Unijne porozumienie w sprawie regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji

Unijne porozumienie w sprawie regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji

W grudniu 2023 r. tzw. trilog, na który składa się Komisja, Rada oraz Parlament Unii Europejskiej, osiągnął wstępne porozumienie w sprawie projektu tzw. Artificial Intelligence Act, tj. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji”. Historyczne porozumienie zakłada uwzględnienie dwóch aspektów – tempa rozwoju sztucznej inteligencji oraz ograniczeń mających na celu zapobieganie jej nadużyciom.

Zawarte porozumienie otwiera drogę do możliwego wejścia tego aktu w życie już w pierwszej połowie 2024 r.

Cele i zakres regulacji

Projektowane rozporządzenie zakłada, że systemy sztucznej inteligencji, które są wprowadzane na europejski rynek oraz używane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa oraz być zgodne z podstawowymi prawami i wartościami wspólnoty. Celem regulacji jest również wspieranie inwestycji i innowacji w obszarze sztucznej inteligencji w Europie.

Poza zakresem regulacji znajdują się obszary związane z bezpieczeństwem narodowym państw członkowskich UE. Dodatkowo przyjęto, że projektowane rozporządzenie nie będzie dotyczyć systemów AI wykorzystywanych wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych.

Nowe elementy porozumienia

Nowe przepisy przede wszystkim precyzują obowiązki dostawców i użytkowników oraz dostosowują je do prezentowanego poziomu ryzyka.

Kluczowe nowe elementy zawarte w projektowanym rozporządzeniu obejmują m.in.:

  1. wprowadzenie regulacji dotyczących modeli sztucznej inteligencji o ogólnym przeznaczeniu, które w przyszłości mogą generować ryzyko systemowe, oraz systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku;
  2. modyfikację systemu zarządzania, zakładającą uprawnienia wykonawcze na poziomie Unii Europejskiej;
  3. poszerzenie listy zakazów (przy jednoczesnej możliwości korzystania z zdalnej identyfikacji biometrycznej przez organy ścigania w przestrzeniach publicznych, jednak z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa);
  4. wprowadzenie zobowiązania dla operatorów systemów o wysokim ryzyku do przeprowadzenia oceny wpływu poszczególnych rozwiązań na prawa podstawowe przed wprowadzeniem ich do użytku, co stanowi dodatkową warstwę ochrony praw jednostki.

Organy Unii wypracowały także porozumienie co do ustalenia horyzontalnych poziomów ochrony tj. wytycznych pozwalających określić, czy dany system charakteryzuje niskie, ograniczone czy wysokie ryzyka, a także przypisania im odpowiednich obowiązków i wymogów. Ustalono, że systemy wysokiego ryzyka podlegałyby bardziej rygorystycznym (lecz technicznie wykonalnym) wymogom i obowiązkom, takim jak: zapewnienie ludzkiej kontroli nad maszyną, sporządzenie dokumentacji technicznej lub wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

Co ważne, projektowane regulacje wprowadzają zakazy dotyczące takich praktyk jak: manipulacja kognitywna zachowaniem, niecelowane pozyskiwanie obrazów twarzy z Internetu lub kamer przemysłowych, rozpoznawanie emocji w miejscu pracy i placówkach edukacyjnych, punktowanie zachowań społecznych, kategoryzacja biometryczna pozwalająca wywnioskować dane wrażliwe, np. orientację seksualną czy przekonania religijne, oraz niektóre przypadki prognozowania kryminologicznego wobec konkretnych osób.

Wysokość kar finansowych ma zależeć m.in. od światowego obrotu firmy dokonującej naruszenia przepisów rozporządzenia. Najsurowsze sankcje mają grozić za naruszenie zakazanych zastosowań sztucznej inteligencji, mniejsze zaś za naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzenia oraz dostarczenie błędnych informacji. Projekt przewiduje łagodniejszy wymiar kar finansowych za naruszenia przepisów aktu, jeśli zostaną one dokonane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy.

Unia zdecydowała się jednak na wprowadzenie wyjątków dla organów ścigania, które pozwalają na skorzystanie ze sztucznej inteligencji bez wcześniejszej oceny jej zgodności (choć z pewnymi zabezpieczeniami) w zakresie zdalnej biometrycznej identyfikacji w czasie rzeczywistym w przestrzeni publicznej, której użycie będzie dopuszczalne w odniesieniu do przypadków ofiar niektórych przestępstw, zapobiegania realnym, bieżącym lub przewidywalnym zagrożeniom (takim jak ataki terrorystyczne) oraz poszukiwań osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa.

Kary za naruszenia

W projekcie rozporządzenia określono kary finansowe za naruszenie przepisów rozporządzenia. Ich wysokość będzie stanowił odsetek rocznego, światowego obrotu firmy dokonującej naruszenia z poprzedniego roku obrotowego lub konkretna kwota – zależnie od tego, która z wartości jest wyższa. Kary wynosiłyby odpowiednio – 35 mln EUR lub 7% (za naruszenie zakazanych zastosowań sztucznej inteligencji), 15 mln EUR lub 3% (naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzenia) oraz 7,5 mln EUR lub 1,5% (dostarczenie błędnych informacji).

Należy jednak podkreślić, że dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów projekt przewiduje bardziej proporcjonalny (łagodniejszy) wymiar kar finansowych za naruszenia przepisów aktu.

Nowa struktura 

Organy UE postanowiły również, że powstanie specjalne biuro ds. sztucznej inteligencji w Komisji Europejskiej, mające na celu wspomaganie w egzekwowaniu projektowanego rozporządzenia. Zadaniem biura będzie nadzorowanie najbardziej zaawansowanych modeli, wkład w działania na rzecz standardów i praktyk testowych oraz egzekwowanie wspólnych przepisów we wszystkich państwach UE.

Natomiast organem Komisji pozostanie rada ds. sztucznej inteligencji, złożona z przedstawicieli państw członkowskich. Jej głównym zadaniem będzie tworzenie kodeksów praktyk związanych z modelami generatywnymi. Planowane jest także powstanie forum doradczego dla rady ds. sztucznej inteligencji złożonego z przedstawicieli branży, start-upów czy MŚP.

Termin wejścia w życie regulacji

Zgodnie z wstępnym porozumieniem ustalono, że Artificial Intelligence Act zacznie obowiązywać w poszczególnych krajach członkowskich dwa lata po dacie wejścia w życie regulacji, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi określonych postanowień.

W nadchodzących tygodniach będą prowadzone prace na poziomie technicznym, mające na celu doprecyzowanie szczegółów nowego rozporządzenia. Po ich zakończeniu tekst projektu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia państwom członkowskim UE.