Zmiana dotycząca podatku od nieruchomości w branży górniczej

Zmiana podejścia NSA do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośników taśmowych używanych w branży górnicze. Do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne przyjmowały, że urządzenia w postaci transporterów węgla wraz z fundamentami stanowią całość techniczno - użytkową, a podatek od nieruchomości należy naliczyć od łącznej wartości obu elementów.

Wyciąg narciarski z obowiązkiem podatkowym u leasingodawcy i korzystającego

Ważny wyrok NSA dla branży leasingowej – wyciąg narciarski stanowi budowlę sportową i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a obowiązek podatkowy spoczywa na leasingodawcy i korzystającym. Przedmiotem sporu była kwestia zakwalifikowania na potrzeby podatku od nieruchomości wyciągu narciarskiego i przypisania leasingodawcy statusu podatnika z tytułu posiadania dwóch wyciągów narciarskich (części

Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Spółka wskazała m.in., że wypłaca pracownikom wykonującym działalność B+R  premie za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, m.in. za pracę wchodzącą w zakres m.in. działalności B+R Spółki. Premie te wypłacane są pracownikom w okresie następującym po okresie, którego dotyczą. Spółka zalicza koszty premii do

NSA podejmie uchwałę dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

W NSA czeka na rozpoznanie wiele skarg kasacyjnych złożonych przez właścicieli elektrowni wiatrowych od niekorzystnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych organy podatkowe uznały, że od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega cała

VAT: split payment także w samorządach

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych podatników VAT. 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. split payment - mechanizm podzielonej płatności. Jego zastosowanie polegać będzie na tym, że zapłata kwoty netto wynikającej z

Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami

Komentarz Tobiasza Szczęsnego do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2018 r., Sygnatura akt: II FSK 1268/16   Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w wyroku NSA. Jak wskazuje sąd, ogólna zasada dotycząca zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Koszty uzyskania

Głębia dokowa nie jest budowlą

Podatkowi od nieruchomości podlegają budowle hydrotechniczne, ale głębie dokowe nie są ich przykładem. Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości głębi dokowych wciąż powoduje spory podatników z organami podatkowymi, które uporczywie twierdzą, że głębie dokowe to budowle w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy uważają, że głębia dokowa, która powstaje w wyniku prac

Płynność finansowa branży może być zagrożona

W najbliższych miesiącach branżę samochodową czeka szereg wyzwań podatkowych. Już na pierwszy rzut oka wiążą się one z koniecznością poniesienia istotnych kosztów, ale będą też miały istotny wpływ na płynność finansową. Co prawda zmiany dotyczą większości podatników, ale w przypadku rynku motoryzacyjnego mogą one okazać się szczególnie dotkliwe. Chodzi nie