowy leasingowe (dotyczące trzech samochodów), po zakończeniu których przysługiwała możliwość wykupu pojazdów, z którego spółka skorzystała, dokonując zapłaty za faktury wykupowe. Wydatki z tym związane zostały sfinansowane z pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników na podstawie umowy pożyczki z 27 grudnia 2022 r.

W dniu wykupu pierwszego samochodu, który przypadał na 28 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie wspólników, podczas którego podjęto uchwałę, zgodnie z którą z datą wykupu samochodów nastąpiło wycofanie ich z majątku spółki, przeznaczenie ich na cele osobiste wspólników (niezwiązane z działalnością gospodarczą) oraz przeniesienie własności samochodów do majątków odrębnych wspólników (w efekcie czego nastąpiło przekształcenie współwłasności łącznej samochodów na współwłasność w częściach ułamkowych, a każdy ze wspólników stał się wyłącznym właścicielem określonego w umowie samochodu).

W związku z alokacją pojazdów do majątku prywatnego wspólników nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a wydatki wynikające w faktur wykupowych nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu spółki. W odniesieniu do tych faktur spółka nie dokonała też odliczenia podatku naliczonego VAT. Od momentu wykupu aut z leasingu koszty z nimi związane ponosili poszczególni wspólnicy, np. w przypadku opłat za rejestrację pojazdów we właściwych Wydziałach Komunikacji.

Prawo do odliczenia nie przysługiwało

W związku z wykupem aut z leasingu spółka zdecydowała się złożyć wniosek o interpretację, za sprawą której chciała potwierdzić, że przekazanie pojazdów na cele osobiste wspólników, będących osobami fizycznymi, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, przywołała m.in. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który określa, że przez dostawę rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności na cele osobiste podatnika, jego pracowników, wspólników itd. a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego.

Jeśli spółka cywilna przy wykupie samochodu z leasingu – gdy nie będzie on dalej wykorzystywany w działalności – nie odliczy VAT, to jego nieodpłatne przekazanie wspólnikowi nie będzie podlegało opodatkowaniu. Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby wykupiony pojazd został zaalokowany do działalności, a VAT z faktury wykupowej zostałby częściowo (lub w całości) odliczony.

We wniosku o interpretację podatnik wskazał także, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Jako że po wykupie samochodów nie wykorzystywał ich w działalności, zaznaczył, że nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT w związku z wykupem (niezależnie od tego, że faktury były wystawione na spółkę), dlatego nieodpłatne przekazanie samochodów na cele osobiste wspólników nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Skutki jak przy JDG

Dyrektor KIS, wydając 11 maja 2023 r. interpretację o sygn. 0114-KDIP4-2.4012.133.2023.2.MC, uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Przyznał rację, że w analizowanym przypadku art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który za dostawę towaru (podlegającą opodatkowaniu VAT) uznaje również m.in. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste wspólników – pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nie ma zastosowania. Powodem jest brak dokonania odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wykup samochodów z leasingu.

Nowa interpretacja Dyrektora KIS wskazuje więc, że jeśli spółka cywilna przy wykupie samochodu z leasingu – gdy nie będzie on dalej wykorzystywany w działalności – nie odliczy VAT, to jego nieodpłatne przekazanie wspólnikowi nie będzie podlegało opodatkowaniu. Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby wykupiony pojazd został zaalokowany do działalności, a VAT z faktury wykupowej zostałby częściowo (lub w całości) odliczony. Wówczas nieodpłatne przekazanie byłoby opodatkowane VAT od wartości rynkowej pojazdu.

Zagadnieniem nie tylko VAT

Omawianą interpretację trudno traktować w kategoriach zaskoczenia, a kwestia VAT przy wycofaniu majątku ze spółki wydaje się najmniej kontrowersyjna. Trzeba bowiem pamiętać, że nowe regulacje wprowadzone w ramach Polskiego Ładu dotyczą przede wszystkim podatków dochodowych i przewidują m.in. obowiązek rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej także w przypadku przedmiotów poleasingowych wycofanych z działalności. Czy reguła ta dotyczy także przedmiotów wycofanych ze spółki? I czy takie wycofanie jest neutralne na gruncie PIT? Wydaje się, że tak, ale to zagadnienie wymagające odrębnej analizy.

Należy też dodać, że opisana forma wycofania aktywa ze spółki może budzić dodatkowo pewne kontrowersje pod względem zgodności z prawem. Kodeks cywilny, który reguluje spółkę cywilną, milczy jednak na ten temat. Warto jednak, by wspólnicy, którzy zamierzają podjąć taką uchwałę, potwierdzili dopuszczalność jej podjęcia ze swoim doradcą prawnym.