Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT?

Alkohol na evencie to brak prawa do odliczenia VAT?

bankiet

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji eventu – w części przypadającej na wydatki związane z nabyciem alkoholu dostępnego dla uczestników wydarzenia. Co ciekawe, stało się to na skutek stwierdzenia przez Szefa KAS nieprawidłowości interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS w… 2018 r.

Cała historia sięga końca 2017 r., gdy firma zajmująca się promocją, marketingiem i reklamą produktów leczniczych złożyła wniosek o interpretację w sprawie dwóch rodzajów eventów, które były organizowane z myślą o jej pracownikach (jeden typ wydarzeń) i kontrahentach – przedstawicielach środowiska medycznego, którzy mogli przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów reklamowanych przez wnioskodawcę (drugi typ wydarzeń). Spotkania były organizowane nie bezpośrednio przez tę firmę, która wnioskowała o interpretację, lecz przez wyspecjalizowane w tym kierunku podmioty, od których wnioskodawca nabywał świadczenia dokumentowane jako kompleksowa usługa organizacji eventów.

Dla Dyrektora KIS nie było problemu

Podczas spotkań dla branży medycznej wnioskodawca reklamował się m.in. poprzez rozdawanie różnego rodzaju ulotek, broszur i drobnych gadżetów. Z kolei podczas wydarzeń z udziałem pracowników wnioskodawca prowadził m.in. działania szkoleniowe, przekazywał informacje o produktach i podsumowywał wyniki pracy. W tym celu nabywane świadczenie obejmowało choćby udostępnienie sali konferencyjnej, niezbędnego sprzętu, wyżywienia i napojów (w tym alkoholowych), miejsc noclegowych, a także organizację zajęć integracyjnych.

Poszczególne świadczenia – jak przekonywał wnioskodawca – nie mają charakteru samoistnego, lecz wchodzą w skład jednej kompleksowej usługi. Tymczasem w przypadku, gdy usługa obejmuje kilka świadczeń, nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Firma podkreślała, że w przypadku usługi kompleksowej nie jest zasadne wyłączenie poszczególnych jej elementów i odrębna ich sprzedaż, również z uwagi na to, że obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie usługi – bez względu na jej części składowe. Wnioskodawca powołał się też m.in. na rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE, na podstawie których ocenił, że świadczenie kompleksowe ma miejsce, gdy:

  • świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej,
  • poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny,
  • nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych,
  • dany element nie jest też przedmiotem odrębnej wyceny czy odrębnego fakturowania.

Nowe stanowisko organu podatkowego jest wewnętrznie sprzeczne. Skoro dana usługa ma charakter świadczenia kompleksowego, gdzie jego poszczególne elementy stanowią pewną całość (w tym elementy pomocnicze, służące uatrakcyjnieniu z korzystania ze świadczenia głównego), to nie jest zasadne sztuczne dzielenie poszczególnych elementów takiego świadczenia również dla potrzeb odliczenia VAT.

Na tej podstawie wnioskodawca zapytał, czy od nabytej usługi organizacji eventów będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u w całości (na zasadach ogólnych). Dyrektor KIS w interpretacji z 13 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.716.2017.1.KBR) przyznał, że stanowisko jest prawidłowe, czym potwierdził prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usługi kompleksowej, a więc takiej, której składowym elementem było również nabycie napojów alkoholowych.

Szef KAS wyłącza alkohol

Po ponad 4 latach, po zapoznaniu się z aktami sprawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 11 maja 2022 r. wydał jednak w tej sprawie nową interpretację (sygn. DOP7.8101.157.2020.HEMD), uznając poprzednią za nieprawidłową – w tej części, która dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup alkoholu.

Organ uznał co prawda, że organizacja eventów faktycznie stanowi świadczenie kompleksowe, a poszczególne czynności, wchodzące w jego skład, nie podlegają odrębnej analizie (czy odrębnej sprzedaży), to jednocześnie wskazał, że zakup napojów alkoholowych dla uczestników wydarzenia nie stanowi elementu kompleksowej usługi organizacji takiego spotkania. W ocenie Szefa KAS nie występuje bowiem wystarczający związek pomiędzy nabyciem alkoholu a celem realizowanego eventu, czyli przekazaniem pracownikom określonej wiedzy oraz wyposażenia ich w umiejętności niezbędne w pracy.

Zdaniem Szefa KAS podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji eventu – z wyłączeniem części dotyczącej wydatków na zakup alkoholu, z uwagi na brak związku (choćby pośredniego) pomiędzy ich poniesieniem a czynnościami opodatkowanymi wnioskodawcy.

Organ nie wskazał, w jaki sposób oszacować tę część wartości kompleksowego świadczenia, na którą przypadają wydatki związane z nabyciem alkoholu, tym niemniej wydaje się, że należałoby w tym celu posłużyć się kalkulacją kosztów organizacji wydarzenia, która zazwyczaj zawiera wycenę jego elementów składowych, choć – na co zwracał uwagę wnioskodawca – ma ona znaczenie informacyjne przy ustaleniu ceny świadczenia i nie powinna uzasadniać odrębnego kwalifikowania jego poszczególnych elementów dla celów podatkowych.

Trzeba jednak stwierdzić, że to nowe stanowisko organu podatkowego jest wewnętrznie sprzeczne – skoro dana usługa ma charakter świadczenia kompleksowego, gdzie jego poszczególne elementy stanowią pewną całość (w tym elementy pomocnicze, służące uatrakcyjnieniu z korzystania ze świadczenia głównego), to nie jest zasadne sztuczne dzielenie poszczególnych elementów takiego świadczenia również dla potrzeb odliczenia VAT. Albo dane świadczenie jest świadczeniem kompleksowym, składającym się z szeregu powiązanych ze sobą elementów, albo zestawem odrębnych świadczeń, z których każde może i powinno być oceniane odrębnie.   

Brak alkoholu czy sąd?

Dla firm, które w tym roku zapewne ponownie zintensyfikują – po przerwie związanej z pandemią – swoje działania związane z organizacją różnego rodzaju eventów dla kontrahentów czy pracowników (w tym te realizowane na ich zlecenie przez podmioty zewnętrzne), zmiana interpretacji przez Szefa KAS oznacza, że powinni oni wyeliminować alkohol z takich wydarzeń bądź wybierać te oferty, w których wartość alkoholu jest na jak najniższym poziomie – tak, aby zminimalizować straty podatkowe wynikające z nowego, zaostrzonego kursu organów podatkowych wobec traktowania podatkowego tego rodzaju wydatków.

Można również rozważyć wystąpienie o własną interpretację, która potwierdziłaby prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji eventu, przy czym biorąc pod uwagę najnowsze stanowisko KAS, uzyskanie takiej decyzji jest mało prawdopodobne. Jednak nawet w przypadku bardziej realnego scenariusza, czyli stwierdzenia przez fiskusa nieprawidłowości takiego działania, pozostaje postępowanie przed sądem administracyjnym, w którym przedsiębiorca – zważywszy choćby na przywoływane w tekście stanowisko TSUE – nie jest pozbawiony szans.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska, doradca podatkowy