Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – przepisy obowiązują, wątpliwości pozostały

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – przepisy obowiązują, wątpliwości pozostały

31 sierpnia 2023 r. weszła w życie większość zmian do ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, jak również do ustawy „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”, dzięki którym firmy (i inne osoby prawne) mogą – pod pewnymi warunkami – przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w odrębną własność. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych zmian.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją opracowania zamieszczonego na naszej stronie w grudniu 2022 r., w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne (można się z nim zapoznać tutaj).

Urzędy zyskały dużą swobodę

W nowych przepisach zasadą jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego. Sprzedaż nieruchomości jest możliwa na rzecz jej użytkownika wieczystego i może to nastąpić nie wcześniej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Co do zasady, sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa może nastąpić po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewoda oraz odpowiedni sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność organów samorządu terytorialnego – ustalają w drodze zarządzenia lub uchwały zasady sprzedaży nieruchomości. Przepisy zobowiązują organy do ich określenia (bądź podjęcia odpowiedniej uchwały) w terminie czterech miesięcy od daty wejścia w życie zmian, tj. do 31 grudnia 2024 roku. Dlatego w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na własność należy każdorazowo sprawdzić zakres wymagań ustalonych przez właściwy organ dla danej gminy lub innego obszaru. Choć wytyczne zawarte w ustawie są ogólne, a urzędom pozostawiono dość dużą swobodę w ustalaniu zasad sprzedaży, to wprowadzono zasadę, że organy publiczne nie mogą odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie.

Przepisy zawierają jednocześnie wiele wyłączeń od możliwości wystąpienia z żądaniem sprzedaży nieruchomości. I tak, nie będzie możliwe przekształcenie tytułu do nieruchomości, jeśli:

  • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;
  • grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego;
  • użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
  • toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste;
  • w odniesieniu do gruntów niezabudowanych;
  • grunt położony jest na terenie portów i przystani morskich.

Zasady ustalania ceny sprzedaży

Cena sprzedaży nieruchomości jest ustalana na podstawie jej wartości. Inne zasady określania ceny mają zastosowanie do nieruchomości niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i tych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

W przypadku gruntów niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, cena sprzedaży ustalana będzie jako dwudziestokrotność kwoty będącej iloczynem stawki procentowej opłaty rocznej i wartości nieruchomości określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Natomiast cena za pozostałe grunty, ustalana będzie w kwocie nie niższej niż dwudziestokrotność stawki stanowiącej: iloczyn dotychczasowej opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości na dzień zawarcia umowy sprzedaży (jakkolwiek nie więcej niż wartość samej nieruchomości).

Przepisy wprowadzają również dalsze zróżnicowanie co do sposobu ustalania ceny w zależności od tego, czy sprzedawany grunt stanowi własność Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego oraz czy cena będzie zapłacona jednorazowo, czy też w ratach.

Jeśli w odniesieniu do nieruchomości nie obowiązywała opłata roczna albo toczy się postępowanie w sprawie ustalenia opłaty rocznej, właściwy organ ustali cenę sprzedaży, biorąc pod uwagę cel wynikający ze sposobu korzystania z takiej nieruchomości.

Choć nowe przepisy obowiązują, nadal nie są znane szczegółowe wytyczne co do sposobu ustalania ceny wykupu gruntów, w tym zasady stosowania bonifikat. Można spodziewać się, że prawdopodobnie będą istniały duże różnice pomiędzy wytycznymi ustalanymi przez organy w poszczególnych gminach i miastach.

Obniżki, dopłaty i bonifikaty

Cena nieruchomości (lub ich części) wpisanych do rejestru zabytków będzie, na wniosek nabywcy, obniżana o 50%.

W odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy przewidują możliwość uzyskania dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a ceną ustaloną w umowie sprzedaży, nie wyższej jednak niż limit pomocy de minimis.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa możliwe jest ponadto uzyskanie bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości. Będzie ona miała jednak zastosowanie jedynie w odniesieniu do osób fizycznych, które spełniają dodatkowe warunki (tj. wydano w stosunku do nich orzeczenie o niepełnosprawności, są opiekunami prawnymi innych osób albo są członkami rodziny wielodzietnej).

Wysokość bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego i zasady udzielania bonifikat ustalane są w uchwale odpowiedniego organu.

Obowiązująca ustawa przewiduje możliwość zgłoszenia wniosku o przekształcenie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. do 31 sierpnia 2024 r.

Przepisy są, wątpliwości pozostały

Omawiane zmiany nie wyeliminowały wielu wątpliwości, które pojawiały się już na etapie projektu ustawy. Przede wszystkim pozostała cezura czasowa do zgłoszenia wniosku o przekształcenie. Jeden rok od wejścia w życie przepisów wydaje się bardzo krótkim terminem, tym bardziej, że do końca 2023 r. odpowiednie organy mają czas na ustalenie szczegółowych zasad sprzedaży nieruchomości. Taki harmonogram dodatkowo skraca czas przyznany na wystąpienie z wnioskiem.

Nadal nie są znane szczegółowe wytyczne co do sposobu ustalania ceny wykupu gruntów, w tym zasady stosowania bonifikat. Zostaną one określone przez organy w ramach uprawnień przyznanych ustawą. Ze względu na to, że czas przewidziany na realizację tego zadania jest krótki, prawdopodobnie będą istniały duże różnice pomiędzy wytycznymi ustalanymi przez organy w poszczególnych gminach i miastach.

Aktualne pozostają wątpliwości związane z wyceną gruntów, szczególnie w sytuacji, gdy nakłady dokonywane przez inwestora na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym przekraczały wartość samego gruntu albo też nieruchomość ta osiągała wyższą wartość właśnie ze względu na te nakłady. Wytyczne organów samorządu i praktyka w krótkim czasie będą musiały więc rozstrzygnąć, w jaki sposób wartość nakładów poczynionych przez inwestora zostanie uwzględniona w cenie wykupu.