Newsletter

Newsletter
leasingowy

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2022 w firmie leasingowej?

Lata 2021-2022 były bardzo obciążające dla działów księgowych i kadrowych, szczególnie na skutek zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Ostatnie tygodnie są pod tym względem spokojniejsze, ponieważ zmian, które zaczęły obowiązywać od 2023 r. było znacznie mniej niż w poprzednich latach. Wyzwaniem może jednak okazać się podatkowe zamknięcie roku 2022, gdzie zachodzi konieczność uwzględnienia zmian wprowadzonych w roku poprzednim.
Więcej...

 

Faktura „wykupowa” – nie wcześniej niż po dacie wymagalności ostatniej raty

Wystawiając fakturę dokumentującą wykup przedmiotu umowy leasingu zgodnie z faktycznym terminem zapłaty dokonanej przez leasingobiorcę, finansujący ryzykują utratę możliwości zastosowania art. 17c ustawy o CIT, który umożliwia sprzedaż po wartości resztowej, narażając się na konieczność zastosowania art. 14 ustawy o CIT, który nakazuje stosowanie zasad ogólnych (sprzedaż według wartości rynkowej). Istnienie takiego zagrożenia potwierdzają również orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej...

 

Urządzenia techniczne a podatek od nieruchomości. Konieczna nowelizacja przepisów?

W obecnie obowiązującym porządku prawnym trudno mówić o jednolitym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych, takich jak myjnie samochodowe, silosy, wytwórnie mas bitumicznych czy węzły betoniarskie. Wynika to m.in. z tego, że pojęcie „urządzenia technicznego” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Odsyła ona do definicji zawartych w prawie budowlanym, które nie do końca można przenieść wprost do podatku od nieruchomości. Wątpliwości po stronie właścicieli takich przedmiotów, wśród których licznie reprezentowane są firmy leasingowe, pogłębia również niejednolita linia orzecznicza.
Więcej...

Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat? Tylko na warunkach finansującego

Teza o tym, że możliwe jest rozwiązanie umowy leasingu dotyczącej samochodu przed upływem 2 lat, która prezentowana jest ostatnio w niektórych artykułach, jest prawdziwa, ale tylko pozornie. Jednostronne rozwiązanie umowy możliwe jest bowiem jedynie w przypadkach wskazanych w samej umowie albo OWU, a wszelkie odstępstwa wymagają zgodnej woli obu stron. O tę będzie trudno, ponieważ przedterminowe rozwiązanie kontraktu w zdecydowanej większości przypadków nie będzie leżało w interesie finansującego, m.in. ze względów podatkowych.
Więcej...

 

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu cesji umowy leasingu. Fiskus (nie) rozwiewa wątpliwości

Zagadnienie tzw. cesji, a więc zmian podmiotowych w umowie leasingu (zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego) w trakcie jej trwania, to jedno z najbardziej kontrowersyjnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zagadnień związanych z podatkowym rozliczeniem umowy leasingu. Generuje ono również liczne spory z organami podatkowymi. Nowa interpretacja, zgodnie z którą wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu uzyskane przez pierwotnego korzystającego należy opodatkować stawką właściwą dla prowadzonej działalności, nie rozwiewa jednak dotychczasowych wątpliwości.
Więcej...

 

Korzystanie z fotowoltaiki a obowiązki podatkowe

Kolejna odsłona rządowego programu umożliwiającego uzyskanie dofinansowania wydatków na inwestycje w energię odnawialną przyczyni się zapewne do znacznego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców leasingiem instalacji fotowoltaicznych. Warto więc przypomnieć, że przedmiotem umowy leasingu może być wyłącznie instalacja fotowoltaiczna stanowiąca odrębny środek trwały. Warto być świadomym również konsekwencji w zakresie podatku od nieruchomości, bo choć same panele fotowoltaiczne nie są nim objęte, to na podmiotach korzystających z fotowoltaiki będą ciążyć pewne obowiązki.
Więcej...

Sankcje dla nietrzeźwych kierowców z podpisem Prezydenta. Kiedy wejdą w życie?

Długo zapowiadana nowelizacja kodeksu karnego została podpisana przez Prezydenta i 13 grudnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Istotne zmiany dla biznesu, dotyczące przepadku pojazdu lub jego równowartości, wejdą w życie już za rok, a więc 13 grudnia 2023 r. Nowe regulacje nie tylko zaostrzają warunki odpowiedzialności karnej za niektóre przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i wprowadzają możliwość orzekania przepadku pojazdu lub jego równowartości. W niektórych przypadkach będzie orzekana nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Więcej...

 

Zwolnienie z VAT nie dla każdej umowy z elementami leasingu zwrotnego

Zarówno organ podatkowy, jak i sądy przyznają, że w określonych przypadkach transakcja leasingu zwrotnego („sale and lease back”) może przybrać formę usługi finansowej, zwolnionej od VAT. Możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT nie dotyczy jednak umów, które zakładają nabycie rzeczy od klienta, a następnie oddania mu jej do używania na podstawie umowy najmu – z możliwością późniejszego wykupu. W takiej sytuacji wystąpią bowiem dwie niezależne czynności podlegające opodatkowaniu.
Więcej...

 

Klient na estońskim CIT. Problem dla firmy leasingowej czy nie?

Od 2022 r. tzw. estoński CIT stał się zdecydowanie bardziej atrakcyjną formą opodatkowania dla polskich przedsiębiorców i aktualnie korzysta z niego już kilka tysięcy spółek. Nowy sposób opłacania podatku przez klientów może jednak budzić istotne wątpliwości po stronie leasingodawców. Czy klient na estońskim CIT powinien być uznany za bardziej ryzykownego? Czy zmiana formy opodatkowania korzystającego powinna wiązać się z podjęciem szczególnych działań przez firmę leasingową?
Więcej...

Grupy VAT. Jak na razie zmarnowana szansa?

Choć regulacje dotyczące grup VAT uchwalono już ponad rok temu, a w międzyczasie znowelizowano i wydano do nich objaśnienia podatkowe, nie należy spodziewać się, by nowa forma prawna stała się popularna wśród podatników. Powodem są przede wszystkim zasady ustalania proporcji odliczania podatku naliczonego w sytuacji, gdy zakupy dokonywane przez członków grupy będą służyć zarówno działalności opodatkowanej VAT, jak i zwolnionej, co byłoby powszechnym zjawiskiem w odniesieniu do finansujących powiązanych kapitałowo z bankami.
Więcej...

 

Fiskus potwierdza: OFWCA może stosować niższą stawkę ryczałtu

Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu w przypadku agentów ubezpieczeniowych prowadzących działalność w oparciu o tę formę opodatkowania może powodować pewne wątpliwości, na co dowodem są wnioski o interpretacje kierowane do fiskusa. Dwie tegoroczne decyzje Dyrektora KIS potwierdzają jednak, że uprawnienie do zastosowania niższej, wynoszącej 15% stawki ryczałtu, przysługuje osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (OFWCA), a także agentom zatrudniającym współpracowników.
Więcej...

 

Umowa o pracę z dealerem, zlecenie – z podmiotem trzecim. Korzystny wyrok dla płatników

W sprawach, w których zatrudniony na umowę o pracę zawiera dodatkowo umowę cywilnoprawną z podmiotem trzecim, sprzedając produkty uzupełniające w stosunku do towarów oferowanych przez jego pracodawcę, ZUS dąży do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji oskładkowania obu źródeł wynagrodzeń przez pracodawcę. Sądy zdają się analizować konkretne sprawy w sposób bardziej pogłębiony, czego efektem są orzeczenia korzystne dla płatników. Świadczy o tym m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Więcej...

Orzeczenia dotyczące subpartycypacji. TSUE o skutkach w VAT, NSA – w CIT

Subpartycypacja, zgodnie z październikowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, jest zwolniona od VAT. Z perspektywy firm leasingowych rozwiązanie to nadal jest zdecydowanie mniej korzystne niż cesja wierzytelności, w tym dokonana w ramach procesu sekurytyzacji, z uwagi na skutki w podatku dochodowym. W przypadku tej formy finansowania firma leasingowa musi bowiem z góry wykazać przychód podatkowy, wynikający z kwoty otrzymanej od subpartycypanta. Potwierdza to najnowszy wyrok NSA.
Więcej...

 

Wyrok w sprawie korekt „in minus”. Za który okres zmniejszyć VAT?

Jeżeli kontrahenci umówią się, że uzgodnione warunki do dokonania korekty są spełnione w dacie wystawienia faktury korygującej, to nabywca powinien zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona korekta. To konkluzje wyroku WSA we Wrocławiu, który odniósł się do wykładni art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Orzeczenie ma istotne znaczenie zarówno w zakresie faktur dokumentujących nabycie przedmiotów leasingu od zbywców, jak i dotyczących należności z tytułu umów leasingu i najmu, wystawianych na rzecz korzystających.
Więcej...

 

Sąd ponownie przychylny dla podatnika w sprawie WDT

WSA w Warszawie po raz kolejny wypowiedział się na temat powszechnych w branży leasingowej, lecz dość specyficznych transakcji, jakimi są wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Sąd przyznał, że organy podatkowe nie mogą poprzestać na stwierdzeniu, że przedłożone przez podatnika dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego lub są nierzetelne, i że mają one obowiązek wzięcia pod uwagę dodatkowych czynników na okoliczność dochowania należytej staranności przez podatnika. Sąd podzielił też argumentację dotyczącą zarzutu instrumentalnego wszczęcia przez organy skarbowe postępowania karnego skarbowego.

Wyrok został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 6 września 2022 r. (sygn. akt: III SA/Wa 877/22) – dla jednego z Klientów Kancelarii Gekko Taxens.
Więcej...

Finansowanie farm fotowoltaicznych. NSA dostarczył wskazówki

Farmy fotowoltaiczne, jak i pozostałe odnawialne źródła energii cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Praktycznym problemem, z jakim muszą zmierzyć się podatnicy, którzy zamierzają wznieść tego typu obiekty, jest kwalifikacja podatkowa wszystkich czynności, które są niezbędne do uruchomienia farmy fotowoltaicznej – począwszy od etapu jej projektowania aż do podłączenia do sieci energetycznej. Odmienne stanowisko w jednej ze spraw dotyczących tego zagadnienia zajęły jednak również organy podatkowe i gliwicki WSA, dlatego spór musiał rozstrzygnąć NSA.
Więcej...

 

WSA potwierdza: prywatny użytek samochodu bez podatku estońskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał pierwszy wyrok dotyczący rozliczania wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych przez spółki na estońskim CIT. I choć orzeczenie jest korzystne, to w związku z nadchodzącą zmianą przepisów będzie ono mieć znaczenie głównie historyczne.
Więcej...

 

Limit 150 000 zł a wynajem leasingowanego samochodu – kolejne orzeczenie

Przekazywanie leasingowanego pojazdu do dalszego używania (np. w ramach umowy najmu) nie jest rzadkością. Jest to szczególnie popularne w grupach spółek, w których zarządzaniem flotą pojazdów (i zawieraniem umów leasingu) zajmuje się jeden podmiot, który następnie wynajmuje wyleasingowane wcześniej pojazdy pozostałym firmom z grupy. Wątpliwości budzi jednak kwestia limitów w zaliczaniu do kosztów rat leasingowych i nieobowiązkowych ubezpieczeń. Czy zobowiązany do ich stosowania jest pierwotny leasingobiorca?
Więcej...

Cesja wierzytelności – podatek VAT czy PCC?

WSA w Warszawie orzekł, że w przypadku cesji wierzytelności nie dochodzi do realizacji usługi, która podlegałaby VAT. Sąd uchylił tym samym interpretację Dyrektora KIS, nie zgadzając się w kwestii istnienia wynagrodzenia za dokonywane świadczenie, a także co do tego, że sprzedawana wierzytelność nie ma – jak twierdził fiskus – charakteru „trudnej”. Wyrok dotyczył co prawda cesji z tytułu szkód komunikacyjnych, ale ma on znaczenie również dla podobnych transakcji dokonywanych przez firmy leasingowe. Orzecznictwo w tym obszarze nie jest jednak jednolite, a część wyroków wskazuje na to, że jeśli cesja nie jest opodatkowana VAT, podlega opodatkowaniu PCC.
Więcej...

 

Stawka 0% dla WDT przedmiotu poleasingowego. Firma leasingowa wygrywa spór z fiskusem

WSA w Warszawie wskazał, że choć to na dokonującym WDT spoczywa obowiązek udowodnienia, że towary będące przedmiotem transakcji zostały przemieszczone pomiędzy państwami członkowskimi oraz że zostały dostarczone do nabywcy, to organy podatkowe nie są uprawnione do kwestionowania prawa do zastosowania przez podatnika stawki 0% VAT bez wskazania, jakich elementów należytej staranności nie dopełnił.

Orzeczenie wydane dla jednego z Klientów Kancelarii Gekko Taxens może przyczynić się do ograniczenia stosowania takich praktyk przez fiskusa.
Więcej...

 

Jaka stawka akcyzy dla hybrydy „miękkiej”, jaka dla „mikro”?

Do tzw. miękkich hybryd, w napędzie których silnik spalinowy odgrywa rolę dominującą, ale jednostka elektryczna uczestniczy we wspomaganiu napędu – umożliwiając postój lub jazdę na biegu jałowym – zastosowanie znajdą obniżone stawki akcyzy. Z preferencji nie skorzystają natomiast tzw. mikrohybrydy, w których silnik elektryczny jest używany wyłącznie do funkcji innych niż napędowe. To najważniejsze konkluzje z interpretacji Dyrektora KIS wydanej 24 sierpnia 2022 r.
Więcej...

NSA: zwrot składek w racie to przychód

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjny z 6 września 2022 r. (sygn. akt II FSK 3195/19) dotyczący zwrotu przez korzystającego na rzecz finansującego składki na ubezpieczenie AC jest niekorzystny dla branży, ponieważ wskazuje, że kwota ubezpieczenia – uwzględniona w racie – jest przychodem podlegającym opodatkowaniu i nie może ona zostać uznana za zwrot kosztów, który może zostać z przychodów wyłączony. Wyrok wpisuje się jednak w ostatnie orzecznictwo, które – jak się wydaje – w spójny sposób określiło sposób rozliczania składek w umowie leasingu dla celów CIT.
Więcej...

 

Cesja umowy leasingu nie skutkuje utratą prawa do korzystniejszych zasad rozliczeń

Wbrew twierdzeniom organu podatkowego, wedle stanowiska którego modyfikacja postanowień umowy leasingu – nawet jeśli jest to cesja, wynikająca z przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot, będąca skutkiem zbycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez korzystającego – skutkuje utratą prawa do rozliczenia leasingu na starych, korzystniejszych zasadach, Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie podatnika. Sąd stwierdził, że uprawnień w tym zakresie nie pozbawia taka zmiana umowy leasingu, która pozostaje bez znaczenia dla zasad jej rozliczania.
Więcej...

 

WSA: organ musi być w stanie uzasadnić wszczęcie postępowania

Aby sąd I instancji mógł skutecznie zbadać, czym kierował się organ, wszczynając postępowanie na gruncie kks, oraz czy jego głównym celem nie była chęć wpłynięcia na przedawnienie zobowiązania podatkowego (lub zapobieżenie wygaśnięciu skonkretyzowanej powinności podatkowej), okoliczności te winny być szczegółowo wykazane w uzasadnieniu kontrolowanego rozstrzygnięcia.

Taką tezę zaprezentował WSA w Warszawie w sprawie ze skargi jednego z Klientów Kancelarii Gekko Taxens, uchylając decyzję wydaną przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
Więcej...

Ministerstwo wygasza problem z oświadczeniami w WHT. Ale to nie koniec perturbacji

Głównym zmartwieniem biznesu na przełomie 2021 i 2022 r. były zmiany dotyczące PIT i składek na ZUS, a niewiele uwagi kierowano na zagadnienia dotyczące podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Tymczasem z perspektywy dużych firm międzynarodowych, nie lada wyzwaniem okazał się podatek „u źródła”. Wynika to z braku podstawy prawnej dla składania kolejnych oświadczeń WH-OSC oraz przedłużających się procesów uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia. Ministerstwo Finansów dostrzegło jednak problem i wdrożyło działania zaradcze.
Więcej...

 

Przedmioty wymagające montażu a obowiązek podatkowy w VAT

Dokonanie dostawy towaru, podpisanie protokołu odbioru, a może uruchomienie urządzenia – to które z tych zdarzeń wyznaczy moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT jest przedmiotem licznych wątpliwości po stronie finansujących, korzystających, a także zbywców skomplikowanych maszyn czy linii produkcyjnych, które są przedmiotem umów leasingu. Wartościowych wskazówek dla podatników w tym zakresie dostarcza niedawna interpretacja Dyrektora KIS.
Więcej...

 

Trójkołowiec – motocykl, a może już samochód? Co z akcyzą?

Na polskich drogach coraz częściej można spotkać trójkołowe pojazdy wyglądem przypominające motocykle czy też quady. Dealerzy, a także firmy leasingowe, kupując w ramach WNT tzw. trójkołowce, bo o nich mowa, często stają przed nie lada wyzwaniem, oceniając, czy z tego tytułu są zobowiązani dopełnić formalności wynikających z ustawy akcyzowej i zapłacić akcyzę, czy też nie. Decydujące jest istnienie określonych cech konstrukcyjnych, a pomocna w ich stwierdzeniu będzie dokumentacja pojazdu.
Więcej...

Przepadek pojazdów nietrzeźwych kierowców przyjęty przez Sejm. Czy zacznie obowiązywać?

Długo zapowiadana nowelizacja kodeksu karnego została 7 lipca 2022 r. uchwalona przez Sejm. Jeśli wejdzie w życie w takim kształcie, zaostrzone zostaną kary za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w szczególności na szkodę małoletnich, a także przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych oraz przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Pojawi się też nowa sankcja, polegająca na przepadku pojazdu lub jego równowartości.
Więcej...

 

Sprzedaż pojazdu wykupionego z leasingu a zamknięcie działalności

Jak wynika z najnowszego stanowiska organów podatkowych, kluczową kwestią z perspektywy opodatkowania PIT sprzedaży przedmiotu wykupionego z leasingu jest data jego nabycia przez korzystającego. Jeśli nastąpiło to po 31 grudnia 2021 r., u podatnika wystąpi przychód z działalności gospodarczej, który spowoduje konieczność zapłaty podatku, nawet jeśli w międzyczasie działalność zostanie zamknięta. W takiej sytuacji nie trzeba będzie natomiast płacić składki zdrowotnej.
Więcej...

 

Akcyza od samochodu kolekcjonerskiego? Nienależna, ale problem istnieje

Niedawne doniesienia medialne wskazują, że podatnicy coraz częściej napotykają problemy z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, który jest niezbędny do rejestracji samochodu kolekcjonerskiego. Dzieje się tak, mimo że takie pojazdy powinny być klasyfikowane do kodu CN 9705, co oznacza, że nie podlegają one akcyzie, a przepisy w tym obszarze nie uległy zmianie. Z czego wynikają zatem zasygnalizowane problemy i jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów?

Więcej...

Umowa leasingu, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo? Fiskus na „tak”

Przepisy przewidują możliwość zawarcia umowy leasingu dotyczącą wartości niematerialnych i prawnych. Rzadko jednak przedmiotem umowy jest przedsiębiorstwo mające pełną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Obowiązujące regulacje dopuszczają jednak taką możliwość – o czym świadczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora KIS. Należy ją jednak traktować raczej w kategoriach ciekawostki, a leasing finansowy przedsiębiorstwa pozostanie rozwiązaniem stosowanym przy przekształceniach formy prowadzenia działalności.
Więcej...

 

VAT-1 a prawo do odliczenia. Sądy przychylne, fiskus – przeciwnie

Adnotacja VAT-1 może pojawić się w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego – po wizycie na stacji kontroli pojazdów. Częsta wśród podatników wątpliwość dotyczy tego, czy taka adnotacja kreuje czy jedynie potwierdza prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem ciężarowym? Kolejny sąd administracyjny potwierdził, że jedynie potwierdza. Niestety Dyrektor KIS – mimo szeregu takich orzeczeń – stoi na stanowisku, że prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazdy ciężarowe przysługuje dopiero po uzyskaniu zaświadczenia VAT-1.
Więcej...

 

Zwrot kosztów za jazdę prywatnym autem przychodem pracownika

Temat świadczeń przyznawanych pracownikom budzi wiele wątpliwości i jest przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. W wyroku z 5 lipca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny wypowiedział się w sprawie zwrotu kosztów pracownikowi za jazdę prywatnym autem przez pracodawcę, uznając, że wypłacane kwoty stanowią przychód ze stosunku pracy, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu analogicznie do przychodów uzyskanych przez pracownika ze stosunku pracy.
Więcej...

Zmiany w zakresie tzw. transakcji rajowych. Co z oświadczeniami?

Opublikowany 27 czerwca 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw przynosi zapowiedź zmian przepisów m.in. w zakresie dokumentowania tzw. transakcji rajowych – i to zarówno tych bezpośrednich, jak i pośrednich. Większość progów istotności ma zostać podwyższonych, a niektóre z obowiązków – złagodzonych (zniknie m.in. obowiązek weryfikacji krajowych dostawców). Co istotne, projekt zakłada, że nowe przepisy będzie można stosować również do transakcji realizowanych w 2021 r.
Więcej...

 

Projekt objaśnień dotyczących grup VAT. Co nowego wiemy?

Można już zapoznać się z projektem objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT. Poruszono w nich m.in. kluczowe – z perspektywy firm leasingowych – kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego i stosowania współczynnika VAT. Projekt objaśnień przynosi również wskazówki m.in. w zakresie ochrony, jaką zapewniają członkom grupy interpretacje indywidualne, zasad prowadzenia postępowań podatkowych oraz odpowiedzialności, która spoczywa na podmiocie pełniącym rolę przedstawiciela grupy.
Więcej...

 

Samochody na estońskim CIT. Będzie jeszcze większy chaos?

Ministerstwo Finansów planuje zmiany dotyczące rozliczania wydatków na pojazdy przez spółki na estońskim CIT. Jeśli wejdą w kształcie, który zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT, 50% wydatków na dany samochód będzie podlegało opodatkowaniu również wtedy, gdy korzysta z niego ktoś inny niż właściciel. Projekt nie przewiduje natomiast zmian służących uznaniu, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności, co sprawia, że firmy na estońskim CIT mogą liczyć na większe (niż pozostali podatnicy) korzyści przy zakupie bądź leasingu droższych pojazdów.
Więcej...

Darowizna przedmiotu poleasingowego? Prawnie możliwa, ale…

Szybkie tempo prac nad wprowadzeniem Polskiego Ładu doprowadziło do dezinformacji, której jednym z efektów są wnioski o interpretacje dotyczące opodatkowania VAT darowizn poleasingowych przedmiotów, które został wykupione prywatnie. I choć na gruncie formalnym jest jasne, że darowizna nie podlega opodatkowaniu VAT, to aby uniknąć zarzutów o obejście prawa, podatnicy powinni móc uzasadnić, że przekazanie poleasingowego majątku nastąpiło z uzasadnionych przyczyn.
Więcej...

 

Jak zaklasyfikować kamper na gruncie podatku dochodowego?

Z uwagi na rozpoczynający się sezon wakacyjny warto zwrócić uwagę na wydaną niedawno interpretację dotyczącą klasyfikacji kampera na gruncie podatku dochodowego. Może mieć ona wpływ na przedsiębiorców leasingujących tego typu pojazdy. Zdaniem skarbówki kampery powinny zostać uznane za samochody osobowe, co oznacza, że wobec odpisów z tytułu ich zużycia należy stosować limit 150 000 zł. Podmioty leasingujące tego typu auta mogą też zaliczyć do kosztów jedynie 75% wydatków związanych z ich eksploatacją.
Więcej...

Polski Ład 2.0 w CIT. Znamy założenia

Ministerstwo Finansów od wielu tygodni zapowiada publikację projektu ustawy, stanowiącego poprawkę do regulacji wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (który dziś można już określić mianem Polskiego Ładu 1.0). Samego projektu jeszcze nie ma, ale Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do zmian. Są one liczne, a część z nich – bardzo istotna. Niektóre z przepisów, które mają być modyfikowane, mają duże znaczenie dla branży leasingowej.
Więcej...

 

Umowa leasingu. Czekając na formę dokumentową

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą art. 709 [2] Kodeksu cywilnego. Mają one zmierzać do zastąpienia regulacji o formie pisemnej umowy, obarczonej rygorem nieważności, formą dokumentową. Jeśli wejdą w życie, umowę leasingu będzie można podpisać nawet za pośrednictwem e-maila czy sms-a. Nie czekając na ustawodawcę, część firm leasingowych już dziś oferuje swoim klientom możliwość zawierania umów leasingu przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, wskazując, że ma on tę samą moc prawną co tradycyjny. Taka praktyka nie jest jednak wolna od ryzyka uznania podpisanych w ten sposób umów za nieważne.
Więcej...

 

Zmiana formy opodatkowania. Dla kogo będzie opłacalna?

Polski Ład 2.0 zacznie obowiązywać 1 lipca 2022 r. Jedną z głównych zmian, którą przewiduje nowelizacja, jest jednorazowa możliwość zmiany – ale tylko za rok 2022 – formy opodatkowania na skalę podatkową. W większości przypadków, zmiana będzie odbywała się po zakończeniu roku (na etapie składania zeznania rocznego), choć przedsiębiorcy czy samozatrudnieni na ryczałcie będą uprawnieni do ponownego wyboru formy opodatkowania również w trakcie roku podatkowego. Z tego powodu już teraz warto zastanowić się, komu opłaci się zmiana formy opodatkowania.
Więcej...

Korekta zapłaconej akcyzy od WNT samochodu osobowego jednak możliwa?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął na korzyść podatnika kwestię związaną z możliwością stwierdzenia i zwrotu nadpłaty akcyzy zapłaconej od dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych. To przełomowe stanowisko, biorąc pod uwagę dotychczasową, ugruntowaną, niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą. Orzeczenie to jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia importerów, którzy „sprowadzają” samochody osobowe na terytorium kraju i płacą z tego tytułu akcyzę.
Więcej...

 

Rzecznik TSUE o subpartycypacji na gruncie VAT

Rzecznik Generalna TSUE przedstawiła opinię w sprawie C-250/21 dotyczącą usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne na podstawie umowy o subpartycypację na gruncie VAT, stwierdzając, że nie są one zwolnione z opodatkowania VAT. Ta zaskakująca opinia będzie mieć znaczenie dla wszystkich instytucji finansowych, które korzystają lub udzielają finansowania w tej formie.
Więcej...

 

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności. Co ze składką zdrowotną?

Od sprzedaży pojazdu będącego środkiem trwałym przedsiębiorca musi odprowadzić zarówno podatek dochodowy, jak i należny podatek VAT. Od początku 2022 r. uzyskany przychód ma znaczenie również dla wysokości składki zdrowotnej. Z interpretacji ZUS dowiadujemy się, czy składka wzrośnie również wtedy, gdy przychody zostaną osiągnięte w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Nowelizacja Polskiego Ładu przynosi zaś odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż środków trwałych podczas zawieszenia działalności będzie podobnie traktowana po 1 lipca 2022 r.
Więcej...

Przełomowy wyrok w sprawie finansowania dłużnego. Zagrożenie czy szansa?

W wyroku z 26 kwietnia 2022 r. NSA uznał, że do leasingu operacyjnego nie mają zastosowania limity kosztów finansowania dłużnego. To dobra informacja dla korzystających, ponieważ nawet u znacznie zadłużonych podmiotów nie zajdzie konieczność wyłączenia finansowania z kosztów podatkowych z powodu przekroczenia ustawowego limitu. Problem może pojawić się po stronie finansującego, u którego – związku z założeniem, że przychody z rat nie powiększają kosztów odsetkowych – może wystąpić nadwyżka kosztów finansowania dłużnego.
Więcej...

 

1 lipca 2022 r. – ważna data na gruncie akcyzy!

Niedługo minie rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. To o tyle istotna informacja, że już za niecałe dwa miesiące u podmiotów, które dokonywały „przeróbek” w zarejestrowanych pojazdach, które w ich wyniku zmieniły rodzaj na samochód osobowy, powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian. W efekcie podmioty te będą zobowiązane złożyć deklarację oraz obliczyć i zapłacić akcyzę. Nowelizacja wskazuje również terminy dokonania powyższych czynności.
Więcej...

 

Leasing zwrotny – jedna czy dwie usługi? Kolejny wyrok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał swoje stanowisko w zakresie opodatkowania transakcji leasingu zwrotnego. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do twierdzenia, że leasing zwrotny, mający cechy leasingu operacyjnego, może być usługą finansową zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do dwóch oddzielnych transakcji – sprzedaży ruchomości przez korzystającego i świadczenia umowy leasingu. Inaczej mogłoby być jedynie w przypadku świadczenia przez finansującego usługi leasingu finansowego.
Więcej...

Toczące się działania wojenne. Ryzyka związane z umową leasingu

Już trzeci miesiąc na terytorium Ukrainy trwają działania wojenne, których skutki humanitarne z przerażeniem śledzi cały świat. Wojna pociąga za sobą niestety również skutki ekonomiczne i prawne, które wykraczają daleko poza terytorium państwa objętego wojną. Mogą one dotykać m.in. leasingobiorców, którzy używają leasingowanych pojazdów do przemieszczania się lub transportu po terytorium Ukrainy, a może nawet Białorusi czy Rosji, a także – choć bardziej pośrednio – leasingodawców.
Więcej...

 

Licencje bez podatku u źródła. Co z limitem 2 mln zł?

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania odpowiednich programów komputerowych. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują oprogramowanie na własne potrzeby, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, nabywają tzw. licencje użytkownika końcowego (ang. end-user). Należności licencyjne co do zasady są opodatkowane podatkiem u źródła, jednak fiskus przyjmuje korzystne (i nieco zaskakujące) stanowisko na ten temat. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmiany zasad podatku poboru tego podatku od stycznia 2022 r.
Więcej...

 

Nowe limity amortyzacji samochodów

Pracując nad nowymi regulacjami dotyczącymi elektromobilności, Sejm wprowadził zmiany w ustawach o PIT i CIT, które dotyczą przepisów o odpisach amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodów osobowych. Po wejściu w życie nowych zasad możliwość pełnego ukosztowienia samochodu spalinowego będzie dotyczyła wyłącznie pojazdów, których wartość nie przekracza 100 tys. zł. Dotychczasowy limit w wysokości 150 tys. zł będzie dotyczyć wyłącznie pojazdów, których emisja CO2 jest mniejsza niż 50 g/km. Nowe limity zaczną jednak obowiązywać dopiero 1 stycznia 2026 r.
Więcej...

NSA wskazał, jak dokumentować świadczenia dodatkowe w umowie leasingu finansowego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2022 r. (sygn. I FSK 2384/18), potwierdza prawidłowość działania wielu firm leasingowych, które dokumentują usługi dodatkowe, towarzyszące dostawie towaru dokonanej w ramach umowy, za pomocą odrębnych faktur, a nie faktur korygujących. W przeszłości NSA prezentował jednak odmienne stanowisko, co powoduje, że mamy do czynienia z rozbieżnością w orzecznictwie i potencjalnymi konfliktami na linii finansujący-korzystający.
Więcej...

Grupa VAT – o czym warto pamiętać?

Już za niespełna 3 miesiące przedsiębiorcy będą mogli tworzyć grupy VAT. Niezbędne do tego będzie wypełnienie formularza służącego zgłoszeniu rejestracyjnemu, którego projekt został już opublikowany. Podatnicy zainteresowani rozpoczęciem wspólnego rozliczania się z fiskusem powinni być świadomi jednak nie tylko korzyści płynących z utworzenia grupy VAT – jak brak opodatkowania wewnątrzgrupowych dostaw towarów i wewnątrzgrupowego świadczenia usług – ale też nowych obowiązków i potencjalnych zagrożeń, z którymi wiąże się funkcjonowanie w grupie.
Więcej...

Po sekurytyzacji nadal są koszty podatkowe

Sekurytyzacja jest często spotykanym sposobem finansowania w firmach leasingowych. Polega ona na zbyciu wierzytelności leasingowych do podmiotu trzeciego. Wykładnia przyjęta przez fiskusa i WSA w Poznaniu prowadziłaby do tego, że żaden z podmiotów – zarówno firma leasingowa, jak i spółka przenosząca wierzytelności – nie byłaby uprawniona do zaliczenia kwot wierzytelności do kosztów podatkowych. Najnowszy wyrok NSA jest korzystniejszy dla podatników i wskazuje, jak należy rozliczać nieściągalne wierzytelności z takiej umowy.
Więcej...

Jak rozliczać leasing fotowoltaiki? Jest interpretacja

Od pewnego czasu istotnym zagadnieniem w działalności firm leasingowych stał się leasing fotowoltaiki. Temat ten jest nieustannie popularny, a spowodowane wojną w Ukrainie zmiany na rynku energii mogą doprowadzić do spotęgowania zainteresowania montażem takich urządzeń. W związku z tym warto zwrócić uwagę na fakt, że w marcu 2022 r. pojawiła się jedna z pierwszych – a może wręcz pierwsza – interpretacja dotycząca rozliczania wydatków tego typu.
Więcej...

 

„Wejście w prawa do zaliczki” zwolnione z obowiązku fiskalizacji

Firmy oferujące leasing konsumencki mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej wpłat otrzymywanych w związku z takimi umowami, jeżeli są one dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. W wydanej niedawno interpretacji organy podatkowe wypowiedziały się w kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku, gdy klient będący osobą fizyczną najpierw dokonuje przelewu na konto dealera, a następna kwota ta zaliczana jest na poczet pierwszej raty leasingowej.
Więcej...

 

Zmieniona umowa leasingu – czyli jaka? Ważny wyrok

Bieżące regulacje w zakresie leasingu, które wprowadziły limit wartości pojazdu, po przekroczeniu której raty leasingowe nie są zaliczane do kosztów w całości, obowiązują od 2019 r. Umowy zawarte do końca 2018 r. można rozliczać na starych warunkach. Przepisy przejściowe przewidują jednak, że w przypadku umów podpisanych do końca 2018 r., ale odnowionych lub zmienionych po tej dacie, trzeba stosować nowe przepisy. I choć ustawa nie precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie „zmienionej” umowy, to istotnej wskazówki w tym zakresie dostarcza nowy wyrok NSA.
Więcej...

Koszty finansowania dłużnego w firmach leasingowych nadal niejasne

Pomimo że nowe regulacje dotyczące kosztów finansowania dłużnego (tzn. art. 15c ustawy o CIT) obowiązują już ponad 3 lata, praktyka w tym względzie nadal nie została odpowiednio ugruntowana. Wyrok NSA z 1 marca 2022 r. dotyczący tej regulacji, chociaż nie odnosi się wprost do leasingu, może być problematyczny dla niektórych podmiotów z branży.
Więcej...

 

Rejestracja pojazdu. Fiskus otrzyma dodatkowe dane

Za sprawą nowelizacji Rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe otrzymają dane o rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartości pojazdu wskazanej w tymże dokumencie. Wyposażony w dodatkowe informacje fiskus zamierza przyspieszyć realizację działań weryfikacyjnych (bez konieczności wzywania podatnika), a także zwiększyć wpływy z podatków.
Więcej...

 

Darowizna auta po wykupie z leasingu. W dalszym ciągu bez VAT

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się dużo informacji na temat interpretacji indywidualnej, z której miałoby wynikać, że w przypadku podarowania samochodu osobowego wykupionego z leasingu na rzecz członka najbliższej rodziny konieczna będzie zapłata podatku VAT. Takie stanowisko nie jest do końca zgodne z prawdą – co bezpośrednio wynika z treści decyzji fiskusa, na którą powołują się autorzy artykułów.
Więcej...

Korzystanie z KSeF przez firmy leasingowe – ważne wskazówki

Ministerstwo Finansów opublikowało zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Odnoszą się one m.in. do terminów wysyłki dokumentów przez KSeF, procedur dotyczących wystawiania korekt – w zależności od ich przyczyny, podpisywania dokumentów w Systemie czy możliwości uwzględnienia na fakturach dodatkowych odbiorców, np. faktorów. Niektórymi z poruszanych tematów z pewnością powinny zainteresować się firmy leasingowe.
Więcej...

 

Kompensata rozwiąże problem opłaty wstępnej w gotówce na leasingowane auto

Po stronie firm leasingowych pojawiają się wątpliwości dotyczące płatności pobieranych przez dealerów od klientów w formie gotówkowej, które stanowią wstępną opłatę leasingową (przy czym przed podpisaniem umowy leasingowej mogą one czasowo pełnić rolę zaliczki dla dealera) i później będą kompensowane pomiędzy leasingodawcą a dealerem. Będą one jeszcze większe w związku ze zmianami limitów płatności gotówkowych. Na szczęście w odniesieniu do tego zagadnienia istnieją co najmniej dwie interpretacje pozytywne dla branży leasingowej.
Więcej...

Podatkowe eldorado dla samochodów w Polskim Ładzie? Przepisy na „tak”, fiskus przeciwny

Jednym z najważniejszych elementów Polskiego Ładu z perspektywy polskich przedsiębiorców jest tzw. estoński CIT. Wiele mówi się o tym, że ta forma opodatkowania oznacza też prawdziwe eldorado dla firmowych samochodów. Z czego wynikają takie twierdzenia? I czy regulacje dotyczące zaliczania w koszty wydatków związanych z samochodami przez spółki, które weszły do systemu estońskiego rzeczywiście są tak korzystne, jak jest to niekiedy przedstawiane?
Więcej...

 

Odszkodowanie za zerwanie umowy bez VAT

Po stronie firm leasingowych często spotyka się wątpliwości dotyczące tego, czy odszkodowanie otrzymane za zerwanie umowy leasingu lub najmu z winy leżącej po stronie korzystającego podlega opodatkowaniu VAT. Do tej kwestii odniósł się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2022 r. Warto jednak mieć świadomość dotychczasowych wyroków sądów w tej sprawie, a także stanowiska, które zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podobnych, aczkolwiek nie identycznych.
Więcej...

 

Uproszczona metoda amortyzacji? Nie dla korzystających z leasingu finansowego

Uproszczona metoda amortyzacji, o której mowa w art. 22g ust. 10 ustawy o PIT, może dotyczyć wyłącznie nieruchomości wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela. Nie może być natomiast stosowana przez korzystającego z nieruchomości mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 2022 r., sygn. II FSK 984/19, potwierdzając stanowisko fiskusa w tej sprawie.
Więcej...

Firmy leasingowe (raczej) bez podatku przychodowego. Ale może on zaszkodzić branży

Choć wśród instytucji finansowych wyłączonych z ryzyka zapłaty podatku minimalnego nie uwzględniono firm leasingowych, to i tak w praktyce podatek minimalny zapewne nie będzie ich dotyczył, nawet jeśli ich „wstępna” rentowość będzie wynosiła 1%. Istnieje jednak niewielkie grono klientów, którzy z uwagi na podatek minimalny mogliby być zainteresowani zmianą formy finansowania z leasingu np. na pożyczkę.
Więcej...

 

WNT samochodu w ramach umowy zlecenia – kto zapłaci akcyzę?

Wykonanie choćby jednej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą oznacza powstanie obowiązku podatkowego. Późniejsze podjęcie innych działań podlegających opodatkowaniu, nie spowoduje już powstania obowiązku podatkowego. W rezultacie, jeżeli właściciel pojazdu przemieści go do Polski, to on stanie się podatnikiem z tytułu akcyzy, a nie podmiot, któremu zlecono wyszukanie, nabycie, a także rejestrację pojazdu. Mimo że w określonych okolicznościach powstanie obowiązku podatkowego powoduje również złożenie wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju.
Więcej...

 

Wynajem leasingowanego pojazdu. Czy należy stosować limit?

Zdarza się, że leasingowany pojazd jest dalej przekazywany do wykorzystywania przez innych użytkowników – przykładowo w ramach najmu. Co jednak w sytuacji, gdy pojazd użytkowany jest zarówno przez leasingobiorcę, jak i dalszego najemcę? Czy ograniczenie w zaliczeniu rat leasingowych do kosztów podatkowych odnosi się do ich całkowitej wysokości, czy ich części – zgodnie z proporcjonalnym wykorzystaniem pojazdu przez każdy z tych podmiotów? A tym samym, czy w zakresie, w jakim pojazd jest wykorzystywany przez najemcę, leasingobiorca może korzystać z pełnego odliczenia proporcjonalnej części raty?
Więcej...

Leasing walutowy. Fiskus nieudolnie próbuje łatać lukę prawną

Wydana niedawno interpretacja może stanowić problem dla firm oferujących leasing walutowy. Wynika z niej, że w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu, finansujący powinien dokonać przeliczenia otrzymanej ceny na złote w dacie powstania przychodu i tak przeliczony dochód przyrównać do hipotetycznej wartości netto. Jeśli przychód będzie mniejszy, fiskus oczekuje, by cena wykupu została ustalona w oparciu o wartość rynkową.
Więcej...

 

Finansowanie dłużne. Faktoring może być dobrą alternatywą

Faktoring jako alternatywa dla umów leasingu? Może to być ciekawe rozwiązanie w szczególności w erze Polskiego Ładu, za sprawą którego do kosztów podatkowych można zaliczyć nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez kwotę 3 000 000 zł lub wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA. WSA w Warszawie uznał, że pełny faktoring w ogóle nie stanowi finansowania dłużnego, a więc nie podlega on powyższym limitom.
Więcej...

Leasing nadal będzie korzystny i popularny

Niższe koszty, łatwiejsza dostępność, a także liczne korzyści podatkowe, pośród których należy wskazać przede wszystkim możliwość szybkiego „ukosztowienia” aktywa – to najważniejsze korzyści leasingu operacyjnego, które sprawiają, że jest on chętnie wybierany przez przedsiębiorców. Zmiany w prywatnym wykupie, wprowadzane przez Polski Ład, nie spowodują spadku popularności tej formy finansowania.
Więcej...

 

Rozliczenia miedzy importerem a leasingodawcą – ważny wyrok NSA

Wyrok NSA z 23 listopada 2021 r. (sygn. II FSK 507/19) dotyczy rozliczeń z tytułu różnicy pomiędzy szacunkową a rzeczywistą wartością przedmiotu poleasingowego. Ma on istotne znaczenie z perspektywy branży leasingowej. Potwierdza bowiem, że takie rozliczenia między importerem a spółką finansującą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.
Więcej...

 

Ryczałt bezpieczniejszy niż darowizna

Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może zapłacić niższy podatek od sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu – nawet jeżeli od wykupu minęło mniej niż 6 miesięcy. Ryczałtowiec opodatkuje sprzedaż takiego pojazdu stawką podatku w wysokości 3% wartości przychodu z jego zbycia.
Więcej...

Ulga na złe długi nadal nie dla wszystkich wierzycieli

Nowy wyrok NSA dotyczący możliwości zastosowania tzw. ulgi na złe długi można odczytywać jako obronę interesów fiskusa. Sąd stwierdził bowiem, że polskie przepisy, które przewidują, że z ulgi można skorzystać tylko w tych przypadkach, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, nie są sprzeczne z prawem unijnym. To zła wiadomość m.in. dla firm z branży leasingowej.
Więcej...

 

Prywatny wykup samochodu z leasingu nadal bez VAT

Polski Ład sprawi, że od 2022 r. osoba, która dokona wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego, będzie mogła odsprzedać auto bez podatku dochodowego dopiero po upływie 5 lat (liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup). Wokół tej zmiany pojawiło się jednak sporo nieprawdziwych informacji, m.in. w zakresie podatku VAT, który rzekomo miałby pojawić się przy prywatnym wykupie.
Więcej...

 

Ubezpieczenie auta. Korzystający stosują limit, a finansujący?

Nowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznaje rację fiskusowi, który twierdził, że w sytuacji, gdy leasingobiorca zwraca finansującemu wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu, korzystający powinien zastosować limit wynikający z art. 49 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. Wyrok NSA, jakkolwiek zły dla leasingobiorców, może okazać się korzystny dla firm z branży leasingowej.
Więcej...

Subpartycypacja jako forma finansowania może się nie opłacać

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał niekorzystny dla branży leasingowej wyrok, dotyczący szczególnej formy finansowania, jaką jest subpartycypacja. W orzeczeniu z 16 listopada Sąd wskazał, że – inaczej niż w przypadku sekurytyzacji – w odniesieniu do subpartycypacji nie można zastosować art. 17k ustawy o CIT, a przychód podatkowy powstaje już z chwilą otrzymania finansowania.
Więcej...

 

Interpretacja w sprawie kart paliwowych jednak możliwa

Organy podatkowe odmawiały podatnikom wydania interpretacji indywidualnej w zakresie transakcji trójstronnych opartych o karty paliwowe, zasłaniając się wydaną w tym zakresie interpretacją ogólną Ministra Finansów. Praktyka fiskusa nie trwała jednak długo. Pojawiły się bowiem pierwsze interpretacje indywidualne, które mogą być pomocne w rozwiązaniu wątpliwości związanych ze stosowaniem kart paliwowych.
Więcej...

 

Sprzedaż przedmiotu leasingu finansowego. Jakie skutki podatkowe dla leasingodawcy?

Firmy leasingowe często zbywają nie tyle strumień wierzytelności, ile sam przedmiot umowy leasingu wraz z trwającą umową. O ile obecnie taka transakcja nie budzi wątpliwości, jeśli umowa leasingu ma charakter leasingu operacyjnego, o tyle wiąże się z poważnymi komplikacjami, jeśli jest to leasing finansowy. Stanowisko organów wskazuje bowiem, że taka transakcja nie jest objęta opodatkowaniem VAT.
Więcej...

 

Sąd Najwyższy w sprawie wynagrodzeń handlowców. Na razie bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej handlowców zatrudnianych przez dealera, którzy dodatkowo otrzymują wynagrodzenie od firmy leasingowej nie daje precyzyjnych wskazówek interpretacyjnych. Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że przepis art. 8 ust. 2a ww. ustawy nie może być stosowany automatycznie, a każdy przypadek powinien być badany indywidualnie.
Więcej...

 

Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Większa liczba stref czystego transportu, umożliwienie skorzystania z dofinansowania wybierającym samochód finansowany leasingiem, a także łatwiejsza instalacja ładowarek w blokach – to sposoby Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zwiększenie liczby aut elektrycznych na naszych drogach.
Więcej...

Firmy leasingowe stracą na ubezpieczeniu

Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie fiskusa w najnowszym wyroku dotyczącym rozpoznania przychodów pokrywających wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych. Wyrok ma znaczenie w szczególności dla wydatków związanych z ubezpieczeniem aut, które stanowią koszt tylko do poziomu 150 000 zł, choć przychód z tytułu refakturowania ubezpieczenia na korzystającego należy rozpoznać w całości.
Więcej...

 

Ryzyko zapłaty akcyzy przez firmę leasingową. Jak je zminimalizować?

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy o podatku akcyzowym nadal budzą wątpliwości podatników, w tym m.in. firm leasingowych. Warto więc prześledzić, w jakich przypadkach leasingodawca może być zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu dokonania w pojazdach zmian konstrukcyjnych, a kiedy z tytułu nabycia lub posiadania niezarejestrowanego wcześniej samochodu osobowego.
Więcej...

Sejm przyjął ustawę podatkową realizującą tzw. Polski Ład

Ustawa, która wprowadza rozwiązania podatkowe zapisane w Polskim Ładzie, została już przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Najważniejsze rozwiązania, jak zmiany wysokości składki zdrowotnej czy minimalny podatek dochodowy, zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2022 r. Część przepisów, m.in. dotyczące ukrytej dywidendy i prywatnego najmu nieruchomości, wejdą w życie rok później. Na etapie prac sejmowych rozszerzono też możliwość skorzystania przez podatników z niektórych ulg.
Więcej...

 

Jakie konsekwencje dla leasingodawców, wynagradzających pracowników dealerów?

Dealer samochodów uzyskuje korzyść z tytułu oferowania usług leasingowych w ramach czynności podejmowanych przez jego pracowników, mających jednocześnie zawarte umowy zlecenia z leasingodawcą. Choć ryzyko składkowe spoczywa w tym przypadku na dealerze, to w obszarze cywilnoprawnym konsekwencje mogą dotknąć także m.in. firmy leasingowe.
Więcej...

 

Informacja skarbowa wyjaśnia, jak rozliczać CIT w releasingu

Dyrektor KIS wydał interpretację, w której odniósł się do kwestii rozliczeń releasingu w przypadku leasingu finansowego następującego po leasingu operacyjnym. Zawarł w niej wskazówki w zakresie ustalania wartości przychodu z tytułu spłaty wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz wysokości kosztów podatkowych przy jego sprzedaży. Pozytywne podejście fiskusa do releasingu może być argumentem za wprowadzeniem takiego produktu do oferty.
Więcej...

 

Dokumentacja kluczowa dla decyzji o podatku od nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że obiekty takie jak tablice reklamowe mogą być objęte podatkiem od nieruchomości tylko wtedy, gdy są trwale związane z gruntem. Sąd wskazał, że dla oceny tego, czy konstrukcja jest trwale związana z podłożem, kluczowa jest treść dokumentacji projektowanej inwestycji, dając tym samym podatnikom kolejny argument w sporach z fiskusem.
Więcej...

Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie także w przypadku braku zapłaty

Firmy leasingowe oraz CFM-owe, które oferują leasing konsumencki, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej także w przypadku, gdy klient płaci z opóźnieniem, a nawet gdy nigdy nie dojdzie do zapłaty. Właśnie potwierdziły to organy podatkowe.
Więcej...

 

Jest jeszcze szansa na korzystny wykup samochodu z leasingu

Od przyszłego roku każda osoba, która dokona wykupu auta z leasingu, a następnie zdecyduje się na jego sprzedaż, będzie zobligowana do wykazania przychodu z działalności. Przewiduje to projekt Polskiego Ładu. Od konieczności zapłaty podatku z tego tytułu mogą jednak uchronić planowane przepisy przejściowe.
Więcej...

 

Leasing na „starych” zasadach w dobie pandemii? Organy przeciwne

W przypadku umów leasingu zawartych do końca 2018 r., korzystający może zaliczać raty leasingowe do kosztów bez ograniczeń. W przypadku dokonania zmian w takich umowach po 1 stycznia 2019 r. należy stosować bieżące przepisy, limitujące wysokość rat leasingowych możliwych do uwzględnienia w kosztach. Sytuacja związana z COVID-19 nie stanowi w tym przypadku taryfy ulgowej.
Więcej...

 

Polski Ład 2.0 z nowym podatkiem przychodowym

Projekt ustawy podatkowej realizującej tzw. Polski Ład został skierowany do Sejmu. W odróżnieniu od prezentowanych wcześniej założeń, nowa wersja projektu uwzględnia również minimalny podatek dochodowy, którego wysokość będzie zależała od osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Będzie on dotyczyć szerokiego grona przedsiębiorstw (również polskich) wykazujących straty lub osiągających niską zyskowność, a nie tylko dużych, międzynarodowych korporacji – jak zapowiadano wcześniej.
Więcej...

Ważny wyrok w sprawie leasingu zwrotnego

Leasing zwrotny może być klasyfikowany jako jedna kompleksowa usługa finansowa świadczona przez finansującego lub jako dwie odrębne transakcje w postaci dostawy towarów przez korzystającego oraz dostawy towarów bądź świadczenia usług przez finansującego – to konkluzje wyroku WSA w Poznaniu.
Więcej...

 

Nowa uchwała Sądu Najwyższego to duże ryzyko w premiach dla handlowców

Wynagradzając pracowników swoich kontrahentów, np. z tytułu prowizji, należy liczyć się z koniecznością pełnego oskładkowania wypłacanych kwot – to najważniejszy wniosek płynący z nowej uchwały Sądu Najwyższego. Może ona zachęcić ZUS do intensyfikacji działań kontrolnych.
Więcej...

 

Sprzedaż przedmiotu poleasingowego – co z amortyzacją?

Jak wynika z najnowszej interpretacji, przeznaczając poleasingowy środek trwały do sprzedaży, należy wykreślić go z ewidencji i wstrzymać dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Kontynuowanie amortyzacji będzie możliwe dopiero w przypadku ponownego oddania takiego środka trwałego w leasing lub najem.
Więcej...

Umowa leasingu zachowuje ciągłość – mimo cesji i późniejszych zmian

Czy cesja umowy leasingu i dokonanie w niej zmian uzgodnionych z nowym korzystającym, oznacza, że dla celów podatkowych została zawarta całkowicie nowa umowa? Takie pytanie długo zadawali sobie zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Tegoroczne wyroki oraz interpretacje eliminują większość wątpliwości z tym związanych.
Więcej...

 

Prowizja przychodem w chwili udzielenia pożyczki

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że na gruncie ustawy o CIT prowizja za udzielenie pożyczki nie jest tym samym co odsetki i – w odróżnieniu do odsetek – nie można dla niej zastosować metody kasowej powstania przychodu. Orzeczenie to może mieć znaczenie zarówno dla firm świadczących usługi pożyczkowe, jak i nabywców takich usług.
Więcej...

 

Beneficjent (nie)rzeczywisty, czyli nadal nie wiadomo, co z podatkiem u źródła od dywidend

Wciąż trudno mówić o utrwalonej linii orzeczniczej w sprawie obowiązku weryfikacji statusu beneficjenta rzeczywistego w kontekście wypłaty dywidendy. Przełomu w tym zakresie nie przyniósł nawet wyrok NSA, który orzekł, że w zakresie zastosowania zwolnienia dywidendowego nie ma obowiązku weryfikacji, czy odbiorca należności posiada status „beneficial owner”.
Więcej...

 

Bez zmian w zakresie premii pieniężnych od agentów ubezpieczeniowych

Brak czynności, które można uznać za świadczenie przez firmę leasingową usług na rzecz agenta ubezpieczeniowego, powoduje, że premia pieniężna uzyskiwana w związku z dokonywanymi zakupami usług ubezpieczeniowych, nie podlega opodatkowaniu VAT. Potwierdza to najnowsza interpretacja.
Więcej...

Podpisanie protokołu nie powinno opóźniać wprowadzenia do ewidencji środków trwałych?

Organy podatkowe wydają coraz więcej interpretacji, potwierdzających, że finansujący mają prawo do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych już w chwili postawienia towaru do dyspozycji korzystającego – bez konieczności jego fizycznego odbioru. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmioty umowy leasingu mogą być używane przez korzystającego samodzielnie czy razem, w połączeniu z innymi rzeczami.
Więcej...

 

Nikła pomoc GUS-u z Klasyfikacją Środków Trwałych

Organy podatkowe odmawiają wydania interpretacji w sprawach dotyczących klasyfikowania środków trwałych do odpowiednich grup, odsyłając podatników do Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd również nie chce jednak podjąć się oceny konkretnych przypadków, co stawia w trudnym położeniu m.in. firmy z branży leasingowej.
Więcej...

 

Korekta w leasingu finansowym – ciąg dalszy wątpliwości

Firmy oferujące leasing finansowy nadal nie mogą liczyć na pozytywne orzecznictwo organów podatkowych w zakresie możliwości korekty podstawy opodatkowania w przypadku jakichkolwiek sytuacji, które skutkują przedterminowym zakończeniem umowy leasingu. I choć prawo do korekty w takich sytuacjach coraz częściej potwierdzają sądy, to wciąż wątpliwości budzi dopuszczalność korekty w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu np. z uwagi na szkodę całkowitą.
Więcej...

Poznaliśmy projekt „Nowego polskiego ładu”. Jakie zmiany dla branży leasingowej?

Opublikowano projekt tzw. Nowego polskiego ładu, który zakłada wiele zmian w przepisach – część o charakterze rewolucyjnym. Z perspektywy firm leasingowych są one jednak niejednoznaczne. Najbardziej dotkliwą dla branży zmianą będzie tzw. CIT-owski JPK – z uwagi na potencjalne koszty jego wprowadzenia.
Więcej...

Zmiana statusu strony umowy leasingu a ryzyko podatku bankowego

Firmy, które w ofercie posiadają leasing z obowiązkiem wykupu lub pożyczkę, i oferują te produkty przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność, powinny być świadome ryzyka podlegania obowiązkowi zapłaty tzw. podatku bankowego.
Więcej...

Koniec optymalizacji z prywatnym wykupem? To możliwe, ale jeszcze nie pewne

Ministerstwo Finansów planuje zamknąć furtkę, umożliwiającą przedsiębiorcom wykupienie samochodu z leasingu do ich majątku prywatnego i późniejszą sprzedaż bez podatku. Po zmianach przychód ze sprzedaży auta wykorzystywanego wcześniej w firmie na podstawie umowy leasingu ma być opodatkowany jak w innych przypadkach sprzedaży majątku firmowego.
Więcej...

Nowe przepisy akcyzowe. Jakie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu?

Nowe przepisy dotyczące akcyzy, które obowiązują od 1 lipca 2021 r., nie tylko poszerzyły katalog czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, ale również katalog samochodów, do rejestracji których konieczne jest posiadanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego realizację obowiązków w zakresie akcyzy.
Więcej...

Newsletter prawnopodatkowy

Obligatoryjny mechanizm KSeF od 1 stycznia 2024 r. Jakie zmiany dla podatników?

Najnowszy projekt zmian do ustawy o VAT, związany z wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ma zostać przyjęty w I kwartale 2023 r., a wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Przewiduje on wprowadzenie wielu nowych zasad dotyczących wystawiania faktur – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych dla podatników. Ze względu na toczące się prace legislacyjne, obecny kształt projektowanych przepisów może ulec zmianom.
Więcej...

 

Nowe dyrektywy w polskich przepisach – przywileje dla konsumentów, obowiązki dla przedsiębiorców

Przepisy implementujące tzw. Dyrektywę Omnibus oraz Dyrektywę Towarową weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Dotyczą one przede wszystkim sprzedaży – zarówno na odległość, jak i stacjonarnej – na rzecz konsumentów, ale w niektórych sytuacjach również jednoosobowych przedsiębiorców. Nowe przepisy niewątpliwie wzmacniają pozycję kupujących i powodują, że przedsiębiorcy muszą przeanalizować dotychczasowe procesy sprzedażowe, a w razie potrzeby dokonać niezbędnych modyfikacji.
Więcej...

 

Podatkowe zamknięcie roku – najważniejsze terminy w zakresie CIT i PIT

Początek nowego roku to czas nierozerwalnie związany z realizacją obowiązków sprawozdawczych i podatkowych. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne zebranie informacji o terminach sporządzenia najważniejszych deklaracji podatkowych w zakresie CIT i PIT. Podane terminy płatności dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgody z rokiem kalendarzowym.
Więcej...

 

Zmiany dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników przyjęte przez Sejm

Nowelizacja Kodeksu pracy, która przewiduje uchylenie obowiązujących przepisów o telepracy i zastąpienie ich regulacjami o pracy zdalnej, 13 stycznia 2023 r. ostatecznie uchwalona przez Sejm. Obecnie czeka ona na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Dotychczas zasady pracy zdalnej wynikały z tymczasowego rozwiązania w postaci art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Za sprawą wspomnianych zmian w Kodeksie pracy pracodawcy uzyskają też nowe uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
Więcej...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w nowej odsłonie?

Głównym celem planowanej nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapobieganie nieprawidłowościom w tym obszarze. Z najnowszego projektu wynika, że cel ma zostać zrealizowany m.in. poprzez zróżnicowanie sposobu dochodzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych poprzez uzależnienie go od wielkości danego podmiotu, a także ograniczenie konieczności uprzedniego uzyskania prejudykatu dla potrzeb wszczęcia dochodzenia odpowiedzialności wobec podmiotu zbiorowego.
Więcej...

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – planowane zmiany w przepisach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dzięki nim firmy (i inne osoby prawne) uzyskają możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w odrębną własność – prawdopodobnie już w 2023 r. Jeśli jednak na dalszym etapie prac legislacyjnych projektowane regulacje nie ulegną zmianie, nie należy spodziewać się dużego zainteresowania wykupem nieruchomości ze strony przedsiębiorców.
Więcej...

 

SLIM VAT 3. Nowy projekt i nowe terminy wejścia w życie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT – datowany na 8 listopada 2022 r. Uwzględnia on niektóre z uwag wniesionych w ramach konsultacji publicznych. Ostateczny zakres i kształt zmian może jeszcze ulec zmianie po przekazaniu projektu do Sejmu. Pewne jest natomiast to, że pakiet SLIM VAT 3 wejdzie w życie najwcześniej 1 kwietnia 2023 r., za wyjątkiem zmian dotyczących sankcji i grupy VAT, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać wcześniej.
Więcej...

 

Nowy, bardziej skomplikowany wzór formularza PIT-2. Jak go wypełnić?

Po chaosie związanym z formularzem PIT-2 z początku 2022 r., możliwe są kolejne zawirowania, wynikające z opublikowania przez Ministerstwo Finansów nowej, znacznie bardziej rozbudowanej wersji tego druku, która będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Chcąc rozwiać pojawiające się wątpliwości, resort finansów opublikował projekt objaśnień dotyczących PIT-2. Wypełnienie których sekcji może przysporzyć największych problemów, jakie prawa przysługują podatnikom i jakie działania powinny być podejmowane po stronie płatników?
Więcej...

Fundacja zapewni korzyści polskim rodzinnym firmom?

Ustawa o fundacji rodzinnej została przyjęta przez Sejm, co oznacza, że w 2023 r. polskie przepisy umożliwią przedsiębiorcom tworzenie podmiotów, które ułatwią im przeprowadzenie sukcesji i ochronę majątku. Fundacje będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości. Będą one podatnikami CIT, choć ich działalność – mieszcząca się w ustawowych ramach – będzie zwolniona z tego podatku. Opodatkowanie pojawi się natomiast m.in. w przypadku wypłaty świadczeń fundatorowi lub beneficjentowi.
Więcej...

 

Fundacja rodzinna. Aspekty prawne

Fundacja rodzinna to nowa instytucja, która ma służyć do gromadzenia rodzinnego majątku i zapewniać ochronę przed jego podziałem. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, fundacja rodzinna umożliwi zachowanie w pełni rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa, również po śmierci fundatora. Sukcesorzy nie stają się bowiem wspólnikami fundacji, nie mogą też swoich praw zbyć lub przekazać swoim następcom. Zdaniem projektodawcy, ten nowy instrument prawny ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej.
Więcej...

 

Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona. Jak ją utworzyć?

Proces legislacyjny związany z wprowadzeniem do porządku prawnego przepisów dotyczących fundacji rodzinnej jest na ostatniej prostej. Fundację będzie można utworzyć zapewne już na przełomie I i II kwartału 2023 r. Powołanie nowego podmiotu powinno zostać dobrze przemyślane, a oczekiwania fundatora powinny zostać precyzyjnie odzwierciedlone w statucie, który określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji, w tym kompetencjami i zasadami powoływania zarządu fundacji, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.
Więcej...

 

Fundacja rodzinna. Przełom w podatkach polskich przedsiębiorców?

Fundacja rodzinna to bodaj najbardziej oczekiwane przez polskie firmy rodzinne rozwiązanie legislacyjne. Jak dotąd polskie prawo nie przewidywało bowiem żadnych rozwiązań dedykowanych takim firmom. Polska fundacja rodzinna ma zaś szanse być przełomem w tym zakresie, m.in. z uwagi na atrakcyjne regulacje podatkowe. Mogą się one okazać na tyle korzystne, że fundacja rodzinna stanie się rozwiązaniem, z którego będą korzystać też firmy, dla których sukcesja jest jeszcze pieśnią przyszłości.
Więcej...

 

Fundacja rodzinna lepsza niż estoński CIT?

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje bardzo korzystny model opodatkowania, szczególnie w przypadku, gdy beneficjentami nowego typu podmiotu będą członkowie najbliższej rodziny fundatora. Czy nowa forma prawna wyhamuje wzrost popularności estońskiego CIT? Jakie są najważniejsze podobieństwa i różnice między tymi konstrukcjami? I dla kogo lepszym rozwiązaniem będzie system estoński, a dla kogo fundacja rodzinna?
Więcej...

Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym od 2023 r.

Zmiany do ustawy Prawo budowlane mają przyczynić się do uproszczenia procesu budowlanego, m.in. poprzez zwolnienie kolejnego katalogu inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz ograniczenie obowiązku podlegania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Znaczna część nowelizowanych przepisów dotyczy dalszej cyfryzacji procesu budowlanego i spraw z nim związanych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
Więcej...

 

Koszty ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania opodatkowane estońskim CIT

W systemie estońskiego CIT opodatkowaniu z założenia podlegają zyski wypłacone ze spółki. Przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów spółek przewidują jednak kategorię „dochodów z nieujawnionych operacji gospodarczych”. Jest jasne, że podatek z tego tytułu wystąpi u tych podatników, którzy nie ujawnią w księgach wystawionej faktury. Co jednak zaskakujące, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, podatek wystąpi nawet w sytuacji, gdy ujawnione – choć nie we właściwym okresie – zostaną koszty podatnika!
Więcej...

 

Wydatki na zajęcia na torze w kosztach? Sądy na „tak”

Nierzadko rozróżnienie „reklamy” od „reprezentacji” jest trudne, a jednocześnie – niezwykle istotne z perspektywy podatkowej. Problem ten dotyczy m.in. organizacji dla klientów zajęć z jazdy na torach samochodowych. Sądy administracyjne – w odróżnieniu od fiskusa – przyjmują w tym zakresie korzystne stanowisko i uwzględniają tegoroczne orzeczenie NSA.
Więcej...

 

Brak WHT od licencji typu end-user. Ugruntowana linia interpretacyjna?

W przypadku należności związanych z korzystaniem z oprogramowania na podstawie licencji typu end-user – w kwestii obowiązków w zakresie tzw. podatku u źródła – fiskus prezentuje stanowisko korzystne dla płatników. W licznych interpretacjach organy potwierdzają, że tego typu wydatki nie wiążą się ani z koniecznością poboru podatku, ani nawet obowiązkiem pozyskania certyfikatu rezydencji.
Więcej...

Oczekiwanie na rozstrzygnięcia w zakresie schematów podatkowych

W ostatnich 2 latach temat schematów podatkowych, tak bardzo komentowany zaraz po wprowadzeniu w życie zmian do ordynacji podatkowej, które ich dotyczyły, stracił sporo na dynamice. Wkrótce może się to jednak zmienić, a to za sprawą niezgodności przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych z konstytucją, którą orzekł Trybunał Konstytucyjny w Belgii. Podobne wątpliwości zgłaszają też Francuzi. Zastrzeżenia, m.in. dotyczące ujawniania tajemnicy zawodowej przy raportowaniu MDR-ów, zgłoszono też do polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Więcej...

 

TSUE: umowa (wyjątkowo) może być fakturą

Umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę, w przypadku gdy zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ podatkowy państwa członkowskiego mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia podatku VAT zostały w danym wypadku spełnione. Tak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-235/21 Raiffeisen Leasing.
Więcej...

 

Kopiowanie i przechowywanie kopii dowodów osobistych klientów. Kiedy możliwe?

Pytanie o to, czy kopiowanie dowodów osobistych klientów przez instytucje obowiązane i przechowywanie ich kopii na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML jest dopuszczalne również w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, powraca w debacie publicznej co jakiś czas, a rozstrzygnięcie tej kwestii nastręczało i nadal nastręcza pewnych trudności. Pomocnych wskazówek w tym zakresie dostarcza niedawna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej...

Projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi prace nad zmianami do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzają m.in. instytucję „planu ogólnego”, który będzie jednym z czynników odpowiadających za zwiększenie zakresu wymogów formalnych towarzyszących realizowanym inwestycjom mieszkaniowym. Ponadto rozszerzają one zakres zastosowania tzw. renty planistycznej, przez co wzrosną obciążenia dla właścicieli niektórych nieruchomości. Uchwalenie nowych regulacji przewidziane jest na I kwartał 2023 r.
Więcej...

 

Negatywne skutki podwyżek płacy minimalnej. O ile wzrosną kary grzywny i składki ZUS?

Rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów przewiduje wynoszący blisko 20% wzrost płacy minimalnej w 2023 r. Przełoży się to m.in. na kary grzywien za wykroczenia, a także przestępstwa skarbowe (które od lipca 2023 r. będą zagrożone sankcją w wysokości nawet ponad 34,5 mln zł). Wzrost płacy minimalnej bezpośrednio spowoduje też większe obciążenia z tytułu składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek, a w sposób pośredni – poprzez podwyższenie przeciętnego wynagrodzenia – również dla przedsiębiorców rozliczających ZUS bez preferencji.
Więcej...

 

Wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Nowe stawki kilometrówki

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia, za którego projekt odpowiada Ministerstwo Infrastruktury, zmieni się kwota kilometrówki, która przysługuje pracownikom wykorzystującym prywatne pojazdy do celów służbowych. W konsekwencji zaktualizowane zostaną też miesięczne limity ryczałtu dla takich zatrudnionych. W przypadku większości kierowców proponowane w projekcie kwoty nie zrekompensują jednak rosnących kosztów eksploatacji. Rozporządzenie nie reguluje również kwestii zwrotu pracownikom kosztów używania m.in. prywatnych samochodów z napędem elektrycznym.
Więcej...

Zmiany w zasadach częściowego odliczania VAT

Podatnicy, którzy poza działalnością opodatkowaną wykonują jednocześnie czynności zwolnione z VAT lub takie, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, nie mają prawa do odliczania VAT od zakupów w pełnej wysokości, a jedynie w części. W ramach pakietu SLIM VAT 3 przewidziano zmiany w sposobie takiego częściowego odliczania VAT naliczonego. Część z nich obowiązywać będzie w stosunku do rozliczeń za rok 2022.
Więcej...

 

Planowane zmiany w zakresie zwolnień od podatku VAT

Nowelizacja ma wprowadzić zwolnienie z VAT dla usług zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich oraz zliberalizować warunki stosowania zwolnienia z VAT dla importu samochodów osobowych i innych pojazdów przeznaczonych do użytku m.in. przez zagraniczny personel dyplomatyczny.
Więcej...

 

Zmiany dotyczące MPP oraz rachunku VAT

Zmiany wprowadzane w ramach Pakietu SLIM VAT 3 będą dotyczyły mechanizmu podzielonej płatności oraz rachunku VAT. W szczególności nowelizacja będzie istotna dla podmiotów uczestniczących w faktoringu oraz podmiotów, które planują stworzyć grupę VAT. Zmiany mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r.
Więcej

 

Zmiany w zakresie WIS. Doprecyzowanie niekorzystne dla wnioskodawców?

Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje wprowadzenie bloku zmian obejmujących wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) i wiążące informacje o pochodzeniu (WIP). Nowe regulacje, dotyczące m.in. WIS, mają zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2023 r., ale projektowany przepis przejściowy przewiduje, że nowelizowane (zdaniem Ministerstwa Finansów – doprecyzowywane) regulacje będą miały zastosowanie także do informacji wydanych w oparciu o obowiązujące, korzystniejsze dla wnioskodawców przepisy.
Więcej

 

Zmiany dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Pakiet SLIM VAT 3 ma wprowadzić kilka uproszczeń w obszarze ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprowadzane zmiany będą istotne dla podatników, którzy wykorzystują kasy rejestrujące online (w tym wirtualne), oraz tych, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT (podmiotowego i przedmiotowego).
Więcej

 

Kolejne zmiany w ramach pakietu VAT
e-commerce od 1 stycznia 2024 r.

Pakiet SLIM VAT 3 to niejedyne planowane zmiany w obszarze podatku od towarów i usług. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się też projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań ograniczających oszustwa podatkowe w zakresie obowiązującego już od 1 lipca 2021 r. pakietu VAT e-commerce. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. i będą dotyczyć głównie dostawców usług płatniczych.
Więcej

Pośrednie transakcje rajowe – już bez obowiązku weryfikacji kontrahentów

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydowali o znaczących zmianach dotyczących obowiązków towarzyszących dokonywaniu tzw. bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych. Dla tych pierwszych znacząco podwyższono progi istotności, zaś drugie całkowicie zwolniono z konieczności weryfikacji. Co istotne, nowe regulacje mają zastosowanie również do transakcji zawieranych w 2021 r.
Więcej...

 

Polski Ład 2.0 w CIT. Ustawa przyjęta przez Sejm

Polski Ład 2.0 zaczyna przybierać ostateczny kształt – również w obszarze CIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 15 września została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu. W toku prac legislacyjnych wprowadzono pewne poprawki do projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w czerwcu. W niniejszym tekście wskazujemy najważniejsze zmiany, jakie najprawdopodobniej czekają podatników – w większości od początku 2023 r.
Więcej...

 

Powtarzające się świadczenia niepieniężne. Ciekawa alternatywa, ale nie dla każdego

Wzrost obciążeń składkowych, który wprowadził Polski Ład spowodował, że przedsiębiorcy zastanawiają się, jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zmian. Czy w przypadku wspólników prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie może znaleźć rozwiązanie w postaci wypłacania wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w przypadku którego nie pojawia się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne? Więcej...

Obszerny projekt zmian w ordynacji podatkowej

W resorcie finansów trwają kolejne prace nad nowelizacją ordynacji podatkowej. Projektowane zmiany są obszerne, a niektóre z nich mają charakter rewolucyjny i długo wyczekiwany, choć proponowane rozwiązania nadal są dalekie od ideału. Z zadowoleniem podatnicy mogą przyjąć pomysł, by wszczęcie postępowania na gruncie kks nie zawieszało już biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także by przedawnieniu mogły ulegać zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Planowane są jednak też niekorzystne zmiany, np. rozszerzające możliwości fiskusa w zakresie blokowania kont.
Więcej...

 

Zmiany w zakresie płatności gotówkowych po raz kolejny odroczone

Nie 1 stycznia 2023 r., a 1 stycznia 2024 r. mają wejść w życie zmiany w zakresie transakcji, za które płatności należy dokonać za pośrednictwem rachunku płatniczego. To efekt uchwalonej w sierpniu ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym. Oznacza to, że jeszcze co najmniej przez kilkanaście miesięcy przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności przy użyciu gotówki za transakcje do wartości 15 tys. zł. Co istotne, przez ten czas przepisy nie będą też zawierać regulacji dotyczącej maksymalnej wartości transakcji, którą w sposób gotówkowy będą mogli opłacić konsumenci.
Więcej...

 

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Sądy po stronie podatników

W sporach z fiskusem dotyczących możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia faktury minęły ponad dwa lata, sądy administracyjne konsekwentnie przyznają rację podatnikom.

Tak było we wszystkich dotychczasowych sprawach, w których Kancelaria Gekko Taxens reprezentowała swoich Klientów (m.in. wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2022 r., sygn. akt: III SA/Wa 2647/21).
Więcej...

 

Pożyczki na estońskim CIT pogorszą płynność finansową grupy

Estoński CIT polega na zasadniczym braku opodatkowania zysków aż do dnia ich wypłaty. Wyjątkiem są jednak tzw. ukryte zyski, od których podatek jest należny – niezależnie od faktycznej wypłaty zysku. Ukrytymi zyskami mogą być m.in. kwoty pożyczki (kredytu) udzielonej przez spółkę na estońskim CIT jej wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu oraz odsetki od pożyczek udzielanych przez wspólników na rzecz spółki stosującej system estoński. W praktyce ta regulacja znacznie utrudni działalność grup, w których skład wchodzi spółka opodatkowana ryczałtem.
Więcej...

Nabycie nieruchomości za granicą a ulga w PIT. Fiskus przychylny dla podatników

Coraz więcej Polaków decyduje się na nabycie nieruchomości za granicą. Czynnikami wpływającymi na wzrost zainteresowania są m.in. wzrost cen nieruchomości i bieżących kosztów w naszym kraju, a także zmiany stylu życia wielu osób spowodowane m.in. pandemią (możliwość pracy zdalnej, która nie musi być wykonywana w Polsce dla polskich pracodawców lub usługobiorców). W tym kontekście z dużym zainteresowaniem i aprobatą spotkała się interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej dotycząca realizacji celu mieszkaniowego i zastosowania zwolnienia z PIT.
Więcej...

 

Ekspansja przyniesie oszczędności podatkowe. Ale jedynie firmom produkcyjnym

Zamęt podatkowy, jaki wywołał Polski Ład, był wielkim obciążeniem dla firmowych działów kadr. Księgowość – jeśli funkcjonuje osobno – na przełomie roku mierzyła się z kolei z estońskim CIT, ukrytą dywidendą, podatkiem minimalnym czy podatkiem u źródła. W efekcie stosunkowo małym zainteresowaniem cieszą się nowe ulgi podatkowe, a przecież w ramach styczniowej reformy wprowadzono ich kilka. Jedną z nich jest ulga na ekspansję, która dotyczy na tyle typowych wydatków, że powinna się nią zainteresować każda firma produkcyjna.
Więcej...

 

Napiwki przychodem kelnera, nie restauracji

Środki pieniężne przekazywane przez klientów pracownikom restauracji w postaci dobrowolnych napiwków nie stanowią przychodu dla spółki w świetle ustawy o CIT. Przychód w takiej sytuacji powstaje natomiast po stronie kelnerów. To konkluzje niedawnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS. W poprzednich fiskus przyznawał również, że napiwki – jeśli są dla klienta dobrowolne, a restauracja nie pobiera z nich żadnych kwot dla siebie – to nie stanowią one jej obrotu, który należy opodatkować VAT.
Więcej...

Pakiet SLIM VAT - runda trzecia

Po kilku miesiącach oczekiwania rozpoczęły się konsultacje publiczne zmian w przepisach w ramach zapowiadanego już na początku roku pakietu SLIM VAT 3. Jak wskazuje nazwa pakietu, projektowane regulacje mają dotyczyć podatku VAT. Sama ustawa zmieniająca obejmie natomiast nie tylko ustawę o podatku od towarów i usług, ale też ustawę o podatku akcyzowym, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawo bankowe, ordynację podatkową, prawo celne i ustawę wprowadzającą Polski Ład.

Niniejszym tekstem wprowadzamy w tę tematykę i przybliżamy projektowane zmiany.
Więcej...

 

Łagodniejsze zasady wymierzania sankcji VAT

W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi u podatnika nieprawidłowości skutkujące błędnym rozliczeniem VAT, poza określeniem kwoty ewentualnej zaległości, ustala wobec niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe, tzw. sankcję. W obecnym stanie prawnym jej stosowanie ma charakter obligatoryjny, tj. poza kilkoma wyjątkami organ podatkowy nie może odstąpić od nałożenia sankcji, nie może także „miarkować” jej wysokości, tj. uzależnić wysokości sankcji od tego, z jakiej przyczyny dana nieprawidłowość powstała. Taki automatyzm został ostatnio zakwestionowany przez TSUE. W ramach pakietu SLIM VAT 3 przewidziano zmiany dostosowujące przepisy ustawy o VAT do wyroku Trybunału.
Więcej...

 

Brak faktury, czyli uproszczenie i neutralność rozliczeń. Nadchodzą zmiany w WNT

Trzecia odsłona pakietu SLIM VAT zakłada powrót do odliczenia VAT z tytułu WNT bez konieczności otrzymania faktury. Jego wejście w życie może po 9 latach przywrócić neutralność i proste rozliczenia VAT z tytułu WNT.
Więcej

 

Kursy walutowe a faktury korygujące. Ubędzie wątpliwości

Zasady stosowania kursu walutowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej wynikały dotąd z praktyki interpretacyjnej organów podatkowych. Wejście w życie pakietu SLIM VAT 3 spowoduje, że zasady te zostaną uregulowane przez ustawę.
Więcej

 

Faktury zaliczkowe – brak obowiązku wystawiania

Pakiet SLIM VAT 3 ma wiązać się z wprowadzeniem – pod określonymi warunkami – możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych. Takie uproszczenie docenią głównie sprzedający. Z perspektywy nabywców może być to okoliczność niepożądana z uwagi na odroczenie odliczenia podatku naliczonego.
Więcej

Wakacje kredytowe. Kto (nie) może z nich skorzystać?

Z informacji przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów wynika, że w ciągu pierwszych dwóch dni od uruchomienia z programu wakacji kredytowych skorzystało ponad 500 tys. kredytobiorców. Biorąc pod uwagę, że z rozwiązania może skorzystać około 2 mln kredytobiorców, wakacje kredytowe okazały się hitem. Nie obyło się bez problemów, które wynikały m.in. z pośpiechu przy wprowadzaniu narzędzi umożliwiających kredytobiorcom składanie wniosków. Nie brak też wątpliwości dotyczących określenia zakresu osób mogących korzystać z pomocy.
Więcej...

 

Do wypłaty wynagrodzenia członkowi zarządu Biała lista niepotrzebna

Płatności dokonane przez spółkę przelewem z tytułu wynagrodzeń członków zarządu, na podstawie wystawionych przez nich rachunków niezawierających podatku VAT, na rachunki spoza Białej listy, mogą być potraktowane jako koszt uzyskania przychodu spółki – tak wskazał w niedawnej interpretacji Dyrektor KIS. Decydujące znaczenie w tej sytuacji ma fakt, że osoby fizyczne pełniące funkcje członków zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego nie spełniają przesłanek do uznania ich za przedsiębiorców.

Interpretacja Dyrektora KIS z 6 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2022.1.BM) została wydana na wniosek przygotowany przez Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. na rzecz jednego z Klientów.
Więcej...

 

Wadium a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Jak wynika z niedawnego wyroku WSA w Gliwicach, w przypadku przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości moment powstania obowiązku podatkowego w VAT wyznacza wybór nabywcy nieruchomości, co jest powiązane z podpisaniem protokołu z przeprowadzonego przetargu. Orzeczenie wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą sądów, a także linię interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe. Warto jednak zaznaczyć, że stanowisko fiskusa w tej kwestii uległo pewnej ewolucji i może zależeć od specyfiki danej transakcji.
Więcej

 

Zmiany w kks narzędziem do egzekwowania przedawnionych zobowiązań?

Projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest już po konsultacjach publicznych – aktualnie na etapie opiniowania. Zakłada on zaostrzenie obowiązujących przepisów. Jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, państwo uzyska możliwość egzekwowania przedawnionych już zobowiązań podatkowych – tak długo, jak nie ustanie karalność penalizowanego czynu na gruncie kodeksu karnego skarbowego, co w praktyce oznacza okres nawet 10 lat.
Więcej

Nowa ustawa deweloperska – podsumowanie wybranych zmian

Większość przepisów tzw. ustawy deweloperskiej weszło w życie 1 lipca 2022 r. Głównym celem nowych regulacji jest zwiększenie ochrony nabywców lokali mieszkalnych lub domów z rynku pierwotnego. Ustawa nakłada na deweloperów obowiązek przekazywania nabywcy szerszego zakresu informacji na temat nieruchomości, a także domniemanie uznania wad w lokalu lub domu. Nowe przepisy nakładają też na deweloperów obowiązek odprowadzania składek na specjalny fundusz gwarancyjny.
Więcej...

 

Polski Ład 2.0 a zmiany w estońskim CIT

Polski Ład dogłębnie przemodelował estoński CIT, czyniąc go – począwszy od 2022 r. – atrakcyjną formą opodatkowania. Wzrost zainteresowania systemem estońskim przyczynił się jednak również do unaocznienia niedociągnięć i uchybień ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów dotyczących tej formy opodatkowania. Po pół roku od wejścia w życie Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację przepisów ustawy o CIT, która nie ominie również ryczałtu od dochodów spółek. Co ma się zmienić i jakie to przyniesie skutki?
Więcej...

 

Umowa z powtarzającymi się płatnościami? Zakaz dla gotówki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że „jednorazową wartością transakcji” w przypadku umowy z powtarzającymi się płatnościami jest całkowita wartość świadczeń dokonanych na podstawie umowy. Aby zachować prawo do zaliczania takich wydatków do kosztów, nabywca powinien skorzystać z rachunku bankowego (nawet jeśli pojedyncza płatność nie przekracza ustawowego limitu w wysokości 15 tys. zł). Podobne jest najnowsze stanowisko organów, o czym świadczą decyzje o zmianie wcześniejszych interpretacji, które wydaje Szef KAS.
Więcej

6 miesięcy z nabyciem sprawdzającym. O czym powinni pamiętać sprzedający?

Instytucja nabycia sprawdzającego funkcjonuje już ponad pół roku. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, co czwarte nabycie kończy się nałożeniem mandatu na sprzedawcę. Jednak biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki ekonomiczne, m.in. inflację, można spodziewać się, że liczba nakładanych kar będzie się zwiększać. Tym bardziej warto wiedzieć, jak przebiega nabycie sprawdzające, a także jakie są prawa i obowiązki – zarówno sprawdzających, jak i sprawdzanych.
Więcej...

 

Minimalny podatek dochodowy dopiero od 2023 r. (i na nowych zasadach)

Ewentualny obowiązek zapłaty podatku minimalnego w 2022 r. zostanie zniesiony. Od przyszłego roku jego konstrukcja zostanie zaś dość znacznie zmodyfikowana. To najważniejsze zmiany, które zakłada projekt nowelizacji Polskiego Ładu w obszarze CIT. Podniesieniu ma ulec poziom rentowności z działalności operacyjnej, poniżej którego spółki będą objęte podatkiem. Pojawi się również alternatywny, uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania.
Więcej...

 

Wkrótce nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został przekazany do konsultacji społecznych. Przewiduje on – podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie – 6 typów zezwoleń na pracę. Zmiany mają dotyczyć m.in. wniosków o wydawanie zezwoleń na pracę składanych w formie elektronicznej. Co istotne, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ma czas na wydanie rozporządzenia do 29 lipca 2022 r. Jeszcze w tym roku rząd ma też przyjąć projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
Więcej

 

Stopy procentowe i odsetki. System naczyń połączonych

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe NBP. Choć ekonomiści spodziewali się większej podwyżki, nie zmienia to faktu, że od października 2021 r. stopy procentowe zostały podwyższone już 10 razy, w efekcie czego wzrostowi uległy nie tylko raty kredytów hipotecznych, ale również istotne z perspektywy podatników odsetki – podatkowe, ustawowe i maksymalne, co przekłada się na wyższą – w porównaniu z ubiegłym rokiem już dwukrotnie – wartość odsetek dla zobowiązań podatkowych, które nie zostały uregulowane w terminach ustawowych.
Więcej

Transakcje z podmiotami rajowymi. Jak weryfikować swoich kontrahentów?

Przepisy nakładają na podatników obowiązek dokumentacyjny obejmujący pośrednie transakcje rajowe o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także bezpośrednie transakcje rajowe o wartości przekraczającej 100 000 zł. Z tego powodu w ostatnim czasie przedsiębiorcy pozyskują od swoich kontrahentów oświadczenia dotyczące beneficjentów rzeczywistych otrzymywanych przez nich płatności, a także ewentualnych rozliczeń z podmiotami z raju podatkowego. Jakie czynności weryfikacyjne – i wobec których kontrahentów – powinni podjąć podatnicy?
Więcej...

 

Zwroty VAT tylko na rachunki firmowe?

Według stanowiska Ministerstwa Finansów zwrot podatku VAT musi być realizowany na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością. Może to powodować trudności z otrzymaniem zwrotu VAT-u przez podatników, którzy nie mają zarejestrowanej działalności w CEIDG, a mimo to są płatnikami VAT (np. osoby na kontraktach menedżerskich). Tymczasem zgodnie z przepisami wymóg posiadania rachunku firmowego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.
Więcej...

 

Preferencje dla dywidend w estońskim CIT także przy zaliczkach

Polski Ład gruntownie przemodelował estoński CIT, czyniąc z tego reżimu opodatkowania realną i interesującą alternatywę dla zasad ogólnych. Z perspektywy podatników (a zwłaszcza – właścicieli przedsiębiorstw) szczególnie pożądane były zmiany w zakresie możliwości pomniejszenia podatku o ryczałt od dochodów spółek już przy wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Wszystko wskazuje na to, że prośby biznesu zostały wysłuchane.
Więcej

Rozszerzone uprawnienia skarbówki. Kto zajrzy na nasze konta?

Do tej pory ściśle określone organy podatkowe mogły żądać informacji bankowych dotyczących osób, które mają status podejrzanych, a więc takich, którym przedstawiono formalne zarzuty. Od początku lipca żądanie będzie mogło dotyczyć wszystkich bez wyjątku, a możliwość wglądu w dane bankowe otrzymają także naczelnicy 400 urzędów skarbowych, które działają w Polsce. Resort finansów nie wyklucza jednak, że przepisy, które umożliwią daleko posuniętą ingerencję w strefę prywatności obywateli, zostaną jeszcze zmienione.
Więcej...

 

Konkursy organizowane we współpracy z agencją. Kto płatnikiem PIT?

Sprawa spółki, która próbowała ustalić, kto będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku PIT od wygranych w konkursach, które organizowane są we współpracy z podmiotem trzecim, dobiegła końca. NSA podzielił wcześniejsze stanowisko WSA w Warszawie, zdaniem którego decydujące znaczenie dla prawidłowego wskazania podmiotu, który będzie pełnił funkcję płatnika i będzie odpowiedzialny za pobranie i przekazanie podatku, ma to, kto dokonuje świadczeń na rzecz uczestnika konkursu. To zaś jest mocno powiązane z tym, kto odpowiada za nabycie nagród.
Więcej...

 

NSA potwierdza: przychód u lekarza, PIT-11 od firmy farmaceutycznej

Lekarz, biorąc udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez spółkę, na których ta spółka reklamuje swoje produkty i sprzęt, uzyskuje nieodpłatne świadczenie – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 czerwca 2022 r., sygn. II FSK 2547/19. Wskazano, że decydujące znaczenie ma dobrowolne skorzystanie ze świadczenia przez otrzymującego oraz powstanie po jego stronie wymiernej korzyści ekonomicznej. To kolejny raz, gdy sądy przyznają rację profiskalnemu podejściu organów podatkowych.
Więcej

 

Zajęcia na torze mogą być kosztem – przełomowy wyrok NSA

Salony samochodowe podejmują różne działania o charakterze marketingowo-reprezentacyjnym. W niektórych przypadkach rozstrzygnięcie, czy ich przeważającą właściwością jest „marketing”, czy „reprezentacja” – jest trudne. Jednak z uwagi na to, że wydatki na marketing mogą stanowić koszt podatkowy, a na reprezentację już nie, dealerskie działy księgowości interesuje to, jak klasyfikować działania podejmowane przez ich firmę dla celów podatkowych. Wydaje się, że spór dotyczący wydatków na organizację zajęć na torze wyścigowym definitywnie kończy nowy wyrok NSA, choć jeszcze miesiąc temu inne stanowisko prezentował Dyrektor KIS.
Więcej

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji eventu – w części przypadającej na wydatki związane z nabyciem alkoholu dostępnego dla uczestników wydarzenia. Co ciekawe, stało się to na skutek stwierdzenia przez Szefa KAS nieprawidłowości interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS w… 2018 r.
Więcej...

Płaca minimalna oraz składki ZUS w 2023 r. O ile wzrosną?

Rządową propozycję płacy minimalnej w 2023 r. możemy poznać już w czerwcu. Jej znaczący wzrost jest w przyszłym roku nieunikniony. Podobnie jest ze składkami ZUS, których wysokość jest z kolei pochodną wartości przeciętnego wynagrodzenia. To, jaka będzie finalna skala podwyżek, będzie zależało przede wszystkim od trafności prognoz Rady Ministrów, a także podejmowanych przez nią działań, które przyczynią się albo do dalszego wzrostu inflacji, albo do jej stopniowego hamowania.
Więcej...

Zmiany w VAT w związku z działaniami obronnymi. Prezydent podpisał nowelizację

Nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wpływ nowych przepisów na biznes będzie jednak znikomy, ponieważ przyjęte regulacje dotyczą wąskiego grona podatników, a konkretnie sił zbrojnych, którym przyznano preferencję w postaci zwolnienia z podatku VAT od dokonywanych przez nie zakupów towarów w związku z prowadzonymi działaniami obronnymi. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2022 r.
Więcej

Planowany zamach resortu sprawiedliwości na instytucję „czynnego żalu”

Obszerny projekt zmiany ustawy kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, który Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło do dalszych prac legislacyjnych 9 marca 2022 r., zdążył wzbudzić wiele kontrowersji – przede wszystkim ze względu na planowaną istotną ingerencję w instytucję tzw. czynnego żalu. Jeśli zmiany wejdą w życie, odwróceniu ulegnie dotychczasowa zasada priorytetu egzekucji nad represją obowiązująca w prawie karnym skarbowym i wzrośnie liczba sporów o interpretację charakteru i terminów czynności służbowych podejmowanych przez organy.
Więcej...

 

KSeF w fazie obligatoryjnej – czego można się spodziewać w 2023 r.?

Jako termin wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur Ministerstwo Finansów wskazuje aktualnie na 2. kwartał 2023 r. Z projektu derogacji przygotowanego przez Komisję Europejską można dowiedzieć się m.in. że zagraniczne firmy (zarejestrowane w Polsce dla celów VAT, ale nie posiadające tu siedziby) nie będą zobowiązane do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek ten będzie dotyczyć za to polskich przedsiębiorców, w tym tych, których wartość sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł i korzystają oni ze zwolnienia podmiotowego w VAT.
Więcej...

 

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości – na co uważać?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w praktyce, w tym przez banki i inne instytucje finansujące – jako dodatkowe zabezpieczenie w związku z finansowaniem udzielanym kredytobiorcom. Od dłuższego czasu wywołuje ono wśród prawników wątpliwości, w tym także natury zasadniczej. Dotyczą one w szczególności dopuszczalności stosowania tej konstrukcji wówczas, gdy dotyczy prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości. W związku z tym warto zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z tą instytucją.
Więcej

 

Samochody spółek na estońskim CIT. Ryzyko teoretyczne czy realne?

Stanowisko Ministerstwa Finansów, które przewiduje, że 50% kosztów związanych z użyciem samochodów firmowych – w przypadku braku prowadzenia „kilometrówki” – podlega opodatkowaniu, stawia przedsiębiorstwa na ryczałcie od przychodów spółek w gorszej sytuacji niż podatników korzystających z „klasycznego” CIT. Skuteczne rozwiązanie tego problemu będzie zapewne wymagało sporu sądowego z fiskusem. Ukryte zyski można jednak zminimalizować, stosując indywidualną stawkę amortyzacji.
Więcej

 

Polski Ład 2.0 uchwalony przez Sejm. 6 najważniejszych zmian

Największa z dotychczasowych nowelizacji Polskiego Ładu została przyjęta przez Sejm 12 maja 2022 r. Nie tylko obniża ona stawkę podatku w pierwszym progu, ale też zmienia istniejące od początku roku przepisy dotyczące m.in. niektórych ulg podatkowych. Nowelizacja rozwiała też wątpliwości dotyczące obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez prokurentów. Wiadomo też, jak będzie wyglądał harmonogram wdrażania JPK w podatku dochodowym. Za przyjęciem ustawy głosowało 246 posłów, więc wejście w życie zmian od 1 lipca 2022 r. wydaje się pewne.
Więcej

Odwołanie stanu epidemii COVID-19 a raportowanie schematów podatkowych. Czy coś się zmieni?

Jeśli kończący się 16 maja stan epidemii płynnie przejdzie w stan zagrożenia epidemicznego, obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) nie zostaną (po ponad 2 latach) odwieszone. W związku z mniejszym napływem dokumentacji urzędnicy skarbowi pracują nad jakością wcześniejszych zgłoszeń, w wyniku czego część postępowań dotyczących przesłanych zgłoszeń o schematach jest umarzanych, a niektóre z danych numerów NSP – unieważnianych.
Więcej...

 

Pułapka na spółki przechodzące na estoński CIT? Chodzi o korektę wstępną

U większości podatników, którzy wchodzą do systemu estońskiego, przeprowadzona korekta wstępna skutkuje powstaniem przychodu podatkowego (choć podatek nie jest od razu płacony). W niektórych przypadkach wynik dokonanej korekty wstępnej jest korzystny dla spółki i powinien skutkować zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów. Niestety – jak wynika z najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów – poniesiona „strata” nie może być wykazana w rozliczeniu podatkowym za 2021 r.
Więcej...

 

Fiskus pozwala na odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją. To już tradycja

W niedawno wydanej interpretacji organy podatkowe ponownie potwierdziły swoje stanowisko, że w odniesieniu do zakupów dokonanych przez podatników jeszcze przed rejestracją do celów VAT, przysługuje im prawo do odliczenia podatku w związku z poniesionymi wydatkami. Takiego zdania od lat były również sądy administracyjne oraz Trybunał Sprawiedliwości UE.
Więcej

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania dotyczące MDR

Poruszone przez resort finansów zagadnienia dotyczą sytuacji, w których dochodzi do zakłócenia w komunikacji pomiędzy promotorem a korzystającym w związku z raportowaniem schematów w perspektywie upływających terminów. Odpowiedzi rozstrzygają również dylemat, czy należy składać „zerowe” formularze MDR-4, a także wyjaśniają ostatecznie, kto może podpisywać formularze MDR-1, MDR-2 i MDR-4. Wiadomo również, co zrobić, gdy wydanie numeru NSP opóźnia się.
Więcej...

 

Ochrona sygnalistów. Dalszy ciąg prac legislacyjnych i nowy projekt

Po kilku miesiącach powracają na ścieżkę legislacyjną prace związane z uregulowaniem nowej puli obowiązków dla przedsiębiorców – stworzenia wewnętrznego aparatu ochrony dla tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących naruszenia przepisów prawa w przedsiębiorstwach oraz jednostkach publicznych. Wdrażając skuteczną procedurę zgłaszania naruszeń, podmioty te zyskają szansę na usunięcie naruszeń na poziomie wewnętrznym, bez konieczności zgłaszania ich Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub właściwemu organowi publicznemu.
Więcej...

 

Znamy projekt zmian w funkcjonowaniu ksiąg wieczystych

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad zmianami do ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Mają one usprawnić działanie ksiąg wieczystych m.in. poprzez przyznanie notariuszom prawa dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych, czego skutkiem powinno być istotne skrócenie czasu na wpis. Obecnie projekt ustawy jest przedmiotem uzgodnień rządowych i zanim trafi pod obrady Parlamentu i zacznie obowiązywać, zapewne minie co najmniej kilka miesięcy.
Więcej

 

Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w projekcie po konsultacjach społecznych

Podczas konferencji prasowej wiceministra finansów poznaliśmy kolejne rozwiązania – wypracowane w ramach konsultacji społecznych – które zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji Polskiego Ładu. Najważniejsza zmiana umożliwi przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym lub ryczałtem zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej. Nowości jest jednak więcej.
Więcej

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa trafiła na biurko Prezydenta. Wprowadza ona zmiany mające na celu doprecyzowanie zasad związanych z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce oraz takie, które ułatwią i przyspieszą procedurę nadawania numeru PESEL. Uchodźcom z Ukrainy łatwiej będzie znaleźć pracę, a także uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego. Dodatkowe preferencje przewidziano także dla Polaków.
Więcej...

 

Polski Ład 2.0 – jakie są realne korzyści?

Według zapowiedzi rządzących nowelizacja Polskiego Ładu (tzw. Polski Ład 2.0) doprowadzi do znaczącej obniżki podatków – poprzez obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym o 5 pkt. proc. (z 17% na 12% w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych) oraz częściowe przywrócenie możliwości odliczenia części składki zdrowotnej. Warto przyjrzeć się, czy planowane zmiany będą miały faktycznie tak duży wpływ na wynagrodzenie i dochód netto, jak zapowiadają to rządzący.
Więcej...

 

Usługi ubezpieczeniowe – wykazywać w IFT-2R czy nie?

Kwestia wykazywania nabycia usług ubezpieczeniowych od podmiotów zagranicznych w IFT-2R od lat spędza sen z powiek księgowych m.in. w firmach zajmujących się sprzedażą samochodów – tym bardziej, że korzystanie przez nie z usług podmiotów zagranicznych jest w tym zakresie powszechne. Nie chodzi jednak o samo wykazywanie tych usług w IFT-2R, ale też ogólnie o obowiązek pozyskiwania certyfikatów rezydencji zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Obecnie temat ten można jednak uznać za zamknięty.
Więcej

 

Akcyza od samochodu wyścigowego? Decyduje kod CN

Od wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) wyścigówki należy zapłacić akcyzę – tak uznał organ w niedawnej interpretacji, którą wydano dla dealera samochodów. Z obowiązku jej zapłaty nie zwalnia nawet brak możliwości zamknięcia auta, a także to, że poza sytuacjami, gdy bierze ono udział w zawodach, jest transportowane wyłącznie na lawecie. W przeszłości zdarzały się jednak interpretacje, w których fiskus prezentował inne stanowisko.
Więcej

 

Płatności na rzecz oddziału zagranicznego kontrahenta. Jakie obowiązki?

Płatności na rzecz oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce – co w przypadku dealerów dotyczy głównie regulowania zobowiązań względem importerów oraz banków – korzystają ze zwolnienia z podatku u źródła. W określonych sytuacjach może pojawić się obowiązek zawiadomienia o dokonywanych płatnościach fiskusa. Polski Ład przewiduje jednak, że zawiadomienia nie trzeba składać, o ile wypłacane kwoty nie przekraczają ustawowego limitu.
Więcej...

Zatrudnienie obywateli Ukrainy. Informacje praktyczne

Potwierdzeniem legalności pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, która jest niezbędna do możliwości zatrudnienia takich osób, jest stempel polskich pograniczników w paszporcie bądź numer PESEL, o który należy wystąpić w ciągu 60 dni od wjazdu do Polski. Jeżeli warunek legalności zostanie spełniony, przepisy specustawy pozwolą Ukraińcom podjąć zatrudnienie bez wnioskowania o zezwolenie. Specustawa przedłuży również ważność dokumentów legalizujących pobyt osób z Ukrainy.
Więcej...

 

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Jest rozporządzenie

Opublikowane 15 marca 2022 r. rozporządzenie potwierdza wcześniejsze doniesienia o maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wiadomo również, kto będzie mógł otrzymać świadczenie, jak wygląda procedura ubiegania się o jego otrzymanie, a także to, czy otrzymane środki oraz gościna będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku.
Więcej...

 

Na estońskim CIT pomaganie nie będzie karane

Estoński CIT zyskał na popularności po jego gruntownej przebudowie w ramach Polskiego Ładu. Nadal jednak ryczałt od dochodów spółek jest pewną nowością, a otaczająca nas rzeczywistość (czy to gospodarcza, czy polityczna) unaocznia kolejne niedoskonałości przepisów. Tym razem dotyczy ona opodatkowania darowizn w systemie estońskim – szczególnie w kontekście pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.
Więcej

 

Mediacje w sprawach frankowych. Rozporządzenie opublikowane

Wiele z trwających postępowań frankowych zostało zawieszonych z uwagi na brak rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy istniejących rozbieżności w orzecznictwie. Coraz większą popularnością – zarówno wśród kredytobiorców, jak i banków – cieszą się jednak mediacje. Zainteresowanie tą formą rozwiązania sporów zapewne jeszcze wzrośnie, ponieważ opublikowane zostało wyczekiwane Rozporządzenie, które zwalnia z podatku dochody osiągnięte w wyniku zawarcia ugody.
Więcej

 

Gruntowne zmiany w Polskim Ładzie. Dotyczą PIT i składki zdrowotnej

Pierwsza odsłona nowelizacji Polskiego Ładu zmieni część obowiązujących od początku roku regulacji – w szczególności dotyczących opodatkowania PIT oraz składki zdrowotnej. Zgodnie z projektem większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2022 r., ale część z nich będzie miała moc wsteczną i będzie należało je stosować do przychodów i kosztów ponoszonych od 1 stycznia 2022 r. Jako że zmiany wprowadzane są w trakcie roku, muszą być one korzystne lub neutralne dla podatników.
Więcej...

 

Ulga na złe długi – przełomowy wyrok WSA w Gdańsku?

W odniesieniu do przeszłości organy podatkowe nadal stoją na stanowisku, że wierzycielom nie przysługuje możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, gdy od wystawienia przez nich faktury minęły ponad dwa lata. Organy regularnie ignorują nawet fakt, że w wielu przypadkach skorzystanie z ulgi uniemożliwiały niezgodne z przepisami unijnymi regulacje krajowe. Pojawiają się jednak pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych, które potwierdzają nieprawidłowość działań fiskusa.
Więcej...

 

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych dla transakcji finansowych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską daje wskazówki dotyczące tego, jak sporządzać dokumentację cen transferowych dla pożyczek, kredytów i depozytów wewnątrzgrupowych, co jest przedmiotem wątpliwości części podatników. Problematyczne jest przede wszystkim ustalenie, czy wartość transakcji to całkowita wartość kapitału z umowy (czy wartość pozostała do spłaty na określony dzień), a także sposób kalkulacji wartości transakcji o charakterze jednorodnym w przypadku kilku pożyczek czy kredytów.
Więcej...

 

Faktura do klienta, a paragon do kosza? Jest interpretacja!

Fiskus wydał istotną interpretację dla firm, które sprzedaż ewidencjonują na kasie fiskalnej, ale klientom (także osobom fizycznym) chcą wydawać jedynie faktury. Dyrektor KIS przyznał, że takie działanie jest prawidłowe. Decyzja fiskusa pozwoli niektórym przedsiębiorcom zmniejszyć obciążenia związane z przechowywaniem dokumentów. Co istotne, zmiany dotyczącej możliwości niszczenia wydruków paragonów można dokonać również w trakcie roku.
Więcej...

Jak zakwalifikować oddawanie lokali do korzystania na rzecz uchodźców z Ukrainy?

Ostatnie tygodnie, ze względu na eskalację wojny w Ukrainie, przyniosły masowy exodus wielu obywateli Ukrainy, szukających bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich bliskich. Wielu Polaków oraz firm działających w Polsce, natychmiast odpowiedziało na tę nagłą potrzebę, udostępniając pokoje w swoich mieszkaniach i domach, jak również samodzielne mieszkania i inne lokale, czy też budynki, przystosowując je do celów mieszkalnych. Warto zatem podjąć próbę zakwalifikowania poszczególnych form prawnych udostępniania nieruchomości oraz ich skutki prawno-podatkowe.
Więcej...

 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy i uchodźców wojennych a kwestie podatkowe

Pomagający ofiarom wojny w Ukrainie mogą stosować już nie tylko 0% stawkę VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Mogą liczyć także na preferencje w podatku dochodowym na podstawie przepisów wprowadzonych specustawą.
Więcej...

 

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie

Tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą Sejm uchwalił 9 marca, po rozpatrzeniu i przyjęciu części poprawek Senatu została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 marca 2022 r. Dzięki niej uregulowane zostały zasady podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej, a także możliwość otrzymania przez nich szeregu świadczeń pomocowych.
Więcej

 

Jakie preferencje podatkowe dla uchodźców z Ukrainy?

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szereg form wsparcia nie tylko polskich przedsiębiorców decydujących się na pomoc, ale również bezpośrednio obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wśród rozwiązań dotyczących obywateli Ukrainy znalazły się również dodatkowe preferencje podatkowe, choć jest ich mniej, niż zakładał projekt specustawy.
Więcej

 

Zapomoga dla pracownika z Ukrainy? Jest szansa na zwolnienie od podatku

Mimo że tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła już w życie, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu poszukują nowych rozwiązań mających na celu wsparcie pracowników z Ukrainy. Coraz częściej zatrudniający decydują się na przekazanie zapomóg pracownikom z Ukrainy. Warto więc przyjrzeć się konsekwencjom podatkowym wynikającym z udzielenia takiej pomocy finansowej.
Więcej...

Pakiet SLIM VAT - runda trzecia

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje kolejnych propozycji i kierunków zmian w przepisach. Tym razem projektowane regulacje mają dotyczyć podatku VAT i zakładają one wprowadzenie ponad 20 nowych rozwiązań w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r.
Więcej...

 

Nowe objaśnienia w zakresie transakcji rajowych – lepsze, ale nie idealne

Obowiązujące od początku 2021 r. przepisy dotyczące obowiązku dokumentowania transakcji rajowych doczekały się już dwóch projektów objaśnień. Najnowsze, z grudnia ubiegłego roku, prezentują nieco bardziej liberalne podejście do wymogów stawianych przed podatnikami, tym niemniej wydaje się, że ewentualne korzyści z uszczelniania systemu podatkowego nie uzasadniają tak rozległych wymagań – w szczególności natury weryfikacyjnej.
Więcej...

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – jak ją liczyć w 2022 r.?

Do końca 2021 r. podatnicy mogli odliczyć od podatku PIT 7,75 % składki zdrowotnej, która wynosiła 9%. Na skutek zmian przepisów wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu zasady związane z obliczaniem składki zdrowotnej uległy zmianie. Zlikwidowano także możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT. Sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej może dodatkowo zmienić nowelizacja, którą 9 lutego przyjął Sejm.
Więcej

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odrębną dostawą towarów

W najnowszej interpretacji ogólnej Minister Finansów uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa stanowi odrębną dostawę towarów. Stanowisko resortu stoi w sprzeczności z utrwaloną linią interpretacyjną organów, które wręcz jednolicie uznawały, że czynność tę należy traktować jak (ostatnią) opłatę z tytułu ustanowienia danego użytkowania wieczystego. Skąd zatem ta zmiana? I jakie są jej konsekwencje?
Więcej

 

Wsteczna korekta amortyzacji – zielone światło od NSA

Stosując liniową metodę amortyzacji środków trwałych, podatnik może samodzielnie ustalić wysokość stawek – ich maksymalna wysokość ograniczona jest jednak w wykazie stawek amortyzacyjnych, w zależności od rodzaju środka trwałego. Co jednak w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na zmianę stawki? Czy zmiana odnosi skutek tylko na przyszłość, czy też można dokonać wstecznej korekty stopy i odpisów amortyzacyjnych?
Więcej...

Od 1 stycznia 2022 r. korekta JPK V7 bez czynnego żalu

Korygując część ewidencyjną pliku JPK V7, poza przesłaniem samej korekty, należało również przesłać zawiadomienie o czynnym żalu. Taki stan rzeczy zmienił Polski Ład. Dzięki zmianie przepisów Kodeksu karnego skarbowego osoby, które dopuszczą się nieprawidłowości przy przesłaniu księgi, są zwolnione z odpowiedzialności – o ile złożą prawnie skuteczną korektę. Dzięki temu zredukowano obowiązki administracyjne, a także uspójniono system podatkowy.
Więcej...

 

Jakie konsekwencje rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.?

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu 26 stycznia 2022 r. Sejm ostatecznie ustalił treść projektu ustawy z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku VAT, nazywanej tzw. Tarczą Antyinflacyjną 2.0. Ustawa uzyskała już podpis Prezydenta, co oznacza, że od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. przedsiębiorcy będą stosować niższe stawki VAT m.in. na podstawowe produkty żywnościowe oraz paliwo.
Więcej

 

Ulga dla klasy średniej – kto skorzysta, a kto powinien zrezygnować?

Polski Ład obowiązuje niecały miesiąc, a wątpliwości z nim związane pojawiają się w tempie zatrważającym. Po zamieszaniu związanym z formularzem PIT-2, a następnie wydanym 7 stycznia 2022 r. rozporządzeniem (które miało rozwiązać problem obliczania zaliczek na PIT, finalnie doprowadziło jednak do jeszcze większego chaosu), przyszedł czas na ulgę dla klasy średniej.
Więcej

 

Brak przelewu w obowiązkowym MPP nie musi oznaczać wyłączenia wydatku z kosztów

Jeśli w wyniku pomyłki przedsiębiorca dokona płatności, wobec której należało zastosować komunikat przelewu i formułę split payment, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, ale sprzedawca zwróci należność na jego firmowe konto bankowe, a nabywca ureguluje płatność ponownie – już z zastosowaniem formuły split payment, to wydatek taki będzie mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził fiskus.
Więcej...

 

Transakcja kontrolowana – resort finansów wyjaśnia, jak należy ją rozumieć

Celem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć definicję transakcji kontrolowanej oraz jak pojmować poszczególne jej elementy składowe uwzględniane przy ocenie, czy dane działanie gospodarcze stanowi transakcję kontrolowaną. Interpretacja ma pomóc w trafniejszej klasyfikacji poszczególnych działań przez podatników. Niewykluczone jednak, że dzięki niemu ujednolicona zostanie też linia interpretacyjna prezentowana przez organy podatkowe.
Więcej...

 

Jest szansa na brak składki zdrowotnej dla prokurentów i zagranicznych członków zarządu

Od początku 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, np. członkowie zarządu, zostały objęte obowiązkiem opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna w przypadku cudzoziemców, a także prokurentów. Rozwiązaniem może być wniosek o interpretację indywidualną do NFZ.
Więcej...

Renta planistyczna a opłata adiacencka w obrocie nieruchomościami

Mimo iż terminy „renta planistyczna” oraz „opłata adiacencka” funkcjonują w obrocie nieruchomościami od wielu lat, ich nałożenie stanowi zwykle dość istotne, dodatkowe obciążenie finansowe dla właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy często są zaskoczeni obowiązkiem poniesienia tych opłat. Warto zatem usystematyzować wiedzę w zakresie tego, w jakich sytuacjach należne są obie opłaty, kto ustala ich wysokość oraz kto jest zobowiązany do ich zapłaty.
Więcej...

 

Noty obciążeniowe i noty korygujące a KSeF

Krajowy System e-Faktur wystartował 1 stycznia 2022 r. Przez cały bieżący rok i pierwszy kwartał 2023 r. korzystanie z Systemu ma być dobrowolne. Jest więc jeszcze ponad rok, aby przygotować się do jego obligatoryjnego stosowania i nowej rzeczywistości. Jednym z kroków, jakie należy wykonać, jest przegląd wystawianych i otrzymywanych dokumentów finansowo-księgowych. Nie wszystkie bowiem z nich będą mogły być wystawiane i co za tym idzie otrzymywane w KSeF.
Więcej...

 

Estoński CIT 2.0 już dostępny. Może z niego skorzystać więcej podmiotów

Polski Ład, choć wprowadza wiele niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców, zawiera również pozytywne rozwiązania, które można uznać za pewien ukłon w kierunku polskich spółek, przede wszystkim z prostą strukturą. Takie firmy nie będą zagrożone zapłatą podatku minimalnego. Będą za to mogły skorzystać z estońskiego CIT, oferującego zdecydowanie niższe efektywne opodatkowanie niż w przypadku standardowego CIT. Termin na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania mija 31 stycznia 2022 r.
Więcej...

 

Pospieszne próby łatania Polskiego Ładu

Od momentu uchwalenia Polskiego Ładu można było spodziewać się, że rewolucyjne zmiany w zakresie podatków oraz składki zdrowotnej – wprowadzane ekspresowo i bez konsultacji z biznesem – doprowadzą do pojawienia się wielu nieścisłości. Pierwsze pojawiły się zaledwie kilka dni po rozpoczęciu obowiązywania przepisów. Ministerstwo Finansów zareagowało natychmiastowo, wydając rozporządzenie, które jednak może być… niezgodne z Konstytucją.
Więcej...

Nowe limity płatności gotówkowych jednak rok później stycznia 2022 r. zmiany w fakturowaniu

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, która czasowo obniża stawki akcyzy od paliw i energii elektrycznej, rząd postanowił zmienić część przepisów ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład. Modyfikacji uległy przepisy dotyczące płatności gotówkowych. Zgodnie z nimi niższe limity transakcji, które można uregulować przy pomocy gotówki, zaczną obowiązywać nie od 1 stycznia 2022 r., ale od 1 stycznia 2023 r.
Więcej...

 

Niekorzystna decyzja PFR o rozliczeniu subwencji. Jak z nią walczyć?

Co zrobić w sytuacji, gdy rozliczając subwencję otrzymaną od PFR w ramach tarczy finansowej przedsiębiorca otrzyma decyzję, która okaże się dla niego niekorzystna? I czy ma on szansę, by z pomocą istniejących środków prawnych doprowadzić do jej zmiany?
Więcej...

 

Odpowiedzialność księgowego na gruncie KKS. Jak nie narazić się na sankcje?

Szeroki zakres obowiązków księgowych wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko na gruncie ustawy o rachunkowości, lecz często również na podstawie kodeksu karnego skarbowego. To, czy organy zdecydują się postawić zarzuty księgowemu, zależy m.in. od dochowania przez niego należytej staranności, treści umowy z klientem, zakresu obowiązków oraz tego, czy działał on z zamiarem popełnienia przestępstwa. A nawet jeśli tak, to z jakim – bezpośrednim czy ewentualnym.
Więcej...

Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w fakturowaniu

Nieco w cieniu procedowania ustawy realizującej Polski Ład ustawodawca zmodyfikował ustawę o VAT. Nowe przepisy nie tylko wprowadzają do porządku prawnego Krajowy System e-Faktur, ale zmieniają też zakres danych wymaganych na tradycyjnych fakturach – w tym zaliczkowych, korygujących i duplikatach. Przedsiębiorcy nadal będą jednak mogli stosować dotychczasowe wzory dokumentów.
Więcej...

 

Praca zdalna zostanie w końcu uregulowana?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą, dzięki której zasady pracy zdalnej zostaną unormowane. Projekt przewiduje, że wykonywanie pracy na odległość będzie wymagało porozumienia z pracodawcą, który zwróci pracownikom koszty pracy poza biurem. Będzie mógł on jednak także kontrolować obecność i pracę zatrudnionych.
Więcej...

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Alternatywa dla wybranych

Polski Ład spowoduje wzrost realnego opodatkowania przedsiębiorców. Zmiany mogą zwiększyć popularność stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – szczególnie wśród samozatrudnionych. I choć nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania, wydaje się ona ciekawą alternatywą m.in. dla handlowców i mechaników, współpracujących z dealerami samochodów na zasadzie B2B.
Więcej...

Amnestia podatkowa w Polskim Ładzie. Nie taka atrakcyjna?

Wartą uwagi nowością, którą na określony czas wprowadza do systemu podatkowego tzw. Polski Ład, jest rozwiązanie w postaci swoistej amnestii podatkowej dla niektórych podatników. Jej celem jest skłonienie osób, które dotychczas zataiły przed organami podatkowymi całość lub część swoich dochodów, a w wyniku tego uniknęły zapłaty podatków – do ich ujawnienia.
Więcej...

 

Krajowy System e-Faktur. Konieczna zmiana dotychczasowych zasad?

Krajowy System e-Faktur wystartuje dokładnie 1 stycznia 2022 r. Z najnowszych informacji płynących z Ministerstwa Finansów wynika, że korzystanie z Systemu stanie się obligatoryjne nie 1 stycznia 2023 r., a dopiero w drugim kwartale 2023 r., przy czym dokładna data nie jest jeszcze znana. W dużej mierze zależy ona od tego, kiedy Polska otrzyma od Komisji Europejskiej decyzję derogacyjną.
Więcej...

 

Ostatni dzwonek na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych

Najbliższe tygodnie będą dla działów księgowości okresem wzmożonej pracy nie tylko przy zamknięciu roku, ale też przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym kontekście warto pamiętać o nowym kształcie formularza TPR-C(3), a także o możliwej konieczności aktualizacji posiadanego benchmarku.
Więcej...

 

Zmiany w „podatku na wejściu” w estoński CIT

Estoński CIT w wersji obowiązującej do końca 2021 r. był ewidentnym falstartem. Przemawia za tym już choćby niewielkie zainteresowanie podatników tą formą opodatkowania. Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu proponuje jednak reset i nowe otwarcie. Jednym z jego elementów będzie ograniczenie barier wejścia do systemu estońskiego.
Więcej...

 

Dostawa nieruchomości niezabudowanej. Kiedy możliwe zwolnienie z VAT?

Aby dostawa nieruchomości mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT, działka musi być niezabudowana i jednocześnie nie może stanowić terenu budowlanego. Rozstrzygnięcie tego, czy oba warunki zostaną spełnione, przysparza jednak wielu trudności, ponieważ zarówno o tym, czy daną działkę uznaje się za niezabudowaną, a także czy nie jest ona terenem budowlanym, decyduje szereg dodatkowych czynników.
Więcej...

Ustawa podatkowa realizująca Polski Ład z podpisem Prezydenta

Ustawa wdrażająca rozwiązania podatkowe zapisane w Polskim Ładzie, którą na początku października przyjął Sejm, została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Najważniejsze rozwiązania, jak zmiany wysokości składki zdrowotnej czy minimalny podatek dochodowy, zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2022 r. Część przepisów, m.in. dotyczących ukrytej dywidendy i prywatnego najmu nieruchomości, wejdzie w życie rok później.
Więcej...

 

Nabycie nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców nie zawsze łatwe

Choć obowiązujące przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców przewidują szereg zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia MSWiA, od 1 stycznia 2021 r. muszą ubiegać się o nie obywatele Wielkiej Brytanii. Zezwolenie będzie niezbędne również w przypadku chęci nabycia przez obcokrajowców nieruchomości zlokalizowanych w tzw. pasie nadgranicznym.
Więcej...

 

Coraz bliżej ustawy o ochronie sygnalistów

W najbliższym czasie, przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z nowymi obowiązkami – stworzenia wewnętrznego aparatu ochrony dla tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących naruszenia przepisów prawa w przedsiębiorstwach oraz jednostkach publicznych. Skuteczna procedura zgłaszania naruszeń daje pracodawcom szansę na usunięcie naruszeń na poziomie wewnętrznym, bez konieczności zgłaszania ich Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
Więcej...

 

Samozatrudnieni przejdą na ryczałt?

Wejście w życie tzw. Polskiego Ładu oznacza również zmianę przepisów dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wiele wskazuje na to, że ta forma opodatkowania może okazać się dla wielu przedsiębiorców najkorzystniejszym modelem rozliczenia osiąganych przychodów i z tego powodu wkrótce zyskać na popularności – szczególnie wśród samozatrudnionych.
Więcej...

Sądy potwierdzają: regulacje covidowe skuteczne w sprawach podatkowych

Zdaniem organów podatkowych i resortu finansów regulacje covidowe przewidujące brak rozpoczęcia lub zawieszenie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, nie miały zastosowania do spraw podatkowych. Podatników wzięły w obronę sądy, twierdząc, że ochrony przed negatywnymi skutkami ewentualnego uchybienia terminom w czasie pandemii nie można interpretować zawężająco.
Więcej...

 

E-paragony bardziej dostępne. Wkrótce zyskają na popularności?

Przepisy, które weszły w życie pod koniec września, umożliwiają generowanie i przekazywanie nabywcom e-paragonów również z wykorzystaniem tzw. kas on-line. Tempo wzrostu popularności „wirtualnych paragonów” będzie zależało m.in. od tego, jak szybko producenci kas przygotują aktualizacje oprogramowania, które umożliwią stosowanie tego rozwiązania.
Więcej...

 

Przedsiębiorcy chętniej wesprą sport, kulturę, naukę i edukację?

Za sprawą Polskiego Ładu resort finansów chce docenić nie tylko podatników, którzy ponoszą wydatki związane z zabytkowymi nieruchomościami. Ustawa przyjęta przez Sejm umożliwi skorzystanie ze specjalnej ulgi przedsiębiorcom wspierającym działalność sportową, kulturalną, naukową i edukacyjną. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
Więcej...

 

Ulga na powrót to kilkanaście tysięcy złotych oszczędności rocznie

Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma zachęcić Polaków (ale nie tylko!) mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Skorzystanie z niej będzie się wiązać z istotnymi oszczędnościami.
Więcej...

Sejm przyjął ustawę podatkową realizującą tzw. Polski Ład

Ustawa, która wprowadza rozwiązania podatkowe zapisane w Polskim Ładzie, 1 października 2021 r. została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Najważniejsze rozwiązania, jak zmiany wysokości składki zdrowotnej czy minimalny podatek dochodowy, zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2022 r. Część przepisów, m.in. dotyczące ukrytej dywidendy i prywatnego najmu nieruchomości, wejdą w życie rok później. Na etapie prac sejmowych rozszerzono też możliwość skorzystania przez podatników z niektórych ulg.
Więcej...

 

Polski Ład wpłynie bezpośrednio na rynek nieruchomości

Ograniczenie możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości w tzw. spółkach nieruchomościowych, modyfikacja zasad opodatkowania najmu mieszkalnego i wyłączenie amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych – to najważniejsze ze zmian z Polskiego Ładu, które będą miały wpływ na rynek nieruchomości.
Więcej...

 

Kto i na jakich zasadach skorzysta z nowej ulgi na zabytki?

Wśród rozwiązań wprowadzanych przez Polski Ład znajdują się również nowe ulgi podatkowe. Jedna z nich umożliwi dokonywanie odliczeń podatnikom, którzy ponoszą określone wydatki na prace związane z zabytkami. Ulga będzie przysługiwać również w przypadku odpłatnego nabycia zabytkowej nieruchomości.
Więcej...

 

Dodatkowy przychód za nielegalne zatrudnienie

Zniechęcenie pracodawców do zatrudniania w tzw. szarej strefie – to kolejny cel ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład. Aby go zrealizować, ustawodawca przewidział dodatkowe sankcje dla nieuczciwych pracodawców, zwalniając z nich pracowników, którzy zawiadomią organy o tym, że ich wynagrodzenie było wypłacane „pod stołem”.
Więcej...

 

„WHT refund” (w końcu) zacznie obowiązywać

Polski Ład nie omija również kwestii podatku u źródła. Zanosi się, że odraczane od blisko trzech lat zmiany, wynikające z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, w końcu wejdą w życie. Z tym, że w nieco zmienionej formie, bardziej korzystnej dla podatników. Uregulowana ma zostać również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.
Więcej...

 

Zmiany korzystne tylko dla fiskusa, a wątpliwości… i tak pozostaną

Dotychczasowe przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego były źródłem wielu sporów na linii podatnik–fiskus. Już wkrótce zakończy je Polski Ład. Konsekwencją zmian będzie jednak wzrost wysokości podatków – nawet o ponad pół miliona zł rocznie. Ustawodawca nie doprecyzował jednak – również budzącej wątpliwości – samej definicji kosztów uzyskania dłużnego.
Więcej...

 

Estoński CIT w Polsce. Tym razem naprawdę warto go rozważyć

Poprzez poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z estońskiego CIT, zmniejszenie stawek podatku i likwidację części barier, Ministerstwo Finansów planuje zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z tego rozwiązania. Jednocześnie jednak resort przyjmuje mniej korzystny dla podatników sposób kalkulacji efektywnego opodatkowania w systemie estońskim.
Więcej...

 

Polski Ład zwolni z PIT rodziny wielodzietne

170 000 zł w skali roku – maksymalnie taką kwotę łącznego dochodu będą mogli wykazać rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci, by skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty PIT. Dla możliwości skorzystania z ulgi nie będzie miało znaczenia ani źródło przychodów, ani sposób ich opodatkowania. To kolejne z rozwiązań zawartych w tzw. Polskim Ładzie.
Więcej...

Polski Ład szykuje poważne zmiany w obszarze płatności gotówkowych

Limity transakcji gotówkowych, które sprzedawca może zaliczyć do kosztów, po raz kolejny zostaną zmniejszone – tym razem za sprawą Polskiego Ładu. Od 2022 r. w relacjach z innymi przedsiębiorcami będzie to 8 tys. zł, z konsumentami – 20 tys. zł. Niezależnie od tego uchwalona została również ustawa, zobowiązująca sprzedawców do przyjmowania płatności gotówkowych za transakcje o wartości do około 5,4 tys. zł.
Więcej...

 

Korekty deklaracji. Niebezpieczne zmiany w przepisach karnych skarbowych

Polski Ład istotnie ograniczy zakres ochrony przed odpowiedzialnością karną skarbową, przysługującej aktualnie podatnikom, składającym korektę deklaracji w sytuacji popełnienia przez nich błędu w deklaracji podatkowej. Zmiana może prowadzić do częstszych sporów z organami podatkowymi.
Więcej...

 

Wkrótce fiskus przeprowadzi zakup kontrolowany i zajmie sprzęt?

Projekt Polskiego Ładu, oprócz zmian w sferze podatkowej, przewiduje również wprowadzenie nowych uprawnień dla pracowników fiskusa w postaci nabycia sprawdzającego i tymczasowego zajęcia ruchomości. Oba rozwiązania zostaną wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Więcej...

 

Wpływ pandemii należy uwzględnić w dokumentacji cen transferowych

Podczas XIII posiedzenia Forum Centrum Transferowych przyjęto rekomendacje w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe. Dotyczą one m.in. analiz porównawczych, alokacji kosztów nadzwyczajnych i strat związanych z pandemią, podejścia do wsparcia antykryzysowego oraz dokumentacji cen transferowych.
Więcej...

 

Zmiany w ryczałcie od służbowych aut

Zasady ustalania ryczałtu w przypadku wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych zmienią się prawdopodobnie już od stycznia 2022 r. Wszystko to za sprawą Polskiego Ładu. I choć stawki ryczałtu nie ulegną zmianie, to skurczy się grupa pojazdów, do których zastosowanie będzie miała niższa wysokość ryczałtu.
Więcej...

Jakie skutki wiążą się z nową „specustawą” o odbudowie Pałacu Saskiego?

Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego i innych historycznych budynków w centrum Warszawy przewiduje wiele odstępstw od przyjętych ogólnie zasad prowadzenia inwestycji. Ogranicza prawo własności i zawęża możliwość występowania z roszczeniami o odzyskanie nieruchomości i korzystanie z ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności). Nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z drugiej strony jest szansą dla wielu firm wykonawczych i doradczych na rynku nieruchomości na wieloletnie kontrakty związane z nowymi inwestycjami.
Więcej...

 

Przepisy o „ukrytej dywidendzie” uderzą w polskie firmy rodzinne

Ogłaszając projekt Polskiego Ładu, rząd za jeden z najważniejszych celów postawił sobie uszczelnienie systemu podatkowego. Jednym ze sposobów realizacji ogłoszonych postulatów ma być modyfikacja listy kosztów, które z mocy ustawy nie mogą obniżać przychodu dla celów podatkowych. W projekcie ustawy do wspomnianego katalogu mają zostać dodane postanowienia dotyczące tzw. ukrytej dywidendy.
Więcej...

 

Polski Ład 2.0 z nowym podatkiem przychodowym

Projekt ustawy podatkowej realizującej tzw. Polski Ład został skierowany do Sejmu. W odróżnieniu od prezentowanych wcześniej założeń, nowa wersja projektu uwzględnia również minimalny podatek dochodowy, którego wysokość będzie zależała od osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Będzie on dotyczyć szerokiego grona przedsiębiorstw (również polskich) wykazujących straty lub osiągających niską zyskowność, a nie tylko dużych, międzynarodowych korporacji – jak zapowiadano wcześniej.
Więcej...

 

Polski Ład zmieni sankcje w cenach transferowych

Zwiększenie zakresu odpowiedzialności podatników oraz poszerzenie kręgu osób zagrożonych ewentualnymi sankcjami – to najważniejsze zmiany w zakresie kar za niedopełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi, które ma wprowadzić tzw. Polski Ład.
Więcej...

 

Czy wydatki na zajęcia na torze można zaliczyć do kosztów?

Granica pomiędzy „reklamą” a „reprezentacją” jest bardzo cienka, a konsekwencje podatkowe – niebagatelne. Z tym problemem mierzą się m.in. dealerzy, którzy ponoszą wydatki związane z organizacją zajęć na torach wyścigowych.
Więcej...

Polski Ład a obowiązek wysyłania JPK dla podatku dochodowego

Już od 2023 r. przedsiębiorcy będą musieli wysyłać ustrukturyzowane dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego – tak wynika z projektu tzw. Polskiego Ładu. Jak dotąd nie przedstawiono założeń technicznych w zakresie kształtu przesyłanych danych. Wiele wskazuje jednak na to, że pojawienie się nowego obowiązku zbiegnie się w czasie z wymogiem korzystania z e-faktur.
Więcej...

 

Polski Ład. Najważniejsze zmiany w zakresie CIT, PIT i ZUS

Proponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu zmiany, to największa rewolucja podatkowa od wielu lat, a może nawet – od czasu stworzenia aktualnie obowiązującego w Polsce systemu podatkowego. Projektowane rozwiązania dotykają wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Największe zainteresowanie budzą zmiany w zakresie składki zdrowotnej, ale istotne mogą być również zapowiadane rozwiązania w zakresie tzw. ukrytej dywidendy oraz możliwości zaliczania do kosztów wartości finansowania dłużnego.
Więcej...

 

Polski Ład złagodzi obowiązki w zakresie cen transferowych

Szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych – tym razem generowane przez Polski Ład. Większość projektowanych zmian jest korzystna dla podatników. Jeśli zostaną przyjęte, łatwiej będzie planować m.in. harmonogram prac nad transakcjami wewnątrzgrupowymi. Podatnicy powinni jednak spodziewać się też nowych sankcji.
Więcej...


Polski Ład wpłynie na zarobki

Mimo że Polski Ład zakłada podwyższenie kwoty wolnej, a także podwyższenie drugiego progu podatkowego, to brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej przyczyni się do wzrostu obciążeń podatkowych i spadku poziomu wynagrodzeń.
Więcej...

 

Polski Ład nie omija podatku VAT

Choć Polski Ład zakłada przede wszystkim reformę podatków dochodowych, to zmiany planowane w ramach rządowego projektu obejmują również zagadnienia dotyczące podatku VAT. Do najważniejszych z nich należą wprowadzenie możliwości utworzenia grupy VAT oraz wyboru opodatkowania VAT niektórych transakcji finansowych.
Więcej...

Krajowy System e-Faktur zbliża się wielkimi krokami

Rozpoczęcie funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur planowane jest na 1 stycznia 2022 r. – tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw z 2 lipca 2021 r. System umożliwi wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Korzystanie z platformy ma być dobrowolne, ale otrzymanie faktury ustrukturyzowanej będzie wymagać akceptacji po stronie jej odbiorcy. Brak takiej zgody nie odbierze jednak sprzedawcy możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF i korzystania z przewidzianych w związku z tym preferencji.
Więcej...

 

Prosta spółka akcyjna – korzystna dla inwestorów i innowatorów

Prosta spółka akcyjna, będąca nową formą prowadzenia działalności, nie cieszy się na razie dużą popularnością, ale już wkrótce może się to zmienić. Przedsiębiorców może przekonać do siebie wysokim stopniem odformalizowania, niskimi kosztami prowadzenia, a także… spadkiem atrakcyjności jednoosobowej działalności gospodarczej, do czego zapewne przyczyni się wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu.
Więcej...

 

Czy vouchery wydawane w ramach sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu?

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT. Utrudnia to zdecydowanie odpowiedź na pytanie, czy dla nagród związanych z taką sprzedażą można zastosować ustawowe zwolnienie z opodatkowania. Kluczowe zatem dla oceny tej sytuacji jest istnienie związku pomiędzy sprzedażą a przyznawaną nagrodą.
Więcej...

 

Ulga na zakup kasy wirtualnej – wydano objaśnienia

Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów zawierają szereg wskazówek, mających ułatwić stosowanie ulgi na zakup kasy wirtualnej. Podatnicy mogą dowiedzieć się z nich m.in. tego, że ulga z tytułu kasy rejestrującej przysługuje wyłącznie na zakup oprogramowania, a nie urządzenia, na którym jest ono zainstalowane. Ministerstwo odniosło się również do kwestii ewentualnego zwrotu przyznanej ulgi.
Więcej...

 

Bez zaplecza nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce

W jednym z najnowszych wyroków Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznego podmiotu w Polsce, jeżeli ten nie posiada na terenie kraju odpowiedniego zaplecza personalnego i technicznego, którym zarządzałby jak właściciel. Wyrok ten ma duże znaczenie w zakresie określenia miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotu zagranicznego.
Więcej...

Czynny żal (znowu) tylko w wersji papierowej?

Zmiany legislacyjne w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym skarbowym mogą spowodować, że aż do 2029 r. nie będzie można składać „zawiadomienia o czynnym żalu” w formie elektronicznej. Problemu w sprzeczności przepisów nie dostrzega jednak Ministerstwo Finansów
Więcej...

 

Ulga na złe długi. Decydujący powinien być termin przedawnienia zobowiązania

Zdaniem organów podatkowych wierzyciele nie mają możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia przez nich faktury minęły ponad dwa lata. Fiskus nie bierze przy tym pod uwagę faktu niezgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi
Więcej...

 

Nowy polski ład. Kto zyska, kto straci?

Wszystko wskazuje na to, że na rewolucyjnym projekcie zmian w ustawach podatkowych zyskają głównie osoby najmniej zamożne. Nowe przepisy mogą być jednak niezwykle dotkliwe dla biznesu i w przypadku wielu przedsiębiorców wymuszą zmianę formy prowadzonej działalności lub opodatkowania.
Więcej...