Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R

Premia uznaniowa dla pracowników może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Spółka wskazała m.in., że wypłaca pracownikom wykonującym działalność B+R premie za dany miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, m.in. za pracę wchodzącą w zakres m.in. działalności B+R Spółki. Premie te wypłacane są pracownikom w okresie następującym po okresie, którego dotyczą. Spółka zalicza koszty premii do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały wypłacone pracownikom. 

W konsekwencji, Spółka wykazuje w zeznaniu rocznym premie za rok, w którym zostają wypłacone pracownikom B+R. Spółka zamierza odliczyć premie w oparciu o stosunek czasu poświęconego na działalność B+R do normy czasu pracy w okresie, za który premie są należne, zgodnie z prowadzoną ewidencją.

W ocenie Dyrektora KIS, wypłata pracownikom premii za pracę wchodzącą w zakres działalności B+R winna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej wypłaty. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością B+R zasadnym będzie wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi B+R) tej części wynagrodzenia wypłaconego w postaci premii oraz składek od tych przychodów, które nie są związane z realizacją przez pracownika działalności B+R. Powyższe wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy nie wykonywał obowiązków związanych z działalnością B+R, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim (interpretacja indywidualna Dyrektora DIS z 18 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.202.2018.JS).

Należy zwrócić uwagę, że nie tylko w zakresie premii stanowisko organów jest korzystne dla podatników. Za koszty kwalifikowane organy uznają szereg różnych wydatków poniesionych przez pracodawcę na pracowników realizujących zadania z zakresu działalności B+R, które to wydatki stanowią przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (np. karty Multisport, nagrody, odprawy, dodatek mieszkaniowy, pakiety medyczne, koszty diet i podróży służbowych).

 

Maja Fabrowska