Newsletter – nowa akt

Newsletter
leasingowy

Newsletter leasingowy 05.04.2024

Leasing a nowe sankcje dla nietrzeźwych kierowców

Zgodnie z przyjętą na początku ubiegłego roku nowelizacją kodeksu karnego, 14 marca 2024 r. zaczęła obowiązywać sankcja w postaci przepadku pojazdu lub jego równowartości, którą zagrożeni są sprawcy popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – m.in. będący w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Niektóre z przyjętych regulacji mają istotne znaczenie dla samochodów będących przedmiotem umowy leasingu – zarówno od strony finansujących, jak i korzystających.
Więcej…

 

Podatek od nieruchomości po wyrokach Trybunału z 2023 r. Jak zmienią się przepisy?

Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem było uznanie definicji budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości za niezgodną z Konstytucją RP, minęło już 8 miesięcy. Trybunał zobowiązał ustawodawcę do zmiany przepisów, ale podatnicy nadal nie wiedzą, z jakimi zmianami w zakresie podatku od nieruchomości będą musieli zmierzyć się od 1 stycznia 2025 r. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów niestety nie napawają optymizmem.
Więcej…

 

Przedsiębiorca rozpozna koszty związane z autem, nawet jeśli nie posiada prawa jazdy?

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest uprawniony do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest samochód, oraz 75% wydatków związanych z jego użytkowaniem? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, co nie budzi wątpliwości. Czy podobnie będzie, jeśli ów przedsiębiorca nie posiada prawa jazdy? Nad tą kwestią pochylił się fiskus w niedawnej interpretacji.
Więcej…

Newsletter leasingowy 22.03.2024

Szkoda całkowita daje koszty w leasingu

Zniszczenie leasingowanego urządzenia to duży problem dla korzystającego, zwłaszcza, gdy jego wartości nie pokryje w całości ubezpieczenie. Dodatkową komplikacją w takiej sytuacji nie będzie natomiast brak możliwości zaliczenia do kosztów dopłaty poniesionej na rzecz finansującego. Skarbówka akceptuje bowiem zaliczenie do kosztów rozliczenia szkody przez korzystającego, co potwierdza wydana w lutym interpretacja.
Więcej…

 

Korekta akcyzy od sprowadzanego auta. Sytuacja jak w kalejdoskopie

W ostatnim wyroku z 29 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, wskazując, że nie ma podstaw do odzyskania nadpłaconego podatku, jeżeli cena samochodu sprowadzonego z zagranicy została obniżona z uwagi na rabat udzielony przez producenta. A zatem, czyżby w odniesieniu do tej kwestii czekał nas powrót do niekorzystnej linii orzeczniczej?
Więcej…

 

Koszty związane z leasingowanym samochodem luksusowym. Jak rozumieć ustawowe limity?

Jaką kwotę należy brać pod uwagę w kontekście rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w związku z użytkowaniem – w oparciu o umowę leasingu operacyjnego – samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł? Czy będzie to kwota odpowiadająca wartości pojazdu czy jedynie opłaty wstępnej i rat okresowych (z wyłączeniem kwoty wykupu)? Do tej kwestii przepisy odnoszą się wprost, dlatego konkluzje niedawnego wyroku WSA w Białymstoku były łatwe do przewidzenia.
Więcej…

Newsletter leasingowy 08.03.2024

Rabaty pośrednie w leasingu – jakie skutki podatkowe?

Dyrektor KIS wydał interpretację, która może stanowić cenne źródło informacji dla dystrybutorów pojazdów lub urządzeń, których działania ukierunkowane są na zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez udzielenie dofinansowania do umów leasingu. Odnosi się ona do skutków podatkowych kwot dofinansowania przekazywanych na rzecz finansującego, a także „dopłat do wykupu”, która może być należna spółce leasingowej, gdy korzystający nie zdecyduje się na wykup przedmiotu umowy, a cena uzyskana w związku z jego późniejszą sprzedażą jest niższa niż kwota wykupu z pierwotnej umowy.
Więcej…

 

Zbycie samochodu przed złożeniem wniosku o rejestrację – co na to nowelizacja?

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Zmieniły one spojrzenie na kwestię rejestracji pojazdu. W związku z nowelizacją pojawia się wiele pytań, m.in. czy właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację przed jego zbyciem, jeżeli nastąpi ono jeszcze przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację. Przyjrzyjmy się, co na ten temat „mówią” przepisy.
Więcej…

 

Jaka stawka ryczałtu w przypadku odstępnego z tytułu cesji leasingu?

Cesja umowy leasingu jest zabiegiem często stosowanym w obrocie gospodarczym. W jej wyniku dotychczasowy korzystający (cedent) uzyskuje często kwotę odstępnego od podatnika wstępującego do umowy leasingu (cesjonariusza). Jeśli pierwotny korzystający stosował opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, problemem może być ustalenie właściwej stawki ryczałtu dla uzyskanego odstępnego. Organy stoją zaś na stanowisku, którego zastosowanie prowadzi do sytuacji, w której wynagrodzenie uzyskane w związku z cesją może być opodatkowane według różnych stawek.
Więcej…

Newsletter leasingowy 23.02.2024

Czy koparka to środek transportu? Interpelacja na ratunek przedsiębiorcom

Problem niejednolitego podejścia organów podatkowych co do tego, czy koparki powinny być klasyfikowane jako środki transportu, czy też nie, został zauważony. Na wątpliwości przedsiębiorców pojawiające się w tym obszarze zwrócił uwagę poseł Tomasz Głogowski, składając interpelację poselską do Ministra Finansów. Na czym polega chaos pojęciowy w tym zakresie?
Więcej…

 

Czy można wyleasingować niekompletny środek trwały?

Ustawa o CIT stanowi, że przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe „kompletne i zdatne do użytku”, a więc z pozoru takie, które są w pełni wyposażone i gotowe do spełniania swoich funkcji. Czy jednak w przypadku firmy leasingowej nie jest możliwe przyjęcie, że „kompletność i zdatność do użytku” należy oceniać z perspektywy finansującego, a nie – od strony czysto technicznej? I czy jest możliwe leasingowanie środka trwałego nie w pełni wyposażonego, np. pozbawionego kół lub innych części?
Więcej…

 

Prowizja od unijnego kontrahenta za sprzedaż przedłużonych gwarancji. Co z VAT?

Przedsiębiorcy działający w sektorze motoryzacyjnym i leasingowym niekiedy oferują swoim klientom możliwości zawarcia umów ubezpieczenia. Różnorodność modeli takiej działalności sprzyja powstawaniu niepewności związanej z kwalifikacją takich transakcji na gruncie VAT – zwłaszcza w przypadku gdy firma ubezpieczeniowa nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Wskazówek dla ustalenia poprawnego zaklasyfikowania tego typu rozliczeń dostarcza jednak orzecznictwo TSUE.
Więcej…

Newsletter leasingowy 09.02.2024

Odstąpienie od umowy leasingu lub pożyczki. Dotkliwe skutki niepoinformowania

Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, bez wskazania przyczyny, nawet pod koniec trwania umowy leasingu lub pożyczki – o ile finansujący nie spełni m.in. obowiązku poinformowania konsumenta o 14-dniowym terminie na odstąpienie od umowy. Powyższe potwierdził niedawno TSUE. Od 7 stycznia 2024 r. identyczne uprawniania mogą przysługiwać osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne.
Więcej…

 

Wsteczna korekta amortyzacji – kolejne pozytywne wyroki NSA

Dwa kolejne wyroki NSA potwierdzają, że podatnik może dokonać obniżenia stawek amortyzacji dla wybranej grupy środków trwałych amortyzowanych liniowo w trakcie roku, także ze skutkiem od pierwszego miesiąca wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych. Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o CIT nie zabrania bowiem wstecznej zmiany w tym zakresie. Podatnik może zatem korygować wstecznie odpisy amortyzacyjne albo od momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, albo od początku każdego kolejnego roku podatkowego, następującego po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji.
Więcej…

 

Drugorzędne znaczenie… drugiego rzędu siedzeń. Brygadówki bez akcyzy

WSA w Warszawie po raz kolejny potwierdził, że furgony z dwoma rzędami siedzeń, czyli tzw. brygadówki, są pojazdami ciężarowymi i powinny być sklasyfikowane do pozycji CN Nomenklatury Scalonej jako pojazdy do transportu towarów, objęte pozycją 8704, a w konsekwencji – nie podlegają one akcyzie. Orzeczenie wpisuje się w nową, ale zarysowującą się coraz wyraźniej linię orzeczniczą.
Więcej…

Newsletter leasingowy 26.01.2024

Zmiana na korzyść podatników: brygadówki jednak bez akcyzy

Pod koniec 2023 r. sądy rozstrzygnęły sprawy dotyczące opodatkowania akcyzą tzw. brygadówek z dwoma rzędami siedzeń, potwierdzając stanowisko wyrażone przez NSA już w wyrokach z sierpnia 2023 r. Konkluzja jest jedna: dwurzędowe pojazdy typu furgon to nie samochody osobowe, a więc nie podlegają one akcyzie. To zmiana dotychczasowego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, która będzie miała pozytywny wpływ zarówno na działalność przedsiębiorców nabywających takie samochody z zagranicy, jak i dokonujących zmian konstrukcyjnych w pojazdach dostawczych.
Więcej…

 

NSA: cała rata samochodu luksusowego w kosztach – mimo cesji dokonanej po 1 stycznia 2019 r.

Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 18 stycznia 2024 r. Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje w podatkach dochodowych wprowadziły ograniczenia w ujmowaniu w kosztach podatkowych wydatków związanych z umowami leasingu, których przedmiotami są samochody osobowe określane mianem „luksusowych”. Choć wyrok jest korzystny, to nie sposób nie zauważyć, że został wydany 5 lat po wejściu w życie nowych regulacji, gdy zdecydowana większość umów leasingu zawieranych w poprzednim stanie prawnym już się zakończyła.
Więcej…

 

Które usługi związane z ubezpieczeniami skorzystają ze zwolnienia z VAT?

Czy czynności związane z udziałem w dystrybucji ubezpieczeń leasingowanych pojazdów stanowią usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania VAT? Nad odpowiedzią na to pytanie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pochylał się w ostatnich miesiącach dwukrotnie, raz przyznając rację organowi, drugi raz podatnikowi.
Więcej…

Newsletter leasingowy 12.01.2024

Dodatkowe oznaczenia na fakturach ustrukturyzowanych – dla jakich transakcji?

Do wprowadzenia obligatoryjnego KSeF pozostało coraz mniej czasu, a nadal wiele kwestii związanych z działaniem tego Systemu budzi wątpliwości. Najważniejszym dokumentem, który opublikowało dotychczas Ministerstwo Finansów, pozostaje broszura informacyjna do schemy FA(2), która odnosi się m.in. do kwestii stosowania dodatkowych oznaczeń na fakturze ustrukturyzowanej. Jednak Rzecznik MŚP apeluje do Ministra Finansów o rozłożenie w czasie wejścia w życie przepisów o KSeF, motywując to m.in. doświadczeniami przedsiębiorców, którzy obecnie korzystają z dobrowolnej wersji Systemu.
Więcej…

 

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim wpłynie na zawierane umowy leasingu i najmu

Źródłem zmian jest niedawno przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 w sprawie umów o kredyt konsumencki (dalej: CCD II), która uchyla dyrektywę 2008/48/WE. Rozszerza ona katalog usług, które kwalifikowane będą jako kredyt konsumencki, m.in. o umowy najmu i leasingu z opcją wykupu. Może to oznaczać dodatkowe obowiązki dla finansujących, wynikające ze statusu instytucji pożyczkowej, w tym objęcie podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Państwa członkowskie mają 2 lata na dostosowanie krajowych przepisów.
Więcej…

Archiwalne wydania

Newsletter prawnopodatkowy

Newsletter prawnopodatkowy 12.04.2024

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.
Więcej…

 

Jak uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku?

Gdy sytuacja prawna dziedziczonego spadku jest niejasna lub gdy wartość długów przewyższa wartość wykazaną w inwentarzu stanu czynnego spadku, spadkobierca zwykle nie jest zainteresowany jego dziedziczeniem. Aby było to możliwe, musi on złożyć skuteczne oświadczenie o odrzuceniu spadku, przestrzegając ustawowego terminu, który wynosi 6 miesięcy. Uchylenie się od skutków prawnych niezachowania tego terminu jest możliwe, ale wymaga podjęcia dodatkowych działań przez niedoszłego spadkobiorcę, a także wykazania, że dochował on należytej staranności.
Więcej…

 

Samochód na estońskim CIT. Czy trzeba płacić podatek od wydatków niezwiązanych z działalnością?

Mimo upływu czasu od nowelizacji przepisów dotyczących estońskiego CIT, która nastąpiła 1 stycznia 2023 r., nie wykształciła się istotna (albo nawet żadna) praktyka interpretacyjna dotycząca prywatnego użytku samochodów na CIT estońskim. Wydaje się, że obecnie powszechne stało się założenie, że w takiej sytuacji podatek jest należny. Czy jednak to podejście jest słuszne i znajduje oparcie w obecnych regulacjach?
Więcej…

 

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Stanowisko Sądu różni się od tego, które wcześniej w tej sprawie prezentował Dyrektor KIS.
Więcej…

 

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 29.03.2024

Odbudowa Pałacu Saskiego i innych historycznych budynków w centrum Warszawy – stan aktualny

Wojewoda Mazowiecki wydał obwieszczenie w sprawie „Przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”, z którego wynika, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja. W związku z tym, że odbywa się to w trybie specustawy, na nabywcach i zbywcach nieruchomości znajdujących się na jej terenie, mogą spoczywać dodatkowe obowiązki.
Więcej…

 

Pomoc dla kredytobiorców. Od wakacji do funduszu wsparcia

Rząd doszedł do porozumienia w kwestii przedłużenia tzw. wakacji kredytowych. Projekt nowelizacji ustawy wpłynął do laski marszałkowskiej 12 marca 2024 r. Przewiduje on wprowadzenie istotnych ograniczeń w stosunku do przepisów obowiązujących wcześniej. Zmiany czekają również regulacje dotyczące funkcjonowania funduszu wsparcia, który ma stać się podstawowym narzędziem pomocowym dla kredytobiorców w trudnej sytuacji.
Więcej…

 

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących KSeF. Co czeka podatników?

Kontynuowane są prace ukierunkowane na wprowadzenie zmian w KSeF, zanim jego stosowanie stanie się obowiązkowe. 1 marca odbyło się ostatnie spotkanie grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, zaś 21 marca Ministerstwo Finansów podsumowało dotychczasowe spotkania oraz wskazało założenia, które znajdą się w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących KSeF. Istotną nowością jest koncepcja wprowadzenia do Systemu, na zasadach dobrowolności, faktur konsumenckich, które od początku były przedmiotem zainteresowania dla niektórych podatników.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 15.03.2024

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2023 w branży handlowej?

Poprzednie lata były dla działów księgowych i kadrowych bardzo obciążające, szczególnie na skutek zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na szczęście w 2023 r. sytuacja polityczna nie pozwoliła na wprowadzenie istotnych reform. Jednak nawet bez nowych przepisów zamykanie roku stało się poważnym wyzwaniem – a to ze względu na konieczność uwzględnienia licznych zmian z lat poprzednich.
Więcej…

 

Korekty cen transferowych na celowniku KAS. Milionowe doszacowanie zaległego CIT

11 milionów złotych wraz z odsetkami – tyle kosztowało podatnika działającego w branży motoryzacyjnej zawyżenie kosztów uzyskania przychodu o korektę cen transferowych. Marzec, w którym większość podmiotów pracuje nad zamknięciem rocznego zeznania podatkowego, jest dobrym momentem, by pochylić się m.in. nad kwestią weryfikacji poprawności dokonywanych korekt dochodowości.
Więcej…

 

Zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Jakie skutki dla pracodawców i pracowników?

W ramach przedwyborczych obietnic zawartych w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”, Koalicja Obywatelska zapowiedziała zmiany w finansowaniu zasiłku chorobowego, który miałby być wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim. Choć szczegóły planowanych zmian nie są jeszcze znane, warto przeanalizować potencjalne konsekwencje tego rozwiązania – tym bardziej, że zarówno dla pracodawców, jak i pracowników nie będzie ono wiązało się wyłącznie z korzyściami.
Więcej…

 

Wracają standardowe terminy na sprawozdania

Pierwszy raz od wybuchu pandemii przedsiębiorców będą obowiązywać standardowe, ustawowe terminy na realizacje obowiązków sprawozdawczych. W ubiegłych latach przesunięcia terminów, wprowadzane na podstawie rozporządzeń, wynikały głównie z komplikacji spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzeniem Polskiego Ładu. Teraz sytuacja wraca do normy.
Więcej…

 

KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

Zakończyły się spotkania w ramach grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, które zorganizowało Ministerstwo Finansów. W ich toku strona rządowa zbierała sugestie środowisk biznesowych. Gdy zostanie opublikowany projekt zmian legislacyjnych w tym obszarze, przekonamy się, które propozycje zgłoszone przez podatników zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów. W trakcie spotkań zapewniono również, że do czerwca 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, które pozwolą odroczyć termin wejścia w życie KSeF. Nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania nadal nie jest jednak znana.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 01.03.2024

Waloryzacja świadczeń pieniężnych w umowach – kiedy wysoka inflacja uzasadnia zmianę ceny?

Sytuacja makroekonomiczna na rynkach światowych, trwająca wojna w Ukrainie oraz wzrost cen produktów i usług w Polsce spowodowały, że w wielu umowach, dotyczących m.in. usług i wynajmu nieruchomości, uzgodniona początkowo cena lub wynagrodzenie zostają jednostronnie podwyższone. Najczęstszym uzasadnieniem takiej sytuacji jest wzrost inflacji. Czy jednak zawsze taka podwyżka jest prawnie dozwolona i skuteczna?
Więcej…

 

TSUE: należyta staranność uwolni podatnika od ciężaru VAT z fałszywych faktur

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się niedawno kwestią możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podatnika podatku VAT, którego pracownik wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody. Innymi słowy – TSUE wypowiedział się, czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury z jego danymi? Co do zasady bowiem, wykazany na fakturze VAT jest należny od jej wystawcy również w przypadku braku rzeczywistej transakcji podlegającej opodatkowaniu.
Więcej…

 

Koniec zamieszania z przejściem na estoński CIT w trakcie roku

Przy przejściu na estoński CIT, oprócz spełnienia szeregu warunków, podatnik musi również złożyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD). Mogłoby się wydawać, że to zwykła formalność, jednak ubiegłoroczna interpretacja Dyrektora KIS oraz wyrok WSA w Warszawie zburzyły spokój podatników. Na szczęście z pomocą przyszedł Minister Finansów i wydał w tej sprawie interpretację ogólną.
Więcej…

 

KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

Zgodnie z zapowiedziami wystartowały spotkania w ramach grup konsultacyjnych dotyczących KSeF organizowane przez Ministerstwo Finansów. Po ich zakończeniu rozpoczną się prace, które mają zaowocować projektem zmian legislacyjnych w tym obszarze. Resort finansów zapewnia również, że do czerwca 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, które pozwolą odroczyć termin wejścia w życie KSeF, przy czym nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania nadal nie jest znana.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 16.02.2024

Wakacje ZUS – jest już projekt ustawy

Tegoroczne obciążenia składkowe są o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z 2023 r., dlatego przedsiębiorcy oczekują na wejście w życie tzw. wakacji ZUS, które były zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej. Z projektu ustawy udostępnionego 23 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dowiadujemy się m.in. kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, a także kiedy pojawi się taka możliwość.
Więcej…

 

Benefity pracownicze w kosztach. Organy idą z duchem czasu?

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zapewnienie pracownikom benefitów od lat wiąże się z wątpliwościami. Potęgują je nowe typy świadczeń, którymi pracodawcy starają się zachęcić do pracy w ich organizacji. Znajduje to odzwierciedlenie we wnioskach o interpretacje indywidualne. W ostatnim czasie podatnicy zapytali organy m.in. o możliwość zaliczania do kosztów wydatków na catering, zajęcia sportowe, a nawet na urządzenie gabinetu masażu w siedzibie firmy.
Więcej…

 

Fundacja rodzinna sprzedaje nieruchomość – co z VAT?

Jeden z rodzajów działalności gospodarczej, którą może wykonywać fundacja rodzinna, dotyczy zbywania przez nią mienia. Wątpliwości mogą dotyczyć jednak zbycia nieruchomości przez taki podmiot i kwalifikacji takiej transakcji w VAT. Wskazówek w tym zakresie nie dostarczają przepisy, które nie odnoszą się wprost do tej formy prawnej, ale pomocne mogą okazać się kryteria, które organy stosują w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości pochodzących z majątku prywatnego osób fizycznych.
Więcej…

 

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT. W jakich sytuacjach możliwe i warte rozważenia?

Od 1 stycznia 2022 r., kiedy wprowadzono art. 43 ust. 22 do ustawy o VAT, podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia podatkowego dla niektórych typów usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 38–41 ustawy. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dotyczy jednak konkretnych rodzajów usług, np. udzielania kredytów lub pożyczek, ale już nie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wśród zalet rezygnacji ze zwolnienia należy wymienić m.in. możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tego rodzaju działalnością.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 02.02.2024

Dziedziczenie środków z rachunku OFE i subkonta ZUS. Możliwe, ale pod pewnymi warunkami

Śmierć bliskiej osoby bywa na tyle stresującym doświadczeniem dla spadkobierców, że często nie mają oni głowy do tego, by zajmować się ogromem spraw urzędowych, które wiążą się z postępowaniem spadkowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z ujawnieniem majątku po zmarłym, który bywa rozproszony. Warto zdawać sobie sprawę, że w skład masy spadkowej wchodzą często również środki pieniężne, jakie zmarły zgromadził na przypisanych do swojego konta subkontach ZUS, a także na specjalnym subkoncie emerytalnym w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).
Więcej…

 

Zwrot przedmiotu najmu – rozliczenie nakładów

Jedną z istotnych kwestii często pomijanych w umowach najmu lokali, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych, jest rozliczenie nakładów dokonanych przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu. Dlatego warto przypomnieć ogólne zasady mające zastosowanie do rozliczenia nakładów, a także skutki braku uregulowania tych kwestii w umowie.
Więcej…

 

Nadchodzi CIT-owski JPK – co już wiemy?

Choć Polski Ład zaczął obowiązywać w 2022 r., to część jego skutków dopiero zacznie być odczuwalna przez podatników. Jednym z takich elementów jest obowiązek wysyłki ustrukturyzowanych ksiąg rachunkowych do organu podatkowego, czyli tzw. JPK-CIT. W pierwszej kolejności, od 2025 r., ma on objąć największych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe, a w kolejnych latach – pozostałych podatników CIT. Na czym będzie polegało to rozwiązanie?
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 19.01.2024

Obowiązkowy KSeF przesunięty. „Na pewno nie w roku 2024”

Podczas briefingu prasowego Minister Finansów, Andrzej Domański, zapowiedział przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z ustawą o VAT e-fakturowanie miało stać się obligatoryjne 1 lipca 2024 r. Nowy termin nie jest jeszcze znany – będzie on zależny m.in. od zewnętrznego audytu, na który niezwłocznie ma zostać rozpisany przetarg. Przedsiębiorcy na pewno unikną jednak obowiązku korzystania z KSeF w roku 2024.
Więcej…

 

Coraz większa popularność fundacji rodzinnych. Na co zwrócić uwagę?

Po początkowych trudnościach zainteresowanie utworzeniem fundacji rodzinnej rośnie. Nieco ponad pół roku funkcjonowania przepisów umożliwiających zakładanie takich podmiotów zaowocowało złożeniem ponad 800 wniosków rejestracyjnych. Pierwsze doświadczenia wskazują na to, że największe wyzwania związane z zakładaniem tego typu fundacji to opracowanie statutu, który w maksymalnym stopniu będzie zabezpieczał interesy i wizję fundatora, co umożliwia m.in. precyzyjne określenie zasad wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów.
Więcej…

 

Unijne porozumienie w sprawie regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji

W grudniu 2023 r. tzw. trilog, na który składa się Komisja, Rada oraz Parlament Unii Europejskiej, osiągnął wstępne porozumienie w sprawie projektu tzw. Artificial Intelligence Act, tj. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji”. Historyczne porozumienie zakłada uwzględnienie dwóch aspektów – tempa rozwoju sztucznej inteligencji oraz ograniczeń mających na celu zapobieganie jej nadużyciom.
Więcej…

 

Najpierw analiza, potem zmiana? Wybór formy opodatkowania możliwy do 20 lutego

Jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pierwszy przychód w tym roku osiągnął już w styczniu, jeszcze tylko do 20 lutego może wybrać formę opodatkowania na cały rok 2024. Trafna decyzja może przełożyć się na zmniejszenie obciążeń podatkowo-składkowych nawet o ponad 10 tys. zł. Dla wielu samozatrudnionych, np. programistów, najkorzystniejszą formą opodatkowania może okazać się ryczałt.
Więcej…

Newsletter prawnopodatkowy 05.01.2024

Podatek PCC przy odkupie samochodów używanych? Można go uniknąć!

Każdy dealer sprzedaje auta, przyjmując w rozliczeniu używane samochody klientów. Odpowiednia kolejność zawierania umów, w tym zawarcie umowy o charakterze datio in solutum, może przynieść wymierne korzyści podatkowe, które nawet w przypadku mniejszych firm dealerskich są liczone w dziesiątkach tysięcy złotych w skali roku.
Więcej…

 

TSUE umożliwi korektę VAT przy sprzedaży na rzecz konsumentów?

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE 16 listopada 2023 r. wydała opinię, która powinna ucieszyć wielu polskich podatników. Jest ona pokłosiem pytania prejudycjalnego, które zadał NSA w związku z postępowaniem dotyczącym spółki, której organ podatkowy odmówił stwierdzenia nadpłaty, uznając, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości skorygowania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży, która nie została udokumentowana fakturą.
Więcej…

 

(Nie)zwykła formalność przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku

Wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek uzależniony jest od spełnienia szeregu warunków, dotyczących m.in. źródeł osiąganych przychodów, poziomu zatrudnienia, struktury organizacyjno-właścicielskiej. Swoistą „kropką nad i” jest złożenie zawiadomienia ZAW-RD. Mogłoby się wydawać, że to wyłącznie czynność techniczna, ale – jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS i wyroku WSA w Warszawie – nieprawidłowe dopełnienie tego obowiązku może wywoływać dalece idące konsekwencje. Ale czy na pewno?
Więcej…

 

Czy delegacje współpracowników (B2B) mogą stanowić koszt spółki?

Wszelkie rozliczenia z samozatrudnionymi od lat budzą kontrowersje. Nie inaczej jest w przypadku podróży służbowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w przypadku samozatrudnionych nie możemy mówić o podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu Pracy. W niedawnej interpretacji indywidualnej organ potwierdził jednak, że wydatki związane z podróżami służbowymi osób współpracujących ze spółką na podstawie kontraktu B2B mogą zostać zaliczone przez nią do kosztów uzyskania przychodów.
Więcej…

Archiwalne wydania