Wypłata dywidendy. Badanie statusu rzeczywistego właściciela należności niezbędne do zwolnienia?

Wypłata dywidendy. Badanie statusu rzeczywistego właściciela należności niezbędne do zwolnienia?

Choć obowiązek badania przy wypłacie zagranicznemu udziałowcowi dywidendy jego statusu jako rzeczywistego właściciela należności nie wynika wprost z przepisów ustawy o CIT przewidujących zwolnienie takiej wypłaty z opodatkowania u źródła, to na konieczność jego realizacji wskazywało część wyroków sądów administracyjnych w ostatnich latach. Równolegle zapadały jednak orzeczenia korzystne dla płatników. W 2023 r. kwestię tę dwukrotnie rozstrzygał także NSA, w każdym z wyroków zajmując odmienne stanowisko. Jakie podejście powinni stosować płatnicy?

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu niektórych przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – potocznie nazywanego podatkiem u źródła (ang. withholding tax – WHT) – dotyczy należności wymienionych wprost w ustawie o CIT. Dzieli ona należności objęte poborem podatku u źródła na dwa katalogi, określone w art. 21 ustawy o CIT m. in. należności wypłacane z tytułu odsetek, praw autorskich, usług reklamowych czy doradczych, oraz art. 22, który swoim zakresem obejmuje przychody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła należy stosować z uwzględnieniem regulacji właściwych międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z których mogą wynikać niższe stawki podatku lub brak obowiązku poboru podatku u źródła przy spełnieniu określonych przesłanek.

Preferencje w postaci zwolnienia z opodatkowania niektórych należności wynikają również wprost z ustawy o CIT. Wśród przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia z opodatkowania u źródła dla należności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (m. in. wypłata odsetek i należności z tytułu praw autorskich) znajduje się m. in. warunek, aby rzeczywistym właścicielem należności była spółka uzyskująca przychód z tytułu wypłacanej należności, lub zagraniczny zakład tej spółki (jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim UE, w którym zagraniczny zakład jest położony). Co istotne, warunku takiego nie przewiduje art. 22 w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia w przypadku wypłaty dywidendy. Mimo braku wyraźnego wskazania w ustawie, organy podatkowe wysuwają niejednokrotnie argument, że obowiązek badania statusu beneficjenta rzeczywistego w przypadku wypłaty dywidendy wynika z – określonego w art. 26 ustawy o CIT – obowiązku weryfikowania warunków do zastosowania preferencji podatkowych w podatku u źródła z dochowaniem należytej staranności.

Dostrzegalne jest przechylanie się stanowiska sądów w stronę obowiązkowej weryfikacji statusu odbiorcy należności dywidendowej jako rzeczywistego właściciela, dlatego też spółki wypłacające należności dywidendowe zagranicznym udziałowcom powinny odczytywać obowiązek dochowania należytej staranności w stosowaniu preferencji podatkowych związanych z opodatkowaniem u źródła wynikający z ustawy o CIT w sposób bardzo szeroki.

Brak jednolitego podejścia

W ostatnich latach wydanych zostało kilka wyroków przez wojewódzkie sądy administracyjne, jak również przez Naczelny Sąd Administracyjny, w których trudno mówić o jednolitym podejściu do zagadnienia.

Niektóre sądy za prawidłowe przyjmują badanie statusu rzeczywistego odbiorcy należności dywidendowej za warunek niezbędny dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania u źródła dywidendy. Na konieczność badania tego statusu, pomimo braku wskazania wprost takiego warunku w ustawie dla możliwości zastosowania zwolnienia dywidendowego przy wypłacie dywidendy na rzecz zagranicznego udziałowca, wskazał m.in.:

  • WSA w Poznaniu w wyroku z 9 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Po 230/21 (wyrok nieprawomocny) – „Sąd podzielił pogląd organu interpretacyjnego, zgodnie z którym, ustalenie statusu rzeczywistego właściciela jest niezbędne do dokonania całościowej oceny, czy struktura prowadząca do wypłaty dywidendy nie jest strukturą sztuczną, co wyklucza możliwość zastosowana zwolnienia podatkowego”.
  • NSA w wyroku z 31 stycznia 2023 r., sygn. akt II FSK 1588/20 – „Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego płatnik, który przy poborze podatku u źródła stosuje preferencję podatkową, miał i ma obowiązek dokonywać tego w sposób, który nie stanowi nadużycia, a z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy dokonuje wypłaty dywidendy spółce, która nie posiada statusu rzeczywistego beneficjenta”.
  • WSA w Opolu w wyroku z 17 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Op 379/22 (nieprawomocny), w którym Sąd stwierdził, że: „w określonych przypadkach ustalenie statusu rzeczywistego właściciela może być niezbędne do dokonania całościowej oceny, czy struktura prowadząca do wypłaty dywidendy nie jest strukturą sztuczną, co wyklucza możliwość zastosowana zwolnienia podatkowego”.

Stanowiska w zakresie braku obowiązku badania statusu rzeczywistego odbiorcy należności dywidendowej wyraziły natomiast w ostatnim czasie następujące sądy:

  • WSA w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 322/20, utrzymany następnie przez NSA w wyroku z dnia 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt II FSK 240/21 – „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w pełni należy zgodzić się w tym zakresie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przedstawionym w wyroku, iż w rozpoznawanej sprawie nie ma wątpliwości, że spółka, chcąc skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego we wspomnianym art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT, musi spełnić łącznie wszystkie w nim wymienione przesłanki. Przepisy te nie zawierają warunku, aby odbiorca dywidendy był jej „rzeczywistym właścicielem”.
  • NSA w wyroku z dnia 8 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1277/22 – „Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie powinno ulegać wątpliwości, że gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uzależnienie możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego dywidend od statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela – znalazłoby to odpowiednie odzwierciedlenie w treści art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, tak jak ma to miejsce w przepisie z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT.”

Należyta staranność rozumiana szeroko

Jak widać, w ostatnim czasie wydane zostały dwa orzeczenia NSA – użyta przez NSA argumentacja w orzeczeniu z lutego przychyla się do braku obowiązku badania statusu rzeczywistego właściciela należności – wyrok był wydany na skutek zaskarżenia decyzji o odmowie wydania opinii o stosowaniu preferencji podatkowej (jednak istota sprawy sprowadzała się do innego zagadnienia – NSA badał przesłanki odmowy wydania opinii, a nie przesłanki zastosowania zwolnienia podatkowego), w styczniowym natomiast NSA wyraźnie wskazał na obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela należności – ten wyrok był wydany na skutek zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Niemniej jednak, dostrzegalne jest przechylanie się stanowiska sądów w stronę obowiązkowej weryfikacji statusu odbiorcy należności dywidendowej jako rzeczywistego właściciela, dlatego też spółki wypłacające należności dywidendowe zagranicznym udziałowcom powinny odczytywać obowiązek dochowania należytej staranności w stosowaniu preferencji podatkowych związanych z opodatkowaniem u źródła wynikający z ustawy o CIT w sposób bardzo szeroki. O ile bowiem wypłata należności dywidendowej i zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w przypadku prostych struktur w grupach kapitałowych nie powinna budzić wątpliwości organów podatkowych, o tyle takie działanie w przypadku struktur złożonych, lub takich, gdzie udziałowcami są różnego rodzaju fundusze, fundacje, bądź w tych przypadkach, w których należności przekazywane są dalej do podmiotów posiadających rezydencje podatkowe w krajach, z którymi nie łączą Polski międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, może powodować czujność służb podatkowych. W przypadku zainicjowania przez organy działań kontrolnych płatnikowi dużo trudniej będzie udowodnić, że taka wypłata nie ma na celu uniknięcia opodatkowania.

Autor: Aleksandra Szczęsny, doradca podatkowy