Zwroty VAT tylko na rachunki firmowe?

Zwroty VAT tylko na rachunki firmowe?

Według stanowiska Ministerstwa Finansów zwrot podatku VAT musi być realizowany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością. Może to powodować trudności z otrzymaniem zwrotu VAT-u przez podatników, którzy nie mają zarejestrowanej działalności w CEIDG, a mimo to są podatnikami VAT (np. osoby na kontraktach menedżerskich). Tymczasem zgodnie z przepisami wymóg posiadania rachunku firmowego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

W ostatnim czasie, odpowiadając na pytanie jednego z ogólnopolskich dzienników, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jeśli podatnik VAT ubiega się o zwrot tego podatku, to zwrot taki może być dokonany tylko na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika, zgłoszony przez niego w urzędzie skarbowym jako właściwy do zwrotu podatku. Innymi słowy, w świetle przytoczonych wyjaśnień Ministerstwa, zwrot VAT-u nie może zostać zrealizowany na rachunek prywatny podatnika, np. popularny ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

W rezultacie z odmową zwrotu podatku – z uwagi na niewłaściwy typ posiadanego rachunku bankowego – mogą zetknąć się ci podatnicy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG, a są podatnikami VAT. Niezależnie od formularza VAT-R, składają oni w urzędzie skarbowym dodatkowy druk NIP-7, w którym muszą wskazać rachunek bankowy. W przypadku osób fizycznych, które nie są zgłoszone do CEIDG, może to być rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy. Na temat obowiązku posiadania przez takie osoby rachunku firmowego przepisy milczą.

W pozostałych przypadkach, w zależności od tego, czy podatnik jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną niezarejestrowaną w CEIDG, musi on posiadać rachunek firmowy (do którego bank automatycznie otwiera rozliczeniowy rachunek VAT) lub zwykły rachunek ROR. Podstawowym obowiązkiem podatnika jest podanie numeru odpowiedniego rachunku bankowego do wiadomości urzędu skarbowego na właściwym formularzu. Dokonując zwrotu podatku VAT, urząd skarbowy musi dokonać przelewu na rachunek wskazany przez podatnika. Jeśli zatem podany przez niezarejestrowanego w CEIDG podatnika rachunek bankowy jest „zwykłym” rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, to urząd powinien dokonać zwrotu podatku właśnie na taki rachunek.

Z odmową zwrotu podatku – z uwagi na niewłaściwy typ posiadanego rachunku bankowego – mogą zetknąć się ci podatnicy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG, a są podatnikami VAT. Niezależnie od formularza VAT-R, składają oni w urzędzie skarbowym dodatkowy druk NIP-7, w którym muszą wskazać rachunek bankowy. W przypadku osób fizycznych, które nie są zgłoszone do CEIDG, może to być rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy.

Rachunek VAT tylko w określonych sytuacjach

Warto też wskazać, że jedynym przepisem w ustawie o VAT, który kreuje obowiązek posiadania przez podatnika rachunku rozliczeniowego VAT, jest przepis art. 108e. Przewiduje on, że rachunek VAT zobowiązani są posiadać ci podatnicy, którzy wykonują czynności objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Taki rachunek muszą posiadać również ci podatnicy, którzy złożą wniosek o zwrot podatku w trybie przyspieszonym – w ciągu 25 lub 15 dni. Pierwszy z nich (25 dni) jest dostępny dla podatników, którzy na podstawie art. 87 ust. 6a ustawy o VAT zawnioskują w składanej deklaracji o zwrot podatku bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy VAT. Drugi natomiast (15 dni) zarezerwowany jest dla podatników rozliczających się bezgotówkowo (przynajmniej 80% płatności muszą oni przyjmować kartą płatniczą lub blikiem i co najmniej taki procent obrotu rejestrować przy użyciu kasy fiskalnej). Wówczas, dla potrzeb uzyskania zwrotu VAT w tak krótkim terminie, również niezbędne jest posiadanie rachunku firmowego oraz powiązanego z nim rachunku rozliczeniowego VAT.

Jeśli natomiast podatnikowi nie zależy na czasie i nie jest on przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, a jest jedynie zarejestrowany jako podatnik VAT, może on domagać się ewentualnego zwrotu podatku na swój prywatny rachunek bankowy.