Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami

Przepisy nie pozwalają na żonglowanie wydatkami między firmami

Komentarz Tobiasza Szczęsnego do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2018 r., Sygnatura akt: II FSK 1268/16

Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w wyroku NSA. Jak wskazuje sąd, ogólna zasada dotycząca zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu została wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków, które zostały z nich wyłączone. W ocenie składu orzekającego NSA, z perspektywy zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych, kwestią wstępną, jaką należy zbadać, jest określenie celu tego wydatku. W związku z tym, jak długo istnieje związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a osiągniętymi przychodami (lub zachowaniem albo zabezpieczeniem), to dany wydatek zasadniczo może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Wniesienie przez podatnika aportem nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za udziały spowodowało, że związek między spłacanymi przez niego odsetkami od kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości a osiąganymi przez niego przychodami z działalności gospodarczej został przerwany.

To, że zarówno spółka, jak i podatnik osiągają przychody w ramach jednego źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie uprawnia do samoistnego zaliczenia tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu, skoro odsetki nie służą już osiąganiu przychodów z tej konkretnej działalności, jaką wykonuje jednoosobowy przedsiębiorca. Co więcej, ustawa o PIT nie pozwala na przenoszenie kosztów między dwoma odrębnymi podmiotami, jakimi niewątpliwie są spółka i podatnik. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy jeden podmiot poniósłby wydatek będący u niego kosztem podatkowym, który służyłby osiągnięciu przychodów przez zupełnie odrębny byt gospodarczy. Byłoby to sprzeczne z wykładnią językową art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. ℗

Pełny artykuł Aleksandry Tarki dostępny pod linkiem:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1371935-Przepisy-nie-pozwalaja-na%C2%A0zonglowanie-wydatkami%C2%A0miedzy-firmami.html#.WuBto5cwg2w