JPK_CIT u leasingodawcy. Nowe obowiązki poważnym problemem dla branży?

Ministerstwo Finansów nieformalnie zapowiada, że kolejne odroczenia obowiązku wdrożenia tzw. JPK_CIT nie będą mieć miejsca. Ponieważ u największych podatników – czyli niemal całej branży leasingowej – pierwsze obowiązki w tym obszarze pojawią się już 1 stycznia 2025 r., nie powinni oni zwlekać z wdrożeniem. Tym bardziej, że dla branży wdrożenie nowych struktur może się okazać dużym wyzwaniem.

Niespłacona pożyczka nie daje prawa do rozpoznania kosztu

Niezwrócone środki finansowe nie stanowią strat w środkach obrotowych i z tego powodu nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie, który wskazał, że w przypadku utraty składników majątku niemających wartości podatkowej nie powstaje strata w rozumieniu tego pojęcia na gruncie ustawy o CIT, oddalając tym samym skargę podatnika na interpretację indywidualną wydaną na jej wniosek przez Dyrektora KIS na gruncie podatku CIT. Niewykluczone jednak, że tę sprawę ostatecznie rozstrzygnie NSA.

Strata powstała w wyniku oszustwa. Kiedy można rozpoznać koszt?

Tylko i wyłącznie postanowienie o umorzeniu postępowania karnego umożliwia uznanie środków utraconych na skutek oszustwa za stratę stanowiącą koszt podatkowy. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w niedawnej interpretacji indywidualnej. To nie pierwsze tego typu rozstrzygnięcie. Korzystniejsze dla podatnika stanowisko w podobnej sprawie zajął w ubiegłym roku WSA w Łodzi, ale z uwagi na skargę kasacyjną wniesioną przez organ podatnicy, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, muszą czekać na orzeczenie NSA.

Czesi leasingują, Polacy użytkują. Co z akcyzą?

W wyroku z 14 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu, wskazując, że czeska spółka, która użytkuje na podstawie umowy leasingu samochody osobowe i udostępnia je pracownikom, którzy pracują na rzecz oddziału w Polsce, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co było przedmiotem rozstrzygnięcia oraz jak uzasadnił swoje stanowisko Sąd?

Wypowiedzenie umowy leasingu a możliwość jej kontynuowania

Na gruncie orzecznictwa sądów można dopuścić argumentację, zgodnie z którą możliwe jest wznowienie i kontynuowanie umowy leasingu – nawet mimo złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Aby tak się stało, w sytuacji gdy korzystający ureguluje swoje zobowiązania, finansujący powinien sporządzić pisemne oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia umowy, a następnie uzyskać pisemne potwierdzenie od korzystającego, że ten wyraża zgodę na cofnięcie oświadczenia złożonego wcześniej przez leasingodawcę.

Jak rozliczyć podatkowo dopłatę do samochodów elektrycznych?

Rząd pracuje nad nowym programem dopłat do samochodów elektrycznych, który miałby rozszerzyć preferencje związane z zakupem takich pojazdów funkcjonujące w ramach programu „Mój Elektryk”. Ostateczny kształt nowych regulacji nie jest jeszcze znany, ale można spodziewać się, że wątpliwości natury podatkowej, które będą mieli jego beneficjenci będą zbliżone do tych, które obserwujemy dziś. Te zaś dotyczą głównie tego, czy dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, a także to, czy wykorzystanie otrzymanych środków pozwala na rozpoznanie kosztu.

Sąd korzystnie w kwestii wydatków, które mogą zostać objęte ulgą na prototyp

WSA w Warszawie uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną Dyrektora KIS w zakresie warunków zastosowania ulgi na prototyp z art. 18ea ustawy o CIT. Sąd wskazał, że jedynym kryterium dla uznania danego wydatku za koszt produkcji próbnej jest jego niezbędność, a nie moment jego poniesienia. Z orzeczenia wynika również, że nie ma przeszkód, by ulgą objąć koszty związane z ceną wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego, a także opłatą wstępna i częścią kapitałową rat w przypadku leasingu finansowego.

Podatki „samochodowe” wynikające z KPO. Będzie lepiej niż zakładano?

Ostatnie tygodnie przynoszą coraz więcej informacji na temat nowych planów polskiego rządu w kwestii warunków KPO dotyczących podatków związanych z zakupem i posiadaniem samochodu. Zmianie uległy przede wszystkim założenia dotyczące podatku od aut spalinowych, który ma zostać przekształcony w program dopłat do pojazdów elektrycznych. Modyfikacji – i to już od przyszłego roku – mają ulec zasady naliczania akcyzy, która wspólnie z opłatą rejestracyjną ma utworzyć nową daninę.

Część odsetkowa raty w leasingu operacyjnym kosztem finansowania dłużnego? Spór trwa

Przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego od momentu ich wejścia w życie w 2019 r. pozostają przedmiotem licznych sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem na różnych płaszczyznach. Jeden z nich dotyczy tego, czy kosztami finansowania dłużnego są należności z tytułu zawartych przez podatnika umów leasingu operacyjnego w ujęciu podatkowym. Ustawodawca nie wykorzystał okazji, by doprecyzować tę kwestię w ramach nowelizacji z 2021 r. Chaos pogłębia fakt, że odmienną wykładnię przepisów stosują organy, odmienną zaś sądy.

Leasing samochodu na estońskim CIT a podatek od wydatków niezwiązanych z działalnością

Praktyka interpretacyjna dotycząca prywatnego użytku samochodów na CIT estońskim nadal się nie wykształciła, mimo że ostatnia większa nowelizacja przepisów dotyczących tej formy opodatkowania weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Duża część podatników, również tych, którzy użytkują firmowe pojazdy na podstawie zawartych umów leasingu, godzi się z tym, że prywatny użytek powoduje wystąpienie opodatkowania. Czy jest to podejście słuszne i znajdujące oparcie w obecnych regulacjach?