Zmiana wysokości ubezpieczenia umożliwia stosowanie dotychczasowych zasad rozliczeń

Zmiana wysokości ubezpieczenia umożliwia stosowanie dotychczasowych zasad rozliczeń

Z początkiem roku do ustawy o CIT wprowadzono limit, który umożliwia rozliczenie w kosztach podatkowych opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego o maksymalnej wartości 150 tys. zł. Przedsiębiorcy zastanawiają się, które zmiany dokonane w dotychczasowych umowach leasingu spowodują konieczność stosowania nowych zasad rozliczeń.

Odpowiedź na jedną z wątpliwości przynosi najnowsza interpretacja Dyrektora KIS. Można się z niej dowiedzieć, że zmiana kosztu dodatkowego w postaci składki ubezpieczeniowej powinna być traktowana na równi np. ze zmianą tabeli opłat i prowizji, zmianą rodzajów stosowanych w umowie zabezpieczeń, czy wreszcie adresów czy telefonów kontaktowych stron – od elementów tych nie zależy bowiem w ogóle kwalifikacja samej umowy leasingu (a zatem są to elementy nieistotne z perspektywy podatkowego rozliczenia takiej umowy).

W rezultacie po dokonaniu cesji umowy leasingu, umowa ta nadal będzie uważana za umowę leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będzie umożliwiała dokonywanie rozliczeń podatkowych rat leasingowych i ceny wykupu na niezmienionych zasadach.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS 30.10.2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.383.2019.1.JG

Faktura wystawiona przez dealera za wcześnie nie jest „pustą” fakturą

Warto również być świadomym wyroku, który przewiduje, że jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które co do zasady podlega opodatkowaniu VAT, to sam fakt wystawienia jej przedwcześnie (z naruszeniem 30-dniowego terminu) nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 7.11.2019 r., sygn. akt III SA/Wa 742/19

Faktoring odwrócony nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Na koniec krótko o interpretacji dotyczącej wynagrodzenia faktora (składającego się z odsetek podwyższonych o marżę), która wskazuje, że takie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wynagrodzenie faktora.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 8.11.2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK

 
marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska