Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych

W ubiegłym tygodniu, pod patronatem Ministerstwa Finansów, odbyło się pierwsze Forum Cen Transferowych, które z założenia Departamentu Cen Transferowych ma być platformą komunikacji pomiędzy Ministerstwem a podatnikiem reprezentowanym przez szerokie (ponad 200-osobowe) grono doradców podatkowych. Tematem przewodnim Forum było „Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych”. 

Dyskusja skupiła się przede wszystkim na benchmarkach, ale poruszony został również temat uproszonej procedury zawierania porozumień cenowych (tzw. APA) oraz rozporządzenia dot. uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP, które ma zostać opublikowane do końca maja.

Jak sygnalizuje MF, przedłużenie terminów sporządzenia dokumentacji cen transferowych, składania oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdania finansowego (CIT-TP/PIT-TP) zostało wprowadzone jako etap przejściowy pomiędzy aktualną wersją Ordynacji Podatkowej, a jej docelową treścią – Ministerstwo ma świadomość, że ustawowy termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych (koniec marca) zbiega się z szeregiem innych obowiązków nałożonych na podatników. Przekazane zostały Rekomendacje Joint Transfer Pricing Forum zawarte w Raporcie nt. wykorzystania danych porównawczych w UE. Dyskusja toczyła się wokół dostępności danych porównawczych z rynku polskiego, sporządzania opisu zgodności warunków transakcji zamiast analiz benchmarkingowych, stosowania przedziału międzykwartylowego, a nie odnoszenia się do mediany oraz zasad dokonywania „małych” korekt. Poruszono również temat traktowania cash-poolingu jak instrumentu stosowanego powszechnie do zarządzania efektywnością finansową, a nie optymalizacji podatkowej.

Julia Skóra