Wkrótce fiskus przeprowadzi zakup kontrolowany i zajmie sprzęt?

Wkrótce fiskus przeprowadzi zakup kontrolowany i zajmie sprzęt?

Projekt Polskiego Ładu, oprócz zmian w sferze podatkowej, przewiduje również wprowadzenie nowych uprawnień dla pracowników fiskusa w postaci nabycia sprawdzającego i tymczasowego zajęcia ruchomości. Oba rozwiązania zostaną wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nabycie sprawdzające to narzędzie, które ma umożliwiać pracownikowi administracji skarbowej (sprawdzającemu) dokonanie nabycia towarów lub usług w celu sprawdzenia, czy sprzedaż zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a następnie – czy zostanie wydany paragon fiskalny. Nabycie ma być wprawdzie dokonywane na podstawie legitymacji służbowej i stosownego upoważnienia, które jednak są okazywane sprawdzanemu (podatnikowi dokonującemu sprzedaży lub osobie dokonującej tego w jego imieniu i na jego rzecz – w praktyce najczęściej będzie to po prostu pracownik) dopiero po dokonaniu nabycia sprawdzającego. 

Nabyty w ten sposób towar ma być zgodnie z projektem ustawy niezwłocznie zwracany sprawdzanemu wraz z paragonem fiskalnym, o ile został on wydany. Sprawdzany jest w takiej sytuacji zobowiązany do przyjęcia towaru i paragonu oraz zwrotu otrzymanej zapłaty. Co szczególnie istotne, regulaminy wewnętrzne sklepów, przewidujące brak możliwości zwrotu po dokonaniu zakupu, nie będą w takich sytuacjach funkcjonowały.

Jeżeli w toku nabycia sprawdzającego dojdzie do sprzedaży usługi – nie będzie ona podlegała zwrotowi. Ponadto w przypadku, gdy przedmiot zakupu stanowić będzie dowód popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, sprawdzający odstąpi od jego zwrotu.

Tymczasowemu zajęciu mają podlegać nie tylko ruchomości, które znajdują się we władaniu zobowiązanego, ale też – co szczególnie kontrowersyjne – ruchomości będące we władaniu innych osób, np. wyposażenie lokalu, sprzęty itd. Tymczasowe zajęcie ma trwać maksymalnie 96 godzin (od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia przez funkcjonariusza KAS). Należy podkreślić, że na tymczasowe zajęcie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

Po dokonaniu nabycia sprawdzający ma sporządzić notatkę – o ile nie stwierdził nieprawidłowości lub protokół – przewidziany w szczególności dla przypadków naruszenia w zakresie wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży i wydania paragonu.

Warto podkreślić, że przepisy projektowanej ustawy nie przewidują maksymalnej wartości jednostkowego zakupu. Nie można zatem wykluczyć, że w drodze nabycia sprawdzającego kupowane będą również przedmioty wartościowe.  

Drugie z nowych narzędzi, które według projektu ma zwiększyć efektywność egzekucji administracyjnej, to tymczasowe zajęcie ruchomości. Ma ono umożliwiać funkcjonariuszom KAS dokonanie zajęcia ruchomości zobowiązanego, wobec którego prowadzona jest egzekucja kwoty przekraczającej 10 tys. zł. Tymczasowemu zajęciu mają podlegać nie tylko ruchomości, które znajdują się we władaniu zobowiązanego, ale też – co szczególnie kontrowersyjne – ruchomości będące we władaniu innych osób, np. wyposażenie lokalu, sprzęty itd. Tymczasowe zajęcie ma trwać maksymalnie 96 godzin (od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia przez funkcjonariusza KAS). Należy podkreślić, że na tymczasowe zajęcie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Dopiero w przypadku wydania przez organ egzekucyjny postanowienia o zatwierdzeniu tymczasowego zajęcia, możliwe jest złożenie zażalenia.

Projektowane zmiany mogą budzić wiele wątpliwości, przede wszystkim w kwestii ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli dojdzie do zajęcia ruchomości stanowiącej własność osoby innej niż dłużnik. Nie można też wykluczyć możliwości zajmowania ruchomości, których wartość będzie przewyższać kwotę zobowiązania. Wreszcie – tymczasowe zajęcie może mieć wpływ na ciągłość pracy przedsiębiorstwa, jeżeli przedmiotem zajęcia będą np. pojazdy, maszyny czy sprzęt komputerowy.

Katarzyna Jessa

Autor: Katarzyna Jessa, adwokat, mediator