Czy żuraw samojezdny to środek transportu w rozumieniu ustawy o VAT?

Fakt, że żuraw samojezdny został skonstruowany w celu przenoszenia przedmiotów (a jest nim nawet zamocowany do niego dźwig) jest wystarczającą przesłanką do uznania go za środek transportu, co w konsekwencji oznacza konieczność zapłaty VAT w przypadku dokonania WNT takiego urządzenia, a także złożenia formularza VAT-23. Tak wynika ze stanowiska Komitetu ds. VAT przy Komisji Europejskiej, na którą powołał się organ podatkowy, wydając niedawną interpretację. W efekcie, choć dotychczasowa linia orzecznicza sądów była korzystna, może dojść do jej zmiany.

NSA utrwala linię orzeczniczą – leasing bez ograniczeń kosztowych

W niedawnym wyroku NSA ponownie orzekł, że w przypadku leasingu operacyjnego nie mają zastosowania ograniczenia przewidziane dla kosztów finansowania dłużnego. Drugi analogiczny wyrok w tej sprawie świadczy o ukształtowaniu się korzystnej dla leasingobiorców linii orzeczniczej, która może już być podstawą dla tworzenia polityki podatkowej w tej kwestii. Orzeczenie może stawiać w gorszym położeniu firmy leasingowe, dla których wykładnia NSA wiąże się z większym ryzykiem powstania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.

NSA o wydatkach eksploatacyjnych samochodów osobowych kwalifikowanych jako koszt projektu inwestycyjnego

W przypadku samochodów kwalifikowanych na gruncie ustawy o CIT jako osobowe, wykorzystywanych do celów tzw. mieszanych, kosztem podatkowym jest 75% poniesionego wydatku, który uwzględnia też kwotę podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Co jednak w przypadku, gdy wydatek ten staje się kosztem bezpośrednim inwestycji w toku, która po jej zakończeniu i oddaniu do używania będzie przedmiotem odpisów amortyzacyjnych? Tym niszowym zagadnieniem zajmował się NSA, którego orzeczenie jest niekorzystne dla podatnika. Czy jednak zawarta w nim teza jest nadal aktualna?

Najpierw leasing, potem wynajem? Szybsza amortyzacja niedostępna

Podatnik, który wykupił pojazd po zakończeniu umowy leasingu, przy jego amortyzacji nie może stosować indywidualnych stawek pozwalających na ukosztowienie auta w okresie 2,5 roku. Co do zasady powinien stosować metodę liniową i dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez 5 lat, analogicznie jak przy nowych pojazdach. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, wynika z obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Znajduje to potwierdzenie w wydawanych interpretacjach i wyrokach, czego przykład stanowi niedawne orzeczenie WSA w Olsztynie.

Umowy leasingu operacyjnego. Kiedy zgłaszać schemat?

Mimo że obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., praktyka dotycząca kwalifikowania – jako schemat podatkowy – umów leasingu operacyjnego nie jest jednolita. Z wątpliwościami w tym zakresie mierzą się m.in. leasingobiorcy, którzy są informowani przez niektórych finansujących o zgłoszonym schemacie i numerze NSP nadanym przez Szefa KAS. Jak wynika z wyjaśnień Ministra Finansów, w takich przypadku leasingobiorca nie zawsze będzie zobowiązany do przesłania informacji MDR-3 jako korzystający.

Faktury wystawione przed dostawą. Sądy przychylne dla podatników

Choć zdaniem organów podatkowych faktury wystawione z naruszeniem terminu wskazanego w art. 106i ust. 7 ustawy o VAT nie uprawniają nabywcy do odliczenia wykazanego na nich podatku VAT, to zdaniem sądów takie prawo nabywcy przysługuje – tyle, że materializuje się ono z chwilą dokonania zapłaty lub dostawy towaru. Najnowszy wyrok NSA, wydany dla jednego z Klientów Gekko Taxens – w takiej sprawie nie jest jednak jednoznaczny. Mimo że niekorzystna dla podatnika interpretacja została uchylona, Sąd nie mógł dokonać merytorycznej oceny z uwagi na nieprawidłowe sformułowanie argumentacji przez Dyrektora KIS.

Również NSA korzystnie w sprawie korekty akcyzy od WNT samochodu osobowego

Już nie tylko rozstrzygnięcie WSA, ale także prawomocne orzeczenie NSA przyznaje podatnikom, m.in. importerom samochodów, prawo do korekty zapłaconego podatku akcyzowego. Można oczekiwać, że wyrok NSA przyczyni się do upowszechnienia stanowiska, zgodnie z którym podstawy opodatkowania akcyzą nie należy zawsze utożsamiać z kwotą wynikającą z pierwotnej faktury, ale niekiedy należy ją rozumieć szerzej – jako kwotę, na którą umówiły się strony transakcji. Wpływ na nią może mieć np. rabat, do którego prawo dokonujący WNT może nabyć już po momencie powstania obowiązku podatkowego.

Trafostacja na farmie fotowoltaicznej jednak bez podatku od nieruchomości?

To, że organy podatkowe prezentują nieprzychylne podejście w kwestii opodatkowania stacji transformatorowych podatkiem od nieruchomości, traktując je jako budowle, od których należny jest podatek, nie jest niczym nowym. Bardziej zaskakiwać może wydane pod koniec 2022 r. orzeczenie NSA, w którym Sąd orzekł, że takie stacje nie podlegają temu opodatkowaniu. Hurraoptymizm nie jest jednak wskazany, ponieważ w przeszłości linia orzecznicza była zmienna i nadal trudno uznać ją za ugruntowaną.

Opłata za udzielenie informacji o użytkowniku nie podlega VAT

Czynność polegająca na pobraniu opłaty dodatkowej za przekazanie danych korzystającego na wezwanie organu w przypadku wykroczeń drogowych nie stanowi elementu wynagrodzenia leasingodawcy z tytułu świadczonej przez niego usługi leasingu, a tym samym nie podlega ona VAT. Takie stanowisku zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku, w którym oddalono skargę złożoną przez firmę leasingową.

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2022 w firmie leasingowej?

Teza o tym, że możliwe jest rozwiązanie umowy leasingu dotyczącej samochodu przed upływem 2 lat, która prezentowana jest ostatnio w niektórych artykułach, jest prawdziwa, ale tylko pozornie. Jednostronne rozwiązanie umowy możliwe jest bowiem jedynie w przypadkach wskazanych w samej umowie albo OWU, a wszelkie odstępstwa wymagają zgodnej woli obu stron. O tę będzie trudno, ponieważ przedterminowe rozwiązanie kontraktu w zdecydowanej większości przypadków nie będzie leżało w interesie finansującego, m.in. ze względów podatkowych.