Nie wszystkie zmiany konstrukcyjne powodują obowiązek zapłaty akcyzy

Nie wszystkie zmiany konstrukcyjne powodują obowiązek zapłaty akcyzy

We wrześniu 2023 r. zostały wydane dwie interpretacje, potwierdzające, że akcyza nie jest należna od dokonanych przed 1 lipca 2021 r., tj. przed nowelizacją ustawy akcyzowej, zmian konstrukcyjnych powodujących w ich efekcie zmianę rodzaju samochodu z ciężarowego (CN 8704) na osobowy (CN 8073). Akcyza nie będzie należna również od dokonania kolejnych przeróbek w takim samochodzie, co również potwierdzają organy podatkowe.

W przywołanych we wstępie interpretacjach stan faktyczny był podobny. Podatnicy nabywali w Polsce zarejestrowany samochód, który został przerobiony z samochodu ciężarowego na osobowy jeszcze przed 1 lipca 2021 r., tj. przed zmianą przepisów akcyzowych.

W przypadku interpretacji z 6 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.224.2023.1.AM), o której szerzej w dalszej części artykułu, samochód – już zarejestrowany jako osobowy – został poddany dalszym „przeróbkom”, w efekcie których powstał kamper. Te zmiany konstrukcyjne były dokonywane już po wejściu w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z przebudową samochodu osobowego na kamper jest obowiązany zapłacić od tej „przeróbki” akcyzę. Organ potwierdził, że takiego obowiązku nie ma, wskazując, że zmianie konstrukcyjnej zmieniającej samochód osobowy na samochód osobowy–kamper nie towarzyszą obowiązki na gruncie akcyzy.

Co podlega akcyzie?

Przypominając, znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym weszły w życie 1 lipca 2021 r. Nowelizacja wprowadziła dwie nowe czynności opodatkowane akcyzą, w związku z czym opodatkowaniu podlega także:

  • dokonanie w samochodzie innym niż samochód osobowy (a więc w samochodzie np. ciężarowym), zarejestrowanym w Polsce, zmian konstrukcyjnych, które spowodowały zmianę rodzaju tego pojazdu na samochód osobowy, oraz
  • nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który na wcześniejszym etapie obrotu dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, a ponadto w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona.

Skoro zatem przed 1 lipca 2021 r. nie istniał przepis nakładający obowiązek opodatkowania akcyzą czynności dokonania przeróbki samochodu ciężarowego na osobowy, czynność ta nie podlega akcyzie.

Zmiana osobowego na osobowy

W omawianej interpretacji podatnik kupił w 2022 r. zarejestrowany w Polsce samochód osobowy. Jego zmian konstrukcyjnych z samochodu ciężarowego na osobowy dokonał w 2019 r. poprzedni właściciel auta. Wnioskodawca dokonał zaś kolejnych zmian konstrukcyjnych, przerabiając auto na kamper.

Jeśli przebudowa nie doprowadzi do zmiany rodzaju pojazdu i zarówno przed, jak i po dokonanych zmianach będzie on traktowany jako „osobowy” w rozumieniu ustawy akcyzowej, to z tytułu ich dokonania akcyza nie będzie należna. W takiej sytuacji nie są zostaje bowiem spełniona przesłanka wynikająca z art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy akcyzowej.

W czerwcu 2023 r. zostały zatwierdzone dalsze zmiany dokonane w zarejestrowanym już na terytorium kraju samochodzie osobowym. Zrealizowana przebudowa nie doprowadziła jednak do zmiany rodzaju tego pojazdu, ponieważ samochód zarówno przed, jak i po dokonanych zmianach był traktowany jako „osobowy” w rozumieniu ustawy akcyzowej. W związku z powyższym organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż z tytułu ich dokonania akcyza nie będzie należna. Stanowisko to jest w pełni zasadne, mając na uwadze, że nie zostały spełnione przesłanki z art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy akcyzowej, tj. „przeróbce” podlegał samochód osobowy, a nie ciężarowy, zatem nie doszło do zmiany rodzaju samochodu na osobowy.

Stanowisko ugruntowane

Obecne podejście organów podatkowych do obowiązków akcyzowych wynikających z dokonywanych przez podatników zmian konstrukcyjnych, które skutkują powstaniem pojazdu typu kamper, wydaje się ugruntowane.

Obowiązek zapłaty akcyzy pojawi się, jeśli „przeróbek” – skutkujących zmianą pojazdu z ciężarowego na osobowy – dokonano po 1 lipca 2021 r., tj. po nowelizacji przepisów.

Jeśli zmian konstrukcyjnych dokonano przed tą datą, a podatnik jest w stanie to wykazać, organy potwierdzają, że nie ma konieczności zapłaty podatku – i to nawet jeśli właściciel pojazdu nie złożył przed 1 lipca 2021 r. dokumentów potwierdzających zmianę do wydziału komunikacji. Potwierdza to druga z wydanych we wrześniu interpretacji – z 11 września 2023 r., o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.206.2023.2.AM.

Już 21 lutego 2023 r. (w interpretacji o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.16.2023.2.AM) Dyrektor KIS potwierdził z kolei, że przeróbka pojazdu na kamper, jeśli została dokonana w pojeździe, który dla celów akcyzy jest już traktowany jako osobowy, nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty podatku, nawet jeśli następuje ona po 1 lipca 2021 r., gdy w ramach nowelizacji przepisów wprowadzono dwie nowe czynności opodatkowane akcyzą.

Należy zauważyć, że ww. podejście wynika wprost z przepisów akcyzowych, w których jedną z przesłanek opodatkowania „przeróbki” akcyzą jest właśnie dokonanie zmian konstrukcyjnych w samochodzie innymi niż samochód osobowy, a w ich efekcie ma powstać samochód klasyfikowany jako osobowy.