Polityka informacyjna

Warszawa z lotu ptaka - kopiuj - kopiuj
Warszawa z lotu ptaka - kopiuj - kopiuj
previous arrow
next arrow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Polityka informacyjna

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Gekko]. Gekko zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Pani/Pana danych osobowych podczas ich przetwarzania. Gekko przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.

Poprzez „świadczenie usług doradztwa podatkowego” przez Gekko rozumie się:
a) występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami, osobami trzecimi;
b) udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
c) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: dane.osobowe.podatki@taxens.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złota 3 lok. 21, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000570711, REGON: 361815745, NIP: 5252622459 [dalej: Gekko, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane.osobowe.podatki@taxens.pl
2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] oraz krajowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
1. GEKKO pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. GEKKO przetwarza w szczególności poniższe kategorie danych osobowych:
1.1. dane identyfikacyjne,
1.2. dane kontaktowe,
1.3. dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,
1.4. dane udostępnione GEKKO w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego, w tym dane osób trzecich udostępnione w ramach wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego,
1.5. dane, które wynikają z treści zawartych umów, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.
3. GEKKO przetwarza dane osobowe klientów, innych podmiotów współpracujących z GEKKO w związku z funkcjonowaniem spółki doradztwa podatkowego, dane kandydatów do pracy lub współpracy, dane osób kontaktujących się z GEKKO lub pozostających w kontakcie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) w związku ze świadczonymi przez GEKKO usługami doradztwa podatkowego lub funkcjonowaniem spółki.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
GEKKO informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić GEKKO kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności GEKKO, lub wykonanie usługi.

TAJEMNICA ZAWODOWA
Dane udostępnione przez klienta związane z realizacją umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez GEKKO usług doradztwa podatkowego, objęte są tajemnicą zawodową chronioną na podstawie przepisów ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. GEKKO przetwarza dane osobowe realizując poniższe cele:
1.1. w celu nawiązania współpracy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;
1.2. w celu realizacji umowy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
1.3. w ramach wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa (np. z art. 63 2–3a Kodeksu postępowania administracyjnego) – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego;
1.4. na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,
1.5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z GEKKO (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania procesu rekrutacyjnego;
1.6. w celu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.7. w celach statystycznych i archiwalnych, w tym wynikających z obowiązków doradcy podatkowego (m.in. obowiązku przestrzegania tajemnicy adwokackiej oraz unikania konfliktu interesów), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie niezbędnym do realizacji tego celu,
1.8. w celu marketingu usług GEKKO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
1.9. w celach marketingu usług GEKKO, w tym w celu informowania o działalności GEKKO, o wydarzeniach organizowanych przez GEKKO, lub w których GEKKO uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.10. w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.11. w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.12. w celu realizacji kontaktu (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO) – do czasu cofniecia zgody.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. GEKKO informuje, że przysługuje Pani/Panu:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GEKKO na wskazany w niniejszej Informacji adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
a) cofnięto zgodę na ich przetwarzanie,
b) wniesiono sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych pomimo sprzeciwu, o których mowa w pkt 1.6. lit. a),
c) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
a) zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość,
b) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GEKKO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli:
a) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i
b) wyrażono zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub
c) dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GEKKO, skutecznego o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
b) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokonanie cofnięcia zgody może zostać zrealizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe.podatki@taxens.pl. Czynności dokonane przez GEKKO na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
2. Niektóre z uprawnień, o których mowa w pkt 1.1.-1.8. mogą nie przysługiwać, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH
1. GEKKO Taxens M.Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie;
2. zewnętrzni dostawcy usług (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe), czyli podmioty, z których GEKKO korzysta przy przetwarzaniu danych i którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GEKKO.
3. GEKKO każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

4. Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
GEKKO nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Pani/Pan, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej https://www.taxens.pl/polityka-informacyjna/.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – GEKKO TAXENS M.SOBOŃSKA-SZYLIŃSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH Sp. k.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GEKKO Taxens M.Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie [dalej: GEKKO]. GEKKO zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Pani/Pana danych osobowych podczas ich przetwarzania. GEKKO przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.

„Świadczenie pomocy prawnej” zaś oznacza w szczególności:
a) występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami i osobami trzecimi;
b) udzielanie porad i opinii prawnych;
c) opracowywanie projektów dokumentów i aktów prawnych;
d) prowadzenie wykładów, warsztatów i szkoleń.

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: dane.osobowe.kancelaria@taxens.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest GEKKO Taxens M.Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. z siedzibą przy ul. Złota 3 lok. 21, 00-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000661508, REGON: 366465936, NIP: 5223082693 [dalej: GEKKO, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: dane.osobowe.kancelaria@taxens.pl
2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] oraz krajowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
1. GEKKO pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. GEKKO przetwarza w szczególności poniższe kategorie danych osobowych:
2.1. dane identyfikacyjne,
2.2. dane kontaktowe,
2.3. dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,
2.4. dane udostępnione GEKKO w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej, w tym dane osób trzecich udostępnione w ramach wykonywania zawodu przez radcę prawnego lub adwokata,
2.5. dane, które wynikają z treści zawartych umów, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.
3. GEKKO przetwarza dane osobowe klientów, innych podmiotów współpracujących z GEKKO w związku z funkcjonowaniem kancelarii, dane kandydatów do pracy lub współpracy, dane osób kontaktujących się z GEKKO lub pozostających w kontakcie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) w związku ze świadczoną przez GEKKO pomocą prawną lub funkcjonowaniem kancelarii.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

GEKKO informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić GEKKO kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności GEKKO, lub wykonanie usługi.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Dane udostępnione przez klienta związane z realizacją umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez GEKKO usług pomocy prawnej, objęte są tajemnicą zawodową chronioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. GEKKO przetwarza dane osobowe realizując poniższe cele:
1.1. w celu nawiązania współpracy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;
1.2. w celu realizacji umowy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
1.3. w ramach wykonywania zawodu przez radcę prawnego lub adwokata w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa (np. z art. 126 §1 i §2 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 63 2–3a Kodeksu postępowania administracyjnego) – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego;
1.4. na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,
1.5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z GEKKO (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania procesu rekrutacyjnego;
1.6. w celu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.7. w celach statystycznych i archiwalnych, w tym wynikających z obowiązków adwokata lub radcy prawnego (m.in. obowiązku przestrzegania tajemnicy adwokackiej oraz unikania konfliktu interesów), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie niezbędnym do realizacji tego celu,
1.8. w celu marketingu usług GEKKO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
1.9. w celach marketingu usług GEKKO, w tym w celu informowania o działalności GEKKO, o wydarzeniach organizowanych przez GEKKO, lub w których GEKKO uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.10. w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.11. w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
1.12. w celu realizacji kontaktu (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.a RODO) – do czasu cofnięcia zgody.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. GEKKO informuje, że przysługuje Panu/Pani:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GEKKO na wskazany w niniejszej Informacji adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a) cofnięto zgodę na ich przetwarzanie,
b) wniesiono sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych mimo wniesienia sprzeciwu, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
a) zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
b) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GEKKO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli:
a) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i
b) wyrażono zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub
c) dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GEKKO, skutecznego o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokonanie cofnięcia zgody może zostać zrealizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe.kancelaria@taxens.pl. Czynności dokonane przez GEKKO na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
2. Niektóre z uprawnień, o których mowa w pkt 1.1.-1.8. mogą nie przysługiwać, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH
1. GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. zewnętrzni dostawcy usług (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe), czyli podmioty, z których GEKKO korzysta przy przetwarzaniu danych i którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GEKKO.
3. GEKKO każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
4. Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i innym władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
GEKKO nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej https://www.taxens.pl/polityka-informacyjna/.

INFORMACJA O POLITYCE COOKIES
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operatorzy Serwisu (GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE Sp. z o.o. oraz GEKKO TAXENS M.SOBOŃSKA-SZYLIŃSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH Sp. k.) : są podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającymi do nich dostęp.
4. Operatorzy Serwisu wykorzystują pliki (cookies) w celu:
4.1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
4.2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
4.3. możliwości logowania do serwisu;
4.4.utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operatorzy Serwisu informują, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Operatorów.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronach ich producentów.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie podlegają ochronie przez prawo autorskie. Ich kopiowanie i powielanie w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, bez zgody autora jest zabronione i jako działanie niezgodne z prawem może być karane.