Ustawa deregulacyjna a zwolnienie z akcyzy. Kto skorzysta?

Ustawa deregulacyjna a zwolnienie z akcyzy. Kto skorzysta?

Jedna ze zmian wynikających z projektu tzw. ustawy deregulacyjnej umożliwi uzyskanie zwolnienia od akcyzy niektórych samochodów osobowych. Krąg pojazdów, do których możliwe będzie zastosowanie preferencji, będzie jednak bardzo ograniczony – chodzi bowiem wyłącznie o auta wykorzystywane do celów badawczo-rozwojowych przez podmioty o określonym statusie. Jakie są pozostałe warunki niezbędne do zwolnienia z akcyzy i kto efektywnie będzie mógł z niego skorzystać?

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, który 5 kwietnia 2024 r. został opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada zmiany przepisów w założeniu ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorcom. Przewiduje on 50 rozwiązań, które zostaną zaimplementowane w 35 ustawach.

Jakie warunki dla zwolnienia?

Jednym z aktów prawnych, które mają zostać znowelizowane w związku z ustawą deregulacyjną, jest ustawa o podatku akcyzowym. Ma do niej zostać dodany art. 110b ust. 1, którego celem jest zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych. Projekt precyzuje, że z rozwiązania będą mogły skorzystać jedynie podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wskazuje on również dodatkowe warunki dla zastosowania zwolnienia z akcyzy. Samochód, dla którego ma zostać zastosowane zwolnienie, będzie musiał zostać zarejestrowany w szczególny sposób – wymagana będzie tzw. rejestracja profesjonalna, przewidziana dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów, której warunki określa art. 80t ustawy prawo o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o złożenie odpowiednich oświadczeń i wniesienie opłat za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice rejestracyjne.

W terminie 7 dni od wydania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu konieczne będzie wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, do którego będzie należało dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu.

Celem zwiększenie konkurencyjności

Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w uzasadnieniu projektu ustawy, jedną z przyczyn potrzeby uchwalenia omawianych regulacji, była niejednolita interpretacja obowiązujących przepisów, z powodu której podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego zmuszone są do uiszczenia podatku akcyzowego od każdego pojazdu testowego. Ministerstwo dostrzegło, że koszty, jakie muszą ponosić takie podmioty, ograniczają skalę działalności badawczo-rozwojowej w zakresie badania samochodów osobowych, która prowadzona jest w Polsce.

Potrzeba uchwalenia omawianych regulacji wynikała z niejednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, z powodu której podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego zmuszone są do uiszczenia podatku akcyzowego od każdego pojazdu testowego. Ministerstwo dostrzegło, że koszty, jakie muszą ponosić takie podmioty, ograniczają skalę działalności badawczo-rozwojowej w zakresie badania samochodów osobowych, która prowadzona jest w Polsce.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, konieczne jest przesądzenie, że samochody osobowe wykorzystywane do celów badawczych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej są zwolnione z akcyzy. Uwolnienie rynku badawczo-rozwojowego z części zobowiązań podatkowych – w opinii resortu rozwoju i technologii – przełoży się na rozwój tej gałęzi biznesu i zwiększy jej konkurencyjność wobec innych państw.

Analiza projektu i towarzyszącego mu uzasadnienia jednoznacznie wskazuje na to, że omawiana regulacja adresowana ma być wyłącznie do podmiotów zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową. Oznacza to, że ze zwolnienia nie skorzystają m.in. dystrybutorzy pojazdów, firmy leasingowe czy dealerzy samochodów – nawet w odniesieniu do pojazdów rejestrowanych do jazd testowych (dla których wydawany jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi) na podstawie art. 80s ustawy prawo o ruchu drogowym.