Wykup aut z leasingu i przekazanie ich wspólnikom spółki cywilnej – z VAT czy bez?

Czy nieodpłatne przekazanie samochodów wykupionych z leasingu wspólnikom spółki cywilnej, w sytuacji, gdy nie odliczyła ona VAT z faktur dokumentujących ich wykup, a pojazdy zostały zaalokowane do majątku prywatnego wspólników, będzie podlegało opodatkowaniu VAT? Kwestia ta była przedmiotem interpretacji Dyrektora KIS. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa skutki podatkowe takiego nieodpłatnego przekazania będą identyczne jak w przypadku prywatnego wykupu przez właścicieli działalności gospodarczych.

Proporcja przy samochodach luksusowych zarówno w umowach leasingu, jak i najmu

Czy to, że w ustawie o CIT istnieje przepis, który nakazuje stosować proporcję dotyczącą tzw. limitu 150 tys. zł jedynie do części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem leasingu, oznacza, że w przypadku umów najmu, gdzie do spłaty wartości auta nie dochodzi, wspomnianej proporcji i limitu stosować nie trzeba? Z takim pytaniem podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS w 2019 r., ale sprawa znalazła finał dopiero po 4 latach, gdy prawomocne orzeczenie wydał NSA.

NSA: limit 150 tys. zł także dla ubezpieczenia GAP

Złe wiadomości dla przedsiębiorców wykorzystujących droższe samochody osobowe. Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA, prawo podatników do rozliczania wydatków na ubezpieczenie samochodu zostało dodatkowo ograniczone. Chodzi konkretnie o konieczność stosowania proporcji wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT w przypadku składki na polisę GAP. Wyrok NSA jest co prawda precedensowy, ale jednocześnie trudno uznać go za zaskoczenie.

Korekty dochodowości odrobinę bardziej przejrzyste? WSA uchyla interpretację

Odmienne mechanizmy dokonywania korekt dochodowości, w tym korekt cen transferowych, funkcjonujące w polskim systemie podatkowym od 2019 r., niezmiennie dostarczają stosującym je wielu trudności. Rozwiązania tych wątpliwości nie ułatwia niejednolite podejście prezentowane przez Dyrektora KIS w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego oraz w najnowszym orzecznictwie sądowym, które stoi z nim w sprzeczności.

Efektywne opodatkowanie na estońskim CIT. Sądy po stronie fiskusa

Niższy poziom komplikacji prowadzenia księgowości (oparcie o zasady rachunkowości, bez odrębnej księgowości podatkowej) oraz przede wszystkim niższe efektywne opodatkowanie przyczyniają się do wzrostu zainteresowania estońskim CIT. Jednak dyskusyjna pozostaje kwestia, która na pierwszy rzut oka wydaje się pryncypialna – jak należy obliczać podatek na estońskim CIT, a w konsekwencji jaka jest jego wysokość? Stanowisko fiskusa w tym zakresie było zróżnicowane, jednak podatnicy doczekali się wyroków sądów administracyjnych. Niestety – niekorzystnych.

Faktury korygujące i noty korygujące – jak będzie w KSeF?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT został już przyjęty przez Radę Ministrów i można spodziewać się, że w najbliższym czasie zostanie skierowany do Sejmu. Wydaje się, że na etapie prac w parlamencie nie zostaną już wprowadzone większe modyfikacje i kształt uchwalonej ustawy będzie zbliżony do projektu zaprezentowanego na początku 2023 r. Oznacza to, że podatnicy powinni już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania. Zmiany, które na nich czekają, wiążą się z m.in. z nowymi regułami w zakresie faktur korygujących oraz likwidacją możliwości wystawiania not korygujących.

Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – podatek z ksiąg czy z przelewów?

Ustalając kwotę podatku z tytułu ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą księgowi mierzą się z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy podatek staje się należny z chwilą „dokonania wydatku” podlegającego opodatkowaniu, czyli jego zapłaty, czy w momencie ujęcia kosztu (bądź np. odpisu amortyzacyjnego) w księgach. Problem jest szczególnie widoczny przy wydatkach związanych z samochodami i pogłębia go wykładnia Dyrektora KIS, która wydaje się sprzeczna z zamiarami ustawodawcy.

Preferencyjny najem samochodów osobowych na rzecz pracowników generuje przychód

Wynajmowanie pracownikowi samochodu osobowego na preferencyjnych warunkach tj. po cenie niższej od wartości rynkowej wynajmu analogicznego auta, skutkuje uzyskaniem przez niego nieodpłatnego świadczenia, którego wartość powinna zostać przypisana do wynagrodzenia osiąganego ze stosunku pracy i podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim modelu nie znajdą zastosowania szczególne regulacje dotyczące ustalania wysokości nieodpłatnego świadczenia dla pojazdów służbowych, co niedawno potwierdził fiskus.

Niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotu leasingu – co z kosztami?

Uiszczone raty leasingowe, w zakresie w jakim wykraczają ponad wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez korzystającego do kosztów podatkowych, są jego kosztem podatkowym w razie skrócenia okresu umowy leasingu finansowego i odstąpienia od wykupu leasingowanej nieruchomości. Choć takie podejście wydaje się oczywiste, to inaczej twierdził Dyrektor KIS. Stanowisko skrytykował WSA w Warszawie, uchylając niekorzystną interpretację. Niewykluczone jednak, że sprawą zajmie się jeszcze NSA.

Cesja wierzytelności z umów leasingu i pożyczek – kolejne spory nieuniknione?

Interpretacja Dyrektora KIS w sprawie skutków dokonania cesji wierzytelności daje wskazówki, jak do tego typu transakcji podchodzą organy. Stanowisko fiskusa, zgodnie z którym sprzedaż wierzytelności, które wcześniej zostały odpisane jako nieściągalne, co powoduje brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych straty na ich sprzedaży, a jedynie uzyskanej ceny ich sprzedaży, a także konieczność dokonania odpowiedniej korekty, zapowiada jednak kolejne spory z podatnikami.