Zbyt wysoka stawka VAT na fakturze zakupu. Nie tak bardzo problematyczna

Zbyt wysoka stawka VAT na fakturze zakupu. Nie tak bardzo problematyczna

Otrzymanie przez nabywcę faktury z zawyżoną stawką VAT w praktyce zdarza się dość często. Przedsiębiorca staje wówczas przed dylematem, czy może bezpiecznie odliczyć pełną kwotę VAT z takiej faktury. Praktyka interpretacyjna organów podatkowych jest w tym względzie pozytywna dla nabywców. Ostatnio pozytywne rozstrzygnięcie na ten temat wydał także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Prawo podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego stanowi integralną część systemu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. System ten opiera się na zasadzie zapewnienia neutralności obciążeń podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zakłada , że ciężar podatku ponosi konsument. Aby jednak osiągnąć efekt opodatkowania konsumpcji, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uprawniającą do odliczenia mogą korzystać z systemu odliczeń. 

Ustawa o VAT zakłada, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia, to – po pierwsze – musi zostać spełniona pozytywna przesłanka odliczenia, a mianowicie związek zakupionych przez niego towarów lub usług z czynnościami opodatkowanymi VAT. Wynika to z art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie, jak wskazuje art. 86 ust. 2, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Po drugie, w związku z dokonanymi przez przedsiębiorcę zakupami nie mogą wystąpić przesłanki negatywne, z uwagi na które prawa do odliczenia w ogóle się nie stosuje. Sytuacje, w których podatnik nie może skorzystać z przysługującego mu co do zasady prawa do odliczenia, określa art. 88 ustawy o VAT. Wśród nich warto zwrócić uwagę na dwa przypadki: wystawienie faktury z VAT dla udokumentowania transakcji, która nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z VAT oraz wystawienie faktury z VAT dla udokumentowania transakcji, która stanowi czynność opodatkowaną, ale taką, w przypadku której na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku (mowa tu o czynnościach opodatkowanych, z tytułu których należny podatek rozlicza nabywca w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia”).  

Korzystne przepisy i praktyka organów

Analizując więc sytuację, w której przedsiębiorca otrzyma fakturę za dokonane przez niego zakupy z zawyżoną stawką podatku (np. zamiast stawki 8% sprzedawca zastosował stawkę 23%), w kontekście brzmienia ww. regulacji prawnych, żaden z powołanych przepisów nie wskazuje, by nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia w zakresie zawyżonej kwoty podatku VAT.

Taka też jest praktyka interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o czym świadczą m.in. interpretacje indywidualne: 

  • 0112-KDIL1-1.4012.190.2023.2.AR z 5 lipca 2023 r., 
  • 0114-KDIP4-1.4012.709.2022.1.BS z 10 stycznia 2023 r., 
  • 0114-KDIP1-2.4012.182.2022.1.PC z 29 czerwca 2022 r. 

TSUE o zwrocie od organów

Prawo do zwrotu VAT z faktury z zawyżoną stawką podatku było także przedmiotem rozważań TSUE w wyroku z 7 września 2023 r. w sprawie C-453/22 Schütte. W wyroku tym Trybunał orzekł na korzyść podatnika VAT, od którego niemiecki urząd skarbowy zażądał zwrotu VAT w kwocie naliczonej nienależnie przez dostawców w efekcie zastosowania przez nich podstawowej – zamiast obniżonej – stawki niemieckiego VAT. Schütte zwrócił się więc do swoich dostawców, aby ci skorygowali uprzednio wystawione faktury i wypłacili mu różnicę. Powołując się na przedawnienie wynikające z niemieckiego prawa cywilnego, dostawcy odmówili wystawiania faktur korygujących oraz żądanych zwrotów. Schütte zwrócił się więc do urzędu skarbowego o przyznanie mu zwolnienia z VAT na podstawie niemieckiej ordynacji podatkowej, ale wniosek został przez niemieckiego fiskusa oddalony . 

Choć przepisy literalnie nie ograniczają prawa do odliczenia tylko do kwoty podatku obliczonej według prawidłowej stawki, to z uwagi na należytą staranność, którą na co dzień powinien kierować się przedsiębiorca, zidentyfikowanie zawyżonej stawki VAT na fakturze powinno prowadzić do poinformowania o tym fakcie wystawcy faktury i wyrażenia oczekiwania wystawienia faktury korygującej.

W opisanych wyżej okolicznościach TSUE orzekł, że Schütte – jako odbiorcy towarów – przysługiwało bezpośrednio względem organów podatkowych prawo do zwrotu VAT nienależnie wykazanego w fakturze, który on zapłacił swoim dostawcom i który dostawcy ci wpłacili do skarbu państwa. Jak wskazał TSUE, zwrot ten przysługuje nabywcy w okolicznościach, w których, po pierwsze, nie można mu zarzucić oszustwa, nadużycia lub niedbalstwa, w sytuacji, gdy nie może już żądać tego zwrotu od dostawców ze względu na przedawnienie przewidziane w cywilnym prawie krajowym, a po drugie, istnieje formalna możliwość, że w późniejszym czasie wspomniani dostawcy zażądają od organów podatkowych zwrotu nadpłaty po skorygowaniu faktur pierwotnie wystawionych na odbiorcę tych dostaw. Trybunał orzekł także, że w przypadku braku zwrotu VAT nienależnie pobranego przez organ administracji podatkowej w rozsądnym terminie szkoda poniesiona w wyniku braku możliwości dysponowania kwotą odpowiadającą temu nienależnie pobranemu VAT powinna zostać zrekompensowana poprzez zapłatę odsetek za zwłokę.

Warto zwrócić uwagę, że orzekając w omawianej sprawie, TSUE powołał się na wcześniejsze wyroki. Dotyczyły one jednak innych okoliczności, w których dostawcy wykazali na fakturach nienależny podatek VAT, bo: naliczenia VAT w sytuacji braku takiego obowiązku z uwagi na mechanizm odwrotnego obciążenia (C-835/18 Terracult, C-564/15 Farkas, C-691/17 PORR Építési Kft.) oraz podleganie opodatkowaniu VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken, C-397/21 HUMDA).

Omawiana sprawa jest więc pierwszą tego typu rozpatrywaną przez Trybunał, która dotyczy nie tyle naliczenia w fakturze nienależnego podatku VAT, ale zawyżenia należnego podatku VAT. Wydaje się jednak, że konkluzje płynące z tego wyroku, a mianowicie w szczególności, że zwrot VAT jest należny, ale w sytuacji, w której nabywca nie może już żądać od dostawców wystawienia faktury korygujących z uwagi na przedawnienie wynikające z prawa cywilnego, nie powinny zmienić pozytywnego podejścia polskich organów podatkowych. A to z tej przyczyny, że prawo do odliczenia VAT i ograniczenia tego prawa wynikają – odpowiednio – z art. 86 oraz art. 88 ustawy o VAT, a żaden z tych przepisów literalnie nie ogranicza prawa do odliczenia tylko do kwoty podatku obliczonej według prawidłowej stawki. Tym niemniej, z uwagi na należytą staranność, którą na co dzień powinien kierować się przedsiębiorca, zidentyfikowanie zawyżonej stawki VAT na fakturze powinno prowadzić do poinformowania o tym fakcie wystawcy faktury i wyrażenia oczekiwania wystawienia faktury korygującej.

Nowe możliwości nabywców

Wyrok w sprawie C-453/22 Schütte może natomiast stanowić inspirację dla nabywców, którzy otrzymali faktury z zawyżonym VAT, ale którym prawo do odliczenia nie przysługuje, aby w przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego VAT od wystawcy faktury np. z uwagi na likwidację sprzedawcy, wystąpili z wnioskiem o zwrot bezpośrednio do organów podatkowych. Jak bowiem wskazał TSUE, przepisy krajowe lub praktyka krajowa, które prowadzą do odmówienia nabywcy towarów zwrotu naliczonego VAT, który został mu nienależnie wykazany na fakturze i który nadpłacił on swoim dostawcom, wydają się nie tylko sprzeczne z zasadami skuteczności i neutralności VAT, ale również nieproporcjonalne, jeżeli nie ma on możliwości żądania od tych dostawców tego zwrotu jedynie ze względu na przedawnienie, na które powołują się oni wobec niego (podczas gdy nabywcy nie zarzuca się żadnego oszustwa, nadużycia lub zaniedbania; patrz pkt 25. wyroku TSUE). I dalej, jeżeli uzyskanie przez nabywcę od dostawców zwrotu VAT nienależnie wykazanego na fakturze i zapłaconego jest dla niego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, ów nabywca, wobec braku udowodnionego oszustwa, nadużycia lub zaniedbania po jego stronie, ma prawo skierować swój wniosek o zwrot bezpośrednio do organów podatkowych (patrz punkt 26. wyroku). 

Polskie przepisy podatkowe nie przewidują co prawda szczególnej procedury na tego typu sytuacje, tym niemniej wniosek o zwrot VAT mógłby być wywodzony bezpośrednio z orzecznictwa TSUE, które współstanowi przecież element polskiego podatkowego porządku prawnego. Oczywiście każdy występujący do organów podatkowych z taką nietypową inicjatywą powinien liczyć się z odmową organów podatkowych i koniecznością kontynuowania sporu przed sądem. 

Joanna Pęczek-Czerwińska

Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska, doradca podatkowy