Wynajmowany lub leasingowany pojazd wykorzystywany za granicą a prawo do odliczenia

Podatnik, który nabywa w Polsce usługi wynajmu samochodów wykorzystywanych do realizacji robót budowlanych na nieruchomościach położonych poza terytorium Polski, co do zasady ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących usługę najmu, a samą usługę najmu należy uznać za opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce, a nie w państwie, na terytorium którego prowadzone są prace budowlane. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS.

Nie wszystkie zmiany konstrukcyjne powodują obowiązek zapłaty akcyzy

We wrześniu 2023 r. zostały wydane dwie interpretacje, potwierdzające, że akcyza nie jest należna od dokonanych przed 1 lipca 2021 r., tj. przed nowelizacją ustawy akcyzowej, zmian konstrukcyjnych powodujących w ich efekcie zmianę rodzaju samochodu z ciężarowego (CN 8704) na osobowy (CN 8073). Akcyza nie będzie należna również od dokonania kolejnych przeróbek w takim samochodzie, co również potwierdzają organy podatkowe.

Dobra passa podatników chcących skorzystać z ulgi na złe długi – trwa nadal

NSA po raz kolejny potwierdził, że w okresie obowiązywania niezgodnych z prawem unijnych przepisów dotyczących ulgi na złe długi, które w 2020 r. zakwestionował TSUE, podatnicy mogli pozostawać w przekonaniu, że nie przysługuje im prawo zastosowania tej instytucji. W takich przypadkach warunek związany z dwuletnim terminem na skorzystanie z ulgi można pominąć, a czas na dokonanie korekt upływa w ciągu trzech lat od końca roku, w którym opublikowano wyrok TSUE, a więc 31 grudnia 2023 r. Warto wykorzystać czas do końca roku i zweryfikować możliwość zastosowania ulgi.

Zamieszanie z przepadkiem pojazdów nietrzeźwych kierowców. Od kiedy sankcje?

Po tym jak w grudniu 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kodeksu karnego, przewidującą przepadek pojazdu lub jego równowartości, w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, sankcje miały zacząć obowiązywać w grudniu 2023 r. W marcu bieżącego roku wejście w życie tych regulacji odroczono jednak do 14 marca 2024 r. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że wejście w życie sankcji przyspieszono i miałyby one obowiązywać od 1 października 2023 r. Choć większość przepisów nowelizacji kodeksu karnego faktycznie ma wejść w życie w tym terminie, nie dotyczy to regulacji stanowiących o przepadku pojazdów – te mają zacząć obowiązywać 14 marca 2024 r.

Ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych bezpośrednim kosztem finansującego

Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 6 września 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1061/23), który zapadł w następstwie zaskarżenia do sądu administracyjnego interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, wydanej na wniosek podatnika świadczącego usługi przekazywania pojazdów (samochodów ciężarowych) do używania innym podmiotom na podstawie umów najmu oraz umów leasingu (operacyjnego, jak finansowego).

Aport umów leasingu bez utraty preferencji

Dobre wiadomości dla leasingobiorców, którzy korzystali z preferencji dotyczących „starych” umów leasingu, a potem dokonali restrukturyzacji swojej firmy. NSA potwierdził, że aport przedsiębiorstwa nie powoduje zmian w umowie leasingu, które uniemożliwiałby skorzystanie po 1 stycznia 2019 r. z ochrony praw nabytych przez pierwotnych leasingobiorców. W takim przypadku nie zachodzi konieczność stosowania limitu 150 000 zł i w konsekwencji korygowania kosztów.

Niekonstytucyjna definicja budowli w podatku od nieruchomości. Czy nadal ją stosować?

Po głośnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zdefiniowanie budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości poprzez odesłanie do definicji budowli na gruncie prawa budowlanego za niezgodny z ustawą zasadniczą, wydano pierwsze wyroki, odnoszące się do ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie poprzedzającym zmianę przepisów przez ustawodawcę i wykonanie wyroku Trybunału. Jakie stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny?

Ryzyko podatku bankowego w firmach leasingowych. Jak je wyeliminować?

Wiele firm oferujących leasing skierowany do przedsiębiorców rozwija (bądź rozważa) rozwój produktów skierowanych również do konsumentów, głównie dotyczących samochodów osobowych. Wśród tych produktów może być zarówno leasing, w ramach którego klient może być uprawniony do wykupu pojazdu, jak i najem, gdzie wykup w ogóle nie jest przewidziany. Oferta skierowana do konsumenta wiąże się jednak z szeregiem wątpliwości i ryzyk, w tym w obszarze podatku bankowego. Na gruncie obecnych przepisów mogą one zostać łatwo wyeliminowane, ale sytuacja może zmienić się w następstwie zmian prawnych na szczeblu unijnym.

Nieodpłatne przekazanie małżonkowi koparko-ładowarki jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny – podobnie jak Dyrektor KIS – uznał, że nieodpłatne przekazanie małżonkowi środka trwałego (towaru) wykorzystywanego przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a małżeńska wspólność majątkowa nie będzie decydująca dla skutków podatkowych takiej transakcji z uwagi na autonomię prawa podatkowego. Wcześniej korzystną wykładnię w tej sprawie prezentował WSA w Gdańsku, ale po ponad 4 latach wydany przez niego wyrok został uchylony.

Umowa leasingu w formie dokumentowej? Ważne zmiany dla branży i jej klientów

Wydaje się, że postulaty firm leasingowych i ich klientów zostały po kilku latach wysłuchane. Z miana w postaci umożliwienia zawarcia umowy leasingu w formie dokumentowej została uwzględniona w projektowanych przepisach – i to w dwóch różnych projektach ustaw. Jeden z nich wymaga od umowy leasingu formy dokumentowej – pod rygorem nieważności, podczas gdy drugi poprzestaje na warunku formy dokumentowej bez powyższego dodatkowego zastrzeżenia.