Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

plan mapa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi prace nad zmianami do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzają m.in. instytucję „planu ogólnego”, który będzie jednym z czynników odpowiadających za zwiększenie zakresu wymogów formalnych towarzyszących realizowanym inwestycjom mieszkaniowym. Ponadto rozszerzają one zakres zastosowania tzw. renty planistycznej, przez co wzrosną obciążenia dla właścicieli niektórych nieruchomości. Uchwalenie nowych regulacji przewidziane jest na I kwartał 2023 r.

Plan ogólny

Zgodnie z proponowanymi zmianami, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma zostać zastąpione tzw. planem ogólnym, obowiązującym w całej gminie. W przeciwieństwie do studium, plan ogólny miałby być aktem prawa miejscowego i miałyby w nim być określone obszary, co do których możliwe będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenia planu nie byłyby natomiast brane pod uwagę przy ocenie przez organy zgłoszenia robót budowlanych czy też projektu architektoniczno-budowlanego. 

Z chwilą wejścia w życie planu ogólnego dotychczasowe plany miejscowe oraz postanowienia studium nie utracą wprawdzie swej mocy, jednak nie będą one mogły obowiązywać dłużej niż do końca 2025 r. Jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego do 1 stycznia 2026 r., nie będzie mogła wydawać decyzji o lokalizacji celu publicznego ani decyzji o warunkach zabudowy – aż do chwili uchwalenia planu.

W planie miejscowym będzie musiała być natomiast przewidziana każda zmiana zagospodarowania terenu dotycząca obiektów wielkopowierzchniowych (centrów handlowych) lub urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej do 500kW (za wyjątkiem urządzeń pobierających energię słoneczną do 1000kW).

Zintegrowany plan inwestycyjny. Umowa urbanistyczna

Po wejściu w życie nowych regulacji gminy mają uzyskać nowe uprawnienia – to jest możliwość uchwalenia tzw. zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz zawierania z inwestorami umów urbanistycznych.

Zintegrowany plan inwestycyjny będzie mógł zostać uchwalony na wniosek inwestora złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Będzie on szczególną formą planu miejscowego. Jeżeli dla części nieruchomości obowiązuje już plan miejscowy, zintegrowany plan inwestycyjny można również uchwalić w wyniku zmiany planu miejscowego. Jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadzi z inwestorem negocjacje w zakresie treści projektu umowy urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, sporządzi projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego (wraz z uzasadnieniem) oraz prognozy dotyczące oddziaływania na środowisko i skutków finansowych uchwalenia planu, a także wystąpi o opinie i uzgodnienia do innych organów, przeprowadzi konsultacje społeczne oraz doprowadzi do zawarcia w imieniu gminy umowy urbanistycznej.

Z chwilą wejścia w życie planu ogólnego dotychczasowe plany miejscowe oraz postanowienia studium nie utracą wprawdzie swej mocy, jednak nie będą one mogły obowiązywać dłużej niż do końca 2025 r. Jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego do 1 stycznia 2026 r., nie będzie mogła wydawać decyzji o lokalizacji celu publicznego ani decyzji o warunkach zabudowy – aż do chwili uchwalenia planu.

Zawarcie umowy urbanistycznej będzie wymagało formy aktu notarialnego. Poprzez taką umowę inwestor może zobowiązać się (na rzecz gminy) między innymi do: realizacji inwestycji uzupełniającej, pokrycia całości lub części kosztów realizacji tej inwestycji, jak też pokrycia całości lub części poniesionych przez gminę kosztów uchwalenia planu. Natomiast gmina może zobowiązać się do realizacji inwestycji uzupełniającej (jeżeli wchodzi ona w zakres zadań własnych gminy) bądź też zwolnić – w całości lub w części – inwestora z uzgodnionych opłat. Jeżeli zintegrowany plan inwestycyjny zostanie uchylony lub zmieniony przed upływem 5 lat od dnia jego wejścia w życie, strony umowy urbanistycznej mogą od umowy odstąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia uchylenia lub zmiany planu.

Warunki zabudowy

Projekt ustawy zakłada maksymalny termin pięciu lat obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy (liczony jest on od dnia, kiedy decyzja stała się prawomocna; po tym terminie decyzja wygasa). Dotyczy to również decyzji, które zostały wydane przed wejściem w życie nowelizacji, co oznacza, że wygasną one w terminie pięciu lat od daty wejścia w życie nowych przepisów.

Projektowane regulacje mają ponadto nałożyć wymóg określenia w decyzji o warunkach zabudowy minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalnej liczby miejsc parkingowych. Obecnie wydawane decyzje o warunkach zabudowy co prawda niekiedy nakładają obowiązek zachowania tych parametrów, jednak nie jest to powszechną praktyką.

Renta planistyczna

Zgodnie z założeniami nowych przepisów, tzw. opłata planistyczna (potocznie nazywana rentą planistyczną) ma mieć bardziej powszechny charakter. Dotychczas była ona pobierana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego i sprzedaży takiej nieruchomości w okresie pięciu lat od daty wejścia w życie planu. Ponadto, w planie miejscowym określano maksymalną stawkę tej opłaty w przedziale pomiędzy 0% a 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

Na skutek proponowanych zmian, opłata od wzrostu wartości nieruchomości będzie miała zastosowanie do wszystkich nieruchomości objętych planem ogólnym (o ile ich wartość wzrosła na skutek uchwalenia planu) oraz do tych, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy (niezależnie od daty sprzedaży takiej nieruchomości). Projektowane zmiany przewidują ustalenie jednolitej opłaty, która ma wynieść 30% od wzrostu wartości nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy, będzie ona mogła zostać nałożona po wydaniu pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy), na podstawie takiej decyzji.

Standardy infrastruktury społecznej

Zmiany przepisów, nad którymi pracuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, mają przyznać gminom uprawnienie do określenia w planie ogólnym standardów dostępności infrastruktury społecznej, aby zapobiec tzw. wykluczeniu transportowemu mieszkańców nowych inwestycji mieszkaniowych oraz zapewnić dostęp do szkół podstawowych oraz terenów zieleni publicznej.

Uregulowane mają być, między innymi, maksymalne odległości, jakie powinny dzielić nieruchomość od szkoły podstawowej lub terenów zielonych. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowych będzie ponadto zawężone do tych przypadków, w których dana nieruchomość spełni określone w przepisach standardy w zakresie infrastruktury społecznej.

Podsumowanie

Projekt zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma być częścią dużej nowelizacji przepisów inwestycyjno-budowlanych (kolejną po zmianach w zakresie Prawa budowlanego, które w większości mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r.) wdrażanych w ramach tzw. Krajowego Planu Odbudowy. Jej przyjęcie ma przyczynić się do usprawnienia procesu legislacyjnego prawa miejscowego, zwiększyć jego przejrzystość i uregulować stan prawny wielu nieruchomości, które od lat wyłączone są z obrotu ze względu na brak planów miejscowych. Ma też zlikwidować dowolność przy realizacji inwestycji oraz zapewnić ład przestrzenny poprzez ograniczenie realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Jakkolwiek analizując propozycję nowych przepisów, trudno oprzeć się wrażeniu, że dotychczasowy – sformalizowany i długotrwały – proces uchwalania planów miejscowych i studium zostanie uzupełniony nową procedurą związaną z uchwalaniem „planów ogólnych”. To samo dotyczy nowych wymogów formalnych przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, związanych z procedurą tworzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych i umów urbanistycznych. Istotnie wzrosną też obciążenia dla indywidualnych właścicieli nieruchomości w sytuacji uchwalenia planu miejscowego, na skutek czego podwyższeniu ulegnie wartość nieruchomości. To, na ile nowe regulacje przyczynią się natomiast do zachowania i przestrzegania ładu przestrzennego, okaże się w praktyce.