Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Jest rozporządzenie

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Jest rozporządzenie

Opublikowane 15 marca 2022 r. rozporządzenie potwierdza wcześniejsze doniesienia o maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wiadomo również, kto będzie mógł otrzymać świadczenie, jak wygląda procedura ubiegania się o jego otrzymanie, a także to, czy otrzymane środki oraz gościna będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty zostało opublikowane 15 marca 2022 r. Wydano je na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 13 ust. 3 tzw. specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Maksymalna wartość świadczenia, jakie może otrzymać osoba zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie. Rozporządzenie weszło w życie 16 marca 2022 r.

Kto może otrzymać świadczenie?

Odpowiedź na pytanie, kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia znajduje się w uchwalonej niedawno specustawie. Przysługuje ono każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie może być przyznane na wniosek goszczącego osoby z Ukrainy. Specustawa reguluje również to, na jak długo może zostać przyznane świadczenie – to okres nie dłuższy niż 60 dni, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia – może on zostać przedłużony za zgodą wojewody.

Z uchwalonych przepisów wynika więc, że uprawnienie do otrzymania świadczenia pieniężnego przysługuje każdej osobie fizycznej lub przedsiębiorcy – oczywiście pod warunkiem zapewnienia przez nich zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

Procedura ubiegania się o przyznanie świadczenia

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego przez zainteresowanego wniosku (więcej na jego temat w dalszej części artykułu). Wniosek powinien zostać złożony do urzędu gminy, który powinien rozpatrzyć go w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W rozporządzeniu wskazano, że gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia świadczenie nie przysługuje.

Maksymalna wartość świadczenia, jakie może otrzymać osoba zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Może ono zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 60 dni.

Jak wspomniano na początku tekstu, maksymalna wartość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Wojewoda może jednak podwyższyć wysokość świadczenia w przypadku:

  • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Co wskazać we wniosku?

16 marca 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

W załączeniu do rozporządzenia zamieszczono wzór wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania w nim danych osobowych, liczby osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia, adresu miejsca pobytu przyjętych osób oraz numeru rachunku płatniczego, na który wypłacone zostanie świadczenie. Występujący o świadczenie jest dodatkowo zobowiązany do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzi m.in. że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia (w tym za wynajem) oraz że dane podane we wniosku są prawdziwe. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje zaś o przedłużenie przyznania świadczenia, powinien uzasadnić swoje stanowisko.

Występujący o świadczenie jest również zobowiązany, by przed złożeniem wniosku uzupełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania (jej wzór także znajduje się w załączeniu do rozporządzenia). W karcie należy wskazać dane osobowe osoby przyjętej do zakwaterowania, a następnie zaznaczyć w polach znakiem X te dni (w przedziale pomiędzy 24 lutego a 31 maja), w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.

Otrzymane świadczenie bez podatku

Specustawa wprowadziła do ustawy o PIT przepis, zgodnie z którym otrzymane świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostanie zwolnione od podatku.  Z obowiązku zapłaty podatku będzie również zwolniony obywatel Ukrainy, który skorzysta z gościnności w Polsce. Regulują to – odpowiednio – art.. 52zi i art. 52zh ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.